Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
PHỤ LỤC 8+ 9

PHỤ LỤC 8+ 9

Tải bản đầy đủ - 117trang

PHӨ LӨC 10

TÁC ĈӜNG CHÍNH SÁCH

Tiêu chí lӵa chӑn

Chính sách ѭu ÿãi lãi suҩt cӫa Chính phӫ

Qui ÿӏnh tăng vӕn ÿiӅu lӋ cӫa Sӣ giao dӏch chӭng khoán

Thӏ trѭӡng chӭng khoán tăng trѭӣng mҥnh

Thӏ trѭӡng chӭng khoán ÿóng băng huy ÿӝng vӕn cә phҫn rҩt

khó

Chính sách mӣ rӝng tín dөng cӫa ngân hàng

Chính sách thҳt chһt tín dөng cӫa ngân hàng

Tәng cӝngÝ kiӃn doanh nghiӋp

Sӕ lѭӧng

Tӹ lӋ

19

22%

27

31%

19

22%

78%1

13

862%

16%

100%PHӨ LӨC 11

NHÂN TӔ TÁC ĈӜNG CҨU TRÚC VӔN

Tiêu chí lӵa chӑn

KӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh (Lӧi nhuұn giӳ lҥi)

Tăng trѭӣng tәng tài sҧn

Ĉһc ÿiӇm riêng cӫa tài sҧn (tӹ lӋ TSCĈ hӳu hình trên tәng tài

sҧn)

Qui mô hoҥt ÿӝng cӫa công ty

ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp

Tín nhiӋm cӫa công ty trên thӏ trѭӡng vӕn

Năng lӵc quҧn trӏ tài chính

Chính sách tài chính

Tәng cӝngµ¶Ý kiӃn doanh nghiӋp

Sӕ lѭӧng

Tӹ lӋ

51

23.5%

48

22.2%

167.4%29

21

16

15

20

21613.6%

9.9%

7.4%

6.8%

9.3%

100%STT1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

ABT

ACT

AGD

AGF

ALT

APP

ASP

ASM

ATA

BHS

BBS

BCI

BED

BHS

BHV

BKC

BMC

BMP

BPC

BST

BTP

BTT

BXH

CCM

CPC

CTI

CLC

CLW

CMG

CMT

COM

CPC

CSM

CTB

CTC

CTI

CSM

CVT

D2D

DAC

DAE

DAG

DBC

DC4

DCL

DCS

DCT

DHA

DHC

DHG

DHT

DIC

DIGTên doanh nghiӋp

Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn BӃn Tre

Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Thӫy sҧn Cӱu Long An Giang

Công ty cә phҫn Gò Ĉàng

Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn An Giang

Công ty cә phҫn văn hoá Tân Bình

Công ty cә phҫn Phát triӇn Phө gia và Sҧn phҭm dҫu mӓ

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Dҫu khí An Pha

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Xây dӵng Sao Mai tӍnh An Giang

Công ty cә phҫn NTACO

Công ty Cә phҫn Ĉѭӡng Biên Hòa

Công ty cә phҫn Bao bì xi măng Bút Sѫn

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ xây dӵng Bình Chánh

Công ty cә phҫn Sách và ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Ĉà Nҹng

