Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 8+ 9

PHỤ LỤC 8+ 9

Tải bản đầy đủ

PHӨ LӨC 10
TÁC ĈӜNG CHÍNH SÁCH
Tiêu chí lӵa chӑn
Chính sách ѭu ÿãi lãi suҩt cӫa Chính phӫ
Qui ÿӏnh tăng vӕn ÿiӅu lӋ cӫa Sӣ giao dӏch chӭng khoán
Thӏ trѭӡng chӭng khoán tăng trѭӣng mҥnh
Thӏ trѭӡng chӭng khoán ÿóng băng huy ÿӝng vӕn cә phҫn rҩt
khó
Chính sách mӣ rӝng tín dөng cӫa ngân hàng
Chính sách thҳt chһt tín dөng cӫa ngân hàng
Tәng cӝng

Ý kiӃn doanh nghiӋp
Sӕ lѭӧng
Tӹ lӋ
19
22%
27
31%
19
22%
7

8%

1
13
86

2%
16%
100%

PHӨ LӨC 11
NHÂN TӔ TÁC ĈӜNG CҨU TRÚC VӔN
Tiêu chí lӵa chӑn
KӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh (Lӧi nhuұn giӳ lҥi)
Tăng trѭӣng tәng tài sҧn
Ĉһc ÿiӇm riêng cӫa tài sҧn (tӹ lӋ TSCĈ hӳu hình trên tәng tài
sҧn)
Qui mô hoҥt ÿӝng cӫa công ty
ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp
Tín nhiӋm cӫa công ty trên thӏ trѭӡng vӕn
Năng lӵc quҧn trӏ tài chính
Chính sách tài chính
Tәng cӝng

µ¶

Ý kiӃn doanh nghiӋp
Sӕ lѭӧng
Tӹ lӋ
51
23.5%
48
22.2%
16

7.4%

29
21
16
15
20
216

13.6%
9.9%
7.4%
6.8%
9.3%
100%

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53


ABT
ACT
AGD
AGF
ALT
APP
ASP
ASM
ATA
BHS
BBS
BCI
BED
BHS
BHV
BKC
BMC
BMP
BPC
BST
BTP
BTT
BXH
CCM
CPC
CTI
CLC
CLW
CMG
CMT
COM
CPC
CSM
CTB
CTC
CTI
CSM
CVT
D2D
DAC
DAE
DAG
DBC
DC4
DCL
DCS
DCT
DHA
DHC
DHG
DHT
DIC
DIG

Tên doanh nghiӋp
Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn BӃn Tre
Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Thӫy sҧn Cӱu Long An Giang
Công ty cә phҫn Gò Ĉàng
Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn An Giang
Công ty cә phҫn văn hoá Tân Bình
Công ty cә phҫn Phát triӇn Phө gia và Sҧn phҭm dҫu mӓ
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Dҫu khí An Pha
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Xây dӵng Sao Mai tӍnh An Giang
Công ty cә phҫn NTACO
Công ty Cә phҫn Ĉѭӡng Biên Hòa
Công ty cә phҫn Bao bì xi măng Bút Sѫn
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ xây dӵng Bình Chánh
Công ty cә phҫn Sách và ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Ĉà Nҹng
Công ty Cә phҫn Ĉѭӡng Biên Hòa
Công ty Cә phҫn Bá HiӃn Viglacera
Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Bҳc Kҥn
Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Bình Ĉӏnh
Công ty cә phҫn nhӵa Bình Minh
Công ty cә phҫn Bao Bì BӍm Sѫn
Công ty cә phҫn Sách - ThiӃt bӏ Bình Thuұn
Công ty cә phҫn NhiӋt ÿiӋn Bà Rӏa
Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi - Dӏch vө BӃn Thành
Công ty cә phҫn Bao bì xi măng Hҧi Phòng
Công ty cә phҫn Xi măng Cҫn Thѫ
Công ty cә phҫn Thuӕc sát trùng Cҫn Thѫ
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Cѭӡng Thuұn IDICO
Công ty Cә phҫn Cát Lӧi
Công ty cә phҫn Cҩp nѭӟc Chӧ Lӟn
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Công nghӋ CMC
Công ty cә phҫn Công nghӋ Mҥng và TruyӅn thông
Công ty cә phҫn Vұt Tѭ - Xăng Dҫu
Công ty cә phҫn Thuӕc sát trùng Cҫn Thѫ
Công ty cә phҫn Công nghiӋp Cao su MiӅn Nam
Công ty Cә phҫn ChӃ tҥo Bѫm Hҧi Dѭѫng
Công ty cә phҫn Văn hóa và Du lӏch Gia Lai
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Cѭӡng Thuұn IDICO
Công ty cә phҫn Công nghiӋp Cao su MiӅn Nam
Công ty Cә phҫn CMC
Công ty cә phҫn Phát triӇn Ĉô thӏ Công nghiӋp Sӕ 2
Công ty cә phҫn Viglacera Ĉông Anh
Công Ty Cә Phҫn Sách Giáo Dөc Tҥi TP Ĉà Nҹng
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Nhӵa Ĉông Á
Công ty cә phҫn Tұp Ĉoàn Dabaco ViӋt Nam
Công ty cә phҫn DIC sӕ 4
Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm Cӱu Long
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Ĉҥi Châu
Công ty cә phҫn Tҩm lӧp Vұt liӋu Xây dӵng Ĉӗng Nai
Công ty Cә phҫn Hoá An
Công ty cә phҫn Ĉông Hҧi BӃn Tre
Công ty cә phҫn Dѭӧc Hұu Giang
Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm Hà Tây
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Thѭѫng mҥi DIC
Tәng công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Xây dӵng
35.0
204.0
167.0
115.0
29.0
65.0
211.0
155.0
345.0
388.0
55.0
45.0
38.0
79.0
138.0
40.0
32.0
15.0
57.0
64.0
44.0
14.0
119.0
52.0
143.0
53.0
199.0
38.0
164.0
569.0
28.0
18.0
283.0
128.0
116.0
125.0
90.0
70.0
89.0
70.0
46.0
91.0
119.0
166.0
138.0
51.0
47.0
17.0
106.0
36.0
158.0
142.0
45.0

SDE
9.0
5.0
2.0
1.0
52.0
32.0
37.0
21.0
66.0
18.0
23.0
59.0
1.0
9.0
100.0
14.0
30.0
24.0
10.0
14.0
35.0
91.0
2.0
2.0
166.0
4.0
91.0
39.0
1.0
14.0
75.0
18.0
94.0
57.0
25.0
19.0
93.0
1.0
45.0
4.0
5.0
9.0
15.0

LDE
35.0
213.0
173.0
117.0
30.0
65.0
211.0
206.0
377.0
425.0
76.0
111.0
56.0
103.0
197.0
41.0
41.0
15.0
57.0
64.0
144.0
28.0
149.0
52.0
167.0
62.0
199.0
52.0
199.0
660.0
30.0
20.0
449.0
132.0
207.0
164.0
91.0
84.0
164.0
88.0
46.0
185.0
176.0
167.0
164.0
69.0
140.0
17.0
151.0
40.0
163.0
151.0
60.0

TDE

ROA
18.0
8.0
9.0
4.0
3.0
22.0
3.0
16.0
7.0
4.0
8.0
10.0
8.0
16.0
6.0
9.0
17.0
32.0
10.0
11.0
1.0
13.0
7.0
9.0
6.0
3.0
8.0
9.0
4.0
1.0
10.0
15.0
3.0
14.0
5.0
7.0
10.0
14.0
17.0
16.0
16.0
10.0
10.0
6.0
7.0
7.0
4.0
18.0
7.0
24.0
7.0
6.0
17.0

