Tải bản đầy đủ
Phụ lục 6- Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng CLDV MGCK theo đặc điểm cá nhân khách hàng

Phụ lục 6- Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng CLDV MGCK theo đặc điểm cá nhân khách hàng

Tải bản đầy đủ

ANOVA
SAT
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

8.313

3

2.771

4.586

.004

Within Groups

189.137

313

.604

Total

197.450

316

Between Groups

Multiple Comparisons
SAT
Bonferroni
(I)

(J)

95% Confidence Interval

Thoigianthamgi Thoigianthamgi
athitruong

athitruong

duoi 6 thang

tu 6-12 thang

tu 1-5 nam

tren 5 nam

Mean Difference
(I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound Upper Bound

tu 6-12 thang

-.45423*

.14836

.014

-.8482

-.0603

tu 1-5 nam

-.41509*

.14152

.022

-.7908

-.0393

tren 5 nam

-.50029*

.13980

.002

-.8715

-.1291

duoi 6 thang

.45423*

.14836

.014

.0603

.8482

tu 1-5 nam

.03915

.12072

1.000

-.2814

.3597

tren 5 nam

-.04606

.11869

1.000

-.3612

.2691

duoi 6 thang

.41509*

.14152

.022

.0393

.7908

tu 6-12 thang

-.03915

.12072

1.000

-.3597

.2814

tren 5 nam

-.08520

.11002

1.000

-.3773

.2069

duoi 6 thang

.50029*

.13980

.002

.1291

.8715

tu 6-12 thang

.04606

.11869

1.000

-.2691

.3612

tu 1-5 nam

.08520

.11002

1.000

-.2069

.3773

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Phụ lục 6.3- Kiểm định sự khác biệt mức độ giao dịch thường xuyên đến sự hài lòng của
khách hàng về CLDV MGCK tại TP.HCM

95% Confidence

Descriptives

Interval for Mean
SAT

Upper
N

Mean

Std. Deviation Std. Error Lower Bound

Bound

Thuong xuyen it nhat 1 lan/tuan

55

3.3091

.76135

.10266

3.1033

3.5149

Thuong xuyen it nhat 1 lan/thang

153 3.5251

.82778

.06692

3.3928

3.6573

Thuong xuyen it nhat 1 lan/6thang

66

3.6667

.76012

.09356

3.4798

3.8535

Khong thuong xuyen

43

3.6822

.68217

.10403

3.4722

3.8921

317 3.5384

.79047

.04440

3.4510

3.6257

Total

Test of Homogeneity of Variances

SAT
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.837

3

313

.474
ANOVA

SAT
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

4.894

3

1.631

2.652

.051

Within Groups

192.556

313

.615

Total

197.450

316

Phụ lục 7- Thống kê mô tả kết quả các nhân tố
Phụ lục 7.1- Thống kê mô tả “Sự tiện ích và linh hoạt”
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Std. Error

Statistic

RES4

317

1.00

5.00

3.2366

.06137

1.09263

TAN7

317

1.00

5.00

3.4385

.06045

1.07628

RES3

317

1.00

5.00

3.5457

.05848

1.04122

RES2

317

1.00

5.00

3.5521

.05812

1.03482

Valid N (listwise)

317

% chọn
1 và 2


hiệu

Nội dung

TAN7

Phương thức giao dịch đa dạng (tại sàn, qua điện thoại, qua internet,
qua tin nhắn SMS, qua phần mềm tích hợp điện thoại và ipad…)

RES2
RES3
RES4

CTCK có cung cấp tiện ích SMS khi có bất kỳ thay đổi trên tài khoản
(tiền, quyền mua, quyền cổ tức) nhanh chóng
CTCK có chính sách về phí, lãi suất và ưu đãi linh hoạt, phù hợp với
từng đối tượng khách hàng
CTCK có phản ứng nhanh và kịp thời với các chính sách và thay đổi
của nhà điều hành TTCK

% chọn
4 và 5

18.93%

53.31%

14.20%

56.78%

14.83%

58.68%

23.03%

45.74%

Phụ lục 7.2- Thống kê mô tả “Độ tin cậy”
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Std. Error

Statistic

REL2

317

1.00

5.00

3.2114

.05782

1.02938

REL1

317

1.00

5.00

3.4479

.05458

.97174

REL4

317

1.00

5.00

3.4669

.05535

.98550

REL3

317

1.00

5.00

3.5363

.04903

.87300

Valid N (listwise)

317


hiệu

% chọn
1 và 2

Nội dung

REL1
REL2
REL3
REL4

Nhân viên CTCK luôn giữ đúng lời hứa đối với bạn
CTCK luôn cung cấp dịch vụ MGCK đúng nội dung cam kết với
khách hàng
CTCK luôn cung cấp dịch vụ MGCK đúng thời điểm cam kết lần đầu
tiên
CTCK luôn quan tâm và giải quyết kịp thời những khiếu nại của khách
hàng

% chọn
4 và 5

14.51%

52.37%

23.66%

41.01%

8.52%

52.68%

15.14%

53.31%

Phụ lục 7.3- Thống kê mô tả “Sự hỗ trợ và đảm bảo”
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Std. Error

Statistic

ASS9

317

1.00

5.00

3.6309

.04577

.81485

ASS6

317

1.00

5.00

3.6751

.04828

.85967

RES6

317

1.00

5.00

3.7066

.04768

.84889

ASS4

317

1.00

5.00

3.7224

.04787

.85234

ASS5

317

1.00

5.00

3.7445

.04668

.83116

RES7

317

1.00

5.00

3.8107

.04498

.80080

ASS3

317

1.00

5.00

3.8959

.05011

.89224

ASS8

317

1.00

5.00

3.8991

.04673

.83205

ASS7

317

1.00

5.00

3.9432

.04654

.82864

RES5

317

1.00

5.00

3.9874

.04833

.86043

ASS1

317

1.00

5.00

4.0000

.04792

.85314

Valid N (listwise)

317


hiệu
RES5

Mean

Std. Deviation

Nội dung
CTCK luôn thông báo cho bạn biết thời gian thực hiện dịch vụ mới

% chọn
1 và 2
4.73%

% chọn
4 và 5
79.50%

RES6

CTCK và nhân viên MGCK luôn thông báo kịp thời cho bạn biết và
chuẩn bị khi có sự thay đổi trong quá trình thực hiện những cam kết
trong hợp đồng

6.94%

64.67%

RES7

Nhân viên MGCK có kỹ năng thực hiện lệnh giao dịch nhanh và chính
xác theo yêu cầu của bạn

4.73%

71.92%

ASS1

Nhân viên CTCK luôn vui vẻ, niềm nở, lịch sự, nhã nhặn với bạn

5.68%

79.81%

ASS3

Uy tín về thương hiệu cá nhân của nhân viên MGCK làm cho bạn tin
tưởng và luôn gắng bó với nhân viên MGCK này

6.31%

76.66%

ASS4

CTCK có chế độ bảo mật thông tin của bạn

6.62%

64.98%

ASS5

Uy tín về thương hiệu của CTCK làm cho bạn tin tưởng

5.36%

66.88%

ASS6

CTCK luôn tuân thủ đúng pháp luật và quy định về chứng khoán

7.57%

62.46%