Tải bản đầy đủ - 147 (trang)
Phụ lục 5.5- Phân tích hồi qui

Phụ lục 5.5- Phân tích hồi qui

Tải bản đầy đủ - 147trang

1(Constant)-.324.186TAN.084.054.0701.537 .125.5881.700UTI_FLE.245.043.2575.633 .000.5911.691REL.173.044.1793.913 .000.5901.694SUP_ASS.330.062.2685.316 .000.4852.061INT_SHA.245.064.1993.839 .000.4582.185a. Dependent Variable: SAT-1.738 .083Phụ lục 6- Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng CLDV MGCK theo đặc điểm cá nhân

khách hàng

Phụ lục 6.1- Kiểm định sự khác biệt giá trị đầu tư đến sự hài lòng của khách hàng về

CLDV MGCK tại TP.HCM

Test of Homogeneity of Variances

SAT

Levene Statisticdf1df2Sig.1.3725311.235

ANOVASAT

Sum of SquaresdfMean SquareFSig.4.1545.8311.337.248Within Groups193.295311.622Total197.450316Between GroupsPhụ lục 6.2- Kiểm định sự khác biệt thời gian đã tham gia đầu tư đến sự hài lòng của

khách hàng về CLDV MGCK tại Tp.HCM

Descriptives

SAT

95% Confidence Interval for Mean

NMeanStd. Deviation Std. Error Lower Boundduoi 6 thang443.1439.80822.121842.89823.3897tu 6-12 thang733.5982.80308.093993.41083.7855tu 1-5 nam963.5590.75780.077343.40553.7126tren 5 nam104 3.6442.76361.074883.49573.7927Total317 3.5384.79047.044403.45103.6257Test of Homogeneity of Variances

SAT

Levene Statisticdf1df2Sig..4333313.729Upper BoundANOVA

SAT

Sum of SquaresdfMean SquareFSig.8.31332.7714.586.004Within Groups189.137313.604Total197.450316Between GroupsMultiple Comparisons

SAT

Bonferroni

(I)(J)95% Confidence IntervalThoigianthamgi Thoigianthamgi

athitruongathitruongduoi 6 thangtu 6-12 thangtu 1-5 namtren 5 namMean Difference

(I-J)Std. ErrorSig.Lower Bound Upper Boundtu 6-12 thang-.45423*.14836.014-.8482-.0603tu 1-5 nam-.41509*.14152.022-.7908-.0393tren 5 nam-.50029*.13980.002-.8715-.1291duoi 6 thang.45423*.14836.014.0603.8482tu 1-5 nam.03915.120721.000-.2814.3597tren 5 nam-.04606.118691.000-.3612.2691duoi 6 thang.41509*.14152.022.0393.7908tu 6-12 thang-.03915.120721.000-.3597.2814tren 5 nam-.08520.110021.000-.3773.2069duoi 6 thang.50029*.13980.002.1291.8715tu 6-12 thang.04606.118691.000-.2691.3612tu 1-5 nam.08520.110021.000-.2069.3773*. The mean difference is significant at the 0.05 level.Phụ lục 6.3- Kiểm định sự khác biệt mức độ giao dịch thường xuyên đến sự hài lòng của

khách hàng về CLDV MGCK tại TP.HCM95% ConfidenceDescriptivesInterval for Mean

SATUpper

NMeanStd. Deviation Std. Error Lower BoundBoundThuong xuyen it nhat 1 lan/tuan553.3091.76135.102663.10333.5149Thuong xuyen it nhat 1 lan/thang153 3.5251.82778.066923.39283.6573Thuong xuyen it nhat 1 lan/6thang663.6667.76012.093563.47983.8535Khong thuong xuyen433.6822.68217.104033.47223.8921317 3.5384.79047.044403.45103.6257TotalTest of Homogeneity of VariancesSAT

Levene Statisticdf1df2Sig..8373313.474

ANOVASAT

Sum of SquaresdfMean SquareFSig.Between Groups4.89431.6312.652.051Within Groups192.556313.615Total197.450316Phụ lục 7- Thống kê mô tả kết quả các nhân tố

Phụ lục 7.1- Thống kê mô tả “Sự tiện ích và linh hoạt”