DӲ LIӊU CHAY PHҪN MӄM SPSS

PHӨ LӨC 12
SIZE
686.0
1,080.0
600.0
1,725.0
133.0
121.0
165.0
586.0
609.0
269.0
203.0
797.0
82.0
2,008.0
62.0
112.0
124.0
1,442.0
244.0
36.0
2,039.0
272.0
160.0
238.0
384.0
17.0
1,216.0
457.0
3,632.0
3,158.0
3,617.0
137.0
375.0
121.0
185.0
444.0
87.0
294.0
221.0
54.0
77.0
55.0
2,571.0
175.0
712.0
344.0
339.0
236.0
390.0
2,053.0
555.0
1,132.0
1,345.0

TANG
31.0
22.0
37.0
43.0
55.0
18.0
2.0
37.0
23.0
20.0
31.0
32.0
67.0
39.0
53.0
52.0
44.0
28.0
39.0
14.0
46.0
61.0
15.0
55.0
16.0
46.0
8.0
60.0
27.0
20.0
43.0
14.0
56.0
28.0
62.0
40.0
28.0
25.0
55.0
46.0
29.0
21.0
40.0
21.0
31.0
58.0
91.0
66.0
56.0
21.0
18.0
23.0
35.0

GROWTH
12.0
16.0
50.0
12.0
1.0
22.0
154.0
68.0
47.0
59.0
14.0
29.0
(14.0)
13.0
15.0
11.0
19.0
23.0
10.0
37.0
99.0
29.0
(12.0)
28.0
11.0
(1.0)
24.0
(1.0)
(6.0)
121.0
17.0
53.0
15.0
24.0
76.0
8.0
13.0
4.0
(2.0)
55.0
24.0
34.0
245.0
33.0
13.0
37.0
17.0
9.0
30.0
17.0

TAX
13.0
2.0
5.0
18.0
10.0
16.0
12.0
12.0
25.0
23.0
25.0
12.0
26.0
10.0
22.0
12.0
25.0
26.0
26.0
24.0
26.0
19.0
25.0
25.0
8.0
15.0
25.0
17.0
24.0
10.0
25.0
20.0
15.0
20.0
22.0
13.0
25.0
12.0
24.0
24.0
13.0
22.0
6.0
26.0
23.0
25.0
25.0
12.0
20.0
13.0
25.0

TDE2009
23.0
246.0
138.0
93.0
32.0
81.0
122.0
158.0
283.0
537.0
106.0
134.0
79.0
107.0
100.0
48.0
26.0
22.0
26.0
48.0
159.0
35.0
81.0
52.0
240.0
76.0
144.0
45.0
183.0
667.0
35.0
27.0
531.0
101.0
227.0
129.0
150.0
113.0
188.0
98.0
28.0
169.0
125.0
349.0
113.0
109.0
120.0
9.0
161.0
48.0
180.0
224.0
52.0

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

DMC
DNC
DNP
DPC
DPM
DPR
DQC
DST
DTC
DTT
DXP
DZM
EBS
ECI
EID
EVE
FDC
FMC
FPT
GDT
GFC
GGG
GHA
GIL
GLT
GMC
GMD
GTA
HAI
HAP
HAT
HAS
HBD
HBE
HCC
HDC
HCT
HDG
HDC
HAX
HEV
HGM
HHC
HJS
HLC
HLG
HLY
HMC
HPB
HPG
HPS
HRC
HSG
HT1
HTP
HTV
HVX

Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Y tӃ Domesco
Công ty cә phҫn ĈiӋn nѭӟc lҳp máy Hҧi Phòng
Công ty cә phҫn Nhӵa Ĉӗng Nai
Công ty cә phҫn nhӵa Ĉà Nҹng
Tәng công ty cә phҫn Phân bón và Hóa chҩt dҫu khí
Công ty cә phҫn Cao su Ĉӗng Phú
Công ty cә phҫn Bóng ÿèn ĈiӋn Quang
Công ty cә phҫn Sách và ThiӃt bӏ giáo dөc Nam Ĉӏnh
Công ty cә phҫn Viglacera Ĉông TriӅu
Công ty Cә phҫn Kӻ nghӋ Ĉô Thành
Công ty cә phҫn Cҧng Ĉoҥn Xá
Công ty cә phҫn ChӃ tҥo máy Dzƭ An
Công ty cә phҫn Sách Giáo Dөc tҥi TP Hà Nӝi
Công ty cә phҫn Bҧn ÿӗ và Tranh ҧnh giáo dөc
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn giáo dөc Hà Nӝi
Công ty cә phҫn Everpia ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Ngoҥi thѭѫng và Phát triӇn Ĉҫu tѭ TP.HCM
Công ty Cә phҫn Thӵc phҭm Sao Ta
Công ty cә phҫn FPT
Công ty cә phҫn ChӃ biӃn Gӛ Ĉӭc Thành
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn Gentraco
Công ty cә phҫn Ô tô Giҧi Phóng
Công ty Cә phҫn HAPACO Hҧi Âu
Công ty Cә phҫn Sҧn Xuҩt Kinh Doanh Xuҩt Nhұp Khҭu Bình Thҥn
Công ty cә phҫn Kӻ thuұt ÿiӋn toàn cҫu
Công ty Cә phҫn Sҧn xuҩt Thѭѫng mҥi May Sài Gòn
Công ty cә phҫn Ĉҥi lý Liên hiӋp vұn chuyӇn
Công ty Cә phҫn chӃ biӃn gӛ Thuұn An
Công ty Cә phҫn Nông dѭӧc H.A.I
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn HAPACO
Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi Bia Hà Nӝi
Công ty cә phҫn Xây lҳp Bѭu ÿiӋn Hà Nӝi
Công ty cә phҫn Bao bì PP Bình Dѭѫng
Công ty cә phҫn Sách-ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Hà Tƭnh
Công ty cә phҫn Bê tông Hòa Cҭm
Công ty cә phҫn Phát triӇn nhà Bà Rӏa-VNJng Tàu
Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi Dӏch vө Vұn tҧi Xi măng Hҧi Phòng
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hà Ĉô
Công ty cә phҫn Phát triӇn nhà Bà Rӏa-VNJng Tàu
Công ty cә phҫn Dӏch vө Ô tô Hàng Xanh
Công ty cә phҫn Sách Ĉҥi hӑc - Dҥy nghӅ
Công ty cә phҫn Cѫ khí và Khoáng sҧn Hà Giang
Công ty cә phҫn Bánh kҽo Hҧi Hà
Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Nұm Mu
Công ty cә phҫn Than Hà Lҫm - TKV
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hoàng Long
Công ty cә phҫn Hҥ Long I - Viglacera
Công ty Cә phҫn Kim khí TP Hӗ Chí Minh
Công ty cә phҫn Bao bì PP
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hòa Phát
Công ty Cә phҫn Ĉá xây dӵng Hoà Phát
Công Ty Cә Phҫn Cao su Hòa Bình
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hoa Sen
Công ty cә phҫn xi măng Hà Tiên 1
Công ty Cә phҫn In sách giáo khoa Hòa Phát
Công ty cә phҫn vұn tҧi Hà Tiên
Công ty cә phҫn xi măng Hҧi Vân

