Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CẤU TRÚC VỐN ĐỘNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CẤU TRÚC VỐN ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 117trang

Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc TrangB̫ng 1.2 Các nhân t͙ n͡i b͡ doanh nghi͏p

Nhân tӕ ҧnh hѭӣngTác ÿӝng ÿӃn cҩu trúc vӕn

- (ThuyӃt trұt tӵ phân hҥng)Bҵng chӭng thӵc nghiӋm

- Kester (1986), Friend và Lang

(1988), Baskin (1989), Griner vàEBITGordon (1995), Shyam Sunder và

+ (ThuyӃt ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn)Myers (1999)

- Bowen et al (1982), Dammon và

Senbet (1988), Givoly et al (1992)Quy mô doanh- (ThuyӃt trұt tӵ phân hҥng)- Kester (1986), Titman và Wessels+ (ThuyӃt ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn(1988)

-nghiӋpMarsh(1982),Rajan)Zingales(1995), Chittenden et al

(1996)

Marsh (1982), Long and MalitzTài sҧn hӳu hình+ (ThuyӃt ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn)(1985), Friend and Lang (1988),

Rajan and Zingales (1995), and

Wald (1999).Cѫ hӝi tăng trѭӣng- (ThuyӃt ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn)- Long và malitz (1985)+ (ThuyӃt trұt tӵ phân hҥng )- Chung (1993) , Wash và Ryan

(1997)Chi phí kiӋt quӋ tài

chính- (ThuyӃt ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn)Bradley et al. (1984), Friend và

Lang (1988), Walsh và Ryan (1997)Tҩm chҳn thuӃ

không phҧi tӯ- (ThuyӃt ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn)DeAngelo and Masulis (1980),

Bradley et al. (1984)Lãi vay

R&D

Tính thanh khoҧn- (Lý thuyӃt ÿánh ÿәi)Titman ( 1984)+ (ThuyӃt trұt tӵ phân hҥng)

- (ThuyӃt ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn)(Ngu͛n: Trang 1342, Paper: Jean J. Chen, Determinants of capital structure of

Chinese – listes companies, Journal of business research 57(2004) 1341-1351)Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm2Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc TrangGhi chú: dҩu “+” có nghƭa là ÿòn bҭy gia tăng vӟi nhân tӕ. “-”có nghƭa là ÿòn bҭy

giҧm vӟi nhân tӕ. “+/-” nghƭa là cҧ hai mӕi quan hӋ cùng chiӅu và ngѭӧc chiӅu giӳa

ÿòn bҭy và nhân tӕ có thӇ xҧy ra trong lý thuyӃt, “?” là không có dӵ ÿoán rõ ràng.

Nhѭ vұy, theo các thuyӃt kinh ÿiӇn các nhân tӕ nӝi bӝ doanh nghiӋp có tác ÿӝng

rõ ràng ÿӃn tӹ lӋ ÿòn bҭy, trong khi ÿó các nhân tӕ vƭ mô lҥi có tác ÿӝng không rõ ràng.

1.1.2. Các bҵng chӭng thӵc nghiӋm

Có nhiӅu bài nghiên cӭu thӵc nghiӋm cӕ gҳng kiӇm tra sӵ ҧnh hѭӣng cӫa mô

hình cҩu trúc vӕn ÿӕi vӟi giá trӏ doanh nghiӋp. Nhӳng nhân tӕ chính ҧnh hѭӣng ÿӃn cҩu

trúc vӕn ÿѭӧc kiӇm tra bao gӗm lӧi nhuұn giӳ lҥi, kích cӥ doanh nghiӋp, cѫ hӝi tăng

trѭӣng, cҩu trúc tài sҧn, chi phí kiӋt quӋ tài chính và tҩm chҳn thuӃ. ĈӇ làm rõ hѫn các

nhân tӕ ҧnh hѭӣng ÿӃn cҩu trúc vӕn, chúng tôi trình bày các nghiên cӭu thӵc nghiӋm

vӅ cҩu trúc vӕn ӣ các nѭӟc phát triӇn- ÿiӇn hình là Mӻ và Châu Âu và nѭӟc ÿang phát

triӇn ÿiӇn hình là Trung Quӕc.

1.1.2.1. Cҩu trúc vӕn ӣ các nѭӟc ÿang phát triӇn

Trong khi phҫn lӟn tӯ bҵng chӭng thӵc nghiӋm ӣ các nѭӟc phát triӇn vӟi thӇ

chӃ tѭѫng tӵ nhau (Hodder và Senbet (1990); Rajan và Zingales (1995); Wald (1999);

Ozkan (2001); Chui et al (2002); Bevan and Danbolt (2002), thì có 1 vài nghiên cӭu ÿã

ÿѭӧc thӵc hiӋn, giúp cho chúng ta hiӇu biӃt hѫn vӅ cҩu trúc vӕn ӣ các nѭӟc ÿang phát

triӇn có cҩu trúc thӇ chӃ khác vӟi các nѭӟc phát triӇn.

Chúng tôi sӁ dӵa theo bài nghiên cӭu cӫa Jean J.Chen (2003) ÿӇ ÿѭa ra kӃt quҧ.

