Tải bản đầy đủ
4 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN

4 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN

Tải bản đầy đủ

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

gһp không ít khó khăn vӅ tài sҧn thӃ chҩp, lұp phѭѫng án vay, rӫi ro lãi suҩt, áp lӵc trҧ
nӧ… nhѭng nhìn chung ÿây là kênh huy ÿӝng vӕn phә thông nhҩt ÿѭӧc nhiӅu công ty
nghƭ ÿӃn khi có nhu cҫu vӕn. Kênh huy ÿӝng vӕn tӯ viӋc phát hành cә phiӃu ÿѭӧc các
doanh nghiӋp khai thác triӋt ÿӇ tӯ năm 2006 ÿӃn ÿҫu năm 2008, chính tӯ viӋc lҥm dөng
phát hành cә phiӃu làm suy giҧm giá trӏ doanh nghiӋp, cә phiӃu liên tөc rӟt giá và mҩt
thanh khoҧn trong thӡi gian dài gây mҩt niӅm tin cho nhà ÿҫu tѭ ҧnh hѭӣng ÿӃn khҧ
năng tiӃp cұn nguӗn vӕn nhѭ hiӋn nay. Vì vұy công ty cҫn thiӃt lұp lҥi trұt tӵ huy ÿӝng
vӕn, ÿa dҥng hóa các kênh huy ÿӝng vӕn cùng vӟi sӵ hӛ trӧ phát triӇn thӏ trѭӡng vӕn
cӫa chính phӫ nhҵm phát huy ÿѭӧc tính ѭu viӋt cӫa tӯng nguӗn vӕn.
3.4.2.1 Lӵa chӑn nguӗn vӕn lӧi nhuұn giӳ lҥi ÿӇ tái ÿҫu tѭ
Lӧi nhuұn giӳ lҥi là nguӗn vӕn dӉ tiӃp cұn công ty sӱ dөng vӕn này ÿӇ ÿҫu tѭ sӁ
gia tăng lӧi nhuұn trong tѭѫng lai. Vì vұy, công ty cҫn thuyӃt phөc các cә ÿông ѭu tiên
giӳ lҥi lӧi nhuұn ÿӇ tái ÿҫu tѭ:
¾ Thông qua các kênh tuyên truyӅn giúp các cә ÿông nhұn thҩy rҵng lӧi nhuұn
giành tái ÿҫu tѭ mang lҥi giá trӏ tăng thêm tӯ giá cә phiӃu tăng hѫn là mӝt khoҧn tiӅn
nhұn tӯ chia cә tӭc rӗi giá cә phiӃu tөc giҧm.
¾ Tҥo niӅm tin cho cә ÿông bҵng hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng cӫa công ty và nhӳng
triӇn vӑng cӫa công ty trong tѭѫng lai.
¾ ThӇ hiӋn sӵ tôn trӑng cә ÿông qua viӋc công khai minh bҥch thông tin, thӵc
hiӋn ÿúng cam kӃt vӟi cә ÿông vӅ mөc ÿích sӱ dөng nguӗn vӕn này.
3.4.2.2. Khai thác kênh huy ÿӝng vӕn trái phiӃu doanh nghiӋp
Mӝt sӕ giҧi pháp cҫn thӵc hiӋn ÿӇ thu hút các nhà ÿҫu tѭ trái phiӃu nhѭ:
Thͱ nh̭t: Hình thành các tә chӭc trung gian ÿӇ gia tăng tính thanh khoҧn cho
trái phiӃu, các tә chӭc này có thӇ là ngân hàng, các quӻ ÿҫu tѭ, các công ty chӭng
khoán, công ty tài chính... Ví dө công ty muӕn tҥo thanh khoҧn tӕt cho trái phiӃu sӁ
hӧp tác vӟi ngân hàng ÿӇ thӵc hiӋn chӭc năng bҧo lãnh phát hành trái phiӃu và bao
thanh toán. Nhà ÿҫu tѭ sӣ hӳu trái phiӃu có thӇ cҫm cӕ, bán lҥi cho ngân hàng, trong
trѭӡng hӧp công ty trҧ lãi chұm hoһc mҩt khҧ năng thanh toán thì ngân hàng sӁ có trách
nhiӋm thanh toán các khoҧn này cho nhà ÿҫu tѭ. Vӟi hình thӭc này ÿã tҥo nên mӝt