Công ty Cә phҫn Ĉѭӡng Biên Hòa

Công ty Cә phҫn Bá HiӃn Viglacera

Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Bҳc Kҥn

Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Bình Ĉӏnh

Công ty cә phҫn nhӵa Bình Minh

Công ty cә phҫn Bao Bì BӍm Sѫn

Công ty cә phҫn Sách - ThiӃt bӏ Bình Thuұn

Công ty cә phҫn NhiӋt ÿiӋn Bà Rӏa

Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi - Dӏch vө BӃn Thành

Công ty cә phҫn Bao bì xi măng Hҧi Phòng

Công ty cә phҫn Xi măng Cҫn Thѫ

Công ty cә phҫn Thuӕc sát trùng Cҫn Thѫ

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Cѭӡng Thuұn IDICO

Công ty Cә phҫn Cát Lӧi

Công ty cә phҫn Cҩp nѭӟc Chӧ Lӟn

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Công nghӋ CMC

Công ty cә phҫn Công nghӋ Mҥng và TruyӅn thông

Công ty cә phҫn Vұt Tѭ - Xăng Dҫu

Công ty cә phҫn Thuӕc sát trùng Cҫn Thѫ

Công ty cә phҫn Công nghiӋp Cao su MiӅn Nam

Công ty Cә phҫn ChӃ tҥo Bѫm Hҧi Dѭѫng

Công ty cә phҫn Văn hóa và Du lӏch Gia Lai

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Cѭӡng Thuұn IDICO

Công ty cә phҫn Công nghiӋp Cao su MiӅn Nam

Công ty Cә phҫn CMC

Công ty cә phҫn Phát triӇn Ĉô thӏ Công nghiӋp Sӕ 2

Công ty cә phҫn Viglacera Ĉông Anh

Công Ty Cә Phҫn Sách Giáo Dөc Tҥi TP Ĉà Nҹng

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Nhӵa Ĉông Á

Công ty cә phҫn Tұp Ĉoàn Dabaco ViӋt Nam

Công ty cә phҫn DIC sӕ 4

Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm Cӱu Long

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Ĉҥi Châu

Công ty cә phҫn Tҩm lӧp Vұt liӋu Xây dӵng Ĉӗng Nai

Công ty Cә phҫn Hoá An

Công ty cә phҫn Ĉông Hҧi BӃn Tre

Công ty cә phҫn Dѭӧc Hұu Giang

Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm Hà Tây

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Thѭѫng mҥi DIC

Tәng công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Xây dӵng

35.0

204.0

167.0

115.0

29.0

65.0

211.0

155.0

345.0

388.0

55.0

45.0

38.0

79.0

138.0

40.0

32.0

15.0

57.0

64.0

44.0

14.0

119.0

52.0

143.0

53.0

199.0

38.0

164.0

569.0

28.0

18.0

283.0

128.0

116.0

125.0

90.0

70.0

89.0

70.0

46.0

91.0

119.0

166.0

138.0

51.0

47.0

17.0

106.0

36.0

158.0

142.0

45.0SDE

9.0

5.0

2.0

1.0

52.0

32.0

37.0

21.0

66.0

18.0

23.0

59.0

1.0

9.0

100.0

14.0

30.0

24.0

10.0

14.0

35.0

91.0

2.0

2.0

166.0

4.0

91.0

39.0

1.0

14.0

75.0

18.0

94.0

57.0

25.0

19.0

93.0

1.0

45.0

4.0

5.0

9.0

15.0LDE

35.0

213.0

173.0

117.0

30.0

65.0

211.0

206.0

377.0

425.0

76.0

111.0

56.0

103.0

197.0

41.0

41.0

15.0

57.0

64.0

144.0

28.0

149.0

52.0

167.0

62.0

199.0

52.0

199.0

660.0

30.0

20.0

449.0

132.0

207.0

164.0

91.0

84.0

164.0

88.0

46.0

185.0

176.0

167.0

164.0

69.0

140.0

17.0

151.0

40.0

163.0

151.0

60.0TDEROA

18.0

8.0

9.0

4.0

3.0

22.0

3.0

16.0

7.0

4.0

8.0

10.0

8.0

16.0

6.0

9.0

17.0

32.0

10.0

11.0

1.0

13.0

7.0

9.0

6.0

3.0

8.0

9.0

4.0

1.0

10.0

15.0

3.0

14.0

5.0

7.0

10.0

14.0

17.0

16.0

16.0

10.0

10.0

6.0

7.0

7.0

4.0

18.0

7.0

24.0

7.0

6.0

17.0DӲ LIӊU CHAY PHҪN MӄM SPSSPHӨ LӨC 12

SIZE

686.0

1,080.0

600.0

1,725.0

133.0

121.0

165.0

586.0

609.0

269.0

203.0

797.0

82.0

2,008.0

62.0

112.0

124.0

1,442.0

244.0

36.0

2,039.0

272.0

160.0

238.0

384.0

17.0

1,216.0

457.0

3,632.0

3,158.0

3,617.0

137.0

375.0

121.0

185.0

444.0

87.0

294.0

221.0

54.0

77.0

55.0

2,571.0

175.0

712.0

344.0

339.0

236.0

390.0

2,053.0

555.0

1,132.0

1,345.0TANG

31.0

22.0

37.0

43.0

55.0

18.0

2.0

37.0

23.0

20.0

31.0

32.0

67.0

39.0

53.0

52.0

44.0

28.0

39.0

14.0

46.0

61.0

15.0

55.0

16.0

46.0

8.0

60.0

27.0

20.0

43.0

14.0

56.0

28.0

62.0

40.0

28.0

25.0

55.0

46.0

29.0

21.0

40.0

21.0

31.0

58.0

91.0

66.0

56.0

21.0

18.0

23.0

35.0GROWTH

12.0

16.0

50.0

12.0

1.0

22.0

154.0

68.0

47.0

59.0

14.0

29.0

(14.0)

13.0

15.0

11.0

19.0

23.0

10.0

37.0

99.0

29.0

(12.0)

28.0

11.0

(1.0)

24.0

(1.0)

(6.0)

121.0

17.0

53.0

15.0

24.0

76.0

8.0

13.0

4.0

(2.0)

55.0

24.0

34.0

245.0

33.0

13.0

37.0

17.0

9.0

30.0

17.0TAX

13.0

2.0

5.0

18.0

10.0

16.0

12.0

12.0

25.0

23.0

25.0

12.0

26.0

10.0

22.0

12.0

25.0

26.0

26.0

24.0

26.0

19.0

25.0

25.0

8.0

15.0

25.0

17.0

24.0

10.0

25.0

20.0

15.0

20.0

22.0

13.0

25.0

12.0

24.0

24.0

13.0

22.0

6.0

26.0

23.0

25.0

25.0

12.0

20.0

13.0

25.0TDE2009

23.0

246.0

138.0

93.0

32.0

81.0

122.0

158.0

283.0

537.0

106.0

134.0

79.0

107.0

100.0

48.0

26.0

22.0

26.0

48.0

159.0

35.0

81.0

52.0

240.0

76.0

144.0

45.0

183.0

667.0

35.0

27.0

531.0

101.0

227.0

129.0

150.0

113.0

188.0

98.0

28.0

169.0

125.0

349.0

113.0

109.0

120.0

9.0

161.0

48.0

180.0

224.0

52.054

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110DMC

DNC

DNP

DPC

DPM

DPR

DQC

DST

DTC

DTT

DXP

DZM

EBS

ECI

EID

EVE

FDC

FMC

FPT

GDT

GFC

GGG

GHA

GIL

GLT

GMC

GMD

GTA

HAI

HAP

HAT

HAS

HBD

HBE

HCC

HDC

HCT

HDG

HDC

HAX

HEV

HGM

HHC

HJS

HLC

HLG

HLY

HMC

HPB

HPG

HPS

HRC

HSG

HT1

HTP

HTV

HVXCông ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Y tӃ Domesco

Công ty cә phҫn ĈiӋn nѭӟc lҳp máy Hҧi Phòng

Công ty cә phҫn Nhӵa Ĉӗng Nai

Công ty cә phҫn nhӵa Ĉà Nҹng

Tәng công ty cә phҫn Phân bón và Hóa chҩt dҫu khí

Công ty cә phҫn Cao su Ĉӗng Phú

Công ty cә phҫn Bóng ÿèn ĈiӋn Quang

Công ty cә phҫn Sách và ThiӃt bӏ giáo dөc Nam Ĉӏnh

Công ty cә phҫn Viglacera Ĉông TriӅu

Công ty Cә phҫn Kӻ nghӋ Ĉô Thành

Công ty cә phҫn Cҧng Ĉoҥn Xá

Công ty cә phҫn ChӃ tҥo máy Dzƭ An

Công ty cә phҫn Sách Giáo Dөc tҥi TP Hà Nӝi

Công ty cә phҫn Bҧn ÿӗ và Tranh ҧnh giáo dөc

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn giáo dөc Hà Nӝi

Công ty cә phҫn Everpia ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Ngoҥi thѭѫng và Phát triӇn Ĉҫu tѭ TP.HCM

Công ty Cә phҫn Thӵc phҭm Sao Ta

Công ty cә phҫn FPT

Công ty cә phҫn ChӃ biӃn Gӛ Ĉӭc Thành

Công ty cә phҫn Thӫy sҧn Gentraco

Công ty cә phҫn Ô tô Giҧi Phóng

Công ty Cә phҫn HAPACO Hҧi Âu

Công ty Cә phҫn Sҧn Xuҩt Kinh Doanh Xuҩt Nhұp Khҭu Bình Thҥn

Công ty cә phҫn Kӻ thuұt ÿiӋn toàn cҫu

Công ty Cә phҫn Sҧn xuҩt Thѭѫng mҥi May Sài Gòn

Công ty cә phҫn Ĉҥi lý Liên hiӋp vұn chuyӇn

Công ty Cә phҫn chӃ biӃn gӛ Thuұn An

Công ty Cә phҫn Nông dѭӧc H.A.I

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn HAPACO

Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi Bia Hà Nӝi

Công ty cә phҫn Xây lҳp Bѭu ÿiӋn Hà Nӝi

Công ty cә phҫn Bao bì PP Bình Dѭѫng

Công ty cә phҫn Sách-ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Hà Tƭnh

Công ty cә phҫn Bê tông Hòa Cҭm

Công ty cә phҫn Phát triӇn nhà Bà Rӏa-VNJng Tàu

Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi Dӏch vө Vұn tҧi Xi măng Hҧi Phòng

