Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 3KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH

PHỤ LỤC 3KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH

Tải bản đầy đủ

-51-

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

0.841244
-2.599934
-1.945745
-1.613633

0.8902

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(FLI)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1996Q2 2012Q4
Included observations: 67 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

FLI(-1)

0.009607

0.011419

0.841244

0.4032

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat-0.023257
-0.023257
0.045764
0.138229
112.0797
1.633412

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.008307
0.045241
-3.315811
-3.282905
-3.302790

Chuỗi LnLRR là không dừng
Null Hypothesis: LNLRR has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.831527
-2.601024
-1.945903
-1.613543

0.3519

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNLRR)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1996Q4 2012Q4
Included observations: 65 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNLRR(-1)
D(LNLRR(-1))
D(LNLRR(-2))

-0.039632
0.050820
-0.436304

0.047662
0.115124
0.115296

-0.831527
0.441441
-3.784207

0.4089
0.6604
0.0003

R-squared

0.218083

Mean dependent var

-0.022903

-52-

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat0.192860
1.076823
71.89197
-95.50627
2.051233

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

1.198588
3.030962
3.131318
3.070559

Chuỗi LnFIS dừng ở sai phân bậc 1
Null Hypothesis: D(LNFIS) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-10.33689
-2.600471
-1.945823
-1.613589

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNFIS,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1996Q3 2012Q4
Included observations: 66 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LNFIS(-1))

-1.242184

0.120170

-10.33689

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat0.621760
0.621760
0.752633
36.81964
-74.39037
2.050599

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-0.004642
1.223769
2.284557
2.317733
2.297666

Chuỗi FLI dừng ở sai phân bậc 1
Null Hypothesis: D(FLI) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

t-Statistic

Prob.*

-6.584914
-2.600471
-1.945823
-1.613589

0.0000

-53-

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(FLI,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1996Q3 2012Q4
Included observations: 66 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(FLI(-1))

-0.800307

0.121536

-6.584914

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat0.400154
0.400154
0.045428
0.134140
110.9015
1.983412

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.000000
0.058655
-3.330349
-3.297172
-3.317239

Chuỗi LnLRR dừng ở sai phân bậc 1
Null Hypothesis: D(LNLRR) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-9.103698
-2.601024
-1.945903
-1.613543

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNLRR,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1996Q4 2012Q4
Included observations: 65 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LNLRR(-1))
D(LNLRR(-1),2)

-1.428018
0.457777

0.156861
0.112092

-9.103698
4.083955

0.0000
0.0001

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.596567
0.590163
1.074183
72.69372
-95.86671
2.068388

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

2. Kết quả kiểm định mối quan hệ đồng tích hợp
Sample (adjusted): 1996Q4 2012Q4
Included observations: 65 after adjustments

0.000120
1.677926
3.011283
3.078187
3.037681

-54-

Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: FLI LNFIS LNLRR
Lags interval (in first differences): 1 to 2
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1
At most 2

0.265233
0.125765
0.019373

30.04104
10.00797
1.271585

29.79707
15.49471
3.841466

0.0469
0.2801
0.2595

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Kết quả này cho thấy tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp giữa biến FLI, LnLRR
và LnFIS do giá trị trace statistic < giá trị tới hạn ở mức ý nghĩa 5%. Như vậy điều
kiện của kiểm định Granger đã thỏa mãn vì vậy ta tiến hành kiểm định Granger để
xác định liệu có tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa các biến hay không.
3. Kết quả kiểm định nhân quả Granger
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1996Q1 2012Q4
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.

D(FLI) does not Granger Cause D(LNFIS)
D(LNFIS) does not Granger Cause D(FLI)

65

0.79448
1.67346

0.4565
0.1962

D(LNLRR) does not Granger Cause D(LNFIS)
D(LNFIS) does not Granger Cause D(LNLRR)

65

0.04857
0.61168

0.9526
0.5458

D(LNLRR) does not Granger Cause D(FLI)
D(FLI) does not Granger Cause D(LNLRR)

65

0.79567
0.19829

0.4560
0.8207

Kết quả này cho thấy mối quan hệ nhân quả trong dài hạn giữa biến FLI và
FIS, biến FIS và biến LRR, biến LRR và biến FLI.
4. Kết quả kiểm định mô hình hồi quy
Sử dụng mô hình véc-tơ hiệu chỉnh sai số để kiểm định mối quan hệ tác động
qua lại giữa các biến. Ở đây luận văn sẽ đưa thêm biến giả về thời gian vào mô hình

