Tải bản đầy đủ
Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP

Tải bản đầy đủ

Bảng xác định các điểm kiểm soát tới hạn

Công đoạn chế biến

Câu hỏi 1

Câu hỏi 2

Câu hỏi 3

Câu hỏi 4

(C/K)

(C/K)

C/K)

(C/K)

Sinh học

C

K

C

C

K

Hóa học

C

K

K

-

-

Vật ly

C

K

K

-

K

Sinh học

C

K

C

C

K

Hóa học

C

K

K

-

K

Vật ly

C

K

K

-

K

Sinh học

C

K

C

C

K

Hóa học

C

K

K

-

K

Vật ly

C

K

K

-

K

Sinh học

C

K

C

K

C

Sinh học

C

K

K

-

K

Hóa học

C

K

-

-

-

Vật ly

C

K

-

-

-

Mối nguy cần kiểm soát

CCP

 
 
Malt đại mạch
 
 
Tiếp

Nguyên liệu thay thế -

 

gạo

nhận
 nguyên
 

Hoa houblon

 liệu

Nấm men bia

Nước

Bảo quản nguyên liệu

Sinh học

C

K

C

C

K

Nghiền

Vật ly

C

K

K

-

K

Hồ hóa

Sinh học

C

K

K

-

K

Nấu hoa

Hóa học

C

K

C

C

K

Làm lạnh nhanh

Sinh học

C

K

C

K

C

Sinh học

C

C

-

-

C

Hóa học

C

K

C

K

C

Hóa học

C

K

K

-

K

Vật ly

C

K

K

-

K

Sinh học

C

K

C

K

C

Hóa học

C

K

K

-

K

Lên men chính

Chiết chai

Thanh trùng