Chen ÿã phát triӇn mӝt nghiên cӭu sѫ bӝ ÿӇ tìm ra các nhân tӕ quyӃt ÿӏnh cҩu trúc vӕn

các công ty niêm yӃt cӫa Trung Quӕc. Bài nghiên cӭu chӍ ra rҵng cҧ thuyӃt ÿánh ÿәi và

thuyӃt trұt tӵ phân hҥng bҳt nguӗn tӯ môi trѭӡng phѭѫng Tây ÿӅu không cung cҩp

nhӳng giҧi thích thuyӃt phөc vӅ viӋc lӵa chӑn cҩu trúc vӕn cӫa các công ty Trung

Quӕc. QuyӃt ÿӏnh cҩu trúc vӕn cӫa các công ty Trung Quӕc tuân theo “trұt tӵ phân

hҥng mӟi” - lӧi nhuұn giӳ lҥi, vӕn cә phҫn, nӧ dài hҥn, bӣi vì nhӳng giҧ ÿӏnh cѫ bҧn tӯ

mô hình kinh ÿiӇn không có hӧp lý ӣ Trung Quӕc do thӇ chӃ khác. Trong thӡi gian qua,

Trung Quӕc tiӃn hành cҧi cách lӟn và cә phҫn hóa các doanh nghiӋp Nhà nѭӟc. ViӋc

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm3Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trangcә phҫn hóa này ÿã thúc ÿҭy sӵ thay ÿәi cӫa hӋ thӕng tài chính. KӃt quҧ là, thӏ trѭӡng

chӭng khoán Trung Quӕc ÿѭӧc ra ÿӡi, vӟi hai sàn giao dӏch lӟn là sàn giao dӏch

Thѭӧng Hҧi và sàn Thâm QuyӃn (Shenzhen) ÿӅu ra ÿӡi năm 1990. Vào giӳa năm 2002,

có 1088 công ty niêm yӃt trên hai sàn, phҫn lӟn là các công ty Nhà nѭӟc trѭӟc ÿây. Bài

nghiên cӭu ÿã ÿѭa ra bҵng chӭng thӵc nghiӋm vӅ cҩu trúc vӕn ӣ Trung Quӕc. Sau ÿây

ÿӇ hiӇu rõ các tác ÿӝng cӫa các nhân tӕ ҧnh hѭӣng ÿӃn cҩu trúc vӕn tҥi Trung Quӕc, tác

giҧ tҥm chia thành hai nhóm nhân tӕ, mӝt là nhóm các nhân tӕ nӝi bӝ doanh nghiӋp và

nhóm các nhân tӕ bên ngoài doanh nghiӋp.

™ Các nhân tӕ nӝi bӝ doanh nghiӋp

¾ Lӧi nhuұn giӳ lҥi

Qua trӵc giác mӕi quan hӋ ngѭӧc chiӅu giӳa lӧi nhuұn và nӧ ӣ Trung Quӕc thì

có vҿ nhѭ ӫng hӝ thuyӃt trұt tӵ phân hҥng. Tuy nhiên, thay vì ÿѭӧc giҧi thích bӣi thuyӃt

trұt tӵ phân hҥng, có mӝt cách giҧi thích khác vӅ mӕi quan hӋ ngѭӧc chiӅu này là tránh

trѭӡng hӧp ÿҫu tѭ dѭӟi mӭc. Lӧi nhuұn giӳ lҥi là nguӗn tài trӧ nhanh nhҩt và dӉ nhҩt

cho hҫu hӃt các công ty khi so sánh vӟi phѭѫng thӭc phát hành vӕn cә phҫn vì các chi

phí giao dӏch liên quan tӟi phѭѫng thӭc phát hành vӕn cә phҫn và các hҥn chӃ vӅ hiӋu

suҩt hoҥt ÿӝng khi tiӃn hành chҩp nhұn phát hành vӕn cә phҫn. Hѫn nӳa phҫn lӟn cә

phҫn ÿѭӧc phát hành thông qua phân phӕi vӕn cә phҫn, phát hành mӟi thѭӡng dүn tӟi

viӋc suy giҧm giá cә phiӃu cӫa công ty. Vì vұy, lӧi nhuұn giӳ lҥi là phѭѫng thӭc chính

cho viӋc huy ÿӝng vӕn tăng thêm. Tóm lҥi, trұt tӵ phân hҥng mӟi cӫa các công ty niêm

yӃt ӣ Trung Quӕc là lӧi nhuұn giӳ lҥi, sau ÿó là tài trӧ vӕn cә phҫn, và sau cùng là nӧ.