35.0
178.0
163.0
33.0
14.0
31.0
136.0
31.0
167.0
13.0
21.0
160.0
56.0
28.0
36.0
14.0
103.0
202.0
133.0
36.0
190.0
21.0
53.0
40.0
131.0
28.0
30.0
53.0
72.0
20.0
25.0
201.0
55.0
45.0
88.0
57.0
4.0
82.0
104.0
124.0
54.0
16.0
73.0
46.0
234.0
144.0
53.0
246.0
50.0
93.0
15.0
18.0
137.0
174.0
44.0
11.0
255.0

5.0
60.0
25.0
1.0
6.0
3.0
2.0
97.0
4.0
1.0
1.0
49.0
53.0
4.0
1.0
6.0
33.0
41.0
3.0
6.0
31.0
22.0
5.0
34.0
7.0
2.0
174.0
577.0
54.0
20.0
24.0
5.0
35.0
2.0
32.0
372.0
328.0

39.0
238.0
188.0
33.0
19.0
34.0
137.0
31.0
265.0
17.0
21.0
161.0
57.0
28.0
36.0
14.0
153.0
203.0
186.0
40.0
192.0
22.0
54.0
45.0
131.0
62.0
30.0
94.0
75.0
20.0
25.0
207.0
55.0
76.0
110.0
57.0
5.0
87.0
138.0
131.0
54.0
16.0
76.0
220.0
811.0
199.0
73.0
269.0
55.0
128.0
15.0
20.0
169.0
546.0
44.0
11.0
583.0

15.0
4.0
4.0
14.0
26.0
26.0
3.0
4.0
15.0
1.0
43.0
3.0
8.0
16.0
13.0
21.0
12.0
5.0
16.0
20.0
2.0
20.0
9.0
22.0
13.0
3.0
8.0
16.0
12.0
10.0
24.0
9.0
14.0
1.0
13.0
9.0
8.0
10.0
12.0
25.0
20.0
43.0
11.0
1.0
5.0
3.0
17.0
4.0
9.0
10.0
11.0
21.0
3.0
1.0
9.0
9.0
3.0

1,113.0
78.0
230.0
93.0
6,649.0
1,028.0
594.0
25.0
150.0
139.0
106.0
206.0
105.0
50.0
240.0
485.0
698.0
1,477.0
32,575.0
176.0
198.0
100.0
416.0
211.0
614.0
1,169.0
397.0
4,531.0
661.0
363.0
325.0
1,834.0
45.0
47.0
80.0
462.0
51.0
41.0
419.0
910.0
28.0
95.0
531.0
76.0
1,397.0
1,164.0
75.0
4,364.0
189.0
14,493.0
22.0
412.0
5,423.0
4,412.0
35.0
115.0
845.0

43.0
44.0
39.0
19.0
35.0
55.0
9.0
34.0
63.0
60.0
52.0
41.0
14.0
3.0
5.0
23.0
54.0
24.0
29.0
44.0
34.0
7.0
25.0
36.0
30.0
64.0
39.0
41.0
21.0
50.0
63.0
31.0
15.0
60.0
32.0
7.0
73.0
19.0
17.0
13.0
3.0
8.0
30.0
91.0
76.0
48.0
45.0
31.0
42.0
47.0
50.0
77.0
53.0
81.0
19.0
15.0
53.0

8.0
38.0
22.0
6.0
17.0
34.0
3.0
1.0
51.0
8.0
27.0
22.0
90.0
10.0
18.0
60.0
4.0
(19.0)
17.0
6.0
13.0
12.0
25.0
47.0
44.0
(6.0)
54.0
12.0
(13.0)
2.0
52.0
(2.0)
19.0
24.0
21.0
5.0
(6.0)
49.0
23.0
4.0
36.0
17.0
30.0
40.0
33.0
25.0
20.0
(13.0)
46.0
(26.0)
15.0
47.0
62.0
43.0
13.0
177.0

20.0
20.0
15.0
14.0
11.0
9.0
17.0
25.0
12.0
14.0
10.0
17.0
25.0
25.0
25.0
21.0
24.0
1.0
16.0
20.0
8.0
25.0
27.0
16.0
13.0
12.0
21.0
25.0
15.0
13.0
24.0
25.0
10.0
25.0
21.0
20.0
19.0
22.0
23.0
26.0
7.0
25.0
5.0
25.0
26.0
12.0
12.0
18.0
12.0
11.0
8.0
23.0
30.0
12.0
24.0
21.0

38.0
145.0
141.0
33.0
15.0
41.0
129.0
25.0
299.0
9.0
195.0
56.0
20.0
96.0
24.0
188.0
306.0
224.0
62.0
175.0
130.0
29.0
78.0
73.0
40.0
151.0
59.0
59.0
33.0
125.0
59.0
139.0
104.0
35.0
7.0
290.0
276.0
199.0
42.0
17.0
64.0
409.0
513.0
122.0
60.0
203.0
80.0
104.0
60.0
19.0
191.0
524.0
28.0
9.0
657.0

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

HVG
HVT
IMP
ITA
ITC
KDC
KHA
KHP
KMT
KSA
KSB
KSH
KSS
KTB
KTS
LAF
LBE
LAF
LBM
LDP
LCG
LGC
LGL
LIX
LHG
LSS
LTC
MAC
MAX
MCF
MCP
MCV
MDC
MIC
MIM
MKV
MMC
MPC
MSN
NAG
NAV
NBB
NBP
NHC
NHW
NLC
NSC
NTL
NVN
OCH
ONE
OPC
PAC
PAN
PCG
PDC
PET

