Tải bản đầy đủ
7 Giải pháp môi trường làm việc.

7 Giải pháp môi trường làm việc.

Tải bản đầy đủ

75

Cần xây dựng tốt một nền văn hóa thể hiện thông qua các biển hiện, mà
các biểu hiện của nhân viên phải xuất phát từ nền tảng cốt lỗi đó chính là một
giá tồn tại bền vững cho tổ chức. Các ứng xử của nhân viên phải phù hợp với
những bản sắc văn hóa được mọi người thừa nhận, các ứng xử này phải cao
hơn các chuẩn mực, phải được sự đồng tình từ những mối quan hệ bên ngoài.
Một nền văn hóa không phân biệt đối xử, những hoạt động của công ty phải
dựa trên mục tiêu dài hạn và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên.
Quan điểm về sản xuất và phát triển sản phẩm phải đáp ứng được yêu
cầu chất lượng của khách hàng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.
Đây là những điều kiện quan trọng, toàn thể cán bộ công nhân viên phải nhận
thức được vài trò và trách nhiệm của họ đối với vấn đề chất lượng. Một tổ
chức kinh doanh hoạt động không thể không có những sản phẩm phù hợp và
đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, do đó cần gắn liền quan điểm chất
lượng phải đảm bảo trong từng nhân viên. Cần thấy đây là chiến lược dài hạn
cho công ty, xây dựng tốt mối quan hệ hợp tác kinh doanh về lâu về dài và là
cơ hội để công ty có thể mở rộng thị trường. Chiến lược phát triển kinh doanh
phải đáp ứng được hài hòa giữa chất lượng và lợi nhuận, phải đáp ứng được
yêu cầu của khách hàng, phân tích chuỗi giá trị, quá trình tạo ra giá trị gia
tăng cho công ty. Đây là việc làm rất quan trọng đặt mục tiêu công việc lên
hàng đầu trong giai đoạn mọi giai đoạn phát triển, nhằm tạo phát huy và khai
thác những nguồn lực hiệu quả nhất, cốt lỗi của của quá trình tạo tạo ra giá trị
gia tăng.
Về việc xây dựng chiến lược cho phát triển khách hàng cũng chưa thể
hiện rõ cho từng nhân viên trong công ty, nhân viên chưa có ý thức về trách
nhiệm và nghĩa vụ đối với khách hàng, quan điểm về khách hàng rất nhẹ, bởi
hiện nay trên thị trường có rất nhiều khách hàng chỉ là những công ty thương
mai, không phải là nhà phân phối trực tiếp nhưng dù thế cũng không nên xem

76

nhẹ các khách hàng bởi đây chính là một phần thể hiện phong cách làm việc
và ứng xử. Khách hàng là những người mang lại nguồn lực về tài chính cho
công ty, tuy nhiên sự đóng góp lợi ích thể hiện qua mối quan hệ biện chứng
giữa quản lý hiện quả nguồn lực công ty, thể hiện đúng hướng trong việc tổ
chức hoạt động kinh doanh, qua sự đánh giá này mà mỗi khách hàng sẽ được
phân cấp nhất định.
Chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại
và có mặt của công ty trên thị trường cạnh tranh. Chất lượng sản phẩm được
đánh giá qua sự thể hiện mức độ hài lòng của khách hàng, qua việc thu thập
thông tin phản hồi từ khách hàng. Chất lượng sản phẩm còn thề hiện qua sản
phẩm hỏng được thu lại từ khách hàng trên tổng số qui mô sản phẩm được
công ty bán ra. Hiện tại quan điểm lãnh đạo còn rất hạn chế trong khái niệm
chất lượng sản phẩm mà đứng trên góc độ kinh doanh mang lại càng nhiều lợi
nhuận càng tốt, nhưng đó chỉ là ngắn hạn về dài hạn thì quan điểm này không
phù hợp, vì trong kinh doanh cần có sự cân bằng hợp tác giữa hai bên, hai bên
có lợi ích thì mối quan hệ đó có thể sẽ được tồn tại và ngày càng lớn mạnh.
Từng bước hoàn thiện và hoàn chỉnh nội qui công ty, nội qui công ty là
qui tắc hành động cho tất cả các cán bộ công nhân viên trong công ty. Từng
bước quản lý mọi hoạt động thông qua văn bản nội qui công ty, do đó nội qui
công ty phải dựa trên cơ sở phù hợp với các chính sách đường lối phát triển
kinh tế của đất nước, phù hợp với nền văn hóa truyền thống của dân tộc.
3.8 Kiến nghị ban lãnh đạo.
Như chúng ta đã biết một một tổ chức sẽ mang những đặc điểm nhất
định của những người lãnh đạo cấp cao trong công ty, một tổ chức đi đâu về
đâu sẽ được quyết định bởi người lãnh đạo, chính vì vậy muốn có một tổ chức
tốt không thể không có một người lãnh đạo tốt phù hợp với tổ chức. Nhận
thức của con người sẽ thay đổi theo thời gian là do con người nhận thức từ

77

cuộc sống, học hỏi những kiến thức mới, những kinh nghiệm mới và hành xử
theo cách phù hợp hơn với cuộc sống. Tuy nhiên, con người luôn là vấn đề
được nhiều nhà lãnh đạo và các cấp quản lý quan tâm, không những thế ngay
cả trong cuộc sống hằng ngày mối quan hệ giữa người và người với nhau
cũng được rất nhiều người quan tâm đến vấn đề này. Thực tế đã cho thấy con
người muốn thành công phải quản lý tốt những vấn đề tự nhiên và xã hội, một
người không thể tạo ra được tất cả mà phải biết dựa vào sức mạnh của tập thể,
phải tổng hợp được các kỹ năng của con người thành một bộ máy hùng mạnh
để đạt được những mục tiêu và hoài bảo của tổ chức.
Ban lãnh đạo công ty phải đảm bảo đi đầu trong việc xây dựng đội ngũ
nhân viên và hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho công ty nhằm tăng tính ổn định và
qui trình làm việc hợp lý, để công tác quản lý được hiệu quả hơn, nhân viên
được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và nâng cao nghề nghiệp
chuyên môn, thúc đây phát triển năng suất lao động, khai thác tốt nguồn nhân
lực của công ty. Quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng cho từng nhân viên, từ
những mục tiêu của thành viên đến mục tiêu của các bộ phận phòng ban, đến
mục tiêu chung của tổ chức. Xác định hình thức tổ chức phù hợp cho công ty,
sự thay đổi nhỏ trong tổ chức dần dần sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong tổ
chức.
Nhà lãnh đạo sẽ tập trung đề ra mục tiêu cho tổ chức, nhà quản lý sẽ
hoạch định đề ra những công cụ quản lý, xây dựng những qui trình để thực
hiện và quản lý nhằm đạt được những mục tiêu của tổ chức, từng bước điều
chỉnh và hoàn thiện những thiếu soát của qui trình và công cụ quản lý hơn là
can thiệp vào công việc chuyên môn của cấp dưới, khi cấp dưới bị can thiệp
quá nhiều sẽ dẫn đến cấp dưới sẽ mất phương hướng trong công việc của
mình và cảm thấy một sự cản trở lớn trong công việc. Áp dụng các phong
cách lãnh đạo phù hợp đối với từng nhân viên cụ thể, nhằm phát huy cao hơn

78

nữa tính năng động trong lãnh đạo của nhà lãnh đạo cấp cao. Nhà lãnh đạo
nên đào tạo cho cấp dưới của mình là những người biết việc và biết làm về dài
hạn nhà lãnh đạo còn phải xây dựng đội ngũ cấp dưới của mình còn là những
người biết quản lý và biết lãnh đạo có như vậy sự thành công của ông ta trở
nên lớn hơn. Đạt được mục tiêu này, đây cũng chính là những điều kiện duy
trì của tổ chức, trong việc xây dựng đội ngũ và phát triển nguồn nhân lực cho
công ty. Công ty sẽ có thêm nhiều giải pháp trong việc lựa chọn người kế
nhiệm qua từng thời kỳ của từng giai đoạn phát triển của tổ chức.
Có thể nói một tổ chức sẽ được quyết định bởi nhà lãnh đạo cấp cao bởi
không ai có thể thai đổi được ông ta mà chính ông ta phải thay đổi cho tổ
chức của ông ta. Nền tảng và cốt lỗi của doanh nghiệp đều xây dựng trên quan
điểm của nhà lãnh đạo cấp cao, nền tảng và cốt lỗi đó cũng chính là văn hóa
của doanh nghiệp, sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp phải đứng trên
một nền văn hóa phù hợp, phản ảnh được sự thích nghi với môi trường xung
quanh. Bởi nhà lãnh đạo có rất nhiều đoàn bảy trong quá trình lãnh đạo và
điều hành doanh nghiệp, vấn đề là nhà lãnh đạo phán đoán và nhìn nhận dưới
góc độ phù hợp, và cũng là cơ sở cho việc hình thành những kim chỉ nang
trong quá trình vận hành công ty.