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

62

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

thành công rӵc rӥ trong ÿӧt phát hành trái phiӃu. Có lӁ giӳ kӹ lөc lãi suҩt cao nhҩt là
trái phiӃu cӫa công ty cә phҫn Vincom (VIC), kǤ hҥn 5 năm, lãi suҩt 16%/năm, ÿѭӧc
ÿiӅu chӍnh 6 tháng mӝt lҫn, xác ÿӏnh bҵng lãi suҩt huy ÿӝng tiӅn gӱi tiӃt kiӋm bҵng
VND kǤ hҥn 12 tháng cӫa Ngân hàng TMCP Công thѭѫng VN (Vietinbank) tҥi ngày
xác ÿӏnh lãi suҩt cӝng biên ÿӝ 5,5% và do ngân hang này làm tә chӭc nhұn thanh toán2.
Thͱ hai: Cҫn ÿa dҥng hóa các loҥi trái phiӃu - trái phiӃu có lãi suҩt thay ÿәi
theo lãi suҩt thӏ trѭӡng, trái phiӃu có lãi suҩt ÿҧm bҧo bҵng vàng, trái phiӃu có kǤ hҥn
thay ÿәi, trái phiӃu vӟi các loҥi tiӅn tӋ khác nhau nhѭ USD, EUR, trái phiӃu ÿѭӧc
chuyӇn ÿәi thành cә phiӃu, trái phiӃu gҳn vӟi quyӅn mua cә phiӃu.
Thͱ ba: Tách thӏ trѭӡng trái phiӃu ra khӓi thӏ trѭӡng cә phiӃu ÿӇ hình thành thӏ
trѭӡng trái phiӃu chuyên biӋt. Vì trái phiӃu không thӇ áp dөng mӝt phѭѫng thӭc giao
dӏch giӕng nhѭ giao dӏch cә phiӃu. Ĉӗng thӡi, sàn giao dӏch trái phiӃu này phҧi tҥo
ÿѭӧc môi trѭӡng giao dӏch có hiӋu quҧ cho các nhà tҥo lұp thӏ trѭӡng. Bên cҥnh ÿó, thӫ
tөc chuyӇn nhѭӧng cNJng phҧi ÿѫn giҧn, nhanh chóng.
Thͱ t˱: Ĉҭy mҥnh viӋc phát hành trái phiӃu ra thӏ trѭӡng quӕc tӃ ÿӇ ÿҧm bҧo
cho viӋc huy ÿӝng vӕn ӣ thӏ trѭӡng quӕc tӃ vӟi chi phí rҿ, ViӋt Nam cҫn hoàn thiӋn hӋ
thӕng pháp luұt phù hӧp vӟi thông lӋ Quӕc tӃ và minh bҥch hóa thông tin khi ÿó mӟi
ÿѭӧc các tә chӭc xӃp hҥng tín nhiӋm ÿánh giá cao.
Thͱ năm: Hình thành các tә chӭc ÿӏnh mӭc tín nhiӋm doanh nghiӋp, công ty
ÿӏnh mӭc tín nhiӋm (CRA) là công ty cung cҩp quan ÿiӇm cӫa hӑ vӅ ÿӝ tín thác cӫa
mӝt doanh nghiӋp trong nghƭa vө thanh toán tài chính. Các nghƭa vө tài chính bao gӗm
trái phiӃu, thѭѫng phiӃu, cә phiӃu ѭu ÿãi... CRA cNJng có nhӳng nghƭa vө ngoài phҥm
vi thӏ trѭӡng trái phiӃu. Vӟi vai trò mӝt tә chӭc ÿánh giá trung gian, ÿӝc lұp, chuyên
nghiӋp, CRA sӁ là phѭѫng thӭc tӕt nhҩt ÿӇ quҧng bá hình ҧnh cӫa nhӳng công ty kinh
doanh hiӋu quҧ. Ĉӗng thӡi, giúp cho các công ty xây dӵng chính sách ÿҫu tѭ, cѫ cҩu tài
chính ÿӇ phòng tránh rӫi ro vӅ khҧ năng thanh toán. Thông qua bҧng xӃp hҥng tín dөng,
nhà ÿҫu tѭ sӁ hiӇu rõ hѫn vӅ sӭc mҥnh tài chính cӫa các công ty giúp minh bҥch hóa

2

Báo Lao ÿӝng ngày 26/7/2010

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

63

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

thông tin. Tӯ ÿây, nhà ÿҫu tѭ có thӇ biӃt ÿѭӧc mӭc ÿӝ rӫi ro khi ÿҫu tѭ vào trái phiӃu
doanh nghiӋp, hӑ có cѫ sӣ ÿӇ ra quyӃt ÿӏnh có ÿҫu tѭ hay không, và ÿҫu tѭ thì vӟi lãi
suҩt mong ÿӧi cӫa hӑ là bao nhiêu? ĈiӅu này cNJng giúp cho nhӳng công ty có mӭc ÿӝ
tín nhiӋm cao sӁ ÿѭӧc huy ÿӝng vӕn vӟi chi phí thҩp, chӭ không cào bҵng lãi suҩt trái
phiӃu nhѭ trѭӟc ÿây.
Ngoài CRA trong nѭӟc, thì cҫn cho phép mӝt sӕ tә chӭc ÿӏnh mӭc tín nhiӋm có
uy tín cӫa nѭӟc ngoài thӵc hiӋn hoҥt ÿӝng ÿӏnh mӭc tín nhiӋm ӣ ViӋt Nam. Nhѭ vұy,
vӟi CRA trong nѭӟc và nѭӟc ngoài sӁ gӑi vӕn ÿҫu tѭ vào ViӋt Nam. Mӝt trong nhӳng
lý do khiӃn các nhà ÿҫu tѭ chѭa dám ÿҫu tѭ mҥnh vào thӏ trѭӡng ViӋt Nam nhѭ chúng
ta mong ÿӧi, cNJng là vì thiӃu mӝt công ty ÿӏnh mӭc tín nhiӋm trên thӏ trѭӡng vӕn ViӋt
Nam. Dӵa trên các kӃt quҧ CRA mang lҥi, các nhà ÿҫu tѭ mӟi có công cө ÿӇ thҭm
ÿӏnh, lӵa chӑn danh mөc ÿҫu tѭ, dӵ báo tình hình phát triӇn doanh nghiӋp và ÿѭa ra
quyӃt ÿӏnh ÿҫu tѭ. Thông qua bҧng xӃp hҥng tín dөng, nhà ÿҫu tѭ sӁ hiӇu rõ hѫn vӅ sӭc
mҥnh tài chính cӫa các công ty, dӉ dàng ÿánh giá các tә chӭc tài chính có quan hӋ kinh
doanh hoһc quan tâm tӟi viӋc mua trái phiӃu cӫa các công ty này. Trung tâm thông tin
tín dөng thuӝc NHNN, mӝt tә chӭc xӃp hҥng tín dөng công duy nhҩt tҥi VN ÿã tiӃn
hành xӃp hҥng tín dөng tӕp 1.000 doanh nghiӋp VN. Tuy nhiên, nhӳng xӃp hҥng này
cNJng chӍ có tính chҩt tҥm thӡi.
3.4.2.3. Phát triӇn hoҥt ÿӝng mua bán, sáp nhұp doanh nghiӋp nhҵm tái cҩu
trúc vӕn
ĈӇ hoҥt ÿӝng M&A phát triӇn tӕt cҫn chú ý ÿӃn các yӃu tӕ sau:
¾ Nâng cao kiӃn thӭc cѫ bҧn vӅ M&A cho các nhà quҧn lý trên cѫ sӣ tә chӭc
các khóa ÿào tҥo ngҳn hҥn, tә chӭc hӝi thҧo các chuyên ÿӅ hoҥt ÿӝng M&A.
¾ Thành lұp các tә chӭc tѭ vҩn, môi giӟi vӅ M&A chuyên nghiӋp. Tә chӭc
này phҧi do các chuyên gia có kinh nghiӋm trong hoҥt ÿӝng M&A tҥi nѭӟc ngoài ÿҧm
trách.
¾ Công ty phҧi am tѭӡng trong viӋc ÿӏnh giá doanh nghiӋp ÿһc biӋt là giá trӏ
thѭѫng hiӋu và nguӗn nhân lӵc ÿӇ có thӇ nâng cao giá trӏ cӫa mình trong quá trình ÿàm
phán M&A vӟi bên mua.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

