Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ

1. Lӟn hѫn bҵng 51%

2. Nhӓ hѫn 51%

3. Không có vӕn Nhà nѭӟc

5. Doanh thu trung bình hàng năm
1. Dѭӟi 50 tӹ

2. Tӯ 50 - 100 tӹ

3. Tӯ 100 - 200 tӹ

4. Trên 200 tӹ

6. Lӧi nhuұn sau thuӃ bình quân năm ÿҥt bao nhiêu % so vӟi doanh thu ?
1. Dѭӟi 5%

2. Tӯ 5% - 10 %

3. Tӯ 10% - 15 %

4. Trên 15 %

7. DN ÿang lӵa chӑn chính sách chi trҧ cә tӭc nào?
1. Chính sách cә tӭc әn ÿӏnh bҵng tiӅn mһt
2. Chính sách cә tӭc thһng dѭ (ѭu tiên LN giӳ lҥi ÿӇ tái ÿҫu tѭ, còn dѭ chia cә
tӭc)
3. Chi trҧ cә tӭc bҵng cә phiӃu.
4. Khác, ...........................................................................................................
8. Tӹ trӑng các thành phҫn vӕn cӫa công ty trung bình trong 5 năm gҫn nhҩt
1. Vӕn chӫ sӣ hӳu chiӃm bao nhiêu %: .................................................
2. Vӕn vay dài hҥn cӫa ngân hàng TM chiӃm bao nhiêu %: .................
3. Vӕn huy ÿӝng tӯ phát hành trái phiӃu chiӃm bao nhiêu %: ..............
4. Vӕn vay ngҳn hҥn khác chiӃm bao nhiêu %: ......................................
Phҫn 2: Thông tin vӅ quyӃt ÿӏnh cҩu trúc vӕn tҥi công ty
9. Khi cҫn huy ÿӝng vӕn cho dӵ án ÿҫu tѭ mӟi công ty ѭu tiên lӵa chӑn nguӗn tài
trӧ nào trѭӟc? (chӑn 3 lӵa chӑn và xӃp thӭ tӵ ѭu tiên 1,2,3)
Lӵa
chӑn
1
2
3
4

ѭu tiên

Nguӗn tài trӧ
Lӧi nhuұn giӳ lҥi
Nguӗn vӕn vay tӯ các tә chӭc tín dөng
Phát hành trái phiӃu nӧ
Phát hành cә phiӃu mӟi

10. Cѫ sӣ quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn tài trӧ cӫa công ty là gì? (chӑn tӕi ÿa 3 câu
trҧ lӡi)
1. Chi phí sӱ dөng vӕn bình quân thҩp nhҩt
2. Ĉeo ÿuәi mөc tiêu cѫ cҩu vӕn tӕi ѭu
3. Nguӗn vӕn dӉ huy ÿӝng nhҩt (huy ÿӝng vӕn nhanh, dӉ dàng )
4. Nguӗn tài trӧ an toàn (tránh rӫi ro vӅ lãi vay, mҩt khҧ năng thanh khoҧn)
11. Lӧi ích cѫ bҧn khi công ty sӱ dөng nguӗn vӕn chӫ sӣ hӳu? (chӑn tӕi ÿa 3 câu
trҧ lӡi)
1. Chӫ ÿӝng vӅ tài chính
2. Không bӏ áp lӵc trҧ nӧ
3. Tái cҩu trúc vӕn (tăng nguӗn vӕn chӫ sӣ hӳu ÿӇ cân bҵng vӟi nӧ vay)
4. Nҳm bҳt cѫ hӝi vàng tài chính (thӏ trѭӡng ÿӏnh giá cә phiӃu DN cao hѫn giá
trӏ
nӝi tҥi, doanh nghiӋp tranh thӫ phát hành cә phiӃu mӟi ÿӇ tăng thһng dѭ vӕn)
12. Lӧi ích cѫ bҧn khi công ty sӱ dөng nguӗn vӕn vay? (chӑn tӕi ÿa 3 câu trҧ lӡi)
1. Chi phí sӱ dөng nӧ thҩp hѫn chi phí sӱ dөng vӕn chӫ sӣ hӳu
2. Gia tăng giá trӏ doanh nghiӋp nhӡ tҩm chҳn thuӃ
3. Không bӏ chia sҿ quyӅn kiӇm soát
4. Hѭӣng chính sách ѭu ÿãi tӯ chính phӫ thông qua cѫ chӃ tín dөng
13. Công ty quan tâm ÿӃn cҩu trúc vӕn nhѭ thӃ nào ? (chӑn tӕi ÿa 3 câu trҧ lӡi)
1. Công ty có xây dӵng cѫ cҩu vӕn mөc tiêu
2. Cҩu trúc vӕn mөc tiêu là cѫ sӣ ra quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn tài trӧ