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hà Ĉô

Công ty cә phҫn Phát triӇn nhà Bà Rӏa-VNJng Tàu

Công ty cә phҫn Dӏch vө Ô tô Hàng Xanh

Công ty cә phҫn Sách Ĉҥi hӑc - Dҥy nghӅ

Công ty cә phҫn Cѫ khí và Khoáng sҧn Hà Giang

Công ty cә phҫn Bánh kҽo Hҧi Hà

Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Nұm Mu

Công ty cә phҫn Than Hà Lҫm - TKV

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hoàng Long

Công ty cә phҫn Hҥ Long I - Viglacera

Công ty Cә phҫn Kim khí TP Hӗ Chí Minh

Công ty cә phҫn Bao bì PP

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hòa Phát

Công ty Cә phҫn Ĉá xây dӵng Hoà Phát

Công Ty Cә Phҫn Cao su Hòa Bình

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hoa Sen

Công ty cә phҫn xi măng Hà Tiên 1

Công ty Cә phҫn In sách giáo khoa Hòa Phát

Công ty cә phҫn vұn tҧi Hà Tiên

Công ty cә phҫn xi măng Hҧi Vân35.0

178.0

163.0

33.0

14.0

31.0

136.0

31.0

167.0

13.0

21.0

160.0

56.0

28.0

36.0

14.0

103.0

202.0

133.0

36.0

190.0

21.0

53.0

40.0

131.0

28.0

30.0

53.0

72.0

20.0

25.0

201.0

55.0

45.0

88.0

57.0

4.0

82.0

104.0

124.0

54.0

16.0

73.0

46.0

234.0

144.0

53.0

246.0

50.0

93.0

15.0

18.0

137.0

174.0

44.0

11.0

255.05.0

60.0

25.0

1.0

6.0

3.0

2.0

97.0

4.0

1.0

1.0

49.0

53.0

4.0

1.0

6.0

33.0

41.0

3.0

6.0

31.0

22.0

5.0

34.0

7.0

2.0

174.0

577.0

54.0

20.0

24.0

5.0

35.0

2.0

32.0

372.0

328.039.0

238.0

188.0

33.0

19.0

34.0

137.0

31.0

265.0

17.0

21.0

161.0

57.0

28.0

36.0

14.0

153.0

203.0

186.0

40.0

192.0

22.0

54.0

45.0

131.0

62.0

30.0

94.0

75.0

20.0

25.0

207.0

55.0

76.0

110.0

57.0

5.0

87.0

138.0

131.0

54.0

16.0

76.0

220.0

811.0

199.0

73.0

269.0

55.0

128.0

15.0

20.0

169.0

546.0

44.0

11.0

583.015.0

4.0

4.0

14.0

26.0

26.0

3.0

4.0

15.0

1.0

43.0

3.0

8.0

16.0

13.0

21.0

12.0

5.0

16.0

20.0

2.0

20.0

9.0

22.0

13.0

3.0

8.0

16.0

12.0

10.0

24.0

9.0

14.0

1.0

13.0

9.0

8.0

10.0

12.0

25.0

20.0

43.0

11.0

1.0

5.0

3.0

17.0

4.0

9.0

10.0

11.0

21.0

3.0

1.0

9.0

9.0

3.01,113.0

78.0

230.0

93.0

6,649.0

1,028.0

594.0

25.0

150.0

139.0

106.0

206.0

105.0

50.0

240.0

485.0

698.0

1,477.0

32,575.0

176.0

198.0

100.0

416.0

211.0

614.0

1,169.0

397.0

4,531.0

661.0

363.0

325.0

1,834.0

45.0

47.0

80.0

462.0

51.0

41.0

419.0

910.0

28.0

95.0

531.0

76.0

1,397.0

1,164.0

75.0

4,364.0

189.0

14,493.0

22.0

412.0

5,423.0

4,412.0

35.0

115.0

845.043.0

44.0

39.0

19.0

35.0

55.0

9.0

34.0

63.0

60.0

52.0

41.0

14.0

3.0

5.0

23.0

54.0

24.0

29.0

44.0

34.0

7.0

25.0

36.0

30.0

64.0

39.0

41.0

21.0

50.0

63.0

31.0

15.0

60.0

32.0

7.0

73.0

19.0

17.0

13.0

3.0

8.0

30.0

91.0

76.0

48.0

45.0

31.0

42.0

47.0

50.0

77.0

53.0

81.0

19.0

15.0

53.08.0

38.0

22.0

6.0

17.0

34.0

3.0

1.0

51.0

8.0

27.0

22.0

90.0

10.0

18.0

60.0

4.0

(19.0)

17.0

6.0

13.0

12.0

25.0

47.0

44.0

(6.0)

54.0

12.0

(13.0)

2.0

52.0

(2.0)

19.0

24.0

21.0

5.0

(6.0)

49.0

23.0

4.0

36.0

17.0

30.0

40.0

33.0

25.0

20.0

(13.0)

46.0

(26.0)

15.0

47.0

62.0

43.0

13.0

177.020.0

20.0

15.0

14.0

11.0

9.0

17.0

25.0

12.0

14.0

10.0

17.0

25.0

25.0

25.0

21.0

24.0

1.0

16.0

20.0

8.0

25.0

27.0

16.0

13.0

12.0

21.0

25.0

15.0

13.0

24.0

25.0

10.0

25.0

21.0

20.0

19.0

22.0

23.0

26.0

7.0

25.0

5.0

25.0

26.0

12.0

12.0

18.0

12.0

11.0

8.0

23.0

30.0

12.0

24.0

21.038.0

145.0

141.0

33.0

15.0

41.0

129.0

25.0

299.0

9.0

195.0

56.0

20.0

96.0

24.0

188.0

306.0

224.0

62.0

175.0

130.0

29.0

78.0

73.0

40.0

151.0

59.0

59.0

33.0

125.0

59.0

139.0

104.0

35.0

7.0

290.0

276.0

199.0

42.0

17.0

64.0

409.0

513.0

122.0

60.0

203.0

80.0

104.0

60.0

19.0

191.0

524.0

28.0

9.0

657.0111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167HVG

HVT

IMP

ITA

ITC

KDC

KHA

KHP

KMT

KSA

KSB

KSH

KSS

KTB

KTS

LAF

LBE

LAF

LBM

LDP

LCG

LGC

LGL

LIX

LHG

LSS

LTC

MAC

MAX

MCF

MCP

MCV

MDC

MIC

MIM

MKV

MMC

MPC

MSN

NAG

NAV

NBB

NBP

NHC

NHW

NLC

NSC

NTL

NVN

OCH

ONE

OPC

PAC

PAN

PCG

PDC

PETCông ty Cә phҫn Hùng Vѭѫng

Công ty cә phҫn Hóa chҩt ViӋt Trì

Công ty cә phҫn dѭӧc phҭm Imexpharm

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ – Công nghiӋp Tân Tҥo

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Kinh doanh nhà

Công ty cә phҫn Kinh Ĉô

Công ty cә phҫn xuҩt nhұp khҭu Khánh Hӝi

Công ty cә phҫn ĈiӋn lӵc Khánh Hòa

Công ty cә phҫn Kim khí MiӅn Trung

Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Bình Thuұn Hamico

Công ty cә phҫn Khoáng sҧn và Xây dӵng Bình Dѭѫng

Tәng công ty cә phҫn Khoáng sҧn Hà Nam

Tәng công ty cә phҫn Khoáng sҧn Na Rì Hamico

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Khoáng sҧn Tây Bҳc

Công ty cә phҫn Ĉѭӡng Kon Tum

Công ty Cә phҫn ChӃ biӃn hàng xuҩt khҭu Long An

Công ty Cә phҫn Sách và ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Long An

