Tải bản đầy đủ
II. Quy trình viết câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn

II. Quy trình viết câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn

Tải bản đầy đủ

Quy trình viết
câu hỏi thô

5

Ví dụ 1: Trong những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, Quốc gia nào được
coi là “đế quốc kinh tế”?
A. *Nhật Bản

B. Mĩ

C. Anh

D. Đức

Phân tích: Phương án đúng là A.
Phương án B: Học sinh nhầm về Mĩ là một siêu cường kinh tế đồng nghĩa với
đế quốc kinh tế
Phương án C: Học sinh có nguy cơ nhớ đế quốc kinh tế với đế quốc thực dân
Phương án D: Học sinh nhầm về việc Đức là nước hiếu chiến, đồng nghĩa với
đế quốc, nghĩa là đế quốc kinh tế

6

Ví dụ 2: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi căn bản hoàn
thành đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Thắng lợi của cách mạng Ai Cập (1952)
B. Chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi bị xóa bỏ (1993)
C. * Ăng gô la giành độc lập (1975)
D. 17 nước châu Phi giành độc lập (1960)

Phân tích: Phương án đúng là C.
Phương án A: Học sinh nhầm với thắng lợi mở đầu
Phương án B: Học sinh nhầm với sự xóa bỏ chế độ Apacthai
Phương án C: Học sinh nhầm với “Năm châu Phi”

7

III. CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN
CẤU TRÚC CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN

PHẦN ĐẦU
(Phần dẫn/ Phần thân
Câu hỏi

Câu bỏ
lửng

PHẦN LỰA CHỌN
(phương án)
Phương
án nhiễu

Phương
án đúng
8

Những kiểu câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn: