Tải bản đầy đủ
2 Phân tích công việc.

2 Phân tích công việc.

Tải bản đầy đủ

11

1.2.3 Các phương pháp thu thập thông tin trong phân tích công việc
Phỏng vấn:
Phỏng vấn thu thập thông tin phân tích công việc có thể thực hiện trực
tiếp với từng cá nhân, với nhóm nhân viên thực hiện cùng một công việc hoặc
với cán bộ phụ trách nhân viên thực hiện công việc đó.
Bảng câu hỏi:
Bảng câu hỏi được đánh giá là phương pháp hữu hiệu nhất để thu thập
thông tin phân tích công việc. Bảng câu hỏi liệt kê những câu hỏi đã chuẩn bị
kỹ lưỡng từ trước và phân phát cho nhân viên điền các câu trả lời. Tổng kết
các câu trả lời của nhân viên, cán bộ phân tích sẽ có được những thông tin cơ
bản, đặc trưng về các công việc thực hiện trong doanh nghiệp.
Quan sát tại nơi làm việc:
Quan sát tại nơi làm việc cho phép các nhà phân tích chỉ ra đầy đủ và
chi tiết thời gian, mức độ thường xuyên, tính phức tạp của các nhiệm vụ, trách
nhiệm khi thi thực hiện các công việc khác nhau, các thông tin về điều kiện
làm việc, các máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu sử dung trong quá trình làm
việc và hiệu quả thực hiện công việc.
Sử dụng nhật ký ngày làm việc:
Nhật ký ngày làm việc do người thực hiện công việc ghi chép về các
nhiệm vụ được giao, kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Phân tích nhật ký ngày
làm việc theo loại công việc thực hiện, hao phí thời gian thực hiện từng loại
công việc, .v.v… sẽ biết được mức độ thường xuyên của các loại nhiệm vụ,
thời gian trung bình để hoàn thành các nhiệm vụ, lãng phí thời gian do khâu
tổ chức chưa tốt như thiếu nguyên vật liệu, thiếu dụng cụ, chờ đợi,.v.v….

12

1.2.4 Bảng mô tả và tiêu chuẩn công việc.
Bảng mô tả công việc là văn bản liệt kê các chức năng, nhiệm vụ, các
mối quan hệ trong công việc, các điều kiện cần thiết để nhân viên hoàn thành
công việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát và các tiêu chuẩn cần đạt được khi thực
hiện công việc. Bảng mô tả công việc giúp hiểu được chi tiết, yêu cầu của
công việc, quyền hạn, trách nhiệm khi thực hiện công việc. Phân tích công
việc cung cấp các thông tin về những yêu cầu, đặc điểm của công việc thứ tự
công việc được thực hiện, làm như thế nào và tại sao, các loại máy móc trang
bị, công cụ, dụng cụ nào cần thiết cho thực hiện công việc…,
Phân tích công việc

Tuyển dụng,
chọn lựa

Bảng mô tả

Bảng tiêu

công việc

chuẩn công

Đào tạo,
Huấn luyện

Đánh giá
nhân viên

Xác định
giá trị công
việc

Trả công ,
khen
thưởng

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ thể hiện lợi ích của phân tích công việc.
Nguồn: Trần Kim Dung, Quản Trị Nguồn Nhân Lực, NXB Tổng Hợp TP.
HCM, 2011
1.3 Quá trình tuyển dụng.
Có nhiều nguồn cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, tuy nhiên
có thể phân thành 2 nhóm chính là, nguồn ứng viên từ trong nội bộ doanh
nghiệp và nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp.

13

Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp:
Theo phương pháp này thông tin yêu cầu tuyển dụng với các tiêu chuẩn
rõ ràng công khai và ưu tiên các ứng viên đến từ trong doanh nghiệp.
Phương pháp này có một số ưu điểm như, doanh nghiệp đã hiểu biết về đối
tượng tuyển dụng, tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng giữa các nhân viên
giúp nhân viên phát triển bản thân. Tuy nhiên phương pháp này vẫn có nhược
điểm là nguồn tuyển nội bộ không mang lại cho doanh nghiệp những tư tưởng
mới, một số ứng viên còn tổ chức liên kết với nhau.
Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp:
Doanh nghiệp có thể thu hút được các ứng viên từ bên ngoài thông qua
hoạt động quảng cáo, các trung tâm việc làm, hoặc tuyển từ các trường đại
học…Nội dung và trình tự của quá trình tuyển dụng như sau.
Bước 1: Chuẩn bị tuyển dụng.
Bước 2: Thông báo tuyển dụng.
Bước 3: Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ.
Bước 4: Phỏng vấn sơ bộ.
Bước 5: Kiểm tra, trắc nghiệm.
Bước 6: Phỏng vấn lần hai.
Bước 7: Xác minh, điều tra.
Bước 8: Khám sức khoẻ.
Bước 9: Ra quyết định tuyển dụng.
1.4 Đào tạo và phát triển.
Đào tạo giúp phát triển năng lực của nguồn nhân lực, là nền tảng cho sự
phát triển. Hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực được xem là yếu tố cạnh
tranh tốt nhất giữa các doanh nghiệp do đó, đào tạo được xem là yết tố cốt lõi
đáp ứng các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

14

Bảng 1.2: Những nội dung cần chuẩn bị khi tổ chức đào tạo.
Khía cạnh

Câu hỏi

Mục đích

Mục đích đào tạo là gì?

Đánh giá

Đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo như thế nào?

Trách nhiệm

Ai chịu trách nhiệm đào tạo và chi phí đào tạo?
Ai quyết định đào tạo và chi phí đào tạo?

Tuyển chọn để Nguyên tắc, tiêu chí tuyển chọn người tham gia?
đào tạo.

Các thủ tục cạnh tranh công bằng để tuyển người ?

Nguồn kinh phí Quy định của công ty
Cung cấp kinh phí và chỉ rõ khi nào được sử dụng?
Thủ tục để được cấp kinh phí, điều chỉnh?
Các thủ tục bảo vệ quyền lợi của công ty khi nhân
viên không hoàn thành khóa học hoặc nghĩ việc?
Hệ thống thông Công ty có lưu trữ thông tin về các nội dung
Chi phí cho các khoản: học phí, đi lại, lưu trú

tin

Thời gian, nội dung đào tạo.
Kết quả đào tạo
Tuyển

chọn Ai tham gia tuyển chọn và ai quyết định?

nhà cung ứng Quy trình tuyển chọn?
dịch vụ đào tạo Tiêu chí tuyển chọn?
Tổ chức khóa Thời gian tổ chức?
đào tạo

Người chịu trách nhiệm về các dịch vụ hậu cần .

Đánh giá kết Tiêu chí đánh giá
quả đào tạo

Cách thức thực hiện đánh giá

Trả lời