Công ty Cә phҫn Hùng Vѭѫng
Công ty cә phҫn Hóa chҩt ViӋt Trì
Công ty cә phҫn dѭӧc phҭm Imexpharm
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ – Công nghiӋp Tân Tҥo
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Kinh doanh nhà
Công ty cә phҫn Kinh Ĉô
Công ty cә phҫn xuҩt nhұp khҭu Khánh Hӝi
Công ty cә phҫn ĈiӋn lӵc Khánh Hòa
Công ty cә phҫn Kim khí MiӅn Trung
Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Bình Thuұn Hamico
Công ty cә phҫn Khoáng sҧn và Xây dӵng Bình Dѭѫng
Tәng công ty cә phҫn Khoáng sҧn Hà Nam
Tәng công ty cә phҫn Khoáng sҧn Na Rì Hamico
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Khoáng sҧn Tây Bҳc
Công ty cә phҫn Ĉѭӡng Kon Tum
Công ty Cә phҫn ChӃ biӃn hàng xuҩt khҭu Long An
Công ty Cә phҫn Sách và ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Long An
Công ty Cә phҫn ChӃ biӃn hàng xuҩt khҭu Long An
Công ty cә phҫn Khoáng sҧn và Vұt liӋu xây dӵng Lâm Ĉӗng
Công ty cә phҫn Dѭӧc Lâm Ĉӗng
Công ty cә phҫn LICOGI 16
Công ty cә phҫn Cѫ khí - ĈiӋn Lӳ Gia
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn Ĉô thӏ Long Giang
Công ty cә phҫn Bӝt giһt Lix
Công ty cә phҫn Long Hұu
Công ty cә phҫn Mía ÿѭӡng Lam Sѫn
Công ty Cә phҫn ĈiӋn nhҽ ViӉn thông
Công ty cә phҫn Cung ӭng và Dӏch vө kӻ thuұt hàng hҧi
Công ty cә phҫn Khai khoáng và Cѫ khí Hӳu nghӏ Vƭnh Sinh
Công ty cә phҫn Xây lҳp Cѫ khí và Lѭѫng thӵc Thӵc phҭm
Công Ty Cә Phҫn In và Bao bì Mӻ Châu
Công Ty Cә Phҫn Cavico ViӋt Nam Khai thác mӓ và Xây dӵng
Công ty cә phҫn Than Mông Dѭѫng - TKV
Công ty cә phҫn Kӻ nghӋ khoáng sҧn Quҧng Nam
Công ty cә phҫn Khoáng sҧn và Cѫ khí
Công ty cә phҫn Dѭӧc thú y Cai Lұy
Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Mangan
Công ty Cә phҫn Tұp ÿoàn Thӫy hҧi sҧn Minh Phú
CTCP Tұp ÿoàn Ma San
Công ty cә phҫn Nagakawa ViӋt Nam
Công ty Cә phҫn Nam ViӋt
Công ty cә phҫn Năm Bҧy Bҧy
Công ty cә phҫn NhiӋt ÿiӋn Ninh Bình
Công ty cә phҫn gҥch ngói Nhӏ HiӋp
Công ty cә phҫn Ngô Han
Công ty cә phҫn Thӫy ÿiӋn Nà Lѫi
Công ty Cә phҫn Giӕng cây trӗng Trung Ѭѫng
Công ty cә phҫn Phát triӇn ÿô thӏ Tӯ Liêm
Công ty cә phҫn Nhà ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Khách sҥn và Dӏch vө Ĉҥi Dѭѫng
Công ty cә phҫn TruyӅn thông sӕ 1
Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm OPC
Công ty Cә phҫn Pin Ҳc quy miӅn Nam
Công ty Cә phҫn Xuyên Thái Bình
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Gas Ĉô thӏ
Công ty cә phҫn Du lӏch Dҫu khí Phѭѫng Ĉông
Tәng Công ty cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Dҫu khí

166.0
82.0
27.0
27.0
31.0
29.0
38.0
53.0
38.0
260.0
25.0
28.0
58.0
52.0
198.0
161.0
398.0
175.0
34.0
120.0
53.0
78.0
108.0
48.0
507.0
26.0
204.0
162.0
47.0
120.0
48.0
128.0
111.0
56.0
81.0
81.0
8.0
129.0
29.0
100.0
58.0
79.0
43.0
23.0
189.0
6.0
47.0
120.0
48.0
16.0
149.0
16.0
111.0
14.0
60.0
15.0
312.0

4.0
51.0
29.0
10.0
4.0
5.0
63.0
2.0
2.0
32.0
26.0
2.0
69.0
14.0
16.0
19.0
17.0
23.0
59.0
2.0
2.0
46.0
6.0
47.0
30.0
52.0
19.0
8.0
3.0
19.0
40.0
5.0
56.0
46.0
4.0
127.0
1.0
4.0
5.0
136.0
62.0
17.0
16.0
10.0
43.0
5.0

170.0
133.0
27.0
56.0
41.0
33.0
42.0
116.0
41.0
261.0
57.0
28.0
83.0
54.0
267.0
162.0
412.0
192.0
53.0
137.0
77.0
137.0
110.0
50.0
553.0
31.0
251.0
191.0
47.0
172.0
67.0
136.0
113.0
75.0
120.0
86.0
8.0
185.0
75.0
105.0
58.0
206.0
44.0
23.0
189.0
10.0
47.0
125.0
183.0
78.0
167.0
33.0
120.0
14.0
60.0
57.0
317.0

6.0
5.0
13.0
9.0
10.0
14.0
14.0
10.0
8.0
4.0
25.0
16.0
13.0
12.0
4.0
7.0
5.0
6.0
9.0
7.0
13.0
12.0
8.0
27.0
3.0
25.0
2.0
8.0
13.0
3.0
11.0
2.0
9.0
12.0
4.0
8.0
12.0
10.0
15.0
4.0
10.0
7.0
34.0
51.0
9.0
12.0
19.0
36.0
11.0
6.0
9.0
17.0
14.0
9.0
3.0
1.0
6.0

4,482.0
172.0
767.0
2,666.0
991.0
1,918.0
132.0
1,208.0
387.0
1,190.0
499.0
77.0
631.0
44.0
159.0
207.0
380.0
365.0
173.0
44.0
1,005.0
218.0
241.0
1,007.0
577.0
1,352.0
117.0
134.0
277.0
778.0
266.0
166.0
318.0
95.0
51.0
33.0
73.0
4,933.0
5,690.0
330.0
165.0
485.0
614.0
67.0
1,216.0
38.0
407.0
1,400.0
186.0
280.0
250.0
355.0
1,666.0
202.0
339.0
191.0
10,035.0

27.0
77.0
33.0
58.0
20.0
54.0
31.0
53.0
48.0
17.0
57.0
79.0
40.0
17.0
36.0
18.0
14.0
31.0
51.0
51.0
42.0
77.0
29.0
13.0
18.0
23.0
14.0
33.0
24.0
19.0
37.0
25.0
37.0
69.0
64.0
14.0
27.0
33.0
78.0
21.0
30.0
15.0
13.0
9.0
9.0
94.0
28.0
3.0
1.0
82.0
14.0
43.0
27.0
18.0
5.0
88.0
18.0

42.0
1.0
2.0
13.0
(3.0)
19.0
13.0
26.0
77.0
71.0
23.0
(8.0)
47.0
79.0
38.0
18.0
54.0
42.0
1.0
(21.0)
21.0
8.0
90.0
18.0
48.0
56.0
(3.0)
34.0
82.0
89.0
11.0
28.0
11.0
11.0
77.0
13.0
36.0
76.0
199.0
33.0
(7.0)
40.0
10.0
21.0
49.0
(10.0)
22.0
88.0
28.0
186.0
47.0
2.0
58.0
27.0
37.0
(50.0)
57.0

10.0
6.0
18.0
14.0
24.0
13.0
26.0
17.0
23.0
24.0
13.0
13.0
28.0
12.0
25.0
13.0
13.0
13.0
21.0
25.0
16.0
20.0
12.0
25.0
13.0
24.0
22.0
25.0
16.0
25.0
28.0
15.0
30.0
29.0
20.0
25.0
19.0
4.0
8.0
23.0
27.0
25.0
25.0
25.0
11.0
25.0
26.0
27.0
27.0
29.0
23.0
13.0
22.0
26.0
26.0

112.0
224.0
34.0
58.0
116.0
73.0
33.0
229.0
58.0
138.0
49.0
49.0
196.0
119.0
162.0
145.0
251.0
136.0
56.0
209.0
71.0
119.0
174.0
49.0
329.0
41.0
267.0
156.0
25.0
394.0
65.0
189.0
166.0
79.0
38.0
76.0
64.0
101.0
41.0
67.0
71.0
173.0
37.0
25.0
108.0
31.0
43.0
118.0
162.0
26.0
174.0
43.0
61.0
13.0
56.0
138.0
262.0