64

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

¾ Hoàn thiӋn khung pháp lý ÿӇ tҥo thuұn lӧi cho các ÿӕi tác nѭӟc ngoài cө thӇ
là các quy ÿӏnh vӅ giӟi hҥn sӣ hӳu nѭӟc ngoài, giá mua cә phҫn bҵng giá ÿҩu giá bình
quân, thӡi hҥn cho phép chuyӇn nhѭӧng cә phҫn, ÿӗng tiӅn thanh toán.
3.4.3. Nâng cao hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng cӫa công ty
HiӋu quҧ hoҥt ÿӝng cӫa công ty ÿo lѭӡng trên cҧ phѭѫng diӋn tài chính và tә
chӭc. HiӋu quҧ hoҥt ÿӝng tài chính nhѭ tӕi ÿa hóa lӧi nhuұn, hiӋu quҧ tә chӭc nhѭ xây
dӵng bӝ máy quҧn lý khoa hӑc có trình ÿӝ chuyên môn cao, xây dӵng thѭѫng hiӋu uy
tín cho công ty. Tӯ kӃt quҧ nghiên cӭu thӵc nghiӋm ӣ chѭѫng 2 cho thҩy hiӋu quҧ hoҥt
ÿӝng cӫa công ty là mӝt trong các nhân tӕ tác ÿӝng mҥnh ÿӃn cҩu trúc vӕn. HiӋu quҧ tә
chӭc kém sӁ ҧnh hѭӣng ÿӃn hiӋu quҧ kinh doanh, hiӋu quҧ kinh doanh kém thì khҧ
năng tích lNJy vӕn kém dүn ÿӃn nhӳng khó khăn trong quyӃt ÿӏnh ÿҫu tѭ và quyӃt ÿӏnh
tài trӧ. Cө thӇ trong quyӃt ÿӏnh xây dӵng cҩu trúc vӕn khi hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng kém, khҧ
năng tiӃp cұn nguӗn vӕn kém công ty sӁ gһp trӣ ngҥi trong quyӃt ÿӏnh xây dӵng cҩu
trúc vӕn hӧp lý. Chính vì vұy giҧi pháp ÿӇ công ty xây dӵng mӝt cҩu trúc vӕn hӧp lý là
nâng cao hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng cӫa doanh nghiӋp. Có rҩt nhiӅu biӋn pháp ÿӇ công ty hoҥt
ÿӝng hiӋu quҧ nhѭ: Phát triӇn thӏ trѭӡng mӟi trên cѫ sӣ xây dӵng thѭѫng hiӋu công ty,
xây dӵng nguyên tҳc ÿӇ kiӇm soát và ÿánh giá các khoҧn ÿҫu tѭ, xây dӵng hӋ thӕng
kiӇm soát nӝi bӝ hiӋu quҧ, phát triӇn nguӗn nhân lӵc ÿһc biӋt là nâng cao năng lӵc
quҧn lý tài chính…
3.4.3.1 Nâng cao năng lӵc quҧn trӏ công ty
Ɣ Xây d͹ng th˱˯ng hi͏u công ty
Tӯ khi ViӋt Nam gia nhұp WTO cҧ công ty và Chính phӫ ÿiӅu chú trӑng nhiӅu
hѫn trong viӋc xây dӵng thѭѫng hiӋu doanh nghiӋp, vì ÿây là tiêu chí ÿҫu tiên ÿӇ phát
triӇn thӏ trѭӡng nâng cao sӭc cҥnh tranh cho công ty. Theo tҥp chí Nation’s Bussiness
Magazine, “Xây dӵng thѭѫng hiӋu là mӝt khái niӋm ÿѭӧc nhiӅu ngѭӡi quan tâm nhҩt
trong các hoҥt ÿӝng Marketing hiӋn nay. Và sӕ lѭӧng nhӳng ông chӫ cӫa các doanh
nghiӋp nhӓ theo ÿuәi viӋc xây dӵng thѭѫng hiӋu, cái ÿѭӧc coi nhѭ là ngӑn ÿèn hҧi

