Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÔNG TY ĐƯỢC KHẢO SÁT

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÔNG TY ĐƯỢC KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ - 117trang

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72Công ty Cә phҫn dӏch vө tәng hӧp Sài Gòn

Công Ty Cә Phҫn ĈiӋn tӱ Tân Bình

Công ty cә phҫn Gò Ĉàng

Công ty Cә phҫn Hùng Vѭѫng

Công ty cә phҫn Kho vұn Giao nhұn Ngoҥi thѭѫng TP.HCM

Công ty cә phҫn Kinh doanh và Phát triӇn Bình Dѭѫng

Công ty cә phҫn Nam ViӋt

Công ty cә phҫn NTACO

Công ty cә phҫn Ô tô TMT

Công ty Cә phҫn Phát triӇn nhà Thӫ Ĉӭc

Công ty cә phҫn Sonadezi Long Thành

Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn thép TiӃn Lên

Công ty Cә phҫn Tұp ÿoàn Thӫy hҧi sҧn Minh Phú

Công ty Cә phҫn Thӵc phҭm Sao Ta

Công ty Cә Phҫn Thѭѫng Mҥi Xuҩt Nhұp Khҭu Thiên Nam

Công ty cә phҫn Thӫy ÿiӋn Thác Mѫ

Công ty cә phҫn Thӫy hҧi sҧn ViӋt Nhұt

Công ty cә phҫn Thӫy sҧn Bҥc Liêu

Công ty cә phҫn Thӫy sҧn Mekong

Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ 1

Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ 4

Công ty Cә phҫn Tѭ vҩn – Thѭѫng mҥi - Dӏch vө Ĉӏa ӕc Hoàng Quân

Công ty cә phҫn Vұn chuyӇn Sài Gòn Tourist

Công ty cә phҫn Vҥn Phát Hѭng

Công ty cә phҫn Vұn tҧi xăng dҫu VITACO

Công ty Cә phҫn ViӋt An

Công ty cә phҫn Vƭnh Hoàn

Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn An Giang

Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn BӃn Tre

Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Thӫy sҧn Cӱu Long An Giang

Công ty CP Ĉҫu tѭ hҥ tҫng kӻ thuұt TP.HCM

Công ty CP Vitaly

Công ty CP XD Công NghiӋp (DESCON)

Công ty CP XD ĈiӋn ViӋt Nam

Công ty CP Xi Măng Bút Sѫn

Công ty CP XL Bѭu ÿiӋn Hà Nӝiµ¶PHӨ LӨC 5

PHÂN LOҤI CÔNG TY THEO DOANH THU VÀ VӔN ĈIӄU Lӊ

Doanh ThuVӕn ÿiӅu lӋ

< 50 tӹ

50 – 100 tӹ

100 - 200 tӹ

> 200 tӹ< 100 tӹ100 - 500 tӹ500 - 1000 tӹ> 1000 tӹ9.0%

0.0%

0.0%

0.0%3.8%

11.4%

3.8%

3.8%0.0%

4.5%

9.1%

13.6%0.0%

0.0%

12.3%

28.6%PHӨ LӨC 6

KHҦ NĂNG TIӂP CҰN NGUӖN VӔNKhҧ năng tiӃp cұn

Rҩt kém

Kém

Trung bình

Khá

Tӕt

TәngFrequency

9

20

16

15

12

72Percent

13%

28%

22%

20%

17%

100%cummulative percent

13%

41%

63%

83%

100%PHӨ LӨC 7

TIÊU CHÍ HUY ĈӜNG VӔN

Tiêu chí lӵa chӑn

Có thѭѫng hiӋu uy tín trên thӏ trѭӡng

Sҧn phҭm cӫa công ty chiӃm lƭnh trên 10% thӏ phҫn

Có tài sҧn ÿҧm bҧo thӃ chҩp

Xây dӵng phѭѫng án kinh doanh thuyӃt phөc

Công ty có mӕi quan hӋ tӕt vӟi các tә chӭc tín dөng

Công ty ÿҥt ÿѭӧc mӭc sinh lӧi kǤ vӑng cӫa cә ÿông

Tәng cӝngÝ kiӃn doanh nghiӋp

Sӕ lѭӧng

Tӹ lӋ

50

28%

18

10%

23

13%

11

6%

46

26%

33

19%

180

100%PHӨ LӨC 8

KHÓ KHĂN KHI VAY VӔN NGÂN HÀNG

Khó khănFrequencyPercentKhông ÿҧm bҧo tài sҧn thӃ chҩp

Xây dӵng phѭѫng án kinh doanh không thuyӃt

phөc

Thӫ tөc rѭӡm rà, thӡi gian thҭm ÿӏnh vay kéo

dài.

Tәng4359%cummulative

percent

59%1217%76%17

7224%

100%100%PHӨ LӨC 9

LÝ DO KHÔNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIӂU DOANH NGHIӊP

Khҧ năng tiӃp cұn

Không ÿӫ ÿiӅu kiӋn

E ngҥi thӫ tөc phát hành và công bӕ thông tin

Phát hành trái phiӃu khó thành công

TәngFrequencyPercent35

8

29

7248%

12%

40%

100%cummulative

percent

48%

60%

100%PHӨ LӨC 10

TÁC ĈӜNG CHÍNH SÁCH

Tiêu chí lӵa chӑn

Chính sách ѭu ÿãi lãi suҩt cӫa Chính phӫ

Qui ÿӏnh tăng vӕn ÿiӅu lӋ cӫa Sӣ giao dӏch chӭng khoán

Thӏ trѭӡng chӭng khoán tăng trѭӣng mҥnh

Thӏ trѭӡng chӭng khoán ÿóng băng huy ÿӝng vӕn cә phҫn rҩt

khó

Chính sách mӣ rӝng tín dөng cӫa ngân hàng

Chính sách thҳt chһt tín dөng cӫa ngân hàng

Tәng cӝngÝ kiӃn doanh nghiӋp

Sӕ lѭӧng

Tӹ lӋ

19

22%

27

31%

19

22%

78%1

13

862%

16%

100%PHӨ LӨC 11

NHÂN TӔ TÁC ĈӜNG CҨU TRÚC VӔN

Tiêu chí lӵa chӑn

KӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh (Lӧi nhuұn giӳ lҥi)

Tăng trѭӣng tәng tài sҧn

Ĉһc ÿiӇm riêng cӫa tài sҧn (tӹ lӋ TSCĈ hӳu hình trên tәng tài

sҧn)

Qui mô hoҥt ÿӝng cӫa công ty

ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp

Tín nhiӋm cӫa công ty trên thӏ trѭӡng vӕn

Năng lӵc quҧn trӏ tài chính

Chính sách tài chính

Tәng cӝngµ¶Ý kiӃn doanh nghiӋp

Sӕ lѭӧng

Tӹ lӋ

51

23.5%

48

22.2%

167.4%29

21

16

15

20

21613.6%

9.9%

7.4%

6.8%

9.3%

100%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÔNG TY ĐƯỢC KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×