Tải bản đầy đủ
2 XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU

2 XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU

Tải bản đầy đủ

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

Theo ÿӏnh nghƭa mӕi quan hӋ tӹ lӋ giӳa nӧ trung dài hҥn và vӕn chӫ sӣ hӳu thӇ
hiӋn cҩu trúc vӕn cӫa công ty, vӅ lý thuyӃt theo MacKie-Jacson (1990)[36] cho rҵng
cҩu trúc vӕn không xem xét ÿӃn nӧ ngҳn hҥn vì nӧ ngҳn hҥn chӫ yӃu ÿѭӧc tài trӧ cho
nhu cҫu vӕn lѭu ÿӝng, mang tính chҩt tҥm thӡi không ҧnh hѭӣng nhiӅu ÿӃn sӵ chia sӁ
quyӅn quҧn lý và kӃ hoҥch huy ÿӝng vӕn cӫa công ty.
Tuy nhiên, do ÿһc thù cӫa các công ty cә phҫn ViӋt Nam là sӱ dөng nhiӅu nӧ
ngҳn hҥn. Do ÿó biӃn cҩu trúc vӕn công ty ÿѭӧc lӵa chӑn là tӹ lӋ giӳa tәng nӧ và vӕn
chӫ sӣ hӳu (TDE).
+ Bi͇n ÿ͡c l̵p (nhͷng nhân t͙ ̫nh h˱ͧng ÿ͇n c̭u trúc v͙n công ty)
- ROA: Tӹ suҩt sinh lӧi trên tәng tài sҧn (Return on total assets ratio) chӍ tiêu
này ÿo lѭӡng hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng cӫa công ty. Theo lý thuyӃt trұt tӵ phân hҥng thì các
công ty luôn thích tài trӧ cho các dӵ án bҵng nguӗn vӕn tӯ nӝi bӝ hѫn sau ÿó mӟi ÿӃn
nguӗn vӕn bên ngoài. Ngoài ra nӃu công ty hoҥt ÿӝng có lӧi nhuұn không thích huy
ÿӝng thêm vӕn chӫ sӣ hӳu nhҵm tránh viӋc pha loãng giá cә phiӃu. ĈiӅu này có nghƭa
các công ty làm ăn sinh lӧi sӁ có tӹ lӋ nӧ thҩp. Nghiên cӭu cӫa Rajan và Zingales
(1995) ӣ các nѭӟc phát triӇn; Wiwattanakantang (1999) ӣ Thái Lan; Chen (2004) ӣ
Trung Quӕc cho thҩy mӕi quan hӋ tӹ lӋ nghӏch (-) giӳa hӋ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ
hӳu (TDE) và hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng (ROA). Tuy nhiên, mô hình lý thuyӃt nghiên cӭu dӵa
trên thuӃ thu nhұp cho rҵng doanh nghiӋp hoҥt ÿӝng có lӡi nên vay nhiӅu tiӅn hѫn ÿӇ
vұn dөng ÿѭӧc tҩm chҳn thuӃ. Do vұy, vӅ mһt lý thuyӃt ROA có tác ÿӝng cùng chiӅu
(+) hoһc ngѭӧc chiӅu (-) vӟi TDE, tӭc ȕ1>0, hoһc ȕ1<0.
- SIZE: Quy mô công ty ÿѭӧc ÿo bҵng doanh thu thuҫn, mӝt công ty có quy
mô lӟn có rӫi ro phá sҧn thҩp nên chi phí phá sҧn sӁ giҧm so vӟi quy mô. Hѫn nӳa, mӝt
công ty vӟi quy mô lӟn, chiӃm lƭnh thӏ phҫn rӝng, doanh sӕ ít biӃn ÿӝng, dòng tiӅn thu
әn ÿӏnh, khҧ năng tín nhiӋm trên thӏ trѭӡng vӕn cao nên dӉ dàng tiӃp cұn vӟi nguӗn
vӕn vay. Các nghiên cӭu cӫa Wiwattanakantang (1999) ӣ Thái Lan; Chen (2004) ӣ
Trung Quӕc; Rajan và Zingales (1995) ӣ các nѭӟc phát triӇn cho thҩy quy mô công ty
có mӕi quan hӋ tӹ lӋ thuұn vӟi hӋ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ hӳu (TDE), tӭc ȕ2 >0.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

