Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
APPENDIX 4.8The result for multi-group analysis (Public Universities and Non-public Universities)

APPENDIX 4.8The result for multi-group analysis (Public Universities and Non-public Universities)

Tải bản đầy đủ - 99trang

- 88 -Tuiti3

Tuiti4

Tuiti1

Tuiti2

Satif3

Satif4

Satif1

Satif5

Satif2<--<--<--<--<--<--<--<--<---Tuiti

Tuiti

Tuiti

Tuiti

Satif

Satif

Satif

Satif

SatifEstimate S.E. C.R. P Label

,746 ,054 13,730 ***

,735 ,060 12,297 ***

1,000

,950 ,054 17,537 ***

1,039 ,100 10,361 ***

1,314 ,105 12,509 ***

1,000

1,253 ,105 11,873 ***

1,088 ,102 10,684 ***Regression Weights: (Non-public universities - Default model)Sequa

Progr

Reptt

Acadm

Nacdm

Satif

Satif

Nacdm7

Nacdm6

Acadm5

Acadm4

Acadm7

Acadm3

Reptt4

Reptt2

Progr4

Acadm6

Progr3

Acadm8

Reptt5

Reptt3

Progr2

Progr1

Nacdm3<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---Tuiti

Sequa

Sequa

Sequa

Sequa

Sequa

Tuiti

Nacdm

Nacdm

Acadm

Acadm

Acadm

Acadm

Reptt

Reptt

Progr

Acadm

Progr

Acadm

Reptt

Reptt

Progr

Progr

NacdmEstimate S.E. C.R. P Label

,249 ,042 5,899 ***

1,918 ,295 6,506 ***

3,383 ,477 7,088 ***

1,000

1,658 ,258 6,421 ***

1,748 ,278 6,277 ***

,175 ,053 3,306 ***

1,000

1,218 ,083 14,678 ***

,906 ,086 10,513 ***

,980 ,093 10,589 ***

1,000

1,008 ,097 10,403 ***

,880 ,046 19,180 ***

,960 ,038 24,959 ***

,922 ,071 12,914 ***

,829 ,081 10,198 ***

1,000

,922 ,093 9,903 ***

,399 ,052 7,732 ***

1,000

1,221 ,073 16,739 ***

1,177 ,076 15,532 ***

,802 ,079 10,148 ***- 89 -Nacdm2

Nacdm1

Nacdm4

Nacdm8

Acadm1

Acadm2

Tuiti3

Tuiti4

Tuiti1

Tuiti2

Satif3

Satif4

Satif1

Satif5

Satif2<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---Nacdm

Nacdm

Nacdm

Nacdm

Acadm

Acadm

Tuiti

Tuiti

Tuiti

Tuiti

Satif

Satif

Satif

Satif

SatifEstimate S.E. C.R. P Label

1,108 ,081 13,705 ***

1,148 ,085 13,497 ***

1,076 ,085 12,728 ***

,977 ,074 13,237 ***

1,102 ,102 10,758 ***

1,116 ,095 11,799 ***

,917 ,074 12,379 ***

,892 ,069 12,975 ***

1,000

1,056 ,070 15,127 ***

1,177 ,080 14,740 ***

1,206 ,075 15,991 ***

1,000

1,285 ,079 16,336 ***

1,257 ,088 14,283 ***Invariance model

Regression Weights: (Public Universities - Default model)Sequa

Progr

Reptt

Acadm

Nacdm

Satif

Satif

Nacdm7

Nacdm6

Acadm5

Acadm4

Acadm7

Acadm3

Reptt4

Reptt2

Progr4

Acadm6

Progr3<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---Tuiti

Sequa

Sequa

Sequa

Sequa

Sequa

Tuiti

Nacdm

Nacdm

Acadm

Acadm

Acadm

Acadm

Reptt

Reptt

Progr

Acadm

ProgrEstimate S.E. C.R. P

,181 ,023 7,792 ***

1,705 ,252 6,779 ***

1,940 ,285 6,811 ***

1,000

1,312 ,223 5,877 ***

1,709 ,210 8,142 ***

,169 ,033 5,062 ***

1,000

,990 ,087 11,343 ***

1,282 ,146 8,802 ***