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

PGC
PGD
PGS
PGT
PJC
PHR
PHT
PIT
PJT
PLC
PMC
PMS
PNJ
POT
PPS
PSC
PTS
PVC
PVD
PVG
PVI
PVS
QCC
QCG
QNC
QST
QHD
RAL
RCL
RDP
REE
RHC
RIC
SAM
SAP
SAV
SBT
SCD
SCJ
SDA
SDE
SDN
SDU
SEC
SED
SFC
SFI
SFN
SGC
SGH
SGT
SHI
SHN
SHC
SJ1
SJD
SJS

Công ty Cә Phҫn Gas Petrolimex
Công ty cә phҫn Phân phӕi khí Thҩp áp
Công ty cә phҫn Kinh doanh khí hóa lӓng miӅn Nam
Công ty cә phҫn Taxi Sài Gòn Petrolimex
Công ty Cә phҫn Thѭѫng mҥi và Vұn tҧi Petrolimex Hà Nӝi
Công ty cә phҫn Cao su Phѭӟc Hòa
Công ty cә phҫn Sҧn xuҩt và Thѭѫng mҥi Phúc TiӃn
Công ty Cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Petrolimex
Công Ty Cә Phҫn Vұn tҧi Xăng dҫu Ĉѭӡng Thӫy Petrolimex
Công ty Cә phҫn Hóa dҫu Petrolimex
Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm dѭӧc liӋu Pharmedic
Công ty cә phҫn Cѫ khí Xăng dҫu
Công ty cә phҫn Vàng bҥc ÿá quý Phú Nhuұn
Công ty cә phҫn ThiӃt bӏ Bѭu ĈiӋn
Công ty cә phҫn Dӏch vө kӻ thuұt ĈiӋn lӵc Dҫu khí ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Vұn tҧi và Dӏch vө Petrolimex Sài Gòn
Công ty Cә phҫn Vұn tҧi và Dӏch vө Petrolimex Hҧi Phòng
Tәng công ty cә phҫn Dung dӏch khoan và Hóa phҭm Dҫu khí
Tәng công ty cә phҫn Khoan và Dӏch vө khoan dҫu khí
Công ty cә phҫn Kinh doanh khí hóa lӓng miӅn Bҳc
Tәng công ty Cә phҫn Bҧo hiӇm dҫu khí ViӋt Nam
Tәng Công ty cә phҫn Dӏch vө Kӻ thuұt Dҫu khí ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Xây lҳp và Phát triӇn Dӏch vө Bѭu ÿiӋn Quҧng Na
Công ty cә phҫn Quӕc Cѭӡng Gia Lai
Công ty cә phҫn Xi măng và Xây dӵng Quҧng Ninh
Công ty cә phҫn Sách và ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Quҧng Ninh
Công ty cә phҫn Que hàn ViӋt Ĉӭc
Công ty cә phҫn Bóng ÿèn Phích nѭӟc Rҥng Ĉông
Công ty Cә phҫn Ĉӏa ӕc Chӧ Lӟn
Công ty cә phҫn Nhӵa Rҥng Ĉông
Công ty cә phҫn Cѫ ÿiӋn lҥnh
Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Ry Ninh II
Công ty Cә phҫn Quӕc tӃ Hoàng Gia
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn SACOM
Công ty Cә phҫn In sách giáo khoa TP Hӗ Chí Minh
Công ty cә phҫn Hӧp tác kinh tӃ và Xuҩt nhұp khҭu SAVIMEX
Công ty cә phҫn Bourbon Tây Ninh
Công ty Cә phҫn Nѭӟc Giҧi khát Chѭѫng Dѭѫng
Công ty cә phҫn Xi măng Sài Sѫn
Công ty Cә phҫn Simco Sông Ĉà
Công ty cә phҫn Kӻ thuұt ÿiӋn Sông Ĉà
Công ty cә phҫn Sѫn Ĉӗng Nai
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ xây dӵng và Phát triӇn ÿô thӏ Sông Ĉà
Công ty cә phҫn Mía ÿѭӡng - NhiӋt ÿiӋn Gia Lai
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn giáo dөc Phѭѫng Nam
Công Ty Cә Phҫn Nhiên LiӋu Sài Gòn
Công ty cә phҫn Ĉҥi lý Vұn tҧi SAFI
Công Ty Cә Phҫn DӋt lѭӟi Sài Gòn
Công ty CP Xuҩt nhұp khҭu Sa Giang
Công ty Cә phҫn Khách sҥn Sài Gòn
Công ty cә phҫn Công nghӋ ViӉn thông Sài Gòn
Công ty cә phҫn Quӕc tӃ Sѫn Hà
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Tәng hӧp Hà Nӝi
Công ty Cә phҫn Hàng hҧi Sài Gòn
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ 1
Công Ty Cә Phҫn Thӫy ĈiӋn Cҫn Ĉѫn
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Ĉô thӏ và Khu công nghiӋp Sông

94.0
36.0
218.0
9.0
324.0
75.0
97.0
72.0
110.0
197.0
18.0
86.0
118.0
69.0
990.0
98.0
119.0
84.0
78.0
229.0
46.0
57.0
49.0
56.0
361.0
52.0
153.0
161.0
66.0
140.0
38.0
48.0
20.0
7.0
100.0
74.0
8.0
33.0
21.0
27.0
190.0
77.0
112.0
53.0
116.0
41.0
103.0
31.0
24.0
6.0
82.0
121.0
66.0
54.0
31.0
56.0
75.0

25.0
92.0
2.0
3.0
4.0
20.0
14.0
5.0
1.0
15.0
2.0
1.0
6.0
3.0
111.0
100.0
33.0
243.0
2.0
49.0
349.0
1.0
16.0
7.0
28.0
31.0
44.0
5.0
9.0
1.0
72.0
21.0
2.0
6.0
2.0
59.0
1.0
7.0
24.0
2.0
111.0
49.0
22.0
42.0
29.0

119.0
36.0
310.0
10.0
327.0
79.0
98.0
92.0
124.0
203.0
18.0
86.0
133.0
71.0
990.0
99.0
125.0
87.0
188.0
329.0
79.0
299.0
51.0
105.0
710.0
53.0
153.0
177.0
74.0
168.0
69.0
92.0
25.0
7.0
100.0
83.0
9.0
33.0
93.0
48.0
193.0
82.0
114.0
113.0
116.0
41.0
103.0
37.0
48.0
8.0
193.0
170.0
66.0
75.0
31.0
98.0
104.0

5.0
30.0
11.0
7.0
5.0
29.0
8.0
5.0
11.0
14.0
33.0
7.0
11.0
4.0
6.0
9.0
10.0
7.0
3.0
5.0
2.0
7.0
4.0
14.0
14.0
4.0
26.0
5.0
9.0
4.0
4.0
5.0
5.0
3.0
19.0
13.0
10.0
13.0
9.0
14.0
7.0
16.0
12.0
32.0
10.0
11.0
14.0
29.0
2.0
11.0
7.0
2.0
12.0
8.0
14.0

2,418.0
2,123.0
3,707.0
136.0
843.0
2,002.0
1,551.0
2,117.0
805.0
5,154.0
224.0
433.0
13,798.0
551.0
324.0
877.0
283.0
1,804.0
7,518.0
2,765.0
3,512.0
64.0
21.0
721.0
1,419.0
47.0
104.0
1,370.0
169.0
634.0
1,828.0
29.0
177.0
804.0
30.0
428.0
1,106.0
379.0
285.0
137.0
60.0
74.0
297.0
296.0
207.0
1,463.0
183.0
142.0
163.0
26.0
406.0
1,453.0
486.0
338.0
196.0
213.0
1,048.0

