Tải bản đầy đủ
1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN

1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN

Tải bản đầy đủ

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

Hình 2.2: Phân lo̩i công ty theo năm ho̩t ÿ͡ng
o V͉ quy mô ho̩t ÿ͡ng: Ĉѭӧc khҧo sát qua 2 tiêu chí: vӕn ÿiӅu lӋ và doanh
thu thuҫn. KӃt quҧ khҧo sát cho thҩy có 40.9% công ty ÿҥt doanh thu trên 1,000 tӹ,
trong ÿó 28.6% công ty có vӕn ÿiӅu lӋ trên 200 tӹ và 12.3% công ty có vӕn ÿiӅu lӋ tӯ
100-200 tӹ. Ӣ mӭc doanh thu tӯ 500-1,000 tӹ chiӃm 27.3%, trong ÿó 13.6% công ty có
vӕn ÿiӅu lӋ trên 200 tӹ; 9.1% công ty có vӕn ÿiӅu lӋ tӯ 100-200 tӹ và 4.5% công ty có
vӕn ÿiӅu lӋ tӯ 50-100 tӹ. Công ty còn lҥi có doanh thu dѭӟi 500 tӹ chiӃm 31.8%, trong
ÿó 22.7% ӣ mӭc 100-500 tӹ và 9.1% ӣ mӭc doanh sӕ dѭӟi 100 tӹ, các công ty này tұp
trung ӣ mӭc vӕn ÿiӅu lӋ tӯ 50-100 tӹ (xem phө lөc 5). Nhѭ vұy, các công ty ÿѭӧc khҧo
sát có quy mô hoҥt ÿӝng vӯa phù hӧp vӟi loҥi hình hoҥt ÿӝng cӫa công ty cә phҫn.
28.6%

30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

9.1%
4.5%

3.8%
0% 0%

Vӕn ÿiӅu lӋ :

13.6%

12.3%

11.4%
9.1%

0%

0%

3.8%
0%

3.8%
0%

0.0%
<50t

Doanh thu Thuҫn :

<100t 9.1%

50Ͳ 100t
100Ͳ 500t 22.7%

100Ͳ 200t
500Ͳ 1000t 27.3%

>200t
>1000t 40.9%

Hình 2.3: Phân lo̩i công ty theo doanh thu thu̯n và v͙n ÿi͉u l͏
– Tͽ tr͕ng các thành ph̯n v͙n cͯa công ty: KӃt quҧ khҧo sát cho thҩy tӹ
trӑng trung bình các thành phҫn vӕn nhѭ sau: Vӕn vay ngҳn hҥn 52%, vӕn chӫ sӣ hӳu
là 39%, vӕn vay dài hҥn 6%, trái phiӃu doanh nghiӋp 3%. Cѫ cҩu vӕn tұp trung vào 2
loҥi vӕn chính là vӕn vay ngҳn hҥn và vӕn chӫ sӣ hӳu. Giá trӏ trung vӏ tӯ mүu quan sát
Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

34

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

cho biӃt khi sӕ liӋu ÿѭӧc sҳp xӃp theo thӭ tӵ tăng dҫn thì có 50% sӕ công ty có tӹ trӑng
vӕn chӫ sӣ hӳu trên 36.7% và 50% còn lҥi dѭӟi 36.7%. Giá trӏ mode cho biӃt tӹ trӑng
vӕn chӫ sӣ hӳu thѭӡng gһp nhҩt là 34%. Xét nguӗn vӕn vay ngҳn hҥn, giá trӏ trung vӏ
là 53.2% nghƭa là 50% sӕ doanh nghiӋp có tӹ trӑng vӕn vay ngҳn hҥn trên 53.2% và
50% còn lҥi dѭӟi 53.2%. Giá trӏ mode cho biӃt tӹ trӑng vӕn ngҳn hҥn thѭӡng gһp nhҩt
là 53%.