¾ Cѫ hӝi tăng trѭӣng

Nhân tӕ khác mà ҧnh hѭӣng ÿӃn cҩu trúc vӕn là tiӅm năng tăng trѭӣng. Mӕi

quan hӋ dѭѫng giӳa cѫ hӝi tăng trѭӣng và nӧ cho thҩy có cùng mӕi quan hӋ vӟi các

nѭӟc phát triӇn Châu Âu. Theo thuyӃt ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn, các công ty ÿang nҳm giӳ

cѫ hӝi tăng trѭӣng trong tѭѫng lai thì sӱ dөng ít nӧ so vӟi các công ty có nhiӅu tài sҧn

hӳu hình, vì cѫ hӝi tăng trѭӣng là mӝt tài sҧn vô hình. Vì vұy, sӁ có mӕi quan hӋ ngѭӧc

chiӅu giӳa nӧ và cѫ hӝi tăng trѭӣng.Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm4Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc TrangTuy nhiên, mô hình ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn không áp dөng cho các doanh nghiӋp

ӣ Trung Quӕc. Nguyên nhân ÿҫu tiên là bӣi vì hҫu hӃt các công ty niêm yӃt thuӝc

ngành sҧn xuҩt và công nghiӋp nһng. Hӑ có nhiӅu tài sҧn hӳu hình và ít tài sҧn vô hình

nhѭ R&D, quҧng cáo, và vì vұy cѫ hӝi tăng trѭӣng sӁ bӏ giӟi hҥn. Nguyên nhân thӭ hai

là thӏ trѭӡng cә phiӃu công nhұn giá trӏ cӫa tӕc ÿӝ tăng trѭӣng này, phҧn ánh vào giá cә

phҫn. Vì vұy, các ngân hàng ÿánh giá cao hѫn ÿӕi vӟi các doanh nghiӋp có ÿòn bҭy cao

hѫn và phát hành thêm nӧ dài hҥn ÿӇ tài trӧ các cѫ hӝi tăng trѭӣng.

¾ Tài sҧn hӳu hình

NhiӅu bài nghiên cӭu ÿã kiӇm tra mӕi quan hӋ giӳa ÿòn bҭy và tài sҧn hӳu hình

ӣ các nѭӟc phát triӇn và các nѭӟc ÿang phát triӇn, và ÿã chӭng minh rҵng có mӕi quan

hӋ ÿӗng biӃn bӣi vì tài sҧn hӳu hình rҩt dӉ có mӕi liên quan tӟi nӧ. Chi phí ÿҥi diӋn cӫa

cә phҫn dҭn ÿӃn tình trҥng ÿҫu tѭ dѭӟi mӭc. Ngoài ra bҩt cân xӭng thông tin làm cho

cә phҫn mӟi phát hành bӏ ÿӏnh giá thҩp. Phát hành nӧ ÿҧm bҧo bҵng tài sҧn hӳu hình

làm giҧm chi phí ÿҥi diӋn. Chen ÿã nhұn ra mӕi quan hӋ ÿӗng biӃn giӳa ÿòn bҭy cӫa

doanh nghiӋp, ÿһc biӋt là nӧ dài hҥn, vӟi tài sҧn hӳu hình. Ông chӍ ra rҵng tài sҧn hӳu

hình là mӝt tiêu chuҭn quan trӑng cӫa chính sách tín dөng, và ÿiӅu này ÿһc biӋt ÿúng

cho nӧ dài hҥn. KӃt quҧ này phù hӧp vӟi cҧ hai thuyӃt ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn và thuyӃt

trұt tӵ phân hҥng.

¾ Kích cӥ doanh nghiӋp

VӅ mһt lý thuyӃt, mӕi quan hӋ giӳa kích cӥ doanh nghiӋp và ÿòn bҭy thì không

rõ ràng. Theo mô hình ÿánh ÿәi cҩu trúc vӕn, doanh nghiӋp lӟn có khҧ năng vay nӧ cao

hѫn. Các doanh nghiӋp lӟn ÿa dҥng hóa nhiӅu hѫn và do ÿó rӫi ro phá sҧn thҩp hѫn. Hӑ

có thӇ giҧm chi phí giao dӏch khi phát hành nӧ dài hҥn, vì vұy có mӕi quan hӋ cùng

chiӅu giӳa kích cӥ doanh nghiӋp và ÿòn bҭy. Ngѭӧc lҥi, theo thuyӃt trұt tӵ phân hҥng,

bҩt cân xӭng thông tin giӳa nӝi bӝ doanh nghiӋp và thӏ trѭӡng vӕn thì thҩp hѫn ÿӕi vӟi

các doanh nghiӋp lӟn, vì vұy các doanh nghiӋp lӟn sӁ phát hành vӕn cә phҫn nhiӅu

hѫn. ĈiӅu này chӍ ra mӕi quan hӋ ngѭӧc chiӅu giӳa tӹ lӋ ÿòn bҭy và kích cӥ doanh

nghiӋp. Mӕi quan hӋ giӳa kích cӥ và giá trӏ cӫa nӧ cӫa các doanh nghiӋp ӣ Trung QuӕcHӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm5Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Tranglà mӝt giá trӏ dѭѫng. Tuy nhiên, lҥi có mӕi quan hӋ âm giӳa kích cӥ và giá trӏ nӧ dài

hҥn. Tuy nhiên, mӕi quan hӋ ngѭӧc chiӅu giӳa kích cӥ và nӧ dài hҥn có thӇ không phҧi

do bҩt cân xӭng thông tin bӣi vì vӕn hóa thӏ trѭӡng ӣ Trung Quӕc rҩt cao, vì vұy viӋc