3. Công ty có xem xét cѫ cҩu vӕn khi quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn nguӗn tài trӧ
4. Cҩu trúc vӕn ҧnh hѭӣng ÿӃn kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh cӫa công ty
5. Cҩu trúc vӕn ÿo lѭӡng sӭc khӓe tài chính cӫa công ty
14. Cҩu trúc vӕn tӕi ѭu phҧi ÿҧm bҧo nhӳng mөc tiêu gì? (chӑn tӕi ÿa 3 câu trҧ
lӡi)
1. Có chi phí sӱ dөng vӕn bình quân thҩp
2. TiӃt kiӋm thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp
3. Làm gia tăng giá trӏ doanh nghiӋp
4. Ĉҧm bҧo khҧ năng thanh khoҧn
15. Mӭc ÿӝ hӳu ích cӫa phân tích báo cáo tài chính ÿӃn viӋc ÿiӅu hành hoҥt ÿӝng
kinh doanh?

1. Rҩt kém

2. Kém

3. Trung bình

4. Khá

5. Tӕt

16. Công ty vұn dөng nhӳng công cө gì ÿӇ xây dӵng cҩu trúc vӕn? (chӑn tӕi ÿa 3
câu trҧ lӡi)
1. Sӱ dөng các lý thuyӃt vӅ cҩu trúc vӕn
2. Sӱ dөng sӕ liӋu quá khӭ ÿӇ phân tích EBIT-EPS
3. Sӱ dөng các mô hình kinh tӃ lѭӧng ÿӇ xây dӵng cҩu trúc vӕn
4. Phân tích, dӵ báo vӅ nhu cҫu và khҧ năng huy ÿӝng vӕn trong tѭѫng lai
5. Phân tích các chӍ sӕ trong báo cáo tài chính
6. Bҵng kinh nghiӋm trong quҧn lý
17. Khҧ năng tiӃp cұn các nguӗn vӕn trên thӏ trѭӡng cӫa công ty là?