44

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

- TANG: tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình (Tangibility) ÿѭӧc ÿo lѭӡng bҵng tәng tài
sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình trên tәng tài sҧn cӫa công ty. Tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình ÿѭӧc dùng
làm tài sҧn ÿҧm bҧo trong các hӧp ÿӗng vay vӕn theo yêu cҫu cӫa chӫ nӧ, ÿây là ÿòi
hӓi bҳt buӝc nӃu công ty không có tài sҧn thӃ chҩp nghƭa là công ty không thӇ tiӃp cұn
nguӗn vӕn vay. Các nghiên cӭu cӫa Wiwattanakantang (1999) ӣ Thái Lan; Chen
(2004) ӣ Trung Quӕc; Rajan và Zingales (1995) ӣ các nѭӟc phát triӇn cNJng cho thҩy tài
sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình có mӕi quan hӋ tӹ lӋ thuұn vӟi hӋ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ hӳu
(TDE), tӭc ȕ3 > 0.
- GROWTH: cѫ hӝi tăng trѭӣng, ÿѭӧc ÿo lѭӡng bҵng chӍ sӕ Tobin’s Q (tӹ lӋ
giá trӏ thӏ trѭӡng trên giá trӏ sә sách tәng tài sҧn), tuy nhiên do hҥn chӃ vӅ sӕ liӋu nên
trong bài viӃt này tác giҧ sӱ dөng tӕc ÿӝ tăng trѭӣng cӫa tәng tài sҧn. Theo lý thuyӃt
chi phí vҩn ÿӅ ngѭӡi ÿҥi diӋn (Agency costs) các công ty có triӇn vӑng tăng trѭӣng
trong tѭѫng lai thѭӡng dӵa vào vӕn chӫ sӣ hӳu nhiӅu hѫn nӧ vay, Myers (1984) cho
rҵng nӃu mӝt công ty có hӋ sӕ nӧ cao thì các cә ÿông có khuynh hѭӟng không ÿҫu tѭ
nhiӅu vào các dӵ án mӟi vì lӧi nhuұn tӯ khoҧn ÿҫu tѭ này có lӧi cho chӫ nӧ nhiӅu hѫn
các cә ÿông. Mһc khác công ty trong giai ÿoҥn tăng trѭӣng cҫn nhiӅu vӕn ÿӇ mӣ rӝng
ÿҫu tѭ nên sӱ dөng nhiӅu nӧ. Nhѭ vұy, cѫ hӝi tăng trѭӣng có tác ÿӝng cùng chiӅu (+)
hoһc ngѭӧc chiӅu (-) vӟi hӋ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ hӳu (TDE), tӭc ȕ4 >0 hoһc ȕ4
<0.
- TAX: ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp, ÿѭӧc ÿo lѭӡng bҵng khoҧn thuӃ công ty
phҧi nӝp trên thu nhұp trѭӟc thuӃ và lãi vay (EBIT), tӭc là tӹ lӋ thuӃ thu nhұp thӵc sӵ
mà công ty phҧi nӝp. Theo lý thuyӃt, doanh nghiӋp có lӧi nhuұn cao mӭc nӝp thuӃ sӁ
cao nên doanh nghiӋp sӁ sӱ dөng nhiӅu nӧ vay vì lãi vay ÿѭӧc khҩu trӯ vào thuӃ thu
nhұp. Do vұy, thuӃ có quan hӋ tӹ lӋ nghӏch vӟi hӋ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ hӳu
(TDE), tӭc ȕ5 < 0.
Bҧng 2.4 tәng quát các biӃn ÿӝc lұp và quan hӋ kǤ vӑng vӟi biӃn phө thuӝc
trong mô hình.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