Công ty Cә phҫn ChӃ biӃn hàng xuҩt khҭu Long An

Công ty cә phҫn Khoáng sҧn và Vұt liӋu xây dӵng Lâm Ĉӗng

Công ty cә phҫn Dѭӧc Lâm Ĉӗng

Công ty cә phҫn LICOGI 16

Công ty cә phҫn Cѫ khí - ĈiӋn Lӳ Gia

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn Ĉô thӏ Long Giang

Công ty cә phҫn Bӝt giһt Lix

Công ty cә phҫn Long Hұu

Công ty cә phҫn Mía ÿѭӡng Lam Sѫn

Công ty Cә phҫn ĈiӋn nhҽ ViӉn thông

Công ty cә phҫn Cung ӭng và Dӏch vө kӻ thuұt hàng hҧi

Công ty cә phҫn Khai khoáng và Cѫ khí Hӳu nghӏ Vƭnh Sinh

Công ty cә phҫn Xây lҳp Cѫ khí và Lѭѫng thӵc Thӵc phҭm

Công Ty Cә Phҫn In và Bao bì Mӻ Châu

Công Ty Cә Phҫn Cavico ViӋt Nam Khai thác mӓ và Xây dӵng

Công ty cә phҫn Than Mông Dѭѫng - TKV

Công ty cә phҫn Kӻ nghӋ khoáng sҧn Quҧng Nam

Công ty cә phҫn Khoáng sҧn và Cѫ khí

Công ty cә phҫn Dѭӧc thú y Cai Lұy

Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Mangan

Công ty Cә phҫn Tұp ÿoàn Thӫy hҧi sҧn Minh Phú

CTCP Tұp ÿoàn Ma San

Công ty cә phҫn Nagakawa ViӋt Nam

Công ty Cә phҫn Nam ViӋt

Công ty cә phҫn Năm Bҧy Bҧy

Công ty cә phҫn NhiӋt ÿiӋn Ninh Bình

Công ty cә phҫn gҥch ngói Nhӏ HiӋp

Công ty cә phҫn Ngô Han

Công ty cә phҫn Thӫy ÿiӋn Nà Lѫi

Công ty Cә phҫn Giӕng cây trӗng Trung Ѭѫng

Công ty cә phҫn Phát triӇn ÿô thӏ Tӯ Liêm

Công ty cә phҫn Nhà ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Khách sҥn và Dӏch vө Ĉҥi Dѭѫng

Công ty cә phҫn TruyӅn thông sӕ 1

Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm OPC

Công ty Cә phҫn Pin Ҳc quy miӅn Nam

Công ty Cә phҫn Xuyên Thái Bình

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Gas Ĉô thӏ

Công ty cә phҫn Du lӏch Dҫu khí Phѭѫng Ĉông

Tәng Công ty cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Dҫu khí166.0

82.0

27.0

27.0

31.0

29.0

38.0

53.0

38.0

260.0

25.0

28.0

58.0

52.0

198.0

161.0

398.0

175.0

34.0

120.0

53.0

78.0

108.0

48.0

507.0

26.0

204.0

162.0

47.0

120.0

48.0

128.0

111.0

56.0

81.0

81.0

8.0

129.0

29.0

100.0

58.0

79.0

43.0

23.0

189.0

6.0

47.0

120.0

48.0

16.0

149.0

16.0

111.0

14.0

60.0

15.0

312.04.0

51.0

29.0

10.0

4.0

5.0

63.0

2.0

2.0

32.0

26.0

2.0

69.0

14.0

16.0

19.0

17.0

23.0

59.0

2.0

2.0

46.0

6.0

47.0

30.0

52.0

19.0

8.0

3.0

19.0

40.0

5.0

56.0

46.0

4.0

127.0

1.0

4.0

5.0

136.0

62.0

17.0

16.0

10.0

43.0

5.0170.0

133.0

27.0

56.0

41.0

33.0

42.0

116.0

41.0

261.0

57.0

28.0

83.0

54.0

267.0

162.0

412.0

192.0

53.0

137.0

77.0

137.0

110.0

50.0

553.0

31.0

251.0

191.0

47.0

172.0

67.0

136.0

113.0

75.0

120.0

86.0

8.0

185.0

75.0

105.0

58.0

206.0

44.0

23.0

189.0

10.0

47.0

125.0

183.0

78.0

167.0

33.0

120.0

14.0

60.0

57.0

317.06.0

5.0

13.0

9.0

10.0

14.0

14.0

10.0

8.0

4.0

25.0

16.0

13.0

12.0

4.0

7.0

5.0

6.0

9.0

7.0

13.0

12.0

8.0

27.0

3.0

25.0

2.0

8.0

13.0

3.0

11.0

2.0

9.0

12.0

4.0

8.0

12.0

10.0

15.0

4.0

10.0

7.0

34.0

51.0

9.0

12.0

19.0

36.0

11.0

6.0

9.0

17.0

14.0

9.0

3.0

1.0

6.04,482.0

172.0

767.0

2,666.0

991.0

1,918.0

132.0

1,208.0

387.0

1,190.0

499.0

77.0

631.0

44.0

159.0

207.0

380.0

365.0

173.0

44.0

1,005.0

218.0

241.0

1,007.0

577.0

1,352.0

117.0

134.0

277.0

778.0

266.0

166.0

318.0

95.0

51.0

33.0

73.0

4,933.0

5,690.0

330.0

165.0

485.0

614.0

67.0

1,216.0

38.0

407.0

1,400.0

186.0

280.0

250.0

355.0

1,666.0

202.0

339.0

191.0

10,035.027.0

77.0

33.0

58.0

20.0

54.0

31.0

53.0

48.0

17.0

57.0

79.0

40.0

17.0

36.0

18.0

14.0

31.0

51.0

51.0

42.0

77.0

29.0

13.0

18.0

23.0

14.0

33.0

24.0

19.0

37.0

25.0

37.0

69.0

64.0

14.0

27.0

33.0

78.0

21.0

30.0

15.0

13.0

9.0

9.0

94.0

28.0

3.0

1.0

82.0

14.0

43.0

27.0

18.0

5.0

88.0

18.042.0

1.0

2.0

13.0

(3.0)

19.0

13.0

26.0

77.0

71.0

23.0

(8.0)

47.0

79.0

38.0

18.0

54.0

42.0

1.0

(21.0)

21.0

8.0

90.0

18.0

48.0

56.0

(3.0)

34.0

82.0

89.0

11.0

28.0

11.0

11.0

77.0

13.0

36.0

76.0

199.0

33.0

(7.0)

40.0

10.0

21.0

49.0

(10.0)

22.0

88.0

28.0

186.0

47.0

2.0

58.0

27.0

37.0

(50.0)