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

65

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

ÿăng trên con ÿѭӡng phát triӇn doanh nghiӋp ÿang ngày càng tăng lên”3. ĈӇ xây dӵng
thѭѫng hiӋu công ty cҫn tұp trung vào các khía cҥnh sau:
VӅ phía công ty xây dӵng thѭѫng hiӋu công ty vӟi mӝt logo, lӡi cam kӃt hay hӋ
thӕng nhұn diӋn thѭѫng hiӋu tӕt chѭa ÿӫ. Thѭѫng hiӋu phҧi ÿѭӧc xây dӵng theo hѭӟng
tiӃp cұn bӕn chiӅu. Ĉó là ngѭӡi tiêu dùng, nhà ÿҫu tѭ, nhân viên và nhӳng ngѭӡi có
ҧnh hѭӣng ÿӃn hoҥt ÿӝng kinh doanh trong toàn bӝ chiӃn dӏch xây dӵng thѭѫng hiӋu.
Thѭѫng hiӋu không chӍ ÿѭӧc xây dӵng qua hoҥt ÿӝng quҧng cáo, PR mà còn liên quan
và chӏu tác ÿӝng bӣi trҧi nghiӋm cӫa ngѭӡi tiêu dùng. Muӕn chiӃm lƭnh tâm trí, trҧi
nghiӋm ÿó, cҫn quan tâm ÿӃn các công cө khác nhѭ: xây dӵng, phát triӇn kênh phân
phӕi, hӋ thӕng thông tin quҧn lý, ÿӏnh giá, thói quen mua hàng, tә chӭc dӏch vө chăm
sóc khách hàng… Ngoài ra, công ty cҫn tham gia vào chѭѫng trình tiӃp thӏ
Supperbrand ÿây là chѭѫng trình hàng ÿҫu thӃ giӟi vӅ tiӃp thӏ thѭѫng hiӋu do công ty
Supperbrands bình chӑn, chѭѫng trình này ÿѭӧc khӣi ÿӝng tҥi ViӋt Nam vào tháng
12/2009 và ÿã ÿѭa ra danh sách 10 thѭѫng hiӋu hàng ÿҫu ViӋt Nam.
VӅ phía Chính phӫ, cҫn tҥo môi trѭӡng kinh doanh ngày càng thuұn lӧi và phù
hӧp vӟi thông lӋ quӕc tӃ; thӵc hiӋn chính sách hӛ trӧ cho các doanh nghiӋp ÿәi mӟi và
ӭng dөng công nghӋ thông tin, quҧng bá thѭѫng hiӋu ra nѭӟc ngoài vӟi lãi suҩt thҩp;
tiӃp tөc triӇn khai và hoàn thiӋn “Chѭѫng trình Thѭѫng hiӋu Quӕc gia”4 mà Cөc Xúc
TiӃn Thѭѫng Mҥi ÿҧm trách.
Ɣ Xây d͹ng mô hình thành viên h͡i ÿ͛ng qu̫n tr͓ ÿ͡c l̵p
Mӝt sӕ biӋn pháp ÿѭӧc ÿӅ xuҩt ÿӇ công ty vұn dөng nghiêm túc mô hình thành
viên hӝi ÿӗng quҧn trӏ ÿӝc lұp vào trong quҧn lý nhҫm phát huy vai trò cӫa thành viên
hӝi ÿӗng quҧn trӏ ÿӝc lұp:


3

Xâyd ngth

nghi uchodoanhnghi pnh (2009),http://wwwdiaoconline.vn,truyxu tngày06/07/2009

4

Ch˱˯ng trình Th˱˯ng hi͏u Qu͙c gia ÿ˱ͫc Thͯ t˱ͣng Chính phͯ phê duy͏t t̩i Quy͇t ÿ͓nh s͙ 253/2003/QĈ-TTg ngày
25 tháng 11 năm 2003, giao B͡ Th˱˯ng m̩i (nay là B͡ Công Th˱˯ng) là c˯ quan th˱ͥng tr͹c, ch͓u trách nhi͏m ph͙i
hͫp vͣi các B͡, Ngành tri͋n khai. Ch˱˯ng trình h˱ͣng tͣi mͭc ÿích xây d͹ng hình ̫nh v͉ Vi͏t Nam là m͡t qu͙c gia có
uy tín v͉ hàng hóa và d͓ch vͭ ÿa d̩ng, phong phú vͣi ch̭t l˱ͫng cao.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