46.0
8.0
47.0
36.0
19.0
61.0
18.0
28.0
57.0
11.0
30.0
28.0
52.0
19.0
2.0
32.0
51.0
23.0
68.0
33.0
28.0
77.0
16.0
26.0
54.0
56.0
17.0
31.0
35.0
41.0
48.0
76.0
85.0
64.0
36.0
14.0
62.0
27.0
71.0
47.0
10.0
28.0
60.0
66.0
20.0
22.0
45.0
36.0
43.0
37.0
68.0
31.0
20.0
5.0
56.0
94.0
85.0

22.0
28.0
123.0
(1.0)
32.0
26.0
24.0
(17.0)
11.0
74.0
18.0
(6.0)
13.0
10.0
182.0
53.0
16.0
130.0
21.0
29.0
9.0
37.0
(39.0)
88.0
17.0
16.0
3.0
13.0
16.0
13.0
47.0
23.0
6.0
(2.0)
32.0
(8.0)
6.0
7.0
29.0
(15.0)
30.0
153.0
57.0
6.0
(6.0)
(8.0)
7.0
15.0
6.0
18.0
46.0
177.0
231.0
5.0
(3.0)
50.0

13.0
25.0
12.0
15.0
25.0
24.0
23.0
23.0
7.0
13.0
25.0
20.0
19.0
12.0
25.0
25.0
21.0
2.0
13.0
4.0
10.0
23.0
4.0
17.0
21.0
19.0
25.0
25.0
24.0
19.0
24.0
6.0
25.0
15.0
13.0
26.0
7.0
12.0
25.0
25.0
7.0
8.0
25.0
11.0
25.0
25.0
15.0
25.0
5.0
24.0
11.0
26.0
24.0
17.0
25.0
10.0
25.0

81.0
49.0
545.0
14.0
974.0
61.0
207.0
126.0
140.0
170.0
18.0
100.0
111.0
59.0
396.0
140.0
97.0
75.0
193.0
236.0
145.0
252.0
114.0
253.0
615.0
34.0
210.0
140.0
85.0
133.0
35.0
61.0
26.0
10.0
47.0
104.0
12.0
31.0
107.0
116.0
161.0
95.0
102.0
64.0
101.0
84.0
158.0
24.0
27.0
11.0
167.0
271.0
126.0
30.0
32.0
133.0
71.0

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

SKS
SMA
SPP
SQC
SRF
SSC
SRB
SSM
ST8
STC
STG
STP
SVC
SVI
SZL
TAC
TAG
TBC
TBX
TCL
TCM
TCR
TCT
TDH
TDN
TH1
THB
THT
TIE
TIX
TKC
TLG
TLH
TMC
TMP
TMS
TMT
TMX
TNA
TNC
TNG
TPC
TPH
TPP
TRA
TRC
TS4
TSB
TST
TTF
TTP
TTC
TTP
TXM
TVD
TYA
UIC

Công ty cә phҫn Công trình giao thông sông Ĉà
Công ty cә phҫn ThiӃt bӏ phө tùng Sài Gòn
Công ty cә phҫn Bao bì Nhӵa Sài Gòn
Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Sài Gòn - Quy Nhѫn
Công ty cә phҫn Kӻ NghӋ Lҥnh
Công ty cә phҫn Giӕng cây trӗng miӅn Nam
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn SARA
Công ty cә phҫn ChӃ tҥo kӃt cҩu thép VNECO.SSM
Công ty cә phҫn Siêu Thanh
Công ty cә phҫn Sách và ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc TP Hӗ Chí Minh
Công ty cә phҫn Kho vұn miӅn Nam
Công ty Cә phҫn công nghiӋp thѭѫng mҥi Sông Ĉà
Công ty Cә phҫn dӏch vө tәng hӧp Sài Gòn
Công ty cә phҫn Bao bì Biên Hòa
Công ty cә phҫn Sonadezi Long Thành
Công ty cә phҫn Dҫu thӵc vұt Tѭӡng An
Công ty cә phҫn ThӃ giӟi sӕ Trҫn Anh
Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Thác Bà
Công ty cә phҫn Xi măng Thái Bình
Công ty cә phҫn Ĉҥi lý giao nhұn Vұn tҧi xӃp dӥ Tân Cҧng
Công ty cә phҫn DӋt may - Ĉҫu tѭ - Thѭѫng mҥi Thành Công
Công ty cә phҫn Công NghiӋp Gӕm sӭ Taicera
Công ty Cә phҫn Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
Công ty Cә phҫn Phát triӇn nhà Thӫ Ĉӭc
Công ty cә phҫn Than Ĉèo Nai - TKV
Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Tәng hӧp I ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Bia Thanh Hóa
Công ty cә phҫn Than Hà Tu - TKV
Công ty cә phҫn TIE
Công ty Cә phҫn Sҧn xuҩt Kinh doanh Xuҩt nhұp khҭu Dӏch vө và
Công ty Xây dӵng và Kinh doanh ÿӏa ӕc Tân Kӹ
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Thiên Long
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn thép TiӃn Lên
Công ty Cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thѭѫng mҥi Thӫ Ĉӭc
Công ty cә phҫn Thӫy ÿiӋn Thác Mѫ
Công ty cә phҫn Kho vұn Giao nhұn Ngoҥi thѭѫng TP.HCM
Công ty cә phҫn Ô tô TMT
Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi Xi măng
Công ty Cә Phҫn Thѭѫng Mҥi Xuҩt Nhұp Khҭu Thiên Nam
Công ty cә phҫn Cao su Thӕng Nhҩt
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Thѭѫng mҥi TNG
Công ty cә phҫn Nhӵa Tân Ĉҥi Hѭng
Công ty Cә Phҫn In Sách Giáo Khoa tҥi TP Hà Nӝi
Công ty cә phҫn Nhӵa Tân Phú
Công ty cә phҫn Traphaco
Công ty Cә phҫn Cao su Tây Ninh
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ 4
Công ty cә phҫn Ҳc quy Tia sáng
Công ty cә phҫn Dӏch vө Kӻ thuұt ViӉn thông
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Kӻ nghӋ gӛ Trѭӡng Thành
Công ty cә phҫn bao bì Nhӵa Tân TiӃn
Công ty cә phҫn Gҥch men Thanh Thanh
Công ty cә phҫn bao bì Nhӵa Tân TiӃn
Công ty cә phҫn Thҥch cao xi măng
Công ty cә phҫn than Vàng Danh - TKV
Công ty Cә phҫn Dây và Cáp ÿiӋn Taya ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ phát triӇn Nhà và Ĉô thӏ IDICO

100.0
229.0
124.0
7.0
71.0
24.0
54.0
163.0
39.0
45.0
54.0
13.0
118.0
256.0
30.0
140.0
32.0
4.0
76.0
56.0
128.0
69.0
10.0
37.0
177.0
129.0
61.0
152.0
21.0
28.0
193.0
77.0
114.0
187.0
16.0
7.0
85.0
165.0
169.0
13.0
220.0
8.0
151.0
192.0
65.0
29.0
53.0
244.0
294.0
226.0
31.0
288.0
208.0
180.0
266.0
270.0
257.0

8.0
366.0
59.0
2.0
19.0
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0
82.0
7.0
35.0
15.0
1.0
4.0
4.0
15.0
57.0
5.0
1.0
27.0
147.0
5.0
9.0
69.0
108.0
40.0
8.0
2.0
8.0
51.0
43.0
11.0
3.0
2.0
22.0
1.0
1.0
13.0
1.0
3.0
62.0
24.0
1.0
14.0
4.0
1.0
15.0
372.0
9.0