1. Rҩt kém

2. Kém

3. Trung bình

4. Khá

5. Tӕt

18. Công ty ÿҥt ÿѭӧc nhӳng tiêu chí nào vӅ khҧ năng huy ÿӝng vӕn? (chӑn tӕi ÿa 3
câu trҧ lӡi)
1. Có thѭѫng hiӋu uy tín trên thӏ trѭӡng
2. Sҧn phҭm cӫa công ty chiӃm lƭnh trên 10% thӏ phҫn
3. Có tài sҧn ÿҧm bҧo thӃ chҩp
4. Xây dӵng phѭѫng án kinh doanh thuyӃt phөc
5. Công ty có mӕi quan hӋ tӕt vӟi các tә chӭc tín dөng
6. Công ty ÿҥt ÿѭӧc mӭc sinh lӧi kǤ vӑng cӫa cә ÿông
19. ĈiӇm khó khăn nhҩt công ty gһp phҧi khi vay vӕn ngân hàng là (chӑn 1 câu trҧ
lӡi)
1. Không ÿҧm bҧo tài sҧn thӃ chҩp
2. Xây dӵng phѭѫng án kinh doanh không thuyӃt phөc
3. Thӫ tөc rѭӡm rà, thӡi gian thҭm ÿӏnh vay kéo dài.
20. Lý do công ty không phát hành trái phiӃu DN là: (chӑn 1 câu trҧ lӡi có tác
ÿӝng mҥnh nhҩt)
1. Không ÿӫ ÿiӅu kiӋn ÿӇ phát hành trái phiӃu.
2. E ngҥi thӫ tөc phát hành và công bӕ thông tin ra công chúng.
3. Phát hành trái phiӃu khó thành công vì: công ty chѭa ÿҥt mӭc tín nhiӋm, lãi
suҩt trái phiӃu chѭa hҩp dүn, tính thanh khoҧn thҩp.
21. Cҩu trúc vӕn hiӋn tҥi cӫa công ty chӏu ҧnh hѭӣng bӣi xu hѭӟng tài chính nào?
(chӑn tӕi ÿa 3 câu trҧ lӡi)

1. Chính sách ѭu ÿãi lãi suҩt cӫa chính phӫ
2. Qui ÿӏnh tăng vӕn ÿiӅu lӋ cӫa Sӣ giao dӏch chӭng khoán
3. Thӏ trѭӡng chӭng khoán tăng trѭӣng mҥnh thuұn lӧi lӧi huy ÿӝng vӕn cә
phҫn
4. Thӏ trѭӡng chӭng khoán ÿóng băng huy ÿӝng vӕn cә phҫn rҩt khó
5. Chính sách mӣ rӝng tín dөng cӫa ngân hàng
6. Chính sách thҳt chһt tín dөng cӫa ngân hàng
22. Nhân tӕ nào tác ÿӝng ÿӃn viӋc xây dӵng cҩu trúc vӕn cӫa công ty (chӑn tӕi ÿa
3 câu trҧ lӡi và xӃp theo thӭ tӵ ѭu tiên 1,2,3.)
Lӵa chӑn
1
2
3
4
5
6
7
8

ѭu tiên

Các nhân tӕ tác ÿӝng
KӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh (Lӧi nhuұn giӳ lҥi)
Tăng trѭӣng tәng tài sҧn
Ĉһc ÿiӇm riêng cӫa tài sҧn ( tӹ lӋ TSCĈ hӳu hình trên tәng
tài sҧn)
Qui mô hoҥt ÿӝng cӫa công ty
ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp
Tín nhiӋm cӫa công ty trên thӏ trѭӡng vӕn
Năng lӵc quҧn trӏ tài chính
Chính sách tài chính

Mӝt lҫn nӳa xin chân thành cҧm ѫn Quý vӏ ÿã giành thӡi gian trҧ lӡi các câu hӓi.
Kính chúc Quý vӏ luôn thành công trong công viӋc!

PHӨ LӨC 4
DANH SÁCH CÔNG TY ĈѬӦC KHҦO SÁT
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