B̫ng 2.1: Th͙ng kê tͽ tr͕ng các thành ph̯n v͙n cͯa công ty
Vӕn chӫ sӣ hӳu

Vӕn vay dài hҥn

Trái phiӃu DN

Vӕn vay ngҳn hҥn

Trung bình

39%

6%

3%

52%

Trung vӏ

36.7%

2,7%

0%

53.2%

Mode

34%

1%

53%

– K͇t qu̫ ho̩t ÿ͡ng cͯa công ty: Ĉѭӧc tính toán thông qua chӍ tiêu tӹ suҩt
lӧi nhuұn sau thuӃ trên doanh thu. Tәng hӧp sӕ liӋu khҧo sát ӣ hình 2.4 cho thҩy 36%
công ty ÿҥt lӧi nhuұn sau thuӃ so vӟi doanh thu dѭӟi 5%, 55% công ty ÿҥt lӧi nhuұn
sau thuӃ so vӟi doanh thu tӯ 5%-10%, 4% công ty ÿҥt lӧi nhuұn sau thuӃ so vӟi doanh
thu tӯ 10-15%, còn lҥi 5% công ty ÿҥt lӧi nhuұn sau thuӃ so vӟi doanh thu trên 15%.
KӃt quҧ khҧo sát cNJng phҧn ánh ÿѭӧc hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng cӫa công ty là thҩp ÿiӅu này
là phù hӧp vӟi tình hình chung cӫa công ty hiӋn nay.

Hình 2.4: Phân lo̩i công ty theo lͫi nhu̵n sau thu͇ bình quân so vͣi doanh thu
2.1.2. Thông tin vӅ quyӃt ÿӏnh cҩu trúc vӕn tҥi công ty
– Quan ÿi͋m ˱u tiên l͹a ch͕n ngu͛n tài trͫ: ĈӇ ÿánh giá quan ÿiӇm ѭu tiên
lӵa chӑn nguӗn tài trӧ tác giҧ thӵc hiӋn khҧo sát trên 4 nguӗn vӕn cѫ bҧn mà công ty

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

35

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

lӵa chӑn khi cҫn huy ÿӝng vӕn cho dӵ án ÿҫu tѭ mӟi. KӃt quҧ khҧo sát minh hӑa bҵng
hình 2.5.

Hình 2.5 Phân lo̩i các ngu͛n v͙n
Ĉa sӕ công ty lӵa chӑn phát hành cә phiӃu mӟi chiӃm 33%, kӃ ÿӃn là nguӗn vay
tӯ các tә chӭc tín dөng chiӃm 32%, lӧi nhuұn giӳ lҥi chiӃm 28% và sau cùng là phát
hành trái phiӃu 7%.
Xét thӭ tӵ ѭu tiên cӫa tӯng loҥi vӕn mà công ty chӑn lӵa, kӃt quҧ hình 2.6 cho
thҩy ÿa sӕ các công ty ÿã lӵa chӑn nguӗn vӕn huy ÿӝng theo thӭ tӵ ѭu tiên 1 là nguӗn
vӕn vay tӯ các tә chӭc tín dөng chiӃm tӹ trӑng cao nhҩt 42%, thӭ tӵ ѭu tiên 2 là phát
hành cә phiӃu mӟi 46%, ѭu tiên 3 là lӧi nhuұn giӳ lҥi 39%.

Hình 2.6 Thͱ t͹ ˱u tiên l͹a ch͕n ngu͛n v͙n
– V͉ chính sách chi tr̫ c͝ tͱc: ĈӇ làm rõ thӭ tӵ ѭu tiên lӵa chӑn nguӗn tài
trӧ cӫa công ty, 59% công ty lӵa chӑn chính sách chi trҧ cә tӭc bҵng tiӅn mһt, 20%

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

36

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

công ty lӵa chӑn chính sách cә tӭc thһng dѭ và 21% công ty chi trҧ cә tӭc bҵng cә
phiӃu.

Hình 2.7 L͹a ch͕n chính sách c͝ tͱc
Tóm lҥi, ӣ quan ÿiӇm ѭu tiên lӵa chӑn nguӗn tài trӧ: Vì ÿӇ tҥo niӅm tin cho các
nhà ÿҫu tѭ các công ty ÿã lӵa chӑn chính sách chi trҧ cә tӭc әn ÿӏnh bҵng tiӅn mһt, bên
cҥnh ÿó ÿa phҫn hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng cӫa công ty thҩp vӟi tӹ suҩt lӧi nhuұn sau thuӃ so
vӟi doanh thu dѭӟi 5% nên lӧi nhuұn sau thuӃ chӍ ÿӫ dùng chi trҧ cә tӭc. Khi công ty
cҫn vӕn cho mӝt dӵ án ÿҫu tѭ mӟi các công ty nghƭ ngay ÿӃn nguӗn vay tӯ các tә chӭc
tín dөng do ÿây là nguӗn vӕn quen thuӝc nhҩt vӟi công ty nên công ty lӵa chӑn ÿây là
ѭu tiên 1 (42%). Nhѭng xét vӅ loҥi vӕn ÿѭӧc công ty huy ÿӝng nhiӅu nhҩt trong mүu
quan sát lҥi là vӕn cә phҫn, có ÿӃn 33% công ty lӵa chӑn huy ÿӝng vӕn tӯ phát hành cә
phiӃu mӟi. Nhѭ vұy xét thӭ tӵ ѭu tiên lӵa chӑn nguӗn tài trӧ cӫa doanh nghiӋp ViӋt
Nam không tuân thӫ theo lý thuyӃt trұt tӵ phân hҥng, nguyên nhân cӫa ÿiӅu này ÿѭӧc
tìm hiӇu qua câu hӓi “Cѫ sӣ quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn tài trӧ cӫa doanh nghiӋp là
gì?”.
– C˯ sͧ quy͇t ÿ͓nh l͹a ch͕n ngu͛n tài trͫ: Khҧo sát 72 công ty có 216 ý
kiӃn vӅ cѫ sӣ lӵa chӑn nguӗn tài trӧ trong ÿó tiêu chí ÿѭӧc ÿánh giá cao nhҩt là nguӗn
vӕn dӉ huy ÿӝng nhҩt ÿҥt 38% trên tәng sӕ ý kiӃn ÿѭa ra, cѫ sӣ kӃ tiӃp là chi phí sӱ
dөng vӕn bình quân thҩp nhҩt là 32%, nguӗn tài trӧ an toàn ӣ vӏ trí thӭ 3 là 21%, ÿҥt
mөc tiêu cҩu trúc vӕn tӕi ѭu xӃp vӏ trí sau cùng 8%.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

37

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

B̫ng 2.2: C˯ sͧ l͹a ch͕n ngu͛n tài trͫ
Ý kiӃn công ty

Tiêu chí lӵa chӑn

Sӕ lѭӧng

Tӹ lӋ

Chi phí sӱ dөng vӕn bình quân thҩp nhҩt

70

32%

Ĉҥt mөc tiêu cѫ cҩu vӕn tӕi ѭu

17

8%

Nguӗn vӕn dӉ huy ÿӝng nhҩt

83

38%

Nguӗn tài trӧ an toàn

46

21%

216

100%

Tәng

– Nh̵n bi͇t lͫi ích c˯ b̫n cͯa tͳng lo̩i v͙n: Tәng hӧp các ý kiӃn cӫa công
ty vӅ lӧi ích cѫ bҧn khi sӱ dөng nguӗn vӕn chӫ sӣ hӳu, hình 2.8 sҳp xӃp tăng dҫn theo
phҫn trăm ý kiӃn công ty vӅ tӯng loҥi lӧi ích khi sӱ dөng nguӗn vӕn chӫ sӣ hӳu. Theo
ÿó có 50% ý kiӃn là chӫ ÿӝng vӅ tài chính, 26% ý kiӃn không bӏ áp lӵc trҧ nӧ, 14% ý
kiӃn tái cҩu trúc vӕn, 10% ý kiӃn là tăng thһng dѭ vӕn (nҳm bҳt cѫ hӝi vàng tài chính).

