Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
PHỤ LỤC 03: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA THỊ TRƯỜNGLAO ĐỘNG, QUÍ 4 NĂM 2011 VÀ QUÍ 3, QUÍ 4 NĂM 2012.

PHỤ LỤC 03: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA THỊ TRƯỜNGLAO ĐỘNG, QUÍ 4 NĂM 2011 VÀ QUÍ 3, QUÍ 4 NĂM 2012.

Tải bản đầy đủ - 106trang

Thành thị15,71416,15416,115Nông thôn36,82536,94436,6743./ Lao động có việc làm từ 15+51,68552,11451,931Nam26,58326,87326,774Nữ25,10225,24125,157Thành thị15,27315,65815,684Nông thôn36,41236,45736,2474./ Thiếu việc làm từ 15+ (nghìn1,2571,3691,327Nam663754737Nữ594615589Thành thị204225222Nông thôn1,0531,1441,1055./ Thất nghiệp từ 15+ (nghìn853984857người)359439396Nam494545462Nữ441496430Thành thị412488427340457392Nam152211183Nữ188246209Thành thị153189165Nông thôn187268227(nghìn người).người)Nông thôn

6./ Thất nghiệp từ 15-24 tuổi (nghìn

người)7./ Thu nhập bình quân của người3,2443,7663,805Nam3,4263,9243,952Nữ2,9753,5323,586Thành thị3,7284,4014,469Nông thôn2,8443,2203,25710010010015-19 tuôi11.210.810.620-24 tuôi9.99.69.125-29 tuôi10.510.19.830-34 tuôi9.99.79.835-39 tuôi10.310.010.240-44 tuôi9.910.110.245-49 tuôi9.79.99.950-54 tuôi8.28.68.755-59 tuôi6.46.66.860-64 tuôi4.04.64.565 tuổi trở lên9.910.110.39./ Tỷ lệ tham gia lực lượng lao77.377.276.7Nam81.881.881.2Nữ73.072.972.4Thành thị69.870.269.6Nông thôn81.080.880.310./ Tỷ lệ việc làm trên dân số từ 1576.075.82.71làm công ăn lương (nghìn đồng)8./ Cơ cấu tuổi của lực lượng lao

động (%).động %tuổi trở lên (%).

Nam80.780.52.90Nữ71.671.42.50Thành thị67.868.01.44Nông thôn80.179.73.2911./ Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ2.582.752.71Nam2.612.942.90Nữ2.552.522.50Thành thị1.351.461.44Nông thôn3.123.333.2912./ Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi1.802.061.81Nam1.421.721.56Nữ2.222.452.10Thành thị2.993.312.88Nông thôn1.261.481.3213./ Tỷ lệ thất nghiệp từ 15-24 tuổi4.235.705.29Nam3.474.804.49Nữ5.156.786.28Thành thị7.999.528.73Nông thôn3.054.444.12tuổi lao động (%).lao động (%)(%).(Nguồn: Tổng cục thống kê (2013), Báo Cáo Điều Tra Lao Động Việc Làm

Quý 4 năm 2012)PHỤ LỤC 04: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH

DOANH.

(ĐVT: Đồng)

THUYẾTSỐMINH12341./ Doanh thu bán hàng và cung cấp01IV. 084,656,390,271CHỈ TIÊUNĂM 2010dịch vụ

2./ Các khoản giảm trừ doanh thu023./ Doanh thu thuần về bán hàng và104,656,390,2714./ Giá vốn hàng bán113,838,010,2285./ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung20818,380,0436./ Doanh thu hoạt động tài chính2162,464,3457./ Chi phí tài chính2213,515,961Trong đó: Chi phí lãi vay2312,255,0008./ Chi phí quản lý kinh doanh24777,050,0569./ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh3090,278,37110./ Thu nhập khác316611./ Chi phí khác3212./ Lợi nhuận khác (40=31-32)4013./ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế50cung cấp dịch vụ (10=01-02)cấp dịch vụ (20=10-11)doanh (30=20+21-22-24)66

IV.0990,278,437(50=30+40)

14./ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp5122,569,60915./ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh6067,708,827nghiệp (60=50-51-52)

Báo cáo kết quả kinh doanh từ (01/01/2010 đến 31/12/2010).

(Nguồn: Phòng kế toán công ty đồ gỗ Ông Tỷ)

(ĐVT: Đồng)

THUYẾTSỐMINH12341./ Doanh thu bán hàng và cung cấp01IV. 0822,013,653,190CHỈ TIÊUNĂM 2011dịch vụ

2./ Các khoản giảm trừ doanh thu023./ Doanh thu thuần về bán hàng và1022,013,653,1904./ Giá vốn hàng bán1117,892,146,8155./ Lợi nhuận gộp về bán hàng và204,121,506,3756./ Doanh thu hoạt động tài chính21315,404,4717./ Chi phí tài chính22309,733,078Trong đó: Chi phí lãi vay23217,456,0008./ Chi phí quản lý kinh doanh243,505,211,5069./ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh30621,966,262cung cấp dịch vụ (10=01-02)cung cấp dịch vụ (20=10-11)doanh (30=20+21-22-24)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 03: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA THỊ TRƯỜNGLAO ĐỘNG, QUÍ 4 NĂM 2011 VÀ QUÍ 3, QUÍ 4 NĂM 2012.

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×