57.010.0

6.0

18.0

14.0

24.0

13.0

26.0

17.0

23.0

24.0

13.0

13.0

28.0

12.0

25.0

13.0

13.0

13.0

21.0

25.0

16.0

20.0

12.0

25.0

13.0

24.0

22.0

25.0

16.0

25.0

28.0

15.0

30.0

29.0

20.0

25.0

19.0

4.0

8.0

23.0

27.0

25.0

25.0

25.0

11.0

25.0

26.0

27.0

27.0

29.0

23.0

13.0

22.0

26.0

26.0112.0

224.0

34.0

58.0

116.0

73.0

33.0

229.0

58.0

138.0

49.0

49.0

196.0

119.0

162.0

145.0

251.0

136.0

56.0

209.0

71.0

119.0

174.0

49.0

329.0

41.0

267.0

156.0

25.0

394.0

65.0

189.0

166.0

79.0

38.0

76.0

64.0

101.0

41.0

67.0

71.0

173.0

37.0

25.0

108.0

31.0

43.0

118.0

162.0

26.0

174.0

43.0

61.0

13.0

56.0

138.0

262.0168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224PGC

PGD

PGS

PGT

PJC

PHR

PHT

PIT

PJT

PLC

PMC

PMS

PNJ

POT

PPS

PSC

PTS

PVC

PVD

PVG

PVI

PVS

QCC

QCG

QNC

QST

QHD

RAL

RCL

RDP

REE

RHC

RIC

SAM

SAP

SAV

SBT

SCD

SCJ

SDA

SDE

SDN

SDU

SEC

SED

SFC

SFI

SFN

SGC

SGH

SGT

SHI

SHN

SHC

SJ1

SJD

SJSCông ty Cә Phҫn Gas Petrolimex

Công ty cә phҫn Phân phӕi khí Thҩp áp

Công ty cә phҫn Kinh doanh khí hóa lӓng miӅn Nam

Công ty cә phҫn Taxi Sài Gòn Petrolimex

Công ty Cә phҫn Thѭѫng mҥi và Vұn tҧi Petrolimex Hà Nӝi

Công ty cә phҫn Cao su Phѭӟc Hòa

Công ty cә phҫn Sҧn xuҩt và Thѭѫng mҥi Phúc TiӃn

Công ty Cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Petrolimex

Công Ty Cә Phҫn Vұn tҧi Xăng dҫu Ĉѭӡng Thӫy Petrolimex

Công ty Cә phҫn Hóa dҫu Petrolimex

Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm dѭӧc liӋu Pharmedic

Công ty cә phҫn Cѫ khí Xăng dҫu

Công ty cә phҫn Vàng bҥc ÿá quý Phú Nhuұn

Công ty cә phҫn ThiӃt bӏ Bѭu ĈiӋn

Công ty cә phҫn Dӏch vө kӻ thuұt ĈiӋn lӵc Dҫu khí ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Vұn tҧi và Dӏch vө Petrolimex Sài Gòn

Công ty Cә phҫn Vұn tҧi và Dӏch vө Petrolimex Hҧi Phòng

Tәng công ty cә phҫn Dung dӏch khoan và Hóa phҭm Dҫu khí

Tәng công ty cә phҫn Khoan và Dӏch vө khoan dҫu khí

Công ty cә phҫn Kinh doanh khí hóa lӓng miӅn Bҳc

Tәng công ty Cә phҫn Bҧo hiӇm dҫu khí ViӋt Nam

Tәng Công ty cә phҫn Dӏch vө Kӻ thuұt Dҫu khí ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Xây lҳp và Phát triӇn Dӏch vө Bѭu ÿiӋn Quҧng Na

Công ty cә phҫn Quӕc Cѭӡng Gia Lai

Công ty cә phҫn Xi măng và Xây dӵng Quҧng Ninh

Công ty cә phҫn Sách và ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Quҧng Ninh

Công ty cә phҫn Que hàn ViӋt Ĉӭc

Công ty cә phҫn Bóng ÿèn Phích nѭӟc Rҥng Ĉông

Công ty Cә phҫn Ĉӏa ӕc Chӧ Lӟn

Công ty cә phҫn Nhӵa Rҥng Ĉông

Công ty cә phҫn Cѫ ÿiӋn lҥnh

Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Ry Ninh II

Công ty Cә phҫn Quӕc tӃ Hoàng Gia

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn SACOM

Công ty Cә phҫn In sách giáo khoa TP Hӗ Chí Minh

Công ty cә phҫn Hӧp tác kinh tӃ và Xuҩt nhұp khҭu SAVIMEX

Công ty cә phҫn Bourbon Tây Ninh

Công ty Cә phҫn Nѭӟc Giҧi khát Chѭѫng Dѭѫng

Công ty cә phҫn Xi măng Sài Sѫn

Công ty Cә phҫn Simco Sông Ĉà

Công ty cә phҫn Kӻ thuұt ÿiӋn Sông Ĉà

Công ty cә phҫn Sѫn Ĉӗng Nai

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ xây dӵng và Phát triӇn ÿô thӏ Sông Ĉà

Công ty cә phҫn Mía ÿѭӡng - NhiӋt ÿiӋn Gia Lai

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn giáo dөc Phѭѫng Nam

Công Ty Cә Phҫn Nhiên LiӋu Sài Gòn

Công ty cә phҫn Ĉҥi lý Vұn tҧi SAFI

Công Ty Cә Phҫn DӋt lѭӟi Sài Gòn

Công ty CP Xuҩt nhұp khҭu Sa Giang

Công ty Cә phҫn Khách sҥn Sài Gòn

Công ty cә phҫn Công nghӋ ViӉn thông Sài Gòn

Công ty cә phҫn Quӕc tӃ Sѫn Hà

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Tәng hӧp Hà Nӝi

Công ty Cә phҫn Hàng hҧi Sài Gòn

Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ 1

Công Ty Cә Phҫn Thӫy ĈiӋn Cҫn Ĉѫn

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Ĉô thӏ và Khu công nghiӋp Sông94.0

36.0

218.0

9.0

324.0

75.0

97.0

72.0

110.0

197.0

18.0

86.0

118.0

69.0

990.0

98.0

119.0

84.0

78.0

229.0

46.0

57.0

49.0

56.0

361.0

52.0

153.0

161.0

66.0

140.0

38.0

48.0

20.0

7.0

100.0

74.0

8.0

33.0

21.0

27.0

190.0

77.0

112.0

53.0

116.0

41.0

103.0

31.0

24.0

6.0

82.0

121.0

66.0

54.0

31.0

56.0

75.025.0

92.0

2.0

3.0

4.0

20.0

14.0

5.0

1.0

15.0

2.0

1.0

6.0

3.0

111.0

100.0

33.0

243.0

2.0

49.0

349.0

1.0

16.0

7.0

28.0

31.0

44.0

5.0

9.0

1.0

72.0

21.0

2.0

6.0

2.0

59.0

1.0

7.0

24.0

2.0

111.0

49.0

22.0

42.0

29.0119.0

36.0

310.0

10.0

327.0

79.0

98.0

92.0

124.0

203.0

18.0

86.0

133.0

71.0

990.0

99.0

125.0

87.0

188.0

329.0

79.0

299.0

51.0

105.0

710.0

53.0

153.0

177.0

74.0

168.0

69.0

92.0

25.0

7.0

100.0

83.0

9.0

33.0

93.0

48.0

193.0

82.0

114.0

113.0

116.0

41.0

103.0

37.0

48.0

8.0

193.0

170.0

66.0

75.0

31.0

98.0

104.05.0

30.0

11.0

7.0

5.0

29.0

8.0

5.0

11.0

14.0

33.0

7.0

11.0

4.0

6.0

9.0

10.0

7.0

3.0

5.0

2.0

7.0

4.0

14.0

14.0

4.0

26.0

5.0

9.0

4.0

4.0

5.0

5.0

3.0

19.0

13.0

10.0

13.0

9.0

14.0

7.0

16.0

12.0

32.0

10.0

11.0

14.0

29.0

2.0

11.0

7.0

2.0

12.0

8.0

14.02,418.0

2,123.0

3,707.0

136.0

843.0

2,002.0

1,551.0

2,117.0

805.0

5,154.0

224.0

433.0

13,798.0

551.0

324.0

877.0

283.0

1,804.0

7,518.0

2,765.0

3,512.0

64.0

21.0

721.0

1,419.0

47.0

104.0

1,370.0

169.0

634.0

1,828.0

29.0

177.0

804.0

30.0

428.0

1,106.0

379.0

285.0

137.0

60.0

74.0

297.0

296.0

207.0

1,463.0

183.0

142.0

163.0

26.0

406.0

1,453.0

486.0

338.0

196.0

213.0

1,048.046.0

8.0

47.0

36.0

19.0

61.0

18.0

28.0

57.0

11.0

30.0

28.0

52.0

19.0

2.0

32.0

51.0

23.0

68.0

33.0

28.0

77.0

16.0

26.0

54.0

56.0

17.0

31.0

35.0

41.0

48.0

76.0

85.0

64.0

36.0

14.0

62.0

27.0

71.0

47.0

10.0

28.0

60.0

66.0

20.0

22.0

45.0

36.0

43.0

37.0

68.0

31.0

20.0

5.0

56.0

94.0

85.022.0

28.0

123.0

(1.0)