107.0
595.0
183.0
9.0
90.0
26.0
57.0
163.0
39.0
46.0
55.0
13.0
200.0
264.0
64.0
155.0
32.0
8.0
80.0
71.0
185.0
75.0
11.0
64.0
325.0
134.0
70.0
221.0
21.0
137.0
234.0
86.0
116.0
195.0
67.0
50.0
96.0
167.0
171.0
13.0
242.0
8.0
152.0
205.0
66.0
31.0
115.0
268.0
295.0
240.0
31.0
292.0
210.0
194.0
639.0
270.0
266.0

10.0
4.0
7.0
1.0
9.0
24.0
10.0
10.0
19.0
10.0
25.0
17.0
5.0
14.0
9.0
11.0
20.0
6.0
17.0
23.0
11.0
7.0
37.0
14.0
9.0
9.0
12.0
9.0
14.0
9.0
6.0
13.0
6.0
8.0
2.0
9.0
6.0
7.0
16.0
20.0
5.0
11.0
3.0
5.0
16.0
28.0
9.0
8.0
5.0
3.0
15.0
8.0
14.0
11.0
7.0
2.0
4.0

125.0
601.0
339.0
138.0
519.0
338.0
1,504.0
190.0
856.0
196.0
648.0
202.0
4,208.0
574.0
131.0
3,261.0
1,323.0
132.0
85.0
786.0
1,896.0
1,210.0
47.0
627.0
2,268.0
1,179.0
573.0
1,654.0
302.0
836.0
443.0
794.0
3,002.0
1,652.0
267.0
233.0
1,448.0
1,315.0
856.0
181.0
623.0
448.0
46.0
353.0
871.0
758.0
421.0
269.0
441.0
2,212.0
1,343.0
342.0
180.0
163.0
2,846.0
1,097.0
955.0

23.0
52.0
42.0
78.0
25.0
23.0
28.0
8.0
47.0
33.0
27.0
32.0
64.0
21.0
58.0
28.0
3.0
78.0
44.0
49.0
51.0
43.0
3.0
51.0
67.0
19.0
74.0
53.0
47.0
45.0
21.0
40.0
20.0
32.0
86.0
78.0
34.0
3.0
12.0
47.0
49.0
23.0
32.0
22.0
16.0
45.0
55.0
31.0
15.0
30.0
20.0
6.0
16.0
47.0
61.0
23.0
22.0

80.0
57.0
41.0
(4.0)
(12.0)
12.0
24.0
(15.0)
8.0
1.0
7.0
102.0
31.0
60.0
2.0
45.0
87.0
(5.0)
(2.0)
38.0
10.0
(5.0)
22.0
29.0
18.0
13.0
(7.0)
(4.0)
5.0
14.0
17.0
25.0
13.0
45.0
(9.0)
31.0
(34.0)
7.0
30.0
15.0
43.0
3.0
10.0
43.0
33.0
50.0
6.0
94.0
15.0
23.0
2.0
30.0
43.0
27.0
28.0
15.0

25.0
25.0
8.0
26.0
10.0
20.0
24.0
25.0
26.0
14.0
18.0
11.0
18.0
10.0
21.0
16.0
26.0
13.0
24.0
24.0
16.0
16.0
25.0
24.0
12.0
17.0
25.0
11.0
8.0
24.0
22.0
27.0
23.0
24.0
25.0
20.0
6.0
25.0
25.0
14.0
7.0
11.0
26.0
24.0
27.0
10.0
6.0
25.0
11.0
6.0
13.0
22.0
25.0
25.0
25.0
3.0
11.0

110.0
356.0
130.0
14.0
112.0
35.0
46.0
162.0
3.0
48.0
56.0
20.0
132.0
184.0
63.0
118.0
58.0
10.0
99.0
44.0
211.0
98.0
11.0
45.0
295.0
187.0
93.0
213.0
31.0
136.0
320.0
59.0
104.0
168.0
75.0
33.0
233.0
159.0
172.0
10.0
283.0
11.0
150.0
305.0
54.0
25.0
109.0
323.0
135.0
226.0
17.0
268.0
213.0
151.0
631.0
222.0
250.0

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

UNI
VAT
VBC
VBH
VCF
VCM
VCR
VCV
VGP
YBC
YSC
VCS
VDL
VES
VFC
VFG
VFR
VGS
VHC
VHG
VHL
VIC
VID
VIE
VIP
VIS
VIT
VNR
VNA
VNC
VNG
VNI
VNL
VNM
VNS
VNT
VPK
VPL
VSC
VSH
VSP
VST
VTB
VTL
VTO
VTS
VTV
WCS
XMC

Công ty cә phҫn ViӉn Liên
Công ty cә phҫn ViӉn thông Vҥn Xuân
Công ty cә phҫn Nhӵa - Bao bì Vinh
Công Ty Cә Phҫn ĈiӋn tӱ Bình Hoà
Công ty Cә phҫn VinaCafé Biên Hòa
Công ty cә phҫn Nhân lӵc và Thѭѫng mҥi Vinaconex
Công ty Cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn Du lӏch Vinaconex
Công ty cә phҫn Vұn tҧi Vinaconex
Công ty Cә phҫn Cҧng rau quҧ
Công ty cә phҫn Xi măng và Khoáng sҧn Yên Bái
Công ty Cә phҫn HAPACO Yên Sѫn
Công ty cә phҫn Ĉá ӕp lát cao cҩp Vinaconex
Công ty cә phҫn Thӵc phҭm Lâm Ĉӗng
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Xây dӵng ÿiӋn Mê Ca Vneco
Công ty cә phҫn Vinafco
Công ty cә phҫn Khӱ trùng ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Vұn tҧi và Thuê tàu
Công ty cә phҫn Ӕng thép ViӋt Ĉӭc VG PIPE
Công ty cә phҫn Vƭnh Hoàn
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ và Sҧn xuҩt ViӋt - Hàn
Công ty cә phҫn Viglacera Hҥ Long
Công ty Cә phҫn VINCOM
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Thѭѫng mҥi ViӉn Ĉông
Công ty cә phҫn Công nghӋ ViӉn thông VITECO
Công ty Cә phҫn Vұn tҧi Xăng dҫu VIPCO
Công ty Cә phҫn Thép ViӋt Ý
Công ty cә phҫn Viglacera Tiên Sѫn
Tәng công ty cә phҫn tái bҧo hiӇm quӕc gia ViӋt Nam
Công ty cә phҫn vұn tҧi biӇn VINASHIP
Công ty Cә phҫn Giám ÿӏnh Vinacontrol
Công ty cә phҫn Du lӏch Golf ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ bҩt ÿӝng sҧn ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Giao nhұn Vұn tҧi và Thѭѫng mҥi
Công ty Cә phҫn Sӳa ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Ánh Dѭѫng ViӋt Nam
Công ty cә phҫn Giao nhұn Vұn tҧi Ngoҥi thѭѫng
Công ty Cә phҫn bao bì dҫu thӵc vұt
Công ty Cә phҫn Vinpearlland
Công ty cә phҫn Container ViӋt Nam
Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Vƭnh Sѫn – Sông Hinh
Công ty cә phҫn Vұn tҧi biӇn và Bҩt ÿӝng sҧn ViӋt Hҧi
Công ty cә phҫn Vұn tҧi và Thuê tàu biӇn ViӋt Nam
Công Ty Cә Phҫn ĈiӋn tӱ Tân Bình
Công ty Cә phҫn Thăng Long
Công ty cә phҫn Vұn tҧi xăng dҫu VITACO
Công ty cә phҫn Viglacera Tӯ Sѫn
Công ty Cә phҫn Vұt tѭ Vұn tҧi Xi măng
Công ty cә phҫn BӃn xe miӅn Tây
Công ty cә phҫn Bê tông và Xây dӵng Vinaconex Xuân Mai