Descriptive Statistics

NMinimumMaximumMeanStd. DeviationStatisticStatisticStatisticStatisticStd. ErrorStatisticRES43171.005.003.2366.061371.09263TAN73171.005.003.4385.060451.07628RES33171.005.003.5457.058481.04122RES23171.005.003.5521.058121.03482Valid N (listwise)317% chọn

1 và 2

hiệuNội dungTAN7Phương thức giao dịch đa dạng (tại sàn, qua điện thoại, qua internet,

qua tin nhắn SMS, qua phần mềm tích hợp điện thoại và ipad…)RES2

RES3

RES4CTCK có cung cấp tiện ích SMS khi có bất kỳ thay đổi trên tài khoản

(tiền, quyền mua, quyền cổ tức) nhanh chóng

CTCK có chính sách về phí, lãi suất và ưu đãi linh hoạt, phù hợp với

từng đối tượng khách hàng

CTCK có phản ứng nhanh và kịp thời với các chính sách và thay đổi

của nhà điều hành TTCK% chọn

4 và 518.93%53.31%14.20%56.78%14.83%58.68%23.03%45.74%Phụ lục 7.2- Thống kê mô tả “Độ tin cậy”

Descriptive Statistics

NMinimumMaximumMeanStd. DeviationStatisticStatisticStatisticStatisticStd. ErrorStatisticREL23171.005.003.2114.057821.02938REL13171.005.003.4479.05458.97174REL43171.005.003.4669.05535.98550REL33171.005.003.5363.04903.87300Valid N (listwise)317

hiệu% chọn

1 và 2Nội dungREL1

REL2

REL3

REL4Nhân viên CTCK luôn giữ đúng lời hứa đối với bạn

CTCK luôn cung cấp dịch vụ MGCK đúng nội dung cam kết với

khách hàng

CTCK luôn cung cấp dịch vụ MGCK đúng thời điểm cam kết lần đầu

tiên

CTCK luôn quan tâm và giải quyết kịp thời những khiếu nại của khách

hàng% chọn

4 và 514.51%52.37%23.66%41.01%8.52%52.68%15.14%53.31%Phụ lục 7.3- Thống kê mô tả “Sự hỗ trợ và đảm bảo”

Descriptive Statistics

NMinimumMaximumStatisticStatisticStatisticStatisticStd. ErrorStatisticASS93171.005.003.6309.04577.81485ASS63171.005.003.6751.04828.85967RES63171.005.003.7066.04768.84889ASS43171.005.003.7224.04787.85234ASS53171.005.003.7445.04668.83116RES73171.005.003.8107.04498.80080ASS33171.005.003.8959.05011.89224ASS83171.005.003.8991.04673.83205ASS73171.005.003.9432.04654.82864RES53171.005.003.9874.04833.86043ASS13171.005.004.0000.04792.85314Valid N (listwise)317

hiệu

RES5MeanStd. DeviationNội dung

CTCK luôn thông báo cho bạn biết thời gian thực hiện dịch vụ mới% chọn

1 và 2

4.73%% chọn

4 và 5

79.50%RES6CTCK và nhân viên MGCK luôn thông báo kịp thời cho bạn biết và

chuẩn bị khi có sự thay đổi trong quá trình thực hiện những cam kết

trong hợp đồng6.94%64.67%RES7Nhân viên MGCK có kỹ năng thực hiện lệnh giao dịch nhanh và chính

xác theo yêu cầu của bạn4.73%71.92%ASS1Nhân viên CTCK luôn vui vẻ, niềm nở, lịch sự, nhã nhặn với bạn5.68%79.81%ASS3Uy tín về thương hiệu cá nhân của nhân viên MGCK làm cho bạn tin

tưởng và luôn gắng bó với nhân viên MGCK này6.31%76.66%ASS4CTCK có chế độ bảo mật thông tin của bạn6.62%64.98%ASS5Uy tín về thương hiệu của CTCK làm cho bạn tin tưởng5.36%66.88%ASS6CTCK luôn tuân thủ đúng pháp luật và quy định về chứng khoán7.57%62.46%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 5.5- Phân tích hồi qui

Tải bản đầy đủ ngay(147 tr)

×