ÿӏnh giá thҩp cә phҫn mӟi phát hành không cҫn quan tâm. Mӕi quan hӋ ngѭӧc chiӅu

giӳa kích cӥ và nӧ dài hҥn có thӇ bӣi vì các doanh nghiӋp lӟn có thӇ tiӃp cұn thӏ trѭӣng

vӕn ÿӇ tài trӧ bҵng vӕn cә phҫn tӕt hѫn bӣi danh tiӃng cӫa hӑ trong thӏ trѭӡng và sӵ

hҩp dүn cӫa vӕn thu ÿѭӧc trong thӏ trѭӣng thӭ cҩp. CNJng có thӇ bӣi vì chi phí phá sҧn

thҩp ӣ Trung Quӕc do hӋ thӕng pháp lý chѭa hoàn thiӋn và chѭa ÿѭӧc thӵc hiӋn.

Không có bҩt kǤ sӵ bҧo vӋ nào cho các trái chӫ. Thӏ trѭӡng trái phiӃu hҫu nhѭ không

tӗn tҥi. Ngoài ra, chính phӫ Trung Quӕc sӣ hӳu phҫn lӟn vӕn cә phҫn cӫa công ty, và

là chӫ sӣ hӳu chính. Vì vұy, ӣ Trung Quӕc, mӝt sӕ lѭӧng nhӓ các nhà quҧn lý chuyên

nghiӋp, thѭӡng ÿѭӧc chӑn bӣi chính phӫ, kiӇm soát phҫn lӟn các công ty niêm yӃt và

có thӇ buӝc các nhà quҧn lý hành ÿӝng vì lӧi ích cӫa cә ÿông. KӃt quҧ này chӍ ra rҵng

chính sӵ kiӇm soát tұp trung cӫa chính phӫ chӏu trách nhiӋm cho mӕi quan hӋ ngѭӧc

chiӅu giӳa kích cӥ doanh nghiӋp và nӧ dài hҥn.

¾ Tҩm chҳn thuӃ không phҧi tӯ nӧ

Khoҧng thuӃ ÿѭӧc giҧm tӯ khҩu hao ÿѭӧc gӑi là tҩm chҳn thuӃ không phҧi tӯ

nӧ. DeAngelo và Masulis (1980) tranh cãi rҵng tҩm chҳn thuӃ không phҧi tӯ khҩu hao

sӁ thay thӃ cho lӧi ích thuӃ tӯ viӋc tài trӧ nӧ và doanh nghiӋp vӟi tҩm chҳn thuӃ không

phҧi tӯ nӧ lӟn hѫn sӁ sӱ dөng ít nӧ hѫn. Ĉã có nhiӅu bҵng chӭng thӵc nghiӋm xác

nhұn giҧ ÿӏnh này. Tҥi Trung Quӕc cNJng ÿã thҩy ÿѭӧc mӕi quan hӋ âm giӳa nӧ và tҩm

chҳn thuӃ không phҧi tӯ nӧ.

¾ Tính thanh khoҧn

Tính thanh khoҧn hay rӫi ro kinh doanh là mӝt biӃn cӫa xác suҩt kiӋt quӋ tài

chính và ÿѭӧc xem là có tác ÿӝng ngѭӧc chiӅu vӟi ÿòn bҭy doanh nghiӋp. Ĉã có nhiӅu

phѭѫng pháp ÿo lѭӡng tính thanh khoҧn trong nhiӅu bài nghiên cӭu khác nhau. Tҩt cҧ

các bài nghiên cӭu ÿӅu ÿѭa ra kӃt quҧ cho thҩy rҵng có mӕi quan hӋ dѭѫng giӳa tính

thanh khoҧn và ÿòn bҭy.Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm6Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang™ Các nhân tӕ bên ngoài doanh nghiӋp

¾ ThuӃ và tҩm chҳn thuӃ

Các lý thuyӃt vӅ tҩm chҳn thuӃ tranh luұn rҵng mӕi quan tâm vӅ thuӃ và chi phí

phá sҧn có ҧnh hѭӣng trѭӟc tiên ÿӃn quyӃt ÿӏnh cҩu trúc vӕn. Các doanh nghiӋp có

nhiӅu lӧi nhuұn, nhѭng giá trӏ thu ÿѭӧc tӯ tҩm chҳn thuӃ ít nên sӱ dөng nhiӅu nӧ hѫn.

Theo các thuyӃt này, các doanh nghiӋp phҧi trҧ thuӃ mong rҵng sӁ thay nӧ cho vӕn cә

phҫn, ít nhҩt cNJng ÿӃn ÿiӇm mà chi phí phá sҧn bҳt ÿҫu quan trӑng. Có nhiӅu bài

nghiên cӭu cho rҵng, các doanh nghiӋp nhӓ có ít lӧi nhuұn nên sӱ dөng ít nӧ hѫn các

doanh nghiӋp lӟn. Hѫn nӳa, khҧ năng các doanh nghiӋp nhӓ phá sҧn nhiӅu hѫn. Chính

vì vұy vӟi chi phí phá sҧn cao hѫn, lӧi ích tӯ tҩm chҳn thuӃ ít hѫn, ÿiӅu này ÿã dүn ÿӃn

viӋc sӱ dөng nӧ ít hѫn ӣ các doanh nghiӋp nhӓ.