Hình 2.8 Lͫi ích c˯ b̫n cͯa v͙n chͯ sͧ hͷu

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

38

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

Hình 2.9 Lͫi ích c˯ b̫n cͯa v͙n vay
Hai lӧi ích trӑng yӃu ÿѭӧc công ty ÿѭa ra vӟi nhóm ý kiӃn tѭѫng ÿѭѫng nhau,
sӱ dөng vӕn vay làm gia tăng giá trӏ doanh nghiӋp nhӡ tҳm chҳn thuӃ vӟi 32% ý kiӃn,
31% ý kiӃn cho là chi phí sӱ dөng nӧ thҩp hѫn chi phí sӱ dөng vӕn chӫ sӣ hӳu. Hai lӧi
ích còn lҥi có tӹ lӋ ÿӗng ý thҩp hѫn là không bӏ chia sҿ quyӅn kiӇm soát 20%, hѭӣng
chính sách ѭu ÿãi lãi suҩt 17%.
– Mͱc ÿ͡ quan tâm cͯa công ty ÿ͇n vi͏c xây d͹ng c̭u trúc v͙n: ĈӇ ÿánh
giá mӭc ÿӝ quan tâm cӫa công ty ÿӃn viӋc xây dӵng cҩu trúc vӕn tác giҧ ÿѭa ra câu hӓi
quan sát sӕ 13 “Công ty quan tâm ÿӃn cҩu trúc vӕn nhѭ thӃ nào?” ӣ câu hӓi này thu
thұp ÿѭӧc 216 ý kiӃn tӯ 72 công ty ÿѭӧc thӇ hiӋn ӣ bҧng 2.3.

B̫ng 2.3: Mͱc ÿ͡ quan tâm ÿ͇n c̭u trúc v͙n
Tiêuchí

S ýki n

T l 

Xây dӵng cҩu trúc vӕn mөc tiêu

14

7%

Cҩu trúc vӕn mөc tiêu là cѫ sӣ ra quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn tài trӧ

18

8%

Có xem xét cҩu trúc vӕn khi ra quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn tài trӧ

60

28%

Cҩu trúc vӕn có ҧnh hѭӣng ÿӃn kӃt quҧ kinh doanh

76

35%

Cҩu trúc vӕn ÿo lѭӡng sӭc khӓe tài chính

48

22%

216

100%

Cӝng

Công ty ÿánh giá cao tҫm quan trӑng cӫa cҩu trúc vӕn thӇ hiӋn qua 35% ý kiӃn
cho là cҩu trúc vӕn có ҧnh hѭӣng ÿӃn kӃt quҧ kinh doanh, 28% ý kiӃn có xem xét ÿӃn
Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