66

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

¾ Tăng cѭӡng sӵ có mһt cӫa các thành viên hӝi ÿӗng quҧn trӏ ÿӝc lұp trong hӝi
ÿӗng quҧn trӏ và cӫng cӕ vai trò cӫa Ban kiӇm soát bao gӗm giám sát lұp báo cáo tài
chính và hӋ thӕng kiӇm soát nӝi bӝ. Các thành viên cӫa Ban kiӇm soát phҧi là thành
viên ÿӝc lұp có phҭm chҩt phù hӧp.
¾ Luұt Doanh nghiӋp cҫn xác ÿӏnh rõ khái niӋm thành viên hӝi ÿӗng quҧn trӏ
ÿӝc lұp, quy ÿӏnh trách nhiӋm và nghƭa vө cӫa các thành viên hӝi ÿӗng quҧn trӏ ÿӝc lұp,
quy ÿӏnh công ty niêm yӃt phҧi có sӕ lѭӧng tӕi thiӇu các thành viên ÿӝc lұp và cung
cҩp hѭӟng dүn vӅ tiêu chuҭn và thӫ tөc ÿӅ cӱ các thành viên hӝi ÿӗng quҧn trӏ ÿӝc lұp.
¾ Thành lұp HiӋp hӝi Các thành viên hӝi ÿӗng quҧn trӏ ÿӝc lұp, các thành viên
này sӁ giám sát, cӕ vҩn và hài hòa lӧi ích cӫa các nhóm cә ÿông và Các thành viên hӝi
ÿӗng quҧn trӏ không ÿѭӧc phép tham gia hӝi ÿӗng quҧn trӏ cӫa nhiӅu hѫn mӝt sӕ lѭӧng
công ty nhҩt ÿӏnh.
Ӣ các nѭӟc trên thӃ giӟi, vai trò cӫa nhӳng chuyên gia này rҩt ÿѭӧc coi trӑng,
còn tҥi ViӋt Nam khi tiӃn trình cә phҫn hóa doanh nghiӋp nhà nѭӟc ÿѭӧc ÿҭy nhanh,
thӏ trѭӡng vӕn phát triӇn và tҥo ra nhӳng kênh ÿҫu tѭ hҩp dүn cho công chúng thì sӵ
xuҩt hiӋn cӫa các thành viên hӝi ÿӗng quҧn trӏ ÿӝc lұp càng trӣ nên cҫn thiӃt hѫn bao
giӡ hӃt.
3.4.3.2. Nâng cao năng lӵc quҧn lý tài chính
Nhìn chung các công ty cә phҫn tҥi ViӋt Nam có quy mô vӯa và lӟn là nhӳng
doanh nghiӋp Nhà nѭӟc cә phҫn hóa nên trình ÿӝ quҧn lý còn hҥn chӃ. Mӝt sӕ biӋn
pháp giúp công ty nâng cao năng lӵc quҧn lý tài chính là:
Thͱ nh̭t: Công ty phҧi ÿào tҥo, tuyӇn dөng ÿӝi ngNJ nhân viên có chuyên môn
sâu trong lƭnh vӵc tài chính, có khҧ năng ӭng dөng công cө tài chính trong xây dӵng
cҩu trúc vӕn và ÿһc biӋt có năng lӵc phân tích và dӵ báo xu hѭӟng tài chính toàn cҫu.
Mӝt giám ÿӕc tài chính sӁ ÿҧm nhiӋm chӭc năng này, nhѭng mâu thuүn giӳa quyӅn lӧi
và trách nhiӋm cӫa nhà quҧn lý luôn ÿһt thành vҩn ÿӅ theo lý thuyӃt ӫy quyӅn tác
nghiӋp, Jensen và Meckling (1976) cho rҵng: Khi cә ÿông bӏ giӟi hҥn hoһc mҩt kiӇm
soát ÿӕi vӟi ngѭӡi quҧn lý, thì phía quҧn lý sӁ có ÿӝng cѫ tham gia vào nhӳng hoҥt
ÿӝng có lӧi cho bҧn thân nhѭng có thӇ phѭѫng hҥi ÿӃn quyӅn lӧi cӫa cә ÿông. Nhѭ vұy

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

67

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

công ty phҧi có cѫ chӃ ÿӇ kiӇm soát chi phí ӫy quyӅn - tác nghiӋp ÿӇ ÿҧm bҧo lӧi ích
cӫa cә ÿông.
¾ Mӝt cҩu trúc vӕn có sӱ dөng nӧ sӁ gia tăng kiӇm soát tӯ phía chӫ nӧ ÿӕi vӟi
ngѭӡi quҧn lý, phía chӫ nӧ sӁ kiӇm tra nghiêm ngһt các báo cáo tài chính, ÿánh giá
hiӋu quҧ sӱ dөng vӕn, giҧi ngân theo tiӃn ÿӝ. ĈiӅu này sӁ ngăn chһn các nhà quҧn lý
ÿҫu tѭ vào nhӳng dӵ án NPV âm.
¾ Xây dӵng hӋ thӕng kiӇm soát nӝi bӝ vӳng mҥnh góp phҫn gia tăng hiӋu quҧ
sӱ dөng nguӗn nhân lӵc giҧm bӟt rӫi ro trong kinh doanh.
Thͱ hai: Ӭng dөng lý thuyӃt trұt tӵ phân hҥng trong xây dӵng cҩu trúc vӕn:
theo lý thuyӃt trұt tӵ phân hҥng trình tӵ ѭu tiên lӵa chӑn nguӗn vӕn cӫa công ty là lӧi
nhuұn giӳ lҥi, vӕn vay bên ngoài, sau cùng là phát hành cә phҫn mӟi. KӃt quҧ nghiên
cӭu thӵc nghiӋm ӣ chѭѫng 2 cho thҩy doanh nghiӋp ViӋt Nam ÿang có xu hѭӟng ÿi
ngѭӧc lý thuyӃt trұt tӵ phân hҥng: Các doanh nghiӋp ÿua nhau phát hành cә phҫn mӟi,
kӃ ÿӃn là nguӗn vӕn vay tӯ các tә chӭc tín dөng chӫ yӃu là các khoҧn vay ngҳn hҥn.
Do nhӳng thuұn lӧi tӯ sӵ tăng trѭӣng cӫa thӏ trѭӡng chӭng khoán ÿӃn ÿҫu năm 2008 ÿi
kèm vӟi luұt bҧo vӋ nhà ÿҫu tѭ chѭa hình thành, nhiӅu công ty ÿang bӏ HĈQT “thao
túng” hӑ ӫng hӝ và tìm mӑi cách ÿӇ tăng vӕn, phát hành cә phiӃu vì ngѭӡi ÿѭӧc lӧi lӟn
là nhӳng ngѭӡi nҳm giӳ cә phҫn chi phӕi, nhӳng cә ÿông chӫ chӕt và cә ÿông lӟn, nhҩt
là các vӏ trong HĈQT do các cә ÿông hiӋn hӳu này thѭӡng ÿѭӧc mua theo giá bҵng
mӋnh giá và ÿѭӧc hѭӣng giá trӏ chênh lӋch tӯ viӋc giá tăng cao. Hұu quҧ tӯ viӋc làm
không “nhìn xa trông rӝng” này là giá trӏ cә phiӃu bӏ pha loãng, giá cә phiӃu tөt giҧm
70-80%, VN-Index ӣ mӭc ÿáy 234,66 ÿiӇm vào ngày 24/2/20095, ҧnh hѭӣng tӯ viӋc
phát hành ӗ ҥt cә phҫn mӟi dүn ÿӃn mһt trái cӫa tình trҥng thӯa thҧi tài chính là các
công ty ÿã ÿҫu tѭ tràn lan, ÿһc biӋt vӕn huy ÿӝng ÿѭӧc ÿem quay ngѭӧc lҥi ÿҫu tѭ tài
chính ÿó là lƭnh vӵc mà công ty không có chuyên môn sâu dүn ÿӃn thua lӛ nһng. Nhѭ
vұy viӋc ӭng dөng lý thuyӃt trұt tӵ phân hҥng sӁ giúp công ty xây dӵng ÿѭӧc mӝt cѫ
cҩu vӕn hӧp lý, phòng ngӯa rӫi ro tài chính.


