Tải bản đầy đủ
3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC VỐN ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC VỐN ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

Và ta tính ÿѭӧc tӹ lӋ nӧ trên vӕn cә phҫn mөc tiêu (TDE) các doanh nghiӋp ViӋt
Nam trung bình khoҧng 1.52-1.55 (Bҧng 2.12 ). Nghƭa là 1 ÿӗng vӕn chӫ sӣ hӳu tѭѫng
ӭng 1.52-1.55 ÿӗng tәng nӧ.
B̫ng 2.12: Tͽ l͏ nͫ mͭc tiêu cͯa các doanh nghi͏p t̩i Vi͏t Nam


2007

2008

2009

2010

2011

Tӹ lӋ nӧ thӵc tӃ

2.1

1.95

2.01

1.88

1.8

Tӹ lӋ nӧ mөc tiêu

1.55

1.53

1.52

1.55

1.55

(Ngu͛n: T͝ng hͫp báo cáo tài chính cͯa doanh nghi͏p b̹ng ph̯n m͉m SPSS và Excel)
2.3.3 TiӃn hành chҥy mô hình hӗi quy và ѭӟc lѭӧng tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh cҩu trúc
vӕn các doanh nghiӋp ӣ ViӋt Nam
Trѭӟc tiên, chúng tôi tiӃn hành chҥy mô hình hӗi quy ÿѭa ra cҩu trúc vӕn mөc
tiêu dӵa vào phѭѫng pháp bình phѭѫng bé nhҩt, và dӵa vào thông sӕ R2 và p – value
ÿӇ ÿánh giá tác ÿӝng cӫa các nhân tӕ ÿӃn viӋc ÿiӅu chӍnh cҩu trúc vӕn.
Mô hình hӗi quy theo phѭѫng trình sau:
TDE i,t+1 = (Ȝȕ) Xi,t + (1-Ȝ)TDEi,1
TDE: Tӹ lӋ nӧ trên vӕn
Cҩu trúc vӕn mөc tiêu ȕXi,t dӵa vào các nhân tӕ sau:
ROA: Tӹ lӋ lӧi nhuұn giӳ lҥi
Size: Quy mô công ty
Growth: tӹ lӋ tăng trѭӣng tài sҧn
Tax: thuӃ suҩt thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp có hiӋu lӵc
Trong phѭѫng trình cӫa mô hình cҩu trúc vӕn ÿӝng, chӍ sӕ tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh Ȝ
là chӍ sӕ quan trӑng nhҩt cҫn phҧi xác ÿӏnh. Do ÿó, dӵa vào kiӇm ÿӏnh FM, chúng tôi

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

55

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

ÿѭa ra ѭӟc lѭӧng cӫa tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh cҩu trúc vӕn cӫa các công ty cә phҫn tҥi ViӋt
Nam.
B̫ng 2.13: C̭u trúc v͙n ÿ͡ng cͯa các công ty c͝ ph̯n t̩i Vi͏t Nam
FM

FM panel

NDHi,t

0.907

0.841

ROA năm t

-0.410

-0.410

Quy mô năm t

0.091

0.114

Tăng trѭӣng tài sҧn năm t

0.247

0.214

ThuӃ suҩt có hiӋu lӵc năm t

0.096

0.105

KӃt luұn chѭѫng 2
Qua viӋc chҥy hӗi quy sӕ liӋu cӫa 330 công ty cә phҫn tӯ năm 2007-2011,
chúng tôi ÿã xác ÿӏnh ÿѭӧc giá trӏ trung bình, mӭc ÿӝ tѭѫng quan cӫa các nhân tӕ tác
ÿӝng ÿӃn cҩu trúc vӕn tҥi ViӋt Nam. Dӵa trên ÿһc ÿiӇm cӫa tӯng nhân tӕ tác ÿӝng ÿӃn
cҩu trúc vӕn, chúng tôi chia các nhân tӕ thành 2 nhóm: Nhóm nhân tӕ nӝi bӝ doanh
nghiӋp, nhóm nhân tӕ vƭ mô. Các bҵng chӭng thӵc nghiӋm tҥi ViӋt Nam ӫng hӝ cho
mӝt sӕ giҧ thiӃt vӅ các mӕi quan hӋ giӳa mӝt sӕ nhân tӕ và ÿòn bҭy (tӹ suҩt sinh lӧi
trên tài sҧn, quy mô công ty, tӕc ÿӝ tăng trѭӣng tài sҧn, thuӃ thӵc nӝp). Tuy nhiên, ÿӕi
vӟi mӝt vài nhân tӕ, các bҵng chӭng chѭa thuyӃt phөc. Thông qua viӋc phân tích các
nhân tӕ tác ÿӝng ÿӃn mô hình, chúng tôi ÿã tiӃn hành lұp và chҥy mô hình cҩu trúc vӕn
ÿӝng cӫa các doanh nghiӋp ViӋt Nam thҩy ÿѭӧc rҵng các doanh nghiӋp ViӋt Nam cNJng
có xu hѭӟng ÿiӅu chӍnh vӅ ÿòn bҭy mөc tiêu vӟi tӕc ÿӝ 9.3% ÿӅ ra trong mӝt năm tӭc
là khoҧng 5 năm