¾ Ngành

Có nhiӅu nhà nghiên cӭu (Myers (1984), Haris và Raviv (1991) chӍ ra rҵng bӣi

vì tài sҧn rӫi ro, loҥi tài sҧn và yêu cҫu nguӗn vӕn nӝi bӝ cӫa các ngành khác nhau thì

khác nhau, tѭѫng tӵ nhѭ vұy chúng ta mong rҵng ÿòn bҭy cӫa các ngành khác nhau

cNJng khác nhau. Tuy nhiên cNJng có vài bài nghiên cӭu thӵc nghiӋm (Balarishnan và

Fox (1993)) không tán thành viӋc xem xét sӭc mҥnh cӫa tác ÿӝng ngành. Và kӃt quҧ

cӫa các bài nghiên cӭu ӣ Trung Quӕc ÿã chӍ ra rҵng tác ÿӝng ngành không ҧnh hѭӣng

ÿáng kӇ ÿӃn cҩu trúc vӕn ӣ nѭӟc này.

1.1.2.2. Cҩu trúc vӕn ӣ nѭӟc phát triӇn

ĈӇ hiӇu rõ cҩu trúc vӕn cӫa các nѭӟc phát triӇn, tác giҧ xin trình bày ÿòn bҭy tҥi

mӝt sӕ quӕc gia tiêu biӇu nhѭ Mӻ, Anh, Ĉӭc. Các sӕ liӋu này thu thұp tӯ bài nghiên

cӭu cӫa tác giҧ FLOAREA IOSUB-DOBRICA năm 2008. Tӯ các kӃt quҧ nghiên cӭu

ta có thӇ thҩy rҵng, tӹ lӋ ÿòn bҭy tҥi các nѭӟc phát triӇn tѭѫng tӵ nhѭ các nѭӟc ÿang

phát triӇn, ÿiӇn hình là Trung Quӕc.Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm7Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc TrangT l 

n 

trên

v n

c 

ph n

trung

bìnhT l n trênv nc ph nc a cT l n trênv nc ph nc aNh tT l n trênv nc ph nc aAnhT l n trênv nc ph nc aM(Ngu͛n: Trang 129, Paper: UK and US multinational corporations capital structure:

different approaches to shareholder value maximization, FLOAREA IOSUBDOBRICA, 2008)

Hình 1.1: Tͽ l͏ nͫ trung bình cͯa các công ty c͝ ph̯n t̩i các n˱ͣc phát tri͋n giai

ÿo̩n 1996 - 2005

KӃt quҧ thұt ngҥc nhiên, khi so sánh cҩu trúc vӕn cӫa các nѭӟc phát triӇn, các

kӃt quҧ nghiên cӭu cho thҩy cҩu trúc vӕn cӫa các công ty ÿa quӕc gia ӣ Mӻ, Ĉӭc có tӹ

lӋ ÿòn bҭy cao hѫn nhiӅu so vӟi các công ty ӣ Anh. ViӋc phө thuӝc tѭѫng ÿӕi thҩp vào

tài trӧ nӧ cӫa các công ty ÿa quӕc gia cӫa Anh ÿã chӍ ra viӋc ѭa thích sӱ dөng vӕn cә

phҫn hѫn. ĈiӅu này mâu thuүn vӟi kӃt quҧ ÿѭӧc giҧi thích bӣi nhӳng ngѭӡi thӯa nhұn

viӋc sӱ dөng nӧ càng nhiӅu thì càng gia tăng tài sҧn cә ÿông. Ngѭӧc lҥi vӟi Anh, ӣ các

nѭӟc các phát triӇn khác, ngoài lӧi thӃ vӅ tҩm chҳn thuӃ, chi phí sӱ dөng nӧ còn thҩp

hѫn chi phí sӱ dөng vӕn cә phҫn. Do ÿó lӧi nhuұn cho cә ÿông là cao hѫn khi sӱ dөng

nhiӅu nӧ thay cho vӕn cә phҫn (Batsch, 2002).Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm8Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc TrangMӝt cái nhìn cө thӇ hѫn vӅ tài sҧn ròng, tӹ sӕ nӧ ròng và chi trҧ cho thҩy

khoҧng cách ngày càng rӝng giӳa các công ty ÿa quӕc gia cӫa Mӻ vӟi Anh. Dѭӡng nhѭ

kӃt quҧ cӫa viӋc thanh toán cә tӭc khiӃn các công ty cӫa Anh phҫn lӟn lӵa chӑn tài trӧ

chӫ yӃu tӯ vӕn cә phҩn. Ngѭӧc lҥi, chính sách cә tӭc cӫa các công ty ÿa quӕc gia cӫa

Mӻ tiӃp tөc ӣ mӭc vӯa phҧi và viӋc mua lҥi cә phiӃu tӯ trung bình ÿӃn cao trong viӋc

phát hành cә phiӃu mӟi. Nguӗn gӕc cӫa tӹ lӋ nӧ tѭѫng ÿӕi cao ӣ Mӻ là do hoҥt ÿӝng

mua lҥi cә phiӃu lӟn. Các quyӅn chӑn cә phiêu phә thông lӟn ӣ Mӻ dүn ÿӃn làn song

mua lҥi cә phiӃu khәng lӗ, ÿӇ ÿӕi phó vӟi vҩn ÿӅ pha loãng. Phân phӕi cә tӭc ÿҥi diӋn

cho cѫ chӃ tài chính trong viӋc tҥo ra giá trӏ cә ÿông ӣ các công ty ÿa quӕc gia tҥi Anh,

trong khi hӛn hӧp tăng vӕn và chính sách cә tӭc là kênh giá trӏ cӫa cә ÿông cӫa các

công ty ÿa quӕc gia tҥi Anh và Mӻ.