39

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

cҩu trúc vӕn ra quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn tài trӧ, 22% ý kiӃn cho là cҩu trúc vӕn ÿo
lѭӡng sӭc khӓe tài chính cӫa công ty.
Nhѭng ÿa sӕ công ty không xây dӵng và theo ÿuәi cҩu trúc vӕn mөc tiêu mà
hҫu hӃt là chӍ có xem xét cҩu trúc vӕn khi ra quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn tài trӧ cө thӇ là
chӍ có 7% ý kiӃn cho rҵng công ty có xây dӵng cҩu trúc vӕn mөc tiêu, 8% ý kiӃn là cҩu
trúc vӕn mөc tiêu là cѫ sӣ ra quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn tài trӧ.
Công ty nhұn biӃt rõ lӧi ích cӫa mӝt cҩu trúc vӕn tӕi ѭu qua câu hӓi “Cҩu trúc
vӕn tӕi ѭu ÿҧm bҧo nhӳng mөc tiêu gì? Có 37.4% ý kiӃn tӯ công ty cho là cҩu trúc vӕn
tӕi ѭu giúp công ty ÿҥt ÿѭӧc chi phí sӱ dөng vӕn bình quân thҩp nhҩt, 27.3% làm gia
tăng giá trӏ doanh nghiӋp. Tuy nhiên cҩu trúc vӕn lҥi không giӳ vai trò quyӃt ÿӏnh khi
công ty lӵa chӑn nguӗn vӕn, ӣ câu hӓi “cѫ sӣ lӵa chӑn nguӗn vӕn” ÿa sӕ công ty lӵa
chӑn nguӗn vӕn dӉ huy ÿӝng nhҩt ÿiӅu này cho thҩy viӋc xây dӵng cҩu trúc vӕn chӏu
tác ÿӝng mҥnh tӯ các yӃu tӕ bên ngoài hѫn là nhӳng yӃu tӕ nӝi tҥi, cө thӇ công ty chӏu
ҧnh hѭӣng rҩt lӟn tӯ khҧ năng cung ӭng vӕn trên thӏ trѭӡng và các tác ÿӝng chính sách
tài chính.
– Kh̫ năng ti͇p c̵n ngu͛n v͙n: Các công ty ÿѭӧc khҧo sát là công ty có quy
hoҥt ÿӝng vӯa và có tӯ 5-10 năm hoҥt ÿӝng theo loҥi hình cә phҫn, nhìn chung các
công ty nhұn ÿӏnh khҧ năng tiӃp cұn nguӗn vӕn trên thӏ trѭӡng còn thҩp. ĈӃn 63% công
ty tiӃp cұn nguӗn vӕn tӯ mӭc trung bình trӣ xuӕng (xem phө lөc 6).
Xét vӅ tiêu chí ÿánh giá khҧ năng vay vӕn cӫa công ty, phҫn ÿông công ty ÿҥt
ÿѭӧc 2 tiêu chí là có thѭѫng hiӋu uy tín trên thӏ trѭӡng (27.5%), có mӕi quan hӋ tӕt vӟi
các tә chӭc tín dөng (25.5%) (xem phө lөc 7).
Lý do công ty khó tiӃp cұn nguӗn vӕn là:
Ĉӕi vӟi nguӗn vӕn vay ngân hàng có 59.3% công ty ÿѭӧc khҧo sát trҧ lӡi ÿiӇm
khó khăn nhҩt công ty gһp phҧi là không ÿҧm bҧo tài sҧn thӃ chҩp (xem phө lөc 8).
Ĉӕi vӟi trái phiӃu doanh nghiӋp vӟi 2 lý do chính là công ty không ÿӫ ÿiӅu kiӋn
phát hành chiӃm 48.1%, phát hành khó thành công 40.4% (xem phө lөc 9).