-55-

kiểm định. Theo đó giai đoạn từ quý 01/1996 đến quý 04/2007 sẽ mang giá trị D = 0
và giai đoạn từ quý 01/2008 đến quý 04/2012 sẽ mang giá trị D = 1.
Kết quả kiểm định mô hình như sau:
Vector Error Correction Estimates
Sample (adjusted): 1997Q1 2012Q4
Included observations: 64 after adjustments
Standard errors in ( ) & *, ** có ý nghĩa ở mức 5%, 10%
Cointegrating Eq:

CointEq1

D(LNFIS(-1))

1.000000

D(FLI(-1))

9.270876
(2.78512)
[ 3.32872]

C

-0.062990

Error Correction:

D(LNFIS,2)

D(FLI,2)

CointEq1

-0.983826
(0.27708)
[-3.55070]

-0.044616
(0.01675)
[-2.66344]

D(LNFIS(-1),2)

-0.142146**
(0.21941)
[-0.64787]

0.029359
(0.01326)
[ 2.21334]

D(LNFIS(-2),2)

-0.107654
(0.14153)
[-0.76066]

0.006223*
(0.00856)
[ 0.72736]

D(FLI(-1),2)

6.780859**
(2.42861)
[ 2.79208]

-0.253662*
(0.14683)
[-1.72763]

D(FLI(-2),2)

1.343110
(2.22379)
[ 0.60397]

-0.167385
(0.13444)
[-1.24502]

C

0.031715
(0.12826)
[ 0.24726]

0.001432**
(0.00775)
[ 0.18465]

D01

-0.082683**
(0.23007)
[-0.35938]

0.004635
(0.01391)
[-0.33320]

D(LNLRR)

0.056804
(0.09185)
[ 0.61843]

-0.000946
(0.00555)
[-0.17037]

0.583935
0.531927

0.339701
0.257164

R-squared
Adj. R-squared

-56-

Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

40.39851
0.849354
11.22775
-76.08918
2.627787
2.897647
0.004959
1.241457

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

0.147658
0.051349
4.115728
103.4836
-2.983861
-2.714001
0.000000
0.059578
0.001773
0.001358
29.64144
-0.363795
0.243391

Kết quả kiểm định cho thấy tự do hóa tài chính có tác động đến tính bất ổn tài
chính theo mối quan hệ thuận sau một độ trễ, tức là 1% mở rộng chính sách tự do
hóa sẽ làm gia tăng 1% tính bất ổn tài chính. Ngoài ra, biến giả cho thấy có một tác
động nghịch chiều đối với tính bất ổn tài chính nghĩa là khi khủng hoảng kinh tế tài
chính ở Mỹ xảy ra, Việt Nam đã thực hiện các biện pháp “siết chặt” đối với tự do
hóa tài chính, điều này làm cho tính bất ổn tài chính giảm đi. Mức độ giải thích của
mô hình là 53.19% nghĩa là mối quan hệ này khá bền chặt.
5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình


Phần dư của FLI là dừng
Null Hypothesis: PHANDU_DFLI has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-6.659515
-2.600471
-1.945823
-1.613589

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PHANDU_DFLI)
Method: Least Squares
Date: 01/08/14 Time: 04:26
Sample (adjusted): 1996Q3 2012Q4
Included observations: 66 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-57-

PHANDU_DFLI(-1)

-0.811355

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat0.405572
0.405572
0.045245
0.133060
111.1682
1.976987

0.121834

-6.659515

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.0000
9.82E-05
0.058684
-3.338430
-3.305254
-3.325321

Phần dư của LnFIS là dừng
Null Hypothesis: PHANDU_DLNFIS has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-9.090674
-2.601024
-1.945903
-1.613543

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PHANDU_DLNFIS)
Method: Least Squares
Date: 01/08/14 Time: 03:55
Sample (adjusted): 1996Q4 2012Q4
Included observations: 65 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

D(PHANDU_DLNFIS (-1))

0.457290

0.112131 4.078184

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat0.595735
0.589318
1.074168
72.69167

Mean dependent var -0.000472
S.D. dependent var
1.676175
Akaike info criterion
3.011255
Schwarz criterion
3.078159
Hannan-Quinn
-95.86579 criter.
3.037653
2.066681

Phần dư của LnLRR là dừng
Null Hypothesis: PHANDU_DLNLRR has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)
t-Statistic

Prob.*

-58-

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-7.155146
-2.600471
-1.945823
-1.613589

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PHANDU_DLNLRR)
Method: Least Squares
Date: 01/08/14 Time: 03:58
Sample (adjusted): 1996Q3 2012Q4
Included observations: 66 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

PHANDU_DLNLRR (-1)

-0.880645

0.123079

-7.155146

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.440583
0.440583
0.043914
0.125346
113.1390
1.976255

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.000332
0.058713
-3.398151
-3.364975
-3.385042