µ¶


Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

56

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

CHѬѪNG 3
THҦO LUҰN KӂT QUҦ NGHIÊN CӬU
Ĉӄ XUҨT CÁC GIҦI PHÁP
3.1 KӃt quҧ nghiên cӭu tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh cҩu trúc vӕn ÿӝng
Dӵa vào bҧng 2.13 chӍ ra rҵng, hӋ sӕ trên tӹ lӋ ÿòn bҭy cho thҩy rҵng các doanh
nghiӋp tҥi ViӋt Nam làm nhӓ lҥi 9.3% (=1- 0.907) khoҧng cách giӳa hiӋn tҥi và ÿòn
bҭy ÿѭӧc ÿӅ ra trong mӝt năm. Vӟi tӹ lӋ này thì phҧi mҩt khoҧng hѫn 5 năm mӟi có thӇ
làm nhӓ lҥi mӝt nӱa khoҧng cách. So vӟi các nѭӟc trên thӃ giӟi có tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh
trung bình ÿѭӧc tính theo phѭѫng pháp này là 13%. Nhѭ vұy ta có thӇ thҩy rҵng tӕc ÿӝ
ÿiӅu chӍnh tҥi ViӋt Nam khá tѭѫng ÿӗng vӟi trung bình thӃ giӟi. KӃt quҧ tӯ cӝt 1 cho
thҩy rҵng nhân tӕ tӹ suҩt sinh lӧi trên tài sҧn tác ÿӝng khá lӟn ÿӃn cҩu trúc vӕn cӫa các
công ty tҥi ViӋt Nam và ngѭӧc lҥi thuӃ suҩt có hiӋu lӵc có tác ÿӝng ít nhҩt.
Cӝt 2 trình bày phѭѫng pháp kiӇm ÿӏnh Fama-Macbeth có xem xét tác ÿӝng
ÿӗng thӡi các nhân tӕ doanh nghiӋp ÿӃn cҩu trúc vӕn. Phѭѫng pháp này có ý nghƭa
thӕng kê là khá tӕt, chӭng tӓ các nhân tӕ ÿѭӧc chӑn trong mô hình giҧi thích tӕt vӅ cҩu
trúc vӕn tҥi ViӋt Nam. Vӟi tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh ÿѭӧc ѭӟc lѭӧng là 15.9%. So vӟi các
nѭӟc trên thӃ giӟi, tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh ÿѭӧc tính theo phѭѫng pháp này là 25-26%. Nhѭ
vұy có thӇ thҩy rҵng tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh ÿòn bҭy tҥi ViӋt Nam thҩp hѫn khá nhiӅu so vӟi
các nѭӟc khác.
ĈiӅu này nói lên rҵng viӋc ÿiӅu chӍnh này thì gһp nhiӅu khó khăn ÿӕi vӟi các
doanh nghiӋp tҥi ViӋt Nam. Nguyên nhân cӫa viӋc này là do có sӵ khác biӋt vӅ thӇ chӃ
tҥi ViӋt Nam so vӟi thӃ giӟi, cө thӇ là thӏ trѭӡng tài chính chѭa phát triӇn ӣ ViӋt Nam,
nhҩt là thӏ trѭӡng trái phiӃu, do ÿó các công ty khó có thӇ phát hành chӭng khoán nӧ và
vӕn cә phҫn ÿӇ ÿiӅu chӍnh ngay lұp tӭc. Nguyên nhân thӭ hai là do pháp luұt tҥi ViӋt
Nam chѭa hoàn thiӋn trong viӋc bҧo vӋ trái chӫ và cә ÿông. Ngoài ra còn nhiӅu khuyӃt
ÿiӇm khác nhѭ chѭa có tә chӭc xӃp hҥng tín dөng chuyên nghiӋp, hӋ thӕng ngân hàng