Ngoài ra, kӃt quҧ nghiên cӭu cӫa Franck Bancel (2002) ӣ các nѭӟc Châu Âu ÿã

chӍ ra rҵng khoҧng ba phҫn tѭ doanh nghiӋp có tӹ lӋ nӧ trên vӕn cә phҫn mөc tiêu, và

khoҧng mӝt nӱa doanh nghiӋp duy trì tӹ lӋ mөc tiêu này. Mӝt phҫn lӟn các doanh

nghiӋp (hѫn 50%) có nӧ ngҳn hҥn nhiӅu, hѫn 70% phҧn hӗi rҵng có phát hành vӕn cә

phҫn và khoҧng 45% phát hành nӧ chuyӇn ÿәi trong mѭӡi năm qua. Khoҧng 75% phҧn

hӗi cho thҩy rҵng hӑ tính chi phí cӫa vӕn cә phҫn, và khoҧng 70% trong sӕ hӑ sӱ dөng

CAPM ÿӇ tính chi phí này.

Bên cҥnh ÿó, bài nghiên cӭu cӫa John R. Graham và Campbell R. Harvey dã

cho chúng ta mӝt cái nhìn tәng quát hѫn vӅ cҩu quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn cҩu trúc vӕn cӫa

các công ty tҥi Hoa KǤ. Cuӝc khҧo sát cӫa 2 ông ÿã thu ÿѭӧc 392 phiӃu trҧ lӡi cӫa các

giám ÿӕc tài chính. Qua ÿó cho thҩy nhӳng nhân tӕ nhѭ tính linh hoҥt tài chính và xӃp

hҥng tín dөng là quan trӑng nhҩt khi các giám ÿӕc quyӃt ÿӏnh sӱ dөng nӧ, còn khi sӱ

dөng vӕn cә phҫn, các giám ÿӕc quan tâm nhҩt là sӵ pha loãng EPS và giá cә phiӃu

gҫn ÿây.

Qua ÿó, ta thҩy quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn cҩu trúc vӕn cӫa các giám ÿӕc tҥi Mӻ chӏu

tác ÿӝng hӛn hӧp cӫa các nhân tӕ nhѭ tác ÿӝng tín hiӋu, chi phí giao dӏch, chi phí ÿҫu

tѭ giӟi mӭc, tài sҧn thӃ chҩp, cân nhҳc vӅ tiӅn mһt. Tác giá chia các nhân tӕ này thành

2 nhóm chính là nhân tӕ nӝi bӝ và nhân tӕ bên ngoài doanh nghiӋp.Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm9Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang™ Các nhân tӕ nӝi bӝ doanh nghiӋp:

¾ Sӵ pha loãng EPS:

Theo quan ÿiӇm lý thuyӃt thì thu nhұp sӁ không bӏ pha loãng (trong dài hҥn) nӃu

công ty ÿó kiӃm ÿѭӧc tӍ lӋ lӧi nhuұn hoàn lҥi cҫn thiӃt trên các cә phҫn mӟi. Ngѭӧc lҥi,

nӃu các nguӗn tài chính thu ÿѭӧc do phát hành nӧ, sӕ lѭӧng các cә phҫn vүn không ÿәi

và vì thӃ EPS có thӇ gia tăng. Tuy nhiên, càng nhiӅu khoҧn vay ÿѭӧc sӱ dөng, cә tӭc sӁ

ÿѭӧc nâng lên, và chúng ta biӃt giá cӫa cә phҫn sӁ không tăng cho ÿӃn khi EPS cao

hѫn. Dù sao, có nhӳng bҵng chӭng cho rҵng các nhà ÿiӅu hành quan tâm tӟi viӋc phát

hành cә phҫn làm pha loãng thu nhұp trên mӛi cә phҫn.

Bài nghiên cӭu cӫa Franck Bancel và Usha R. Mittoo cho biӃt mӝt sӕ lѭӧng lӟn

CFO ÿѭӧc hӓi (khoҧng 64%) ÿã phát hành cә phҫn trong 10 năm gҫn ÿây thì cho rҵng

sӵ pha loãng lӧi nhuұn trên mӛi cә phҫn là nhân tӕ quan trӑng hoһc rҩt quan trӑng

trong viӋc phát hành cә phҫn. Còn theo John R. Graham và Campbell R. Harvey thì có

tӟi 68.6% các CEO ÿѭӧc khҧo sát cho biӃt sӵ pha loãng lӧi nhuұn trên mӛi cә phҫn là

nhân tӕ quan trӑng trong viӋc phát hành cә phҫn.

