Tải bản đầy đủ
Kết luận và kiến nghị

Kết luận và kiến nghị

Tải bản đầy đủ

22

vị. Nếu có cơ hội đi tiếp và có thể phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học thì
nhóm em sẽ hoàn thành bài hoàn thiện hơn, khảo sát thêm các yếu tố như nguyên
liệu, nhiệt độ chưng cất, nồng độ muối NaCl, thời gian ngâm, thời gian lưu trữ mẫu,
dung môi chiết xuất,... để có một quy trình đầy đủ, tối ưu, tiết kiệm nhất nhưng vẫn
cho sản phẩm tinh dầu chất lượng và giá trị.
Kiến nghị: Trong tương lai, có thể phát triển hơn nữa nghiên cứu gừng trồng ở
tỉnh Đồng Nai nói riêng và nhiều tỉnh khác nói chung bằng các phương pháp hiện
đại như chưng cất bằng hơi nước có sự hỗ trợ của vi sóng, siêu âm,... Phân tích các
thành phần hóa học trong gừng ở từng vùng miền; triển khai nghiên cứu, tìm ra
nhiều hơn nữa công dụng mà các hợp chất trong gừng đem lại; chứng minh được
gừng có hợp chất tiêu diệt được tế bào ung thư và đưa vào ứng dụng trong y học.

23

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Kết quả khảo sát thí nghiệm 1
Bảng 1.1a Kết quả khảo sát tỉ lệ gừng/nước
Tỉ lệ
gừng/nước
1/2
1/3
1/4
1/5

Lần 1
(g)
0.61
0.68
0.58
0.47

Lần 2
(g)
0.64
0.69
0.56
0.51

Lần 3
(g)
0.59
0,71
0.54
0.49

Kết quả
trung bình (g)
0.61
0.69
0.56
0.49

Bảng 1.2a Độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của thí nghiệm 1
Tỉ lệ gừng/nước
1/2
1/3
1/4
1/5

Độ lệch chuẩn
0.025
0.016
0.02
0.02

Hệ số biến thiên
(%)
4,1
2.32
3.57
4.08

24

Phụ lục 2: Kết quả khảo sát thí nghiệm 2
Bảng 1.2a Kết quả khảo sát thời gian chưng cất
Thời gian
chưng cất (phút)

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Kết quả trung bình

60
120
180

0.43
0.68
0.54

0.37
0.66
0.61

0.41
0.73
0.57

0.4
0.69
0.57

Bảng 2.2a Độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của thí nghiệm 2
Thời gian chưng cất
(phút)
60
120
180

Độ lệch chuẩn
0.031
0.016
0.028

Hệ số biến thiên
(%)
7.75
2.32
4.96

25

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tiếng việt
Lê Thị Hương, (2016), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, thành phần hóa
học tinh dầu của một số loài trong chi riềng (Alpinia Roxb.) và sa nhân (Amomun
Roxb.) thuộc họ gừng (Zingiberaceae Lindl.) ở Bắc Bộ, Viện sinh thái và tài nguyên
sinh vật, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Hà Nội.
Ngọc Minh, (2001), Hành, tỏi, gừng 700 bài thuốc trị bệnh, Nhà xuất bản Thanh
Hóa, Thanh Hóa.
Nguyễn Quốc Bình, (2009), Hình thái của họ Gừng (Zingiberaceae Lindl.) ở
Việt Nam và các đặc điểm nhận biết nhanh ngoài thiên nhiên, Trung tâm dữ liệu
thực

vật

Việt

Nam,

truy

cập

ngày

21

tháng

4

năm

2017,

.
Nguyễn Thanh Huệ, Trịnh Minh Khang, Nguyễn Tấn Hoàng Sơn và Nguyễn Thị
Bích Thuyền (2012), Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật
của tinh dầu gừng (Zingiber officinale roscoe) và tinh dầu tiêu (piper nigrum l.),
Tạp chí khoa học, 21a, 139-143.
Nguyễn Thị Bích Thuyền và Nguyễn Ngọc Hạnh, (2007), Khảo sát tinh dầu và
thành phần hóa học cao ethyl acetate từ củ gừng Nhật Bản (Zingiber officinale
Roscoe var Kintok), Tạp chí khoa học, 7, 157-162.
Phạm Việt tý, Hồ Việt Đức và Lê Quyết Thắng, (2015), Nghiên cứu thành phần
hóa học của tinh dầu thân rễ gừng đen (distichochlamys citrea) tại một số tỉnh miền
trung Việt Nam, Tạp chí khoa học trường đại học An Giang, 8(4), 60-65.
Tống Thị Ánh Ngọc và Nguyễn Văn Kiên, (2011), Khảo sát các yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình chưng cất tinh dầu gừng, Tạp chí khoa học, 19b, 62-69.
Võ Kim Thành và Đỗ Thị Triệu Hải, (2010), Nghiên cứu tách chiết và xác định
thành phần hóa học tinh dầu củ riềng ở Hội An, Quảng Nam, Tạp chí khoa học và
công nghệ, đại học Đà Nẵng, 5(40).

26

Tài liệu tiếng anh
Babarinde, S. A. và ctv (2016), Comparative susceptibility of two developmental
stages of hide beetle (Dermestes maculatus Degeer, 1774) to ginger (Zingiber
officinale Roscoe) essential oil, Journal of the Saudi Society of Agricultural
Sciences,

truy

cập

ngày

21

tháng

4

năm

.

2017,