5

Kh iphântíchvàĜ ut SSI(2010)“Nhìnl iTTCKVi tNam2009”,http://www.cafef.vn,truyxu tngày10/03/2010

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

68

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

Thͱ ba: Thѭӡng xuyên theo dõi các phân tích dӵ báo xu hѭӟng thӏ trѭӡng tài
chính thӃ giӟi, khu vӵc và trong nѭӟc. Mһc dù giai ÿoҥn hiӋn nay thӏ trѭӡng tài chính
ViӋt Nam chѭa thұt sӵ hӝi nhұp sâu rӝng vào thӏ trѭӡng tài chính thӃ giӟi nhѭng nhӳng
tác ÿӝng cӫa cuӝc khӫng hoҧng tài chính năm 2009 cho thҩy các công ty ViӋt Nam
không ÿӫ khҧ năng ÿӇ ӭng phó vӟi nhӳng biӃn ÿӝng cӫa thӏ trѭӡng tài chính do khҧ
năng phân tích dӵ báo kém. Vì vұy các công ty cҫn chú trӑng ÿӃn vai trò phân tích dӵ
báo xu hѭӟng thӏ trѭӡng tài chính toàn cҫu, trên cѫ sӣ ÿó lұp ra kӃ hoҥch tài chính dài
hҥn. ĈӇ thӵc hiӋn chӭc năng này nhà quҧn lý phҧi cұp nhұt thѭӡng xuyên thông tin
kinh tӃ trên thӃ giӟi thông qua các các chӍ sӕ kinh tӃ cѫ bҧn: Tӕc ÿӝ tăng trѭӣng kinh tӃ
GDP, chӍ sӕ lҥm phát CPI, tӕc ÿӝ tăng trѭӣng tín dөng, lãi suҩt cѫ bҧn, tӹ lӋ thҩt
nghiӋp, chӍ sӕ bán lҿ…tӯ ÿó sӁ có cái nhìn khái quát vӅ xu hѭӟng thӏ trѭӡng tài chính
toàn cҫu.
3.4.4. Các giҧi pháp hӛ trӧ khác
Thͱ nh̭t, Chính phӫ cҫn tұp trung ÿiӅu hành ÿҧm bҧo әn ÿӏnh kinh tӃ vƭ mô tҥo
ÿѭӧc niӅm tin cho các nhà ÿҫu tѭ trong và ngoài nѭӟc vào xu hѭӟng phát triӇn vӳng
chҳc cӫa nӅn kinh tӃ. KӃt hӧp chһt chӁ giӳa chính sách tiӅn tӋ và chính sách tài khoá;
hài hòa giӳa mөc tiêu huy ÿӝng vӕn cho tăng trѭӣng kinh tӃ, phát triӇn bӅn vӳng thӏ
trѭӡng vӕn vӟi әn ÿӏnh kinh tӃ vƭ mô, kiӅm chӃ lҥm phát, ÿҧm bҧo an ninh tài chính
quӕc gia. Nghiên cӭu hoàn chӍnh các chính sách vӅ thuӃ, phí, lӋ phí ÿӕi vӟi hoҥt ÿӝng
chӭng khoán, khuyӃn khích ÿҫu tѭ dài hҥn, hҥn chӃ ÿҫu tѭ ngҳn hҥn; ÿiӅu tiӃt lӧi nhuұn
thu ÿѭӧc do kinh doanh chӭng khoán, ÿӗng thӡi thông qua thuӃ, phí, lӋ phí góp phҫn
giám sát hoҥt ÿӝng cӫa thӏ trѭӡng chӭng khoán và tӯng ÿӕi tѭӧng, thành viên tham gia
thӏ trѭӡng (bao gӗm cҧ các nhà ÿҫu tѭ trong và ngoài nѭӟc); Xây dӵng chính sách thuӃ
công bҵng hiӋu quҧ nhҵm tăng cѭӡng tích lNJy vӕn cho doanh nghiӋp.
Thͱ hai, tiӃp tөc tұp trung xây dӵng, ÿәi mӟi, nâng cҩp các cѫ sӣ hҥ tҫng,
khuôn khә pháp lý, phѭѫng thӭc quҧn lý... tҥo ÿiӅu kiӋn cho viӋc phát triӇn hoҥt ÿӝng
cӫa thӏ trѭӡng trái phiӃu.
¾ Hoàn thiӋn hӋ thӕng khuôn khә pháp lý thӕng nhҩt, ÿӗng bӝ ÿáp ӭng ÿѭӧc
yêu cҫu quҧn lý, giám sát và hӝi nhұp vӟi thӏ trѭӡng trái phiӃu cӫa khu vӵc và quӕc tӃ.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