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

40

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

Tóm lҥi: Cuӝc khҧo sát tұp trung ӣ nhӳng công ty tiӅn thân là doanh nghiӋp Nhà
nѭӟc ÿѭӧc cә phҫn hóa nên có thѭѫng hiӋu lâu năm trên thӏ trѭӡng và có mӕi quan hӋ
tӕt vӟi các tә chӭc tín dөng. Nhѭng khҧ năng vay vӕn cӫa nhӳng công ty này vүn chӍ ӣ
mӭc trung bình nguyên nhân là hiӋu quҧ kinh doanh thҩp, năng lӵc quҧn lý còn kém cө
thӇ công ty không có xây dӵng ÿѭӧc phѭѫng án kinh doanh tӕt vì vұy nhӳng công ty
này không ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ phát hành trái phiӃu doanh nghiӋp. Khi ÿó, công ty tìm ÿӃn
nguӗn huy ÿӝng vӕn tӯ các tә chӭc tín dөng nhѭng ÿiӅu ÿó cNJng không dӉ vì không
ÿҧm bҧo tài sҧn thӃ chҩp.
– Tác ÿ͡ng cͯa th͓ tr˱ͥng tài chính ÿ͇n vi͏c xây d͹ng c̭u trúc v͙n: Xét các
xu hѭӟng tài chính tác ÿӝng ÿӃn cҩu trúc vӕn cӫa công ty ÿӇ mӝt lҫn nӳa khҷng ÿӏnh
cҩu trúc vӕn cӫa công ty ViӋt Nam chӏu tác ÿӝng mҥnh tӯ cѫ chӃ, chính sách tài chính
cө thӇ 43.5% doanh nghiӋp chӏu ҧnh hѭӣng quy ÿӏnh tăng vӕn ÿiӅu lӋ cӫa Sӣ giao dӏch
chӭng khoán, 30.4% công ty chӏu ҧnh hѭӣng chính sách ѭu ÿãi lãi suҩt và cѫ hӝi tăng
trѭӣng mҥnh cӫa thӏ trѭӡng chӭng khoán (xem phө lөc 10).
– Các nhân t͙ ̫nh h˱ͧng ÿ͇n c˯ c̭u v͙n cͯa công ty: Câu 22 ÿһt vӏ trí cuӕi
bҧng câu hӓi khҧo sát ÿӇ tәng kӃt lҥi các nhân tӕ tác ÿӝng ÿӃn viӋc xây dӵng cҩu trúc
vӕn cӫa công ty, theo kӃt quҧ khҧo sát tӯ 72 công ty ÿѭa ra 216 ý kiӃn. Trong ÿó có 3
nhân tӕ tác ÿӝng mҥnh ÿѭӧc sҳp theo thӭ tӵ giҧm dҫn nhѭ: kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh
doanh 23.5%, Tăng trѭӣng tәng tài sҧn 22.2%, quy mô hoҥt ÿӝng cӫa doanh nghiӋp
13.6%. Hai nhân tӕ tác ÿӝng vӯa là thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp 9.9%, chính sách tài
chính - tiӅn tӋ 9.3%, còn lҥi 3 nhân tӕ tác ÿӝng yӃu là ÿһc ÿiӇm ngành nghӅ, tín nhiӋm
cӫa doanh nghiӋp, năng lӵc quҧn trӏ tài chính (xem phө lөc 11).
Khi xét vӅ thӭ tӵ ѭu tiên các nhân tӕ tác ÿӝng ÿӃn viӋc xây dӵng cҩu trúc vӕn
cӫa công ty thì ѭu tiên thӭ nhҩt tұp trung ӣ kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh chiӃm 31%,
ѭu tiên thӭ hai là tăng trѭӣng tài sҧn chiӃm 30% và ÿây cNJng chính là 2 nhân tӕ nҵm
trong nhóm tác ÿӝng mҥnh. Ӣ vӏ trí ѭu tiên thӭ ba tұp trung ӣ nhân tӕ tác ÿӝng chính
sách tài chính chiӃm 20% ÿây là nhân tӕ nҵm trong nhóm tác ÿӝng vӯa. Do chính sách
tài chính tác ÿӝng trӵc tiӃp nguӗn cung vӕn trên thӏ trѭӡng nên ҧnh hѭӣng ÿӃn quyӃt
ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn vӕn cӫa công ty vì vұy nhân tӕ tác ÿӝng chính sách tài chính vѭӧt

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

41

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

qua nhân tӕ quy mô hoҥt ÿӝng và thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp ÿӇ xӃp ӣ vӏ trí ѭu tiên
thӭ ba (xem hình 2.10).

Hình 2.10 Nhân t͙ tác ÿ͡ng ÿ͇n vi͏c xây d͹ng c̭u trúc v͙n
2.1.3. Nhұn ÿӏnh chung vӅ cҩu trúc vӕn cӫa công ty cә phҫn
Qua cuӝc khҧo sát giúp ta có cái nhìn khái quát vӅ cҩu trúc vӕn cӫa các công ty
cә phҫn vӟi nhӳng ÿiӇm nәi bұt sau:
Thͱ nh̭t, công ty cә phҫn hoҥt ÿӝng vӟi quy mô vӯa và nhӓ kӃt quҧ hoҥt ÿӝng
còn thҩp nên không có khҧ năng tích lNJy vӕn cho hoҥt ÿӝng ÿҫu tѭ mӟi.
Hѫn nӳa, mӝt sӕ công ty vӯa mӟi niêm yӃt trên sàn chӭng khoán hoһc trong
giai ÿoҥn chuҭn bӏ niêm yӃt nên các công ty cә phҫn ѭu tiên chӑn chính sách chi trҧ cә
tӭc bҵng tiӅn mһt ÿӇ tҥo niӅm tin cho các cә ÿông. Khi có nhu cҫu vӕn công ty nghƭ
ngay ÿӃn nguӗn vӕn vay, và tiӃp ÿӃn là phát hành cә phiӃu mӟi trѭӟc và lӧi nhuұn giӳ
lҥi ÿѭӧc chӑn ѭu tiên thӭ ba. Có thӇ nói ÿây là giai ÿoҥn chuyӇn ÿӝng ngѭӧc chiӅu cӫa
doanh nghiӋp ViӋt Nam so vӟi lý thuyӃt trұt tӵ phân hҥng.
Thͱ hai, các công ty nhұn biӃt rõ lӧi ích cѫ bҧn cӫa tӯng loҥi vӕn cNJng nhѭ lӧi
ích và tҫm quan trӑng cӫa mӝt cҩu trúc vӕn hӧp lý. Tuy nhiên công ty chӍ dӯng lҥi ӣ
mӭc ÿӝ có xem xét ÿӃn cҩu trúc vӕn khi ra quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn tài trӧ chӭ
không xây dӵng mӝt cҩu trúc vӕn mөc tiêu cho công ty. ĈiӅu này cho thҩy công ty chӏu