TÊN DOANH NGHIӊP
Công ty CP Ánh Dѭѫng ViӋt Nam
Công ty CP Bê Tông Biên Hòa
Công ty CP cáp ÿiӋn LS-VINA
Công ty CP CN Cao su MiӅn Nam
Công ty CP Cѫ ĈiӋn Tuҩn Phѭѫng
Công ty CP Dҫu thӵc vұt Tѭӡng An
Công ty CP Ĉóng tàu và dӏch vө Dҫu khí VNJng Tàu
Công ty CP ĈT & XD Bình Chánh
Công ty CP ĈT & XD COTEC
Công ty CP ĈT TM Thӫy Sҧn
Công ty CP ĈT Trѭӡng Phú
Công ty CP Giҧi pháp phҫn mӅm N.H.T
Công ty CP Hӳu Liên Á Châu
Công ty CP Kӻ NghӋ Ĉô Thành
Công ty CP Nѭӟc giҧi khát Sài Gòn
Công ty CP Phát triӇn Ĉô thӏ Tӯ Liêm
Công ty CP SX ThiӃt bӏ ÿiӋn Thành Long
Công ty CP Tұp Ĉoàn Hòa Phát
Công ty CP ThiӃt bӏ ÿiӋn Sài Gòn
Công ty CP TM - XD Phú Sӻ
Công ty CP Vұn tҧi & Thuê tàu biӇn ViӋt Nam
Công ty CP Vұn tҧi xăng dҫu VITACO
Công ty CP VIMCOM
Công ty CP XD&PT Cѫ Sӣ Hҥ Tҫng
Công ty CP XD-TM Thông HiӋp
Công ty cә phҫn BASA
Công ty cә phҫn Cҩp nѭӟc Thӫ Ĉӭc
Công ty cә phҫn ChӃ biӃn thӫy sҧn và xuҩt nhұp khҭu Cà Mau
(Camimex)
Công ty cә phҫn ChӃ biӃn thӫy sҧn Xuҩt khҭu Ngô QuyӅn
Công ty cә phҫn ChӃ biӃn và Xuҩt nhұp khҭu Thӫy sҧn Cadovimex
Công ty Cә phҫn Công nghӋ Sài Gòn ViӉn Ĉông
Công ty cә phҫn Công NghiӋp Gӕm sӭ Taicera
Công ty cә phҫn Y Dѭӧc phҭm Vimedimex
Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Thѭѫng mҥi Thӫy sҧn
Công ty Cә phҫn Ĉҫu tѭ và Phát triӇn Ĉa Quӕc Gia
Công ty cә phҫn DӋt may - Ĉҫu tѭ - Thѭѫng mҥi Thành Công

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Công ty Cә phҫn dӏch vө tәng hӧp Sài Gòn
Công Ty Cә Phҫn ĈiӋn tӱ Tân Bình
Công ty cә phҫn Gò Ĉàng
Công ty Cә phҫn Hùng Vѭѫng
Công ty cә phҫn Kho vұn Giao nhұn Ngoҥi thѭѫng TP.HCM
Công ty cә phҫn Kinh doanh và Phát triӇn Bình Dѭѫng
Công ty cә phҫn Nam ViӋt
Công ty cә phҫn NTACO
Công ty cә phҫn Ô tô TMT
Công ty Cә phҫn Phát triӇn nhà Thӫ Ĉӭc
Công ty cә phҫn Sonadezi Long Thành
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn thép TiӃn Lên
Công ty Cә phҫn Tұp ÿoàn Thӫy hҧi sҧn Minh Phú
Công ty Cә phҫn Thӵc phҭm Sao Ta
Công ty Cә Phҫn Thѭѫng Mҥi Xuҩt Nhұp Khҭu Thiên Nam
Công ty cә phҫn Thӫy ÿiӋn Thác Mѫ
Công ty cә phҫn Thӫy hҧi sҧn ViӋt Nhұt
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn Bҥc Liêu
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn Mekong
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ 1
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ 4
Công ty Cә phҫn Tѭ vҩn – Thѭѫng mҥi - Dӏch vө Ĉӏa ӕc Hoàng Quân
Công ty cә phҫn Vұn chuyӇn Sài Gòn Tourist
Công ty cә phҫn Vҥn Phát Hѭng
Công ty cә phҫn Vұn tҧi xăng dҫu VITACO
Công ty Cә phҫn ViӋt An
Công ty cә phҫn Vƭnh Hoàn
Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn An Giang
Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn BӃn Tre
Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Thӫy sҧn Cӱu Long An Giang
Công ty CP Ĉҫu tѭ hҥ tҫng kӻ thuұt TP.HCM
Công ty CP Vitaly
Công ty CP XD Công NghiӋp (DESCON)
Công ty CP XD ĈiӋn ViӋt Nam
Công ty CP Xi Măng Bút Sѫn
Công ty CP XL Bѭu ÿiӋn Hà Nӝi

µ¶