69

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

¾ Bә sung các chӃ tài xӱ lý nghiêm minh vӅ dân sӵ, hình sӵ ÿӇ phòng ngӯa và
xӱ lý các hành vi vi phҥm trong hoҥt ÿӝng trên thӏ trѭӡng trái phiӃu.
¾ Áp dөng các tiêu chuҭn giám sát thӏ trѭӡng theo thông lӋ quӕc tӃ; ÿҭy mҥnh
viӋc thanh tra, kiӇm tra, giám sát viӋc tuân thӫ pháp luұt cӫa các thành viên tham gia
thӏ trѭӡng; kiӇm tra, giám sát hàng hóa ÿѭa ra thӏ trѭӡng, ÿҧm bҧo tính công khai, minh
bҥch; tăng cѭӡng năng lӵc giám sát, cѭӥng chӃ thӵc thi cӫa cѫ quan giám sát thӏ
trѭӡng.
¾ Cӫng cӕ bӝ máy, nâng cao năng lӵc quҧn lý, giám sát cӫa Nhà nѭӟc ÿӕi vӟi
thӏ trѭӡng trái phiӃu; tӯng bѭӟc tách bҥch chӭc năng quҧn lý vӟi chӭc năng giám sát
các hoҥt ÿӝng cӫa thӏ trѭӡng; sӟm nghiên cӭu thành lұp Cѫ quan giám sát tài chính
quӕc gia, giúp Thӫ tѭӟng Chính phӫ ÿiӅu phӕi chính sách và công cө cҧnh báo, ÿiӅu
hành, giám sát hoҥt ÿӝng tài chính tiӅn tӋ ӣ tҫm vƭ mô.
Thͱ ba, Phát triӇn thӏ trѭӡng vӕn
¾ Phát triӇn thӏ trѭӡng vӕn theo hѭӟng hiӋn ÿҥi, hoàn chӍnh vӅ cҩu trúc (bao
gӗm thӏ trѭӡng cә phiӃu, thӏ trѭӡng trái phiӃu, thӏ trѭӡng các công cө phái sinh, thӏ
trѭӡng tұp trung, thӏ trѭӡng phi tұp trung…), vұn hành theo các thông lӋ quӕc tӃ tӕt
nhҩt, có khҧ năng liên kӃt vӟi các thӏ trѭӡng khu vӵc và quӕc tӃ.
¾ Phát triӇn mҥnh các kênh cung cҩp vӕn cҧ trong và ngoài nѭӟc cho thӏ
trѭӡng; mӣ rӝng hӋ thӕng các nhà ÿҫu tѭ, ÿһc biӋt là các nhà ÿҫu tѭ có tә chӭc; phát
triӇn ÿҫy ÿӫ các ÿӏnh chӃ trung gian; ÿa dҥng hóa các dӏch vө cung cҩp, … ÿҧm bҧo có
ÿҫy ÿӫ các yӃu tӕ cҩu thành mӝt thӏ trѭӡng vӕn phát triӇn trong khu vӵc.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

70

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

KӃt luұn chѭѫng 3
TiӃn hành kiӇm ÿӏnh theo phѭѫng pháp kiӇm ÿӏnh Fama-Macbeth, chúng tôi ÿã
ÿѭa ra tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh cҩu trúc vӕn có xem xét tác ÿӝng ÿӗng thӡi các nhân tӕ doanh
nghiӋp ÿӃn cҩu trúc vӕn. Phѭѫng pháp này có ý nghƭa thӕng kê là khá tӕt, chӭng tӓ các
nhân tӕ ÿѭӧc chӑn trong mô hình giҧi thích tӕt vӅ cҩu trúc vӕn tҥi ViӋt Nam. Vӟi tӕc
ÿӝ ÿiӅu chӍnh ÿѭӧc ѭӟc lѭӧng là 15.9%. So vӟi các nѭӟc trên thӃ giӟi, tӕc ÿӝ ÿiӅu
chӍnh ÿѭӧc tính theo phѭѫng pháp này là 25-26%. Nhѭ vұy có thӇ thҩy rҵng tӕc ÿӝ
ÿiӅu chӍnh ÿòn bҭy tҥi ViӋt Nam thҩp hѫn khá nhiӅu so vӟi các nѭӟc khác. ĈiӅu này
nói lên rҵng viӋc ÿiӅu chӍnh này thì gһp nhiӅu khó khăn ÿӕi vӟi các doanh nghiӋp tҥi
ViӋt Nam.
Mүu sӕ liӋu cӫa bài nghiên cӭu ÿѭӧc thu thұp tӯ báo cáo tài chính cӫa 330 công
ty niêm yӃt trên HOSE và các nhân tӕ vƭ mô nhѭ tăng trѭӣng GDP, lҥm phát và tăng
trѭӣng tín dөng tӯ năm 2007 ÿӃn 2011. Mһc dù ÿã cӕ gҳng vұn dөng mô hình cӫa nѭӟc
ngoài có ÿiӅu chӍnh cho phù hӧp vӟi ViӋt Nam nhѭng chҳc chҳn mô hình còn nhiӅu
thiӃu sót ÿӇ có thӇ vұn dөng trӵc tiӃp trên thӏ trѭӡng tài chính. Chúng tôi trình bày mӝt
sӕ hҥn chӃ sau :
- Thông tin trên thӏ trѭӡng tài chính ViӋt Nam còn thiӃu minh bҥch. Theo
quy ÿӏnh hiӋn nay, tính minh bҥch cӫa thӏ trѭӡng chӭng khoán nѭӟc ta ÿѭӧc nhìn nhұn
theo ba nӝi dung: Quy ÿӏnh cӫa pháp luұt vӅ công bӕ thông tin; chӃ ÿӝ kӃ toán, kiӇm
toán trên thӏ trѭӡng chӭng khoán; quҧn trӏ công ty và trách nhiӋm công bӕ thông tin cӫa
các doanh nghiӋp. HiӋn nay, hӋ thӕng pháp luұt liên quan ÿӃn vҩn ÿӅ minh bҥch hoá
thông tin trên thӏ trѭӡng chӭng khoán nhѭ luұt kӃ toán, pháp luұt vӅ kiӇm toán, luұt
doanh nghiӋp và luұt chӭng khoán ÿѭӧc xây dӵng dӵa trên các nguyên tҳc cӫa thӏ
trѭӡng là trung thӵc và bҧo vӋ quyӅn lӧi cӫa nhà ÿҫu tѭ, bҧo ÿҧm cho thӏ trѭӡng hoҥt
ÿӝng công bҵng, hiӋu quҧ, minh bҥch và giҧm thiӇu rӫi ro. Tuy nhiên có mӝt thӵc tӃ là
minh bҥch hóa thông tin trên thӏ trѭӡng tài chính hiӋn vүn chӫ yӃu dӵa trên cѫ sӣ niӅm
tin, và niӅm tin ÿó lҥi dӵa trên thông tin. Quan ÿiӇm minh bҥch, công bҵng cho tҩt cҧ
mӑi ÿӕi tѭӧng tham gia thӏ trѭӡng thӵc tӃ vүn chѭa ÿѭӧc các thành viên tham gia thӏ
trѭӡng, bao gӗm cҧ doanh nghiӋp niêm yӃt, công ty chӭng khoán, tuân thӫ triӋt ÿӇ.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