734.0
151.0
27.0
282.0
184.0
279.0
311.0
503.0
411.0
22.0
56.0
54.0
33.0
79.0
55.0
76.0
118.0
78.0
19.0
162.0
77.0
126.0
55.0
37.0
184.0
215.0
22.0
89.0
16.0
20.0
39.0
21.0
33.0
23.0
145.0
103.0
66.0
48.0
11.0
153.0
99.0
26.0
195.0
43.0
69.0
44.0
43.0
290.0

52.0
8.0
4.0
88.0
353.0
9.0
4.0
351.0
9.0
4.0
48.0
2.0
25.0
11.0
10.0
104.0
5.0
10.0
34.0
166.0
44.0
117.0
1.0
84.0
143.0
13.0
44.0
2.0
91.0
4.0
202.0
2.0
14.0
219.0
270.0
6.0
19.0
153.0
6.0
40.0
100.0

52.0
742.0
156.0
27.0
370.0
536.0
288.0
315.0
854.0
420.0
26.0
104.0
57.0
58.0
90.0
66.0
180.0
123.0
88.0
19.0
196.0
242.0
169.0
55.0
154.0
185.0
300.0
22.0
232.0
16.0
33.0
82.0
21.0
35.0
114.0
145.0
107.0
267.0
50.0
25.0
372.0
369.0
33.0
214.0
195.0
75.0
84.0
43.0
390.0

10.0
3.0
9.0
11.0
8.0
4.0
7.0
5.0
3.0
4.0
24.0
9.0
18.0
13.0
4.0
18.0
6.0
3.0
15.0
4.0
15.0
12.0
2.0
5.0
4.0
9.0
4.0
3.0
4.0
21.0
5.0
1.0
18.0
39.0
14.0
11.0
8.0
2.0
26.0
11.0
4.0
4.0
9.0
4.0
3.0
24.0
6.0
5.0
5.0

58.0
471.0
189.0
109.0
579.0
495.0
380.0
466.0
764.0
423.0
1,302.0
811.0
293.0
76.0
428.0
1,071.0
438.0
2,185.0
3,032.0
303.0
1,101.0
3,873.0
915.0
103.0
1,416.0
3,104.0
452.0
77.0
938.0
226.0
73.0
25.0
354.0
16,082.0
1,644.0
457.0
211.0
665.0
294.0
425.0
389.0
1,983.0
255.0
111.0
1,351.0
79.0
2,351.0
112.0
699.0

32.0
6.0
7.0
18.0
8.0
15.0
22.0
30.0
18.0
12.0
7.0
32.0
13.0
47.0
25.0
42.0
79.0
31.0
36.0
51.0
72.0
49.0
46.0
7.0
84.0
19.0
64.0
3.0
89.0
41.0
90.0
36.0
45.0
89.0
17.0
60.0
78.0
35.0
45.0
64.0
89.0
30.0
22.0
89.0
35.0
29.0
11.0
30.0

48.0
36.0
(7.0)
2.0
48.0
3.0
25.0
32.0
28.0
64.0
48.0
52.0
27.0
51.0
58.0
12.0
30.0
(2.0)
19.0
3.0
15.0
80.0
42.0
45.0
(3.0)
11.0
34.0
(4.0)
10.0
17.0
(3.0)
17.0
11.0
26.0
35.0
20.0
(11.0)
2.0
25.0
20.0
10.0
19.0
(8.0)
(16.0)
(4.0)
33.0
21.0
20.0
42.0

24.0
25.0
24.0
24.0
24.0
25.0
25.0
26.0
21.0
25.0
10.0
11.0
16.0
5.0
22.0
26.0
21.0
12.0
15.0
9.0
12.0
23.0
25.0
20.0
24.0
25.0
14.0
16.0
15.0
23.0
28.0
14.0
15.0
25.0
20.0
8.0
8.0
15.0
7.0
29.0
25.0
5.0
25.0
11.0
14.0
12.0
23.0
25.0

20.0
924.0
364.0
30.0
288.0
545.0
302.0
345.0
708.0
355.0
11.0
146.0
48.0
165.0
28.0
64.0
133.0
128.0
128.0
21.0
195.0
512.0
98.0
139.0
172.0
241.0
482.0
35.0
239.0
14.0
39.0
51.0
16.0
28.0
86.0
120.0
95.0
517.0
14.0
332.0
449.0
50.0
276.0
361.0
87.0
246.0
10.0
408.0

PHӨ LӨC 13
CHҤY DӲ LIӊU BҴNG PHҪN MӄM SPSS
1) Bѭӟc 1 : nhұp data vào phҫn mӅm

Bѭӟc 2 : Mӣ phҫn mӅm SPSS, vào Analysis -> Regression ->

Linear

Bѭӟc 3: chӑn biӃn phө thuӝc TDE và biӃn ÿӝc lұp còn lҥi & chҥy mô hình ( chú ý chӑn
thӫ tөc backwardation loҥi dҫn biӃn không phù hӧp ra)

Phân tích kӃt quҧ nghiên cӭu

-

Model
1

5 biӃn ÿѭa vào mô hình và chѭѫng trình loҥi ra biӃn TANG do không thӓa ÿiӅu kiӋn
vӅ ÿӝ tin cұy <90%
Variables Entered/Removedb
Variables
Entered

Variables
Removed

TAX, ROA,
GROWTH,
SIZE, TANGa

Method
. Enter

2

. TANG

Backwar
d
(criterion
:
Probabili
ty of Ftoremove
>= .100).

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

172.066

26.066

ROA

-7.501

.877

SIZE

.007

t

Beta

Sig.

6.601

.000

-.419

-8.548

.000

.003

.117

2.404

.017

-.475

.315

-.074

-1.507

.133

.768

.181

.207

4.245

.000

1.923

.941

.099

2.044

.042

149.427

21.344

7.001

.000

ROA

-7.302

.869

-.408

-8.401

.000

SIZE

.006

.003

.114

2.340

.020

GROWTH

.795

.181

.214

4.401

.000

2.040

.940

.105

2.171

.031

TANG
GROWTH
TAX
2

Standardized
Coefficients

(Constant)

TAX

Tӯ bҧng tѭѫng quan các biên ta có ÿѭӧc công thӭc hӗi quy :
TDE = 1.49 –0.408*ROA + 0.114* SIZE + 0.214*GROWTH + 0.105* TAX + İi
Và ta tính ÿѭӧc tӹ lӋ nӧ trên vӕn cә phҫn mөc tiêu (TDE) các doanh nghiӋp ViӋt Nam trung
bình khoҧng 1.52-1.55. Nghƭa là 1 ÿӗng vӕn chӫ sӣ hӳu tѭѫng ӭng 1.52-1.55 ÿӗng tәng nӧ.