Tҥi sao viӋc pha loãng EPS lҥi ҧnh hѭӣng nhiӅu nhѭ vұy ÿӃn viӋc phát hành cә

phҫn thѭӡng? Khi phát hành thêm cә phҫn thѭӡng, thì ngay lұp tӭc sӕ cә phҫn này sӁ

tăng lên trong khi ÿó sӕ tiӅn thu ÿѭӧc tӯ viӋc phát hành thêm cә phҫn chѭa thӵc sӵ

ÿѭӧc ÿѭa vào tҥo thêm lӧi nhuұn cho công ty dүn ÿӃn viӋc giҧm EPS hay EPS bӏ pha

loãng. NӃu công ty không có tăng trѭӣng trong năm pha loãng thì khҧ năng thӏ giá cә

phҫn sӁ giҧm do thu nhұp trên cә phҫn bӏ giҧm.

¾ Pha loãng viӋc nҳm giӳ cә phҫn cӫa cә ÿông

ViӋc phát hành thêm cә phҫn cӫa công ty ngoài viӋc có thӇ huy ÿӝng vӕn còn

làm giҧm quyӅn lӵc kiӇm soát cӫa mӛi cә ÿông ÿӕi vӟi công ty. ĈiӅu này liên quan ÿӃn

vҩn ÿӅ chi phí ÿҥi diӋn. ThӇ hiӋn ӣ mâu thuүn giӳa các giám ÿӕc và cә ÿông. Khi vӕn

chӫ sӥ hӳu càng cao, sӕ lѭӧng cә ÿông hiӋn hӳu càng nhiӅu, thì áp lӵc vӅ kǤ vӑng cӫa

nhà ÿҫu tѭ cNJng nhѭ sӵ quҧn lý, giám sát cӫa hӑ lên các nhà ÿiӅu hành công ty càng

lӟn.

Hӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm10Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc TrangMөc tiêu chính cӫa các chӫ sӣ hӳu là nҳm quyӅn kiӇm soát hoҥt ÿӝng cӫa công

ty. Các chӫ sӣ hӳu không muӕn chia sҿ quyӅn kiӇm soát công ty bӣi vì ÿiӅu ÿó có thӇ

làm cҧn trӣ khҧ năng huy ÿӝng vӕn. Do vұy ÿӇ ÿҧm bҧo nguyên tҳc này ÿòi hӓi các chӫ

sӣ hӳu công ty khi cҫn thiӃt gia tăng vӕn phҧi huy ÿӝng tӯ nguӗn vӕn cә phҫn ѭu ÿãi

hay cә phҫn thѭӡng cho cә ÿông hiӋn hӳu. Trong thӵc tӃ có 50.4% các CFO tҥi Mӻ

nghƭ rҵng ÿiӅu này quan trӑng (John R. Graham và Campbell R. Harvey) trong khi ÿó

theo khҧo sát tҥi Châu Âu thì có khoҧng 35% CFO ÿѭӧc hӓi cho biӃt yӃu tӕ pha loãng

viӋc nҳm giӳ cӫa cә ÿông là rҩt quan trӑng.

¾ Lӧi nhuұn giӳ lҥi

Tҥi Mӻ, lӧi nhuұn giӳ lҥi không ÿӫ là mӝt tác ÿӝng khá quan trӑng lên quyӃt

ÿӏnh ÿӕi vӟi viӋc phát hành nӧ (46.8% xӃp vӏ trí thӭ 4). Cách hành ÿӝng này nhìn

chung phù hӧp vӟi mô hình trұt tӵ phân hҥng. Các công ty nhӓ nhiӅu nói rҵng hӑ sӱ

dөng nӧ do lӧi nhuұn giӳ lҥi không ÿӫ, phù hӧp vӟi mô hình trұt tӵ phân hҥng nӃu các

công ty nhӓ bӏ ÿӏnh giá thҩp vӕn cә phҫn liên quan ÿӃn thông tin bҩt cân xӭng. Tuy

nhiên, chӍ có bҵng chӭng khiêm tӕn rҵng các công ty phát hành vӕn cә phҫn bӣi vì lӧi

nhuұn gҫn ÿây thì không ÿӫ tài trӧ cho các hoҥt ÿӝng (30.4%) và thұm chí ít bҵng

chӯng chӍ ra rҵng các công ty phát hành vӕn cә phҫn sau khi khҧ năng phát hành nӧ

hoһc nӧ có thӇ chuyӅn ÿәi bӏ giҧm bӟt (15.6%). Tuy nhiên, tҥi Châu Âu, Lӧi nhuұn giӳ

lҥi không ÿӫ chӍ chiӃm tӹ trӑng vӯa phҧi, khoҧng 28%, khá thҩp so vӟi Mӻ.