32.0

26.0

24.0

(17.0)

11.0

74.0

18.0

(6.0)

13.0

10.0

182.0

53.0

16.0

130.0

21.0

29.0

9.0

37.0

(39.0)

88.0

17.0

16.0

3.0

13.0

16.0

13.0

47.0

23.0

6.0

(2.0)

32.0

(8.0)

6.0

7.0

29.0

(15.0)

30.0

153.0

57.0

6.0

(6.0)

(8.0)

7.0

15.0

6.0

18.0

46.0

177.0

231.0

5.0

(3.0)

50.013.0

25.0

12.0

15.0

25.0

24.0

23.0

23.0

7.0

13.0

25.0

20.0

19.0

12.0

25.0

25.0

21.0

2.0

13.0

4.0

10.0

23.0

4.0

17.0

21.0

19.0

25.0

25.0

24.0

19.0

24.0

6.0

25.0

15.0

13.0

26.0

7.0

12.0

25.0

25.0

7.0

8.0

25.0

11.0

25.0

25.0

15.0

25.0

5.0

24.0

11.0

26.0

24.0

17.0

25.0

10.0

25.081.0

49.0

545.0

14.0

974.0

61.0

207.0

126.0

140.0

170.0

18.0

100.0

111.0

59.0

396.0

140.0

97.0

75.0

193.0

236.0

145.0

252.0

114.0

253.0

615.0

34.0

210.0

140.0

85.0

133.0

35.0

61.0

26.0

10.0

47.0

104.0

12.0

31.0

107.0

116.0

161.0

95.0

102.0

64.0

101.0

84.0

158.0

24.0

27.0

11.0

167.0

271.0

126.0

30.0

32.0

133.0

71.0225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281SKS

SMA

SPP

SQC

SRF

SSC

SRB

SSM

ST8

STC

STG

STP

SVC

SVI

SZL

TAC

TAG

TBC

TBX

TCL

TCM

TCR

TCT

TDH

TDN

TH1

THB

THT

TIE

TIX

TKC

TLG

TLH

TMC

TMP

TMS

TMT

TMX

TNA

TNC

TNG

TPC

TPH

TPP

TRA

TRC

TS4

TSB

TST

TTF

TTP

TTC

TTP

TXM

TVD

TYA

UICCông ty cә phҫn Công trình giao thông sông Ĉà

Công ty cә phҫn ThiӃt bӏ phө tùng Sài Gòn

Công ty cә phҫn Bao bì Nhӵa Sài Gòn

Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Sài Gòn - Quy Nhѫn

Công ty cә phҫn Kӻ NghӋ Lҥnh

Công ty cә phҫn Giӕng cây trӗng miӅn Nam

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn SARA

Công ty cә phҫn ChӃ tҥo kӃt cҩu thép VNECO.SSM

Công ty cә phҫn Siêu Thanh

Công ty cә phҫn Sách và ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc TP Hӗ Chí Minh

Công ty cә phҫn Kho vұn miӅn Nam

Công ty Cә phҫn công nghiӋp thѭѫng mҥi Sông Ĉà

Công ty Cә phҫn dӏch vө tәng hӧp Sài Gòn

Công ty cә phҫn Bao bì Biên Hòa

Công ty cә phҫn Sonadezi Long Thành

Công ty cә phҫn Dҫu thӵc vұt Tѭӡng An

Công ty cә phҫn ThӃ giӟi sӕ Trҫn Anh

Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Thác Bà

Công ty cә phҫn Xi măng Thái Bình

Công ty cә phҫn Ĉҥi lý giao nhұn Vұn tҧi xӃp dӥ Tân Cҧng

Công ty cә phҫn DӋt may - Ĉҫu tѭ - Thѭѫng mҥi Thành Công

Công ty cә phҫn Công NghiӋp Gӕm sӭ Taicera

Công ty Cә phҫn Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

Công ty Cә phҫn Phát triӇn nhà Thӫ Ĉӭc

Công ty cә phҫn Than Ĉèo Nai - TKV

Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Tәng hӧp I ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Bia Thanh Hóa

Công ty cә phҫn Than Hà Tu - TKV

Công ty cә phҫn TIE

Công ty Cә phҫn Sҧn xuҩt Kinh doanh Xuҩt nhұp khҭu Dӏch vө và

Công ty Xây dӵng và Kinh doanh ÿӏa ӕc Tân Kӹ

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Thiên Long

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn thép TiӃn Lên

Công ty Cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thѭѫng mҥi Thӫ Ĉӭc

Công ty cә phҫn Thӫy ÿiӋn Thác Mѫ

Công ty cә phҫn Kho vұn Giao nhұn Ngoҥi thѭѫng TP.HCM

Công ty cә phҫn Ô tô TMT

Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi Xi măng

Công ty Cә Phҫn Thѭѫng Mҥi Xuҩt Nhұp Khҭu Thiên Nam

Công ty cә phҫn Cao su Thӕng Nhҩt

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Thѭѫng mҥi TNG

Công ty cә phҫn Nhӵa Tân Ĉҥi Hѭng

Công ty Cә Phҫn In Sách Giáo Khoa tҥi TP Hà Nӝi

Công ty cә phҫn Nhӵa Tân Phú

Công ty cә phҫn Traphaco

Công ty Cә phҫn Cao su Tây Ninh

Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ 4

Công ty cә phҫn Ҳc quy Tia sáng

Công ty cә phҫn Dӏch vө Kӻ thuұt ViӉn thông

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Kӻ nghӋ gӛ Trѭӡng Thành

Công ty cә phҫn bao bì Nhӵa Tân TiӃn

Công ty cә phҫn Gҥch men Thanh Thanh

Công ty cә phҫn bao bì Nhӵa Tân TiӃn

Công ty cә phҫn Thҥch cao xi măng

Công ty cә phҫn than Vàng Danh - TKV

Công ty Cә phҫn Dây và Cáp ÿiӋn Taya ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ phát triӇn Nhà và Ĉô thӏ IDICO100.0