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

57

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

chѭa thұt sӵ vӳng mҥnh. Nhѭ vұy, các doanh nghiӋp không dӉ dàng ÿӇ vay thêm nӧ dài
hҥn trên thӏ trѭӡng ViӋt Nam, ÿây thұt sӵ là mӝt trӣ ngҥi lӟn.
3.2 Nhұn xét vӅ tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh cҩu trúc vӕn cӫa công ty cә phҫn tҥi ViӋt Nam:
Chúng tôi tìm ra nhӳng bҵng chӭng thuyӃt phөc rҵng nhӳng doanh nghiӋp
không phҧi ngành tài chính xác ÿӏnh và theo ÿuәi tӹ lӋ vӕn mөc tiêu trong khoҧng thӡi
gian 2007-2011. Nhѭ ta ÿã thҩy, doanh nghiӋp có thӇ ÿiӅu chӍnh cҩu trúc vӕn mà
không cҫn quan tâm nhiӅu ÿӃn quy mô doanh nghiӋp. KӃt quҧ cNJng chӍ ra rҵng mô hình
cҩu trúc vӕn ÿӝng kӃt hӧp vӟi tác ÿӝng cӫa các nhân tӕ ҧnh hѭӣng thì khá phù hӧp vӟi
dӳ liӋu cӫa các doanh nghiӋp ViӋt Nam. Tӹ lӋ nӧ mөc tiêu phө thuӝc vào nhӳng ÿһc
trѭng cӫa công ty. Các doanh nghiӋp mà trong tình trҥng ÿòn bҭy vѭӧt quá giá trӏ tӕi ѭu
hoһc thҩp hѫn giá trӏ tӕi ѭu vӟi cách ÿo lѭӡng tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh cӫa mô hình có thӇ xác
ÿӏnh nên ÿiӅu chӍnh vӅ cҩu trúc vӕn mөc tiêu nhѭ thӃ nào.
Các bài nghiên cӭu trѭӟc ÿây xem xét sӵ khác biӋt quӕc tӃ vӅ tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh
ÿӃn cҩu trúc vӕn tӕi ѭu cӫa các doanh nghiӋp trên thӃ giӟi trong khoҧng thӡi gian tӯ
1991 ÿӃn 2006 và chӭng minh rҵng cҩu trúc vӕn doanh nghiӋp không chӍ là kӃt quҧ cӫa
các ÿһc ÿiӇm cӫa doanh nghiӋp, mà còn là kӃt quҧ cӫa môi trѭӡng và thӇ chӃ pháp lý
nѫi mà nó ÿang hoҥt ÿӝng.
Các nhân tӕ ҧnh hѭӣng cӫa thuyӃt trұt tӵ phân hҥng và thuyӃt ÿánh ÿәi cҩu trúc
vӕn ÿӅu có ý nghƭa thӕng kê trong sӵ tác ÿӝng ÿӃn cҩu trúc vӕn, nhѭng nhӳng hiӋu ӭng
tác ÿӝng này dѭӡng nhѭ bӏ che khuҩt bӣi viӋc dӏch chuyӇn cҩu trúc vӕn vӅ phía ÿòn
bҭy mөc tiêu. Tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh cҩu trúc vӕn tҥi ViӋt Nam là 15.9% mӝt năm. ĈiӅu ÿó
có thӇ thҩy rҵng vӟi tӕc ÿӝ này thì khá thҩp so vӟi các nѭӟc trên thӃ giӟi, không thӇ
khҷng ÿӏnh rҵng ÿây là tӕc ÿӝ nhanh hay chұm vӟi môi trѭӡng thӇ chӃ ӣ ViӋt Nam,
nhѭng ta có thӇ chҳc chҳn rҵng nó không phҧi bҵng 0. Nhѭ vұy vӟi bҵng chӭng thӵc
nghiӋm tҥi ViӋt Nam mà chúng tôi ÿѭa ra ÿã ӫng hӝ mô hình cҩu trúc vӕn ÿӝng.
3.3. Giҧi pháp hӛ trӧ mô hình cҩu trúc vӕn ÿӝng tҥi ViӋt Nam
3.3.1 Tăng cѭӡng minh bҥch hoá thông tin

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

58