45

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

B̫ng 2.4: Tóm t̷t các bi͇n ÿ͡c l̵p trong mô hình

BiӃn ÿӝc lұp

Ĉҥi lѭӧng ÿo

Quan hӋ kǤ vӑng vӟi
biӃn phө thuӝc

ROA

Lӧi nhuұn ròng / Tәng tài sҧn

SIZE

Doanh thu thuҫn

+

TANG

Tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình / Tәng tài sҧn

+

GROWTH

Tӕc ÿӝ tăng trѭӣng cӫa tәng tài sҧn

TAX

ThuӃ TNDN thӵc nӝp / TN trѭӟc thuӃ và lãi
vay

+/-

+/-

Sӱ dөng chѭѫng trình phân tích dӳ liӋu SPSS vӟi các biӃn ÿӝc lұp và biӃn phө
thuӝc nhѭ trên. HiӋn nay có nhiӅu thӫ tөc chӑn biӃn trong mô hình hӗi quy tuyӃn tính,
nhѭ: Thӫ tөc chӍ ÿӏnh (Enter), Thӫ tөc ÿѭa dҫn vào (Forward), Thӫ tөc loҥi dҫn ra
(Backward), Thӫ tөc ÿѭa vào - loҥi ra (Stepwise). Tác giҧ lӵa chӑn thӫ tөc loҥi dҫn ra
(Backward).
Mô tҧ thӕng kê các biӃn
Bӝ sӕ liӋu thu thұp ÿѭӧc tӯ 72 công ty cә phҫn ÿѭӧc mô tҧ thӕng kê tóm tҳt qua
các biӃn:

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

46

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

B̫ng 2.5: Mô t̫ th͙ng kê các bi͇n
Descriptive
Statistics
Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SDE

0%

990%

104%

108%

LDE

0%

577%

34%

69%

TDE

5%

990%

138%

142%

ROA (%)

0%

51%

11%

8%

SIZE (tӹ VNĈ)

17

32,575

1,058

2,512

TANG (%)

0%

94%

38%

22%

Ͳ50%

245%

28%

38%

0%

30%

18%

7%

GROWTH (%)
TAX (%)

(Ngu͛n: Tính toán tͳ ch˱˯ng trình SPSS 16.0)
+ SDE trung bình là 1.04 nghƭa là cӭ mӝt ÿӗng vӕn chӫ sӣ hӳu công ty sӱ dөng
1.04 ÿӗng nӧ ngҳn hҥn, mӭc nӧ ngҳn hҥn cao nhҩt là 9.9 lҫn và thҩp nhҩt 0.
+ LDE trung bình là 0.34 lҫn nghƭa là cӭ mӝt ÿӗng vӕn chӫ sӣ hӳu công ty sӱ
dөng 0.34 ÿӗng nӧ dài hҥn, mӭc nӧ dài hҥn cao nhҩt là 5.77 lҫn và thҩp nhҩt 0.
+ TDE trung bình là 1.38 lҫn nghƭa là cӭ mӝt ÿӗng vӕn chӫ sӣ hӳu công ty sӱ
dөng 1.38 ÿӗng nӧ, mӭc nӧ cao nhҩt là 9.9 lҫn và thҩp nhҩt 0.
+ ROA trung bình là 11% phù hӧp vӟi tӹ suҩt sinh lӧi chung cӫa các công ty tҥi
ViӋt Nam, ROA cao nhҩt là 51%, thҩp nhҩt 0%.
+ SIZE: Doanh thu trung bình là 1,058 tӹ ÿӗng, mӭc doanh thu cao nhҩt là 32,575
tӹ ÿӗng, thҩp nhҩt là 17 tӹ ÿӗng.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

47

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

+ TANG: tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình trong tәng sӕ tài sҧn trung bình chiӃm 38%,
cao nhҩt là 94% và thҩp nhҩt là 0%.
+ GROWTH: tӕc ÿӝ tăng trѭӣng tài sҧn trung bình là 28%, cao nhҩt là 245%,
thҩp nhҩt là -50%.
+ TAX: Mӭc thuӃ thӵc nӝp trung bình là 18%, mӭc cao nhҩt là 30%, thҩp nhҩt là
0%.
2.2.3 Xây dӵng và kiӇm ÿӏnh mô hình
Mô hình hӗi quy tuyӃn tính bӝi có dҥng tәng quát:
TDE = ȕ0 + ȕ1.ROA + ȕ2.SIZE + ȕ3.TANG + ȕ4.GROWTH + ȕ5.TAX + İi
Trong ÿó:
ȕi: hӋ sӕ hӗi quy riêng phҫn ÿo lѭӡng sӵ thay ÿәi trong giá trӏ trung bình biӃn
phө thuӝc TDE khi biӃn ÿӝc lұp Xi thay ÿәi mӝt ÿѫn vӏ và các biӃn ÿӝc lұp khác giӳ
nguyên không ÿәi.
İi: sai sӕ cӫa mô hình
Sӱ dөng phҫn mӅm SPSS 16.0 và phѭѫng pháp bình phѭѫng nhӓ nhҩt thông
thѭӡng (Ordinary least square - OLS) ÿӇ xác ÿӏnh hӋ sӕ hӗi quy ȕi. Bѭӟc ÿҫu tiên khi
tiӃn hành phân tích hӗi quy tuyӃn tính bӝi ta xem xét mӕi tѭѫng quan tuyӃn tính giӳa
các biӃn ӣ bҧng ma trұn hӋ sӕ tѭѫng quan. Trên cѫ sӣ kӃt quҧ có ÿѭӧc sau khi chҥy
chѭѫng trình sӁ tiӃn hành viӃt phѭѫng trình các nhân tӕ ҧnh hѭӣng ÿӃn hӋ sӕ tәng nӧ
trên vӕn chӫ sӣ hӳu. KiӇm ÿӏnh ÿӝ phù hӧp cӫa mô hình nghƭa là kiӇm ÿӏnh ȕi ÿӇ biӃt
biӃn ÿӝc lұp có thӇ giҧi thích cho biӃn phө thuӝc không? Ĉánh giá ÿӝ phù hӧp cӫa mô
hình qua hӋ sӕ xác ÿӏnh ÿiӅu chӍnh R2a (Adjusted R Square) ÿӇ xác ÿӏnh khҧ năng giҧi
thích cӫa mô hình trong thӵc tiӉn.
+ M͙i t˱˯ng quan tuy͇n tính giͷa các bi͇n:


Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

48

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

B̫ng 2.6: Ma tr̵n t˱˯ng quan giͷa các bi͇n
Correlations
TDE

ROA

SIZE

TANG

GROWTH

TAX

TDE

1

(0.410)

0.091

(0.037)

0.247

0.096

ROA1

0.072

(0.143)

(0.058)

0.019

SIZE

1

0.029

0.060

(0.063)

TANG1

(0.086)

(0.089)

GROWTH

1

0.026

TAX1

Tӯ bҧng ma trұn tѭѫng quan cho thҩy các biӃn ÿӝc lұp: ROA, SIZE, GROWTH,
TAX có mӕi tѭѫng quan vӟi biӃn phө thuӝc TDE vӟi mӭc ý nghƭa 5%, biӃn TANG
không có tѭѫng quan nên không ÿѭa vào mô hình.
+ Xây d͹ng mô hình:
Sӱ dөng 5 biӃn ÿӝc lұp ROA, SIZE, TANG, GROWTH, TAX ÿѭa vào mô hình
bҵng cách sӱ dөng thӫ tөc loҥi dҫn ra backward. Chѭѫng trình SPSS ( xem phө lөc 13)
cho ra kӃt quҧ gӗm các nӝi dung chính trong các bҧng sau:

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

49

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

B̫ng 2.7: Các bi͇n ÿ˱ͫc ÿ˱a vào ho̿c ḽy ra
Variables Entered/Removedb
Variables Entered

Variables Removed

Method

Model

( biӃn ÿѭa vào)

( biӃn loҥi ra )

( phѭѫng pháp)

1

TAX, ROA, GROWTH, SIZE,

. Enter

TANGa

2

Backward (criterion:
. TANG

Probability of F-toremove >= .100).

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: TDE

B̫ng 2.8: Model Summary ( tóm t̷t l̩i mô hình)
Model Summary
Std. Error of the

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Estimate

1

.496a

.246

.234

124.01116

2

.490b

.241

.231

124.25343

a. Predictors: (Constant), TAX, ROA, GROWTH, SIZE, TANG
b. Predictors: (Constant), TAX, ROA, GROWTH, SIZE

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

50

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

B̫ng 2.9: ANOVA ( phân tích Anova)
ANOVAc
Model
1

2

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

Regression

1623954.425

5

324790.885

21.119

.000a

Residual

4982720.472

324

15378.767

Total

6606674.897

329

Regression

1589027.775

4

397256.944

25.731

.000

Residual

5017647.122

325

15438.914

Total

6606674.897

329

b

a. Predictors: (Constant), TAX, ROA, GROWTH, SIZE, TANG
b. Predictors: (Constant), TAX, ROA, GROWTH, SIZE
c. Dependent Variable: TDE

B̫ng 2.10: Coefficientsa(H͏ s͙ h͛i quy)
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

2

Coefficients
T

Sig.