229.0

124.0

7.0

71.0

24.0

54.0

163.0

39.0

45.0

54.0

13.0

118.0

256.0

30.0

140.0

32.0

4.0

76.0

56.0

128.0

69.0

10.0

37.0

177.0

129.0

61.0

152.0

21.0

28.0

193.0

77.0

114.0

187.0

16.0

7.0

85.0

165.0

169.0

13.0

220.0

8.0

151.0

192.0

65.0

29.0

53.0

244.0

294.0

226.0

31.0

288.0

208.0

180.0

266.0

270.0

257.08.0

366.0

59.0

2.0

19.0

1.0

3.0

1.0

1.0

1.0

82.0

7.0

35.0

15.0

1.0

4.0

4.0

15.0

57.0

5.0

1.0

27.0

147.0

5.0

9.0

69.0

108.0

40.0

8.0

2.0

8.0

51.0

43.0

11.0

3.0

2.0

22.0

1.0

1.0

13.0

1.0

3.0

62.0

24.0

1.0

14.0

4.0

1.0

15.0

372.0

9.0107.0

595.0

183.0

9.0

90.0

26.0

57.0

163.0

39.0

46.0

55.0

13.0

200.0

264.0

64.0

155.0

32.0

8.0

80.0

71.0

185.0

75.0

11.0

64.0

325.0

134.0

70.0

221.0

21.0

137.0

234.0

86.0

116.0

195.0

67.0

50.0

96.0

167.0

171.0

13.0

242.0

8.0

152.0

205.0

66.0

31.0

115.0

268.0

295.0

240.0

31.0

292.0

210.0

194.0

639.0

270.0

266.010.0

4.0

7.0

1.0

9.0

24.0

10.0

10.0

19.0

10.0

25.0

17.0

5.0

14.0

9.0

11.0

20.0

6.0

17.0

23.0

11.0

7.0

37.0

14.0

9.0

9.0

12.0

9.0

14.0

9.0

6.0

13.0

6.0

8.0

2.0

9.0

6.0

7.0

16.0

20.0

5.0

11.0

3.0

5.0

16.0

28.0

9.0

8.0

5.0

3.0

15.0

8.0

14.0

11.0

7.0

2.0

4.0125.0

601.0

339.0

138.0

519.0

338.0

1,504.0

190.0

856.0

196.0

648.0

202.0

4,208.0

574.0

131.0

3,261.0

1,323.0

132.0

85.0

786.0

1,896.0

1,210.0

47.0

627.0

2,268.0

1,179.0

573.0

1,654.0

302.0

836.0

443.0

794.0

3,002.0

1,652.0

267.0

233.0

1,448.0

1,315.0

856.0

181.0

623.0

448.0

46.0

353.0

871.0

758.0

421.0

269.0

441.0

2,212.0

1,343.0

342.0

180.0

163.0

2,846.0

1,097.0

955.023.0

52.0

42.0

78.0

25.0

23.0

28.0

8.0

47.0

33.0

27.0

32.0

64.0

21.0

58.0

28.0

3.0

78.0

44.0

49.0

51.0

43.0

3.0

51.0

67.0

19.0

74.0

53.0

47.0

45.0

21.0

40.0

20.0

32.0

86.0

78.0

34.0

3.0

12.0

47.0

49.0

23.0

32.0

22.0

16.0

45.0

55.0

31.0

15.0

30.0

20.0

6.0

16.0

47.0

61.0

23.0

22.080.0

57.0

41.0

(4.0)

(12.0)

12.0

24.0

(15.0)

8.0

1.0

7.0

102.0

31.0

60.0

2.0

45.0

87.0

(5.0)

(2.0)

38.0

10.0

(5.0)

22.0

29.0

18.0

13.0

(7.0)

(4.0)

5.0

14.0

17.0

25.0

13.0

45.0

(9.0)

31.0

(34.0)

7.0

30.0

15.0

43.0

3.0

10.0

43.0

33.0

50.0

6.0

94.0

15.0

23.0

2.0

30.0

43.0

27.0

28.0

15.025.0

25.0

8.0

26.0

10.0

20.0

24.0

25.0

26.0

14.0

18.0

11.0

18.0

10.0

21.0

16.0

26.0

13.0

24.0

24.0

16.0

16.0

25.0

24.0

12.0

17.0

25.0

11.0

8.0

24.0

22.0

27.0

23.0

24.0

25.0

20.0

6.0

25.0

25.0

14.0

7.0

11.0

26.0

24.0

27.0

10.0

6.0

25.0

11.0

6.0

13.0

22.0

25.0

25.0

25.0

3.0

11.0110.0

356.0

130.0

14.0

112.0

35.0

46.0

162.0

3.0

48.0

56.0

20.0

132.0

184.0

63.0

118.0

58.0

10.0

99.0

44.0

211.0

98.0

11.0

45.0

295.0

187.0

93.0

213.0

31.0

136.0

320.0

59.0

104.0

168.0

75.0

33.0

233.0

159.0

172.0

10.0

283.0

11.0

150.0

305.0

54.0

25.0

109.0

323.0

135.0

226.0

17.0

268.0

213.0

151.0

631.0

222.0

250.0282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330UNI

VAT

VBC

VBH

VCF

VCM

VCR

VCV

VGP

YBC

YSC

VCS

VDL

VES

VFC

VFG

VFR

VGS

VHC

VHG

VHL

VIC

VID

VIE

VIP

VIS

VIT

VNR

VNA

VNC

VNG

VNI

VNL

VNM

VNS

VNT

VPK

VPL

VSC

VSH

VSP

VST

VTB

VTL

VTO

VTS

VTV

WCS

XMCCông ty cә phҫn ViӉn Liên

Công ty cә phҫn ViӉn thông Vҥn Xuân

Công ty cә phҫn Nhӵa - Bao bì Vinh

Công Ty Cә Phҫn ĈiӋn tӱ Bình Hoà

Công ty Cә phҫn VinaCafé Biên Hòa

Công ty cә phҫn Nhân lӵc và Thѭѫng mҥi Vinaconex

Công ty Cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn Du lӏch Vinaconex

Công ty cә phҫn Vұn tҧi Vinaconex

Công ty Cә phҫn Cҧng rau quҧ

Công ty cә phҫn Xi măng và Khoáng sҧn Yên Bái

Công ty Cә phҫn HAPACO Yên Sѫn

Công ty cә phҫn Ĉá ӕp lát cao cҩp Vinaconex

Công ty cә phҫn Thӵc phҭm Lâm Ĉӗng

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Xây dӵng ÿiӋn Mê Ca Vneco

Công ty cә phҫn Vinafco

Công ty cә phҫn Khӱ trùng ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Vұn tҧi và Thuê tàu

Công ty cә phҫn Ӕng thép ViӋt Ĉӭc VG PIPE

Công ty cә phҫn Vƭnh Hoàn

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Sҧn xuҩt ViӋt - Hàn

Công ty cә phҫn Viglacera Hҥ Long

Công ty Cә phҫn VINCOM

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Thѭѫng mҥi ViӉn Ĉông

Công ty cә phҫn Công nghӋ ViӉn thông VITECO

Công ty Cә phҫn Vұn tҧi Xăng dҫu VIPCO

Công ty Cә phҫn Thép ViӋt Ý

Công ty cә phҫn Viglacera Tiên Sѫn

Tәng công ty cә phҫn tái bҧo hiӇm quӕc gia ViӋt Nam

Công ty cә phҫn vұn tҧi biӇn VINASHIP

Công ty Cә phҫn Giám ÿӏnh Vinacontrol

Công ty cә phҫn Du lӏch Golf ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ bҩt ÿӝng sҧn ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Giao nhұn Vұn tҧi và Thѭѫng mҥi

Công ty Cә phҫn Sӳa ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Ánh Dѭѫng ViӋt Nam