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

42

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

ҧnh hѭӣng rҩt lӟn tӯ khҧ năng cung ӭng vӕn trên thӏ trѭӡng và các tác ÿӝng chính sách
tài chính.
Thͱ ba, năng lӵc quҧn trӏ tài chính cӫa công ty còn rҩt hҥn chӃ, công ty không
ÿánh giá cao mӭc ÿӝ hӳu ích cӫa phân tích báo cáo tài chính trong viӋc ÿiӅu hành hoҥt
ÿӝng kinh doanh, nguyên nhân này xuҩt phát tӯ viӋc thiӃu minh bҥch trong báo cáo tài
chính do chѭa phát huy ÿѭӧc vai trò cӫa cѫ chӃ kiӇm soát nӝi bӝ và do công tác quҧn
trӏ tài chính không chuyên nghiӋp. Sӵ thiӃu hөt nguӗn nhân lӵc có chuyên môn sâu vӅ
tài chính là tình hình chung cӫa các công ty ViӋt Nam.
Thͱ t˱, khҧ năng tiӃp cұn nguӗn vӕn thҩp nguyên nhân là hiӋu quҧ kinh doanh
thҩp, năng lӵc quҧn lý còn kém cө thӇ, công ty không xây dӵng ÿѭӧc phѭѫng án kinh
doanh tӕt, không xây dӵng ÿѭӧc chiӃn lѭӧc tài chính dài hҥn và chӫ yӃu chӍ ÿѭa ra
nhӳng kӃ hoҥch ngҳn hҥn tҥm thӡi. Ĉây là lý do mà tӹ trӑng vӕn vay ngҳn hҥn luôn ӣ
mӭc cao, ÿiӅu này tiӅm ҭn nhiӅu rӫi ro kiӋt quӋ tài chính.
Thͱ năm, trong các nhân tӕ tác ÿӝng ÿӃn cҩu trúc vӕn thì nhân tӕ “thuӃ thu nhұp
doanh nghiӋp” chѭa ÿѭӧc chú trӑng mһc dù công ty vүn nhұn biӃt lӧi ích cӫa tҩm chҳn
thuӃ nhѭng do hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng thҩp nên tҩm chҳn thuӃ chѭa phҧi là mӕi quan tâm
cӫa công ty hiӋn nay
2.2 Xây dӵng và kiӇm ÿӏnh mô hình cҩu trúc vӕn mөc tiêu
2.2.1 Lӵa chӑn mүu
Trên cѫ sӣ sӕ liӋu là các báo cáo tài chính cӫa các công ty cә phҫn ÿang niêm
yӃt. Trong bài viӃt này tác giҧ sӱ dөng sӕ liӋu cӫa 330 công ty cә phҫn ÿang niêm yӃt
tӯ báo cáo tài chính mӟi nhҩt năm 2007-2011 cӫa công ty (xem phө lөc 12).
2.2.2 Lӵa chӑn biӃn
+ Bi͇n phͭ thu͡c (bi͇n ÿ̩i di͏n c̭u trúc v͙n công ty)
SDE hӋ sӕ nӧ ngҳn hҥn trên vӕn chӫ sӣ hӳu.
LDE hӋ sӕ nӧ dài hҥn trên vӕn chӫ sӣ hӳu.
TDE hӋ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ hӳu.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