¾ Duy trì tӹ lӋ nӧ mөc tiêu

D/E là chӍ sӕ phҧn ánh quy mô tài chính cӫa công ty. Theo lý thuyӃt ÿánh ÿәi

cҩu trúc vӕn các doanh nghiӋp có tӹ lӋ nӧ trên vӕn cә phҫn tӕi ѭu mà chúng xác ÿӏnh

bӣi cân bҵng các lӧi ích và chi phí cӫa nӧ. Trong nhӳng mô hình ÿánh ÿәi truyӅn thӕng

lӧi ích chính cӫa nӧ là lӧi ích cӫa tҩm chҳn thuӃ. Nhӳng chi phí chӫ yӃu ÿѭӧc kӃt hӧp

vӟi kiӋt quӋ tài chính và chi phí thuӃ cá nhân mà các trái chӫ gánh chӏu khi hӑ nhұn thu

nhұp lӧi tӭc.

NӃu mӝt công ty vay nӧ nhiӅu ÿӇ chi trҧ cho mӭc chi phí hoҥt ÿӝng cao cӫa

mình (tӭc là có tӹ lӋ D/E cao) thì nó có thӇ thu ÿѭӧc nhiӅu lӧi nhuұn hѫn so vӟi viӋcHӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm11Luұn văn thҥc sӻ kinh tӃGVHD : NguyӉn Thӏ Ngӑc Trangphát hành cә phҫn. Và nӃu lӧi nhuұn công ty thu ÿѭӧc cao hѫn nhiӅu so vӟi chi phí ÿi

vay thì các cә ÿông cӫa công ty cNJng sӁ thu ÿѭӧc nhiӅu lӧi ích. Tuy nhiên lӧi nhuұn thu

ÿѭӧc tӯ các hoҥt ÿӝng ÿҫu tѭ và kinh doanh bҵng khoҧn tiӅn ÿi vay có thӇ sӁ không bù

ÿҳp ÿѭӧc các chi phí ÿi vay dүn tӟi viӋc công ty có thӇ sӁ bӏ phá sҧn. Thông thѭӡng nӃu

D/E ӣ mӭc cao có nghƭa là công ty thѭӡng thông qua các khoҧn nӧ ÿӇ chi trҧ cho các

hoҥt ÿӝng cӫa mình. ĈiӅu này sӁ dүn ÿӃn thu nhұp không әn ÿӏnh, vì công ty thѭӡng

phҧi trҧ các khoҧn lãi phát sinh. Do ÿó ÿӇ duy trì tӹ lӋ nӧ/vӕn cә phҫn mөc tiêu mà các

công ty phát hành vӕn cә phҫn, có 51.6% các CEO tҥi Mӻ cho rҵng viӋc duy trì tӹ lӋ

D/E mөc tiêu là rҩt quan trӑng, trong khi có 54% các CEO tҥi Châu Âu cho rҵng ÿây là

ÿiӅu quan trӑng.

™ Các nhân tӕ bên ngoài doanh nghiӋp:

¾ Tính linh hoҥt tài chính

Trong các nghiên cӭu gҫn ÿây tҥi Mӻ và Châu Âu, các quyӃt ÿӏnh cҩu trúc vӕn

quan trӑng nhҩt ÿӕi vӟi doanh nghiӋp là mong muӕn ÿҥt ÿѭӧc và giӳ ÿѭӧc tính linh

hoҥt vӅ tài chính. Nhӳng công ty có tính linh hoҥt vӅ tài chính có khҧ năng tránh ÿѭӧc

sӵ kiӋt quӋ tài chính trѭӟc nhӳng biӃn ÿӝng tiêu cӵc có ÿӫ khҧ năng nҳm bҳt và thӵc

hiӋn nhӳng cѫ hӝi có lӧi nhuұn xuҩt hiӋn. Tính linh hoҥt tài chính cӫa doanh nghiӋp

phө thuӝc vào chi phí tài chính bên ngoài. Nó cNJng là kӃt quҧ cӫa nhӳng quyӃt ÿӏnh có

tính chiӃn lѭӧc cӫa doanh nghiӋp liên quan ÿӃn ÿҫu tѭ, khҧ năng thanh toán và cҩu trúc

vӕn. Theo kӃt quҧ cuӝc nghiên cӭu, tҥi Mӻ tính linh hoҥt tài chính ҧnh hѭӣng ÿӃn

quyӃt ÿӏnh phát hành nӧ ÿѭӧc các nhà quҧn trӏ cho là rҩt quan trӑng chiӃm ÿӃn gҫn

60% (cao nhҩt). Tҥi Châu Âu, khoҧng 88% các giám ÿӕc ÿánh giá tính linh hoҥt tài

chính quan trӑng hoһc rҩt quan trӑng.

¾ ThuӃ và Tҩm chҳn thuӃ

Lӧi ích tӯ tҩm chҳn thuӃ thì quan trӑng trong nhӳng quyӃt ÿӏnh cҩu trúc vӕn:

44.9% CFO cӫa Mӻ và khoҧng 58% CFO cӫa Châu Âu nói nó thì quan trӑng. Lӧi ích

tӯ thuӃ thì quan trӑng nhҩt ÿӕi vӟi các công ty lӟn, bão hoà và chi trҧ cә tӭc - các côngHӑc Viên Thӵc HiӋn: Lѭu Hӗng Trâm12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CẤU TRÚC VỐN ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×