Công ty cә phҫn Giao nhұn Vұn tҧi Ngoҥi thѭѫng

Công ty Cә phҫn bao bì dҫu thӵc vұt

Công ty Cә phҫn Vinpearlland

Công ty cә phҫn Container ViӋt Nam

Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Vƭnh Sѫn – Sông Hinh

Công ty cә phҫn Vұn tҧi biӇn và Bҩt ÿӝng sҧn ViӋt Hҧi

Công ty cә phҫn Vұn tҧi và Thuê tàu biӇn ViӋt Nam

Công Ty Cә Phҫn ĈiӋn tӱ Tân Bình

Công ty Cә phҫn Thăng Long

Công ty cә phҫn Vұn tҧi xăng dҫu VITACO

Công ty cә phҫn Viglacera Tӯ Sѫn

Công ty Cә phҫn Vұt tѭ Vұn tҧi Xi măng

Công ty cә phҫn BӃn xe miӅn Tây

Công ty cә phҫn Bê tông và Xây dӵng Vinaconex Xuân Mai734.0

151.0

27.0

282.0

184.0

279.0

311.0

503.0

411.0

22.0

56.0

54.0

33.0

79.0

55.0

76.0

118.0

78.0

19.0

162.0

77.0

126.0

55.0

37.0

184.0

215.0

22.0

89.0

16.0

20.0

39.0

21.0

33.0

23.0

145.0

103.0

66.0

48.0

11.0

153.0

99.0

26.0

195.0

43.0

69.0

44.0

43.0

290.052.0

8.0

4.0

88.0

353.0

9.0

4.0

351.0

9.0

4.0

48.0

2.0

25.0

11.0

10.0

104.0

5.0

10.0

34.0

166.0

44.0

117.0

1.0

84.0

143.0

13.0

44.0

2.0

91.0

4.0

202.0

2.0

14.0

219.0

270.0

6.0

19.0

153.0

6.0

40.0

100.052.0

742.0

156.0

27.0

370.0

536.0

288.0

315.0

854.0

420.0

26.0

104.0

57.0

58.0

90.0

66.0

180.0

123.0

88.0

19.0

196.0

242.0

169.0

55.0

154.0

185.0

300.0

22.0

232.0

16.0

33.0

82.0

21.0

35.0

114.0

145.0

107.0

267.0

50.0

25.0

372.0

369.0

33.0

214.0

195.0

75.0

84.0

43.0

390.010.0

3.0

9.0

11.0

8.0

4.0

7.0

5.0

3.0

4.0

24.0

9.0

18.0

13.0

4.0

18.0

6.0

3.0

15.0

4.0

15.0

12.0

2.0

5.0

4.0

9.0

4.0

3.0

4.0

21.0

5.0

1.0

18.0

39.0

14.0

11.0

8.0

2.0

26.0

11.0

4.0

4.0

9.0

4.0

3.0

24.0

6.0

5.0

5.058.0

471.0

189.0

109.0

579.0

495.0

380.0

466.0

764.0

423.0

1,302.0

811.0

293.0

76.0

428.0

1,071.0

438.0

2,185.0

3,032.0

303.0

1,101.0

3,873.0

915.0

103.0

1,416.0

3,104.0

452.0

77.0

938.0

226.0

73.0

25.0

354.0

16,082.0

1,644.0

457.0

211.0

665.0

294.0

425.0

389.0

1,983.0

255.0

111.0

1,351.0

79.0

2,351.0

112.0

699.032.0

6.0

7.0

18.0

8.0

15.0

22.0

30.0

18.0

12.0

7.0

32.0

13.0

47.0

25.0

42.0

79.0

31.0

36.0

51.0

72.0

49.0

46.0

7.0

84.0

19.0

64.0

3.0

89.0

41.0

90.0

36.0

45.0

89.0

17.0

60.0

78.0

35.0

45.0

64.0

89.0

30.0

22.0

89.0

35.0

29.0

11.0

30.048.0

36.0

(7.0)

2.0

48.0

3.0

25.0

32.0

28.0

64.0

48.0

52.0

27.0

51.0

58.0

12.0

30.0

(2.0)

19.0

3.0

15.0

80.0

42.0

45.0

(3.0)

11.0

34.0

(4.0)

10.0

17.0

(3.0)

17.0

11.0

26.0

35.0

20.0

(11.0)

2.0

25.0

20.0

10.0

19.0

(8.0)

(16.0)

(4.0)

33.0

21.0

20.0

42.024.0

25.0

24.0

24.0

24.0

25.0

25.0

26.0

21.0

25.0

10.0

11.0

16.0

5.0

22.0

26.0

21.0

12.0

15.0

9.0

12.0

23.0

25.0

20.0

24.0

25.0

14.0

16.0

15.0

23.0

28.0

14.0

15.0

25.0

20.0

8.0

8.0

15.0

7.0

29.0

25.0

5.0

25.0

11.0

14.0

12.0

23.0

25.020.0

924.0

364.0

30.0

288.0

545.0

302.0

345.0

708.0

355.0

11.0

146.0

48.0

165.0

28.0

64.0

133.0

128.0

128.0

21.0

195.0

512.0

98.0

139.0

172.0

241.0

482.0

35.0

239.0

14.0

39.0

51.0

16.0

28.0

86.0

120.0

95.0

517.0

14.0

332.0

449.0

50.0

276.0

361.0

87.0

246.0

10.0

408.0PHӨ LӨC 13

CHҤY DӲ LIӊU BҴNG PHҪN MӄM SPSS

1) Bѭӟc 1 : nhұp data vào phҫn mӅmBѭӟc 2 : Mӣ phҫn mӅm SPSS, vào Analysis -> Regression ->LinearBѭӟc 3: chӑn biӃn phө thuӝc TDE và biӃn ÿӝc lұp còn lҥi & chҥy mô hình ( chú ý chӑn

thӫ tөc backwardation loҥi dҫn biӃn không phù hӧp ra)Phân tích kӃt quҧ nghiên cӭu-Model

15 biӃn ÿѭa vào mô hình và chѭѫng trình loҥi ra biӃn TANG do không thӓa ÿiӅu kiӋn

vӅ ÿӝ tin cұy <90%

Variables Entered/Removedb

Variables

EnteredVariables

RemovedTAX, ROA,

GROWTH,

SIZE, TANGaMethod

. Enter2. TANGBackwar

d

(criterion

:

Probabili

ty of Ftoremove

>= .100).Coefficientsa

Unstandardized

Coefficients

Model

1B

(Constant)Std. Error172.06626.066ROA-7.501.877SIZE.007tBetaSig.6.601.000-.419-8.548.000.003.1172.404.017-.475.315-.074-1.507.133.768.181.2074.245.0001.923.941.0992.044.042149.42721.3447.001.000ROA-7.302.869-.408-8.401.000SIZE.006.003.1142.340.020GROWTH.795.181.2144.401.0002.040.940.1052.171.031TANG

GROWTH

TAX

2Standardized

Coefficients(Constant)TAXTӯ bҧng tѭѫng quan các biên ta có ÿѭӧc công thӭc hӗi quy :

TDE = 1.49 –0.408*ROA + 0.114* SIZE + 0.214*GROWTH + 0.105* TAX + İi

Và ta tính ÿѭӧc tӹ lӋ nӧ trên vӕn cә phҫn mөc tiêu (TDE) các doanh nghiӋp ViӋt Nam trung

bình khoҧng 1.52-1.55. Nghƭa là 1 ÿӗng vӕn chӫ sӣ hӳu tѭѫng ӭng 1.52-1.55 ÿӗng tәng nӧ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 8+ 9

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×