43

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃ

GVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang

Theo ÿӏnh nghƭa mӕi quan hӋ tӹ lӋ giӳa nӧ trung dài hҥn và vӕn chӫ sӣ hӳu thӇ
hiӋn cҩu trúc vӕn cӫa công ty, vӅ lý thuyӃt theo MacKie-Jacson (1990)[36] cho rҵng
cҩu trúc vӕn không xem xét ÿӃn nӧ ngҳn hҥn vì nӧ ngҳn hҥn chӫ yӃu ÿѭӧc tài trӧ cho
nhu cҫu vӕn lѭu ÿӝng, mang tính chҩt tҥm thӡi không ҧnh hѭӣng nhiӅu ÿӃn sӵ chia sӁ
quyӅn quҧn lý và kӃ hoҥch huy ÿӝng vӕn cӫa công ty.
Tuy nhiên, do ÿһc thù cӫa các công ty cә phҫn ViӋt Nam là sӱ dөng nhiӅu nӧ
ngҳn hҥn. Do ÿó biӃn cҩu trúc vӕn công ty ÿѭӧc lӵa chӑn là tӹ lӋ giӳa tәng nӧ và vӕn
chӫ sӣ hӳu (TDE).
+ Bi͇n ÿ͡c l̵p (nhͷng nhân t͙ ̫nh h˱ͧng ÿ͇n c̭u trúc v͙n công ty)
- ROA: Tӹ suҩt sinh lӧi trên tәng tài sҧn (Return on total assets ratio) chӍ tiêu
này ÿo lѭӡng hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng cӫa công ty. Theo lý thuyӃt trұt tӵ phân hҥng thì các
công ty luôn thích tài trӧ cho các dӵ án bҵng nguӗn vӕn tӯ nӝi bӝ hѫn sau ÿó mӟi ÿӃn
nguӗn vӕn bên ngoài. Ngoài ra nӃu công ty hoҥt ÿӝng có lӧi nhuұn không thích huy
ÿӝng thêm vӕn chӫ sӣ hӳu nhҵm tránh viӋc pha loãng giá cә phiӃu. ĈiӅu này có nghƭa
các công ty làm ăn sinh lӧi sӁ có tӹ lӋ nӧ thҩp. Nghiên cӭu cӫa Rajan và Zingales
(1995) ӣ các nѭӟc phát triӇn; Wiwattanakantang (1999) ӣ Thái Lan; Chen (2004) ӣ
Trung Quӕc cho thҩy mӕi quan hӋ tӹ lӋ nghӏch (-) giӳa hӋ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ
hӳu (TDE) và hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng (ROA). Tuy nhiên, mô hình lý thuyӃt nghiên cӭu dӵa
trên thuӃ thu nhұp cho rҵng doanh nghiӋp hoҥt ÿӝng có lӡi nên vay nhiӅu tiӅn hѫn ÿӇ
vұn dөng ÿѭӧc tҩm chҳn thuӃ. Do vұy, vӅ mһt lý thuyӃt ROA có tác ÿӝng cùng chiӅu
(+) hoһc ngѭӧc chiӅu (-) vӟi TDE, tӭc ȕ1>0, hoһc ȕ1<0.
- SIZE: Quy mô công ty ÿѭӧc ÿo bҵng doanh thu thuҫn, mӝt công ty có quy
mô lӟn có rӫi ro phá sҧn thҩp nên chi phí phá sҧn sӁ giҧm so vӟi quy mô. Hѫn nӳa, mӝt
công ty vӟi quy mô lӟn, chiӃm lƭnh thӏ phҫn rӝng, doanh sӕ ít biӃn ÿӝng, dòng tiӅn thu
әn ÿӏnh, khҧ năng tín nhiӋm trên thӏ trѭӡng vӕn cao nên dӉ dàng tiӃp cұn vӟi nguӗn
vӕn vay. Các nghiên cӭu cӫa Wiwattanakantang (1999) ӣ Thái Lan; Chen (2004) ӣ
Trung Quӕc; Rajan và Zingales (1995) ӣ các nѭӟc phát triӇn cho thҩy quy mô công ty
có mӕi quan hӋ tӹ lӋ thuұn vӟi hӋ sӕ tәng nӧ trên vӕn chӫ sӣ hӳu (TDE), tӭc ȕ2 >0.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm

44