6.601

.000

-.419

-8.548

.000

.003

.117

2.404

.017

-.475

.315

-.074

-1.507

.133

GROWTH

.768

.181

.207

4.245

.000

TAX

1.923

.941

.099

2.044

.042

(Constant)

149.427

21.344

7.001

.000

ROA

-7.302

.869

-.408

-8.401

.000

SIZE

.006

.003

.114

2.340

.020

GROWTH

.795

.181

.214

4.401

.000

TAX

2.040

.940

.105

2.171

.031

B

Std. Error

(Constant)

172.066

26.066

ROA

-7.501

.877

SIZE

.007

TANG

Beta

a. Dependent Variable: TDE

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

51

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

B̫ng 2.11: Excluded Variablesb(bi͇n lo̩i ra)
b

Excluded Variables

Model

2

TANG

Beta In

-.074a

T

-1.507

Sig.

.133

Partial
Correlation

Collinearity Statistics
Tolerance

-.083

.962

a. Predictors in the Model: (Constant), TAX, ROA, GROWTH, SIZE
b. Dependent Variable: TDE

Căn cӭ vào kӃt quҧ tính toán ӣ bҧng 2.7 các biӃn ÿѭa vào và loҥi ra và bҧng
2.10 Coefficientsa , ta thҩy biӃn TANG bӏ loҥi do mӭc ý nghƭa Į = 0,133. vӟi Į < 0.1
nhѭ vұy 4 nhân tӕ ROA, SIZE, GROWTH, TAX tác ÿӝng ÿӃn cҩu trúc vӕn cӫa doanh
nghiӋp qua mô hình sau:
+ Mô hình h͛i quy vͣi 4 bi͇n
TDE = 1.49 –0.408*ROA + 0.114* SIZE + 0.214*GROWTH + 0.105* TAX + İi
Ý nghƭa tác ÿӝng cӫa các nhân tӕ:
ƒ ROA: Tӹ suҩt sinh lӧi trên tәng tài sҧn có quan hӋ nghӏch biӃn vӟi hӋ sӕ tәng
nӧ trên vӕn chӫ sӣ hӳu. Khi tӹ suҩt sinh lӧi cӫa công ty tăng 1% thì tӹ sӕ tәng nӧ trên
vӕn chӫ sӣ hӳu sӁ giҧm 0.408% trong ÿiӅu kiӋn các nhân tӕ khác không ÿәi.
ƒ SIZE: Quy mô công ty có quan hӋ ÿӗng biӃn vӟi hӋ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ
hӳu. Khi tӹ trӑng tài sҧn cӕ ÿӏnh tăng 1% thì tӹ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ hӳu sӁ tăng
0.114 trong ÿiӅu kiӋn các nhân tӕ khác không ÿәi.
ƒ GROWTH: Tӕc ÿӝ tăng trѭӣng tài sҧn có quan hӋ ÿӗng biӃn vӟi hӋ sӕ tәng nӧ
trên vӕn chӫ sӣ hӳu. Khi tӕc ÿӝ tăng trѭӣng tài sҧn cӫa công ty tăng 1% thì tӹ sӕ tәng
nӧ trên vӕn chӫ sӣ hӳu sӁ tăng 0.214 trong ÿiӅu kiӋn các nhân tӕ khác không ÿәi.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

52

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

ƒ TAX: Mӭc thuӃ thӵc nӝp có quan hӋ ÿӗng biӃn vӟi hӋ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ
sӣ hӳu. Khi Mӭc thuӃ thӵc nӝp cӫa công ty tăng 1% thì tӹ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ
hӳu sӁ tăng 0.105 trong ÿiӅu kiӋn các nhân tӕ khác không ÿәi.
ƒ KiӇm ÿӏnh khҧ năng giҧi thích cӫa mô hình
Xét giҧ thuyӃt Ho: R2 = 0
H 1: R2 # 0
Dӵa vào bҧng 2.9 ANOVA, sig = 0 vӟi mӭc ý nghƭa Į = 5% ta chӑn H1. Vұy
mô hình này có khҧ năng giҧi thích ÿѭӧc trong thӵc tiӉn, căn cӭ vào giá trӏ Adjusted R
Square ӣ bҧng 2.8 Model Summary cho biӃt mô hình xây dӵng phù hӧp vӟi tұp dӳ liӋu
ÿӃn mӭc 49%.
ƒ Xem xét lӛi ÿa cӝng tuyӃn cӫa mô hình
Các hӋ sӕ Tolerance ӣ bҧng 2.11 ÿӅu lӟn hѫn 0.2 vұy không xҧy ra hiӋn tѭӧng
ÿa cӝng tuyӃn. Nhѭ vұy, mô hình 4 nhân tӕ ROA, SIZE, GROWTH, TAX tác ÿӝng ÿӃn
cҩu trúc vӕn công ty ÿѭӧc xây dӵng phù hӧp vӟi tұp dӳ liӋu và có khҧ năng giҧi thích
ÿѭӧc trong thӵc tiӉn.
ƒ Xác ÿӏnh tӹ lӋ nӧ mөc tiêu cӫa các công ty cә phҫn tҥi ViӋt Nam :
Sau khi xác ÿӏnh ÿѭӧc các nhân tӕ ҧnh hѭӣng ÿӃn cҩu trúc vӕn, chúng ta tiӃn
hành xác ÿӏnh cҩu trúc vӕn mөc tiêu cӫa các doanh nghiӋp dӵa vào công thӭc sau:

