Tải bản đầy đủ
Phụ lục 4- Độ tin cậy của thang đo lần 2

Phụ lục 4- Độ tin cậy của thang đo lần 2

Tải bản đầy đủ

Phụ lục 4.3- Thang đo “Độ tin cậy”
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.866

4
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-Total

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

REL1

10.2145

6.340

.693

.839

REL2

10.4511

5.951

.729

.825

REL3

10.1262

6.718

.706

.836

REL4

10.1956

6.076

.747

.817

Phụ lục 4.4- Thang đo “Sự đảm bảo”
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.928

11
Item-Total Statistics

Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

Deleted

RES5

38.0284

41.053

.745

.919

RES6

38.3091

42.005

.661

.923

RES7

38.2050

41.746

.736

.920

ASS1

38.0158

41.528

.705

.921

ASS3

38.1199

41.289

.690

.922

ASS4

38.2934

41.322

.726

.920

ASS5

38.2713

41.369

.743

.919

ASS6

38.3407

41.548

.696

.922

ASS7

38.0726

41.757

.706

.921

ASS8

38.1167

42.255

.652

.924

ASS9

38.3849

41.978

.697

.922

Phụ lục 4.5- Thang đo “Sự cảm thông”
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.872

6
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

Deleted

RES8

17.5331

10.788

.620

.859

RES9

18.1041

10.429

.642

.856

EMP1

18.0032

10.490

.657

.853

EMP2

17.7697

10.330

.691

.847

EMP3

17.6057

10.467

.749

.838

EMP4

17.5142

10.991

.695

.848

Phụ lục 4.6- Thang đo “Sự hài lòng”
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.838

3
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-Total

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

SAT1

7.1956

2.506

.718

.761

SAT2

7.0946

2.580

.735

.742

SAT3

6.9401

3.019

.660

.817

Phụ lục 5- Phân tích hồi qui đa biến
Phụ lục 5.1- Ma trận hệ số tương quan giữa tất cả các biến bằng hệ số Pearson
Correlations

TAN

TAN

UTI_FLE

REL

SUP_ASS

INT_SHA

SAT

1

.501**

.458**

.546**

.569**

.541**

.000

.000

.000

.000

.000

317

317

317

317

317

317

Pearson Correlation

.501**

1

.413**

.551**

.569**

.628**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

N

317

317

317

317

317

317

Pearson Correlation

.458**

.413**

1

.566**

.576**

.584**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

N

317

317

317

317

317

317

.546**

.551**

.566**

1

.621**

.674**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

N

317

317

317

317

317

317

Pearson Correlation

.569**

.569**

.576**

.621**

1

.656**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

N

317

317

317

317

317

317

Pearson Correlation

.541**

.628**

.584**

.674**

.656**

1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

N

317

317

317

317

317

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

UTI_FLE

REL

SUP_ASS Pearson Correlation

INT_SHA

SAT

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

.000

317

Phụ lục 5.2- Liên hệ tuyến tính

Phụ lục 5.3- Phương sai của sai số không đổi
Correlations

Spearm Giatrituyetd Correlation Coefficient
an's rho oiphandu

Sig. (2-tailed)
N

TAN

UTI_FLE

REL

Giatrituyetdoiphandu

TAN

RES

REL

ASS

EMP

1.000

-.017

-.082

-.065

.060

-.098

.

.767

.145

.249

.289

.081

317

317

317

317

317

317

1.000 .453** .423** .511** .557**

Correlation Coefficient

-.017

Sig. (2-tailed)

.767

.

.000

.000

.000

.000

N

317

317

317

317

317

317

Correlation Coefficient

-.082

.453** 1.000 .366** .486** .531**

Sig. (2-tailed)

.145

.000

.

.000

.000

.000

N

317

317

317

317

317

317

Correlation Coefficient

-.065

.423** .366** 1.000 .550** .533**

Sig. (2-tailed)

.249

.000

.000

.

.000

.000