1,196 ,142 8,404 ***

1,000

1,490 ,173 8,607 ***

,711 ,079 9,048 ***

1,053 ,085 12,326 ***

,872 ,085 10,244 ***

1,247 ,150 8,331 ***

1,000Label

Beta 2Beta 1

Beta 3- 90 -Acadm8

Reptt5

Reptt3

Progr2

Progr1

Nacdm3

Nacdm2

Nacdm1

Nacdm4

Nacdm8

Acadm1

Acadm2

Tuiti3

Tuiti4

Tuiti1

Tuiti2

Satif3

Satif4

Satif1

Satif5

Satif2<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---Acadm

Reptt

Reptt

Progr

Progr

Nacdm

Nacdm

Nacdm

Nacdm

Nacdm

Acadm

Acadm

Tuiti

Tuiti

Tuiti

Tuiti

Satif

Satif

Satif

Satif

SatifEstimate S.E. C.R. P Label

,967 ,132 7,353 ***

,768 ,085 9,030 ***

1,000

1,054 ,089 11,896 ***

1,115 ,094 11,870 ***

,792 ,078 10,104 ***

1,077 ,087 12,451 ***

1,067 ,095 11,198 ***

,883 ,083 10,686 ***

,898 ,085 10,574 ***

,963 ,123 7,815 ***

1,480 ,163 9,094 ***

,775 ,056 13,762 ***

,767 ,062 12,366 ***

1,000

,984 ,056 17,554 ***

,970 ,083 11,698 ***

1,218 ,083 14,686 ***

1,000

1,165 ,085 13,747 ***

1,016 ,084 12,140 ***Regression Weights: (Non-public universities - Default model)Sequa

Progr

Reptt

Acadm

Nacdm

Satif

Satif

Nacdm7

Nacdm6

Acadm5

Acadm4

Acadm7

Acadm3<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---Tuiti

Sequa

Sequa

Sequa

Sequa

Sequa

Tuiti

Nacdm

Nacdm

Acadm

Acadm

Acadm

AcadmEstimate S.E. C.R. P

,181 ,023 7,792 ***

2,035 ,277 7,339 ***

3,600 ,433 8,311 ***

1,000

1,764 ,244 7,218 ***

1,709 ,210 8,142 ***

,169 ,033 5,062 ***

1,000

1,218 ,086 14,200 ***

,927 ,088 10,477 ***

1,002 ,095 10,560 ***

1,000

1,031 ,099 10,372 ***Label

Beta 2Beta 1

Beta 3- 91 -Reptt4

Reptt2

Progr4

Acadm6

Progr3

Acadm8

Reptt5

Reptt3

Progr2

Progr1

Nacdm3

Nacdm2

Nacdm1

Nacdm4

Nacdm8

Acadm1

Acadm2

Tuiti3

Tuiti4

Tuiti1

Tuiti2

Satif3

Satif4

Satif1

Satif5

Satif2<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---Reptt

Reptt

Progr

Acadm

Progr

Acadm

Reptt

Reptt

Progr

Progr

Nacdm

Nacdm

Nacdm

Nacdm

Nacdm

Acadm

Acadm

Tuiti

Tuiti

Tuiti

Tuiti

Satif

Satif

Satif

Satif

SatifEstimate S.E. C.R. P Label

,881 ,048 18,356 ***

,960 ,040 23,759 ***

,923 ,074 12,491 ***

,848 ,084 10,147 ***

1,000

,942 ,096 9,832 ***

,399 ,054 7,413 ***

1,000

1,222 ,076 16,152 ***

1,176 ,078 14,998 ***

,802 ,082 9,828 ***

1,109 ,084 13,284 ***

1,149 ,088 13,079 ***

1,076 ,087 12,323 ***

,977 ,076 12,807 ***

1,126 ,105 10,735 ***

1,142 ,096 11,850 ***

,867 ,067 12,905 ***

,843 ,062 13,568 ***

1,000

1,006 ,062 16,282 ***

1,237 ,087 14,147 ***

1,271 ,082 15,445 ***

1,000

1,352 ,086 15,789 ***

1,318 ,097 13,645 ***Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

APPENDIX 4.8The result for multi-group analysis (Public Universities and Non-public Universities)

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×