Vӟi dit* là ÿòn bҭy tӕi ѭu cӫa doanh nghiӋp i tҥi thӡi ÿiӇm t
xkit là nhân tӕ k tác ÿӝng ÿӃn ÿòn bҭy cӫa doanh nghiӋp i tҥi thӡi ÿiӇm t
Vӟi các nhân tӕ ÿѭӧc lӵa chӑn trong bài nghiên cӭu này, ta xác ÿӏnh ÿѭӧc cҩu
trúc vӕn mөc tiêu cӫa các doanh nghiӋp. KӃt quҧ dѭӟi cho thҩy rҵng, cҩu trúc vӕn thӵc
tӃ các công ty cә phҫn tҥi ViӋt Nam vүn khá khác biӋt so vӟi cҩu trúc vӕn mөc tiêu và
ÿang ÿiӅu chӍnh vӅ cҩu trúc vӕn mөc tiêu.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

53

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

2.3 Xây dӵng mô hình cҩu trúc vӕn ÿӝng tҥi ViӋt Nam
ĈӇ xây dӵng mô hình cҩu trúc vӕn ÿӝng tҥi ViӋt Nam, cҫn phҧi tiӃn hành các
bѭӟc sau:
2.3.1 Thu thұp dӳ liӋu
Mүu dӳ liӋu nghiên cӭu gӗm 330 doanh nghiӋp ÿѭӧc niêm yӃt trên sӣ giao dӏch
chӭng khoán thành phӕ Hӗ Chí Minh tӯ năm 2007-2011. Các dӳ liӋu cӫa công ty ÿѭӧc
chúng tôi thu thұp tӯ báo cáo tài chính. Trong phҥm vi cӫa bài nghiên cӭu, tác giҧ
không xét các công ty hoҥt ÿӝng trong lƭnh vӵc tài chính ngân hàng, bҧo hiӇm, quӻ ÿҭu
tѭ. Bӣi vì doanh nghiӋp trong lƭnh vӵc này có báo cáo tài chính nói chung và cҩu trúc
vӕn nói riêng khác so vӟi các công ty trong lƭnh vӵc phi tài chính.
2.3.2 Xác ÿӏnh các nhân tӕ ҧnh hѭӣng ÿӃn cҩu trúc vӕn và cҩu trúc vӕn mөc tiêu
cӫa các doanh nghiӋp tҥi ViӋt Nam
Nhѭ tính toán trong phҫn 2.2, tác giҧ nhұn thҩy có 4 nhân tӕ chính tác ÿӝng ÿӃn
cҩu trúc vӕn (TDE) ÿó là tӹ suҩt sinh lӧi (ROA), quy mô công ty (Size), Tӕc ÿӝ tăng
trѭӣng tài sҧn (GROWTH) và mӭc thuӃ suҩt thӵc nӝp (TAX)
Tӯ các nhân tӕ ÿѭӧc chӑn trong mô hình, ta ÿã tiӃn hành xác ÿӏnh cҩu trúc vӕn
mөc tiêu cӫa các công ty cә phҫn tҥi ViӋt Nam dӵa vào công thӭc sau:

Vӟi dit* là ÿòn bҭy tӕi ѭu cӫa doanh nghiӋp i tҥi thӡi ÿiӇm t
xkit là nhân tӕ k tác ÿӝng ÿӃn ÿòn bҭy cӫa doanh nghiӋp i tҥi thӡi ÿiӇm t
KӃt quҧ chҥy mô hình hӗi quy xác ÿӏnh cҩu trúc vӕn mөc tiêu ӣ phҫn 2.2:
TDE = 1.49 –0.408*ROA + 0.114* SIZE + 0.214*GROWTH + 0.105* TAX + İi

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

54