71

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

Chúng ta ÿã có khung pháp lý nhѭng cách thӭc vұn dөng xӱ lý chѭa hiӋu quҧ. Nhӳng
tin dӗn vӅ lҥm phát, lãi suҩt cѫ bҧn trong thӡi gian qua là minh chӭng cho ÿiӅu này.
- ViӋc công bӕ thông tin cӫa doanh nghiӋp còn nhiӅu tӗn tҥi: Tình trҥng
công bӕ thông tin vӯa thiӃu, vӯa thӯa và và thiӃu tính chuyên nghiӋp. VӅ nӝi dung
thông tin, thӵc tӃ cho thҩy các thông tin báo cáo quý và năm cӫa các doanh nghiӋp
niêm yӃt khá sѫ sài. Ĉһc biӋt ÿӕi vӟi các thông tin báo cáo quý, nhiӅu doanh nghiӋp chӍ
ÿѭa ra gói gӑn hai trang báo cáo cân ÿӕi kӃ toán và báo cáo thu nhұp vҳn tҳt, mà rҩt ít
khi kèm theo các thuyӃt minh theo quy ÿӏnh vӅ báo cáo tài chính giӳa niên ÿӝ cӫa
Chuҭn mӵc kӃ toán VAS 27. Tҥi Mӻ, báo cáo quý (Mүu 10-Q) và báo cáo năm (Mүu
10-K) ÿѭa ra quy ÿӏnh rҩt chi tiӃt vӅ các thông tin cҫn báo cáo. Các thông tin này
không chӍ bao gӗm các thông tin tài chính mà còn bao gӗm rҩt nhiӅu thông tin hoҥt
ÿӝng và quҧn lý bә ích nhѭ Mөc “Giҧi trình và Phân tích cӫa Ban ÿiӅu hành”
(Management Discussion and Analysis).
- Mӝt vҩn ÿӅ quan trӑng nӳa là hҫu hӃt các doanh nghiӋp chѭa thӵc hiӋn
hӧp nhҩt báo cáo tài chính quý: Hҫu hӃt các doanh nghiӋp công bӕ các báo tài chính
quý cӫa riêng công ty mҽ (trong khi các khoҧn lãi, lӛ cӫa công ty con không ÿѭӧc thӇ
hiӋn). Mӝt sӕ công bӕ báo cáo tài chính công ty mҽ kèm báo cáo tài chính cӫa mӝt sӕ
công ty con thay vì báo cáo tài chính hӧp nhҩt cӫa cҧ tұp ÿoàn.Bên cҥnh ÿó các doanh
nghiӋp còn công bӕ thông tin tài chính giӳa quý mӝt cách khá ngүu hӭng và tuǤ tiӋn.
Ĉó là viӋc mӝt sӕ doanh nghiӋp tӵ ý cұp nhұt mӝt sӕ thong tin chӑn lӑc vӅ kӃt quҧ tài
chính thông qua ÿѭӡng chính thӕng (sӣ giao dӏch) hoһc không chính thӕng (các
phѭѫng tiӋn thông tin ÿҥi chúng) mӝt cách rҩt ngүu hӭng (thұm chí cho tӯng tháng),
không loҥi trӯ cho mөc ÿích PR. ĈiӅu này diӉn ra phә biӃn ӣ mӝt sӕ doanh nghiӋp có
kӃt quҧ kinh doanh tѭѫng ÿӕi tӕt. Cҫn lѭu ý ÿây không phҧi là các thông tin bҩt thѭӡng
mà chӍ là các thông tin cұp nhұt.
Có ba vҩn ÿӅ phát sinh trong viӋc công bӕ ngүu hӭng. Thͱ nh̭t các thông tin
ÿѭa ra chѭa ÿѭӧc kiӇm chӭng và có thӇ rҩt khác so vӟi sӕ liӋu soát xét, kiӇm toán sau
ÿó. ĈiӅu này có thӇ gây thiӋt hҥi cho nhà ÿҫu tѭ và liӋu ban ÿiӅu hành có nhұn trách
nhiӋm ÿѭa thông tin sai lӋch? Thͱ hai, các thông tin ÿѭa ra ÿѭӧc chӑn lӑc theo hѭӟng

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

72