Tải bản đầy đủ
Hình 3.1: Kết quả làm quen với TA của trẻ 4-5 trước TN

Hình 3.1: Kết quả làm quen với TA của trẻ 4-5 trước TN

Tải bản đầy đủ

nhưng không đáng kể.
Nhìn chung mức độ LQTA của cả 2 nhóm đều chưa cao và không
đồng đều. Và có thể thấy rằng mức độ biểu LQTA của trẻ 4- 5 tuổi trước
khi tham gia TN của cả 2 nhóm ĐC và TN là tương đương nhau và ở mức
độ còn thấp. Điều đó chứng tỏ việc sử dụng bài hát cho trẻ 4-5 tuổi
LQVTA ở trường MN hiện nay chưa phát huy được hiệu quả. Các hình
thức do giảo viên sử dụng trong giờ HĐ LQVTA còn chưa được đa dạng
dẫn đến hiệu tình trạng trên.
3.6.2. Phân tích kết quả đo sauthực nghiệm
Mức độ LQTA của trẻ 4-5 tuổi sau TN trên 2 nhóm ĐC và TN qua từng
hoạt động


Hoạt động 1: Học hát bài hát: “Little pet”, nhạc: “Con chim non”
Bảng 3.4. Kết quả biểu hiện MĐ LQTA ở trẻ 4-5 tuổi sau TN trên 2 nhóm ĐC và
TN thông qua hình thức học hát bài hát “Little pet", nhạc “Con chim non”
Xuất sắc

Lớp

SL
2
4

ĐC
TN

%
10
20

Giỏi
SL
4
7

Khá

% SL
20 12
35
8

%
60
40

Trung Bình
SL
2
1

%
10
5

Yếu
SL
0
0

%
0
0

7,2
7,6
5

Hình 3.2. Kết quả biểu hiện MĐ LQTA ở trẻ 4-5 tuổi sau TN trên 2 nhóm ĐC và
TN thông qua hình thức học hát bài hát “Little pet”, nhạc: “Con chim non”
Nhìn vào bảng kết quả và biểu đồ minh họa ta có thể thấy rõ rằng, tỉ lệ
trẻ đạt mức độ LQTA loại yếu đã không còn, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch
giữa mức độ làm quen T.A thông qua HĐ1 của nhóm TN và nhóm ĐC. Tỉ lệ
HS đạt mức độ XS, G ở nhóm TN vẫn cao hơn ở nhóm ĐC (10-15%), điều
này dẫn đến tỉ lệ HS đạt mức độ LQTA loại K ở nhóm ĐC cao hơn nhóm TN
20% và tỉ lệ HS ở mức độ LQTA TB ở nhóm ĐC cao hơn nhóm TN k đáng
kể 5%.
75

Điểm trung bình cộng của của cả 2 nhóm đều tăng lên rõ rệt, nhóm TN
tăng 1,4, nhóm ĐC tăng 1,05. Nhóm TN cao hơn nhóm ĐC tuy nhiên mức độ
chênh lệch là không đáng kể. So với trước TN tỉ lệ HS LQVTA ở mức độ XS
trong nhóm TN tăng lên 10%, nhóm ĐC tăng 5%, ở mức độ G nhóm TN tăng
15%, nhóm ĐC tăng 10%.
Sau khi áp dụng sự thay đổi trong hình thức dạy học của GV điển hình
là sáng tạo bài hát: “Litlle pet” trên nền nhạc bài: “Con chim non” thì mức độ
LQTA của cả hai nhóm TN và ĐC đều đã đạt mức K trở lên.

76Hoạt động 2. Dạy hát kết hợp vận động, bài hát: “Hokey Pokey”
Bảng 3.5. Kết quả biểu hiện mức độ làm quen với tiếng Anh ở trẻ 4-5 tuổi
thông qua hình thức hoạt động dạy hát kết hợp vận động theo bài hát: “Hokey
Pokey” sau thực nghiệm trên 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm
Lớp

Xuất sắc
Giỏi
SL % SL %

Khá
SL
%

ĐC

2

10

1

5

10

TN

3

15

7

35 8

Trung Bình
SL
%

Yếu
SL %

50

7

35

0

0

40

2

10

0

0

6,2
5
7,4
5

Hình 3.2. Kết quả biểu hiện mức độ làm quen với tiếng Anh ở trẻ 4-5 tuổi
thông qua hình thức hoạt động
“Dạy hát kết hợp vận động theo bài hát, “Hokey Pokey” sau thực nghiệm trên
2 nhóm đối chứng và thực nghiệm
Nhìn vào bảng mức độ LQTA của trẻ thông qua HTHĐ dạy hát kết hợp
với vận động, cụ thể bài hát: “Hokey pokey”, có thể thấy đã có thêm sự tiến
bộ rõ rệt. Tỷ lệ mức độ biểu hiện của 2 nhóm ĐC và TN khá tương đồng
nhau, cụ thể như sau:
Số lượng trẻ LQVTA ở mức XS của nhóm ĐC là 15% cao hơn nhóm TN
là 5%. Số trẻ biểu hiện mức độ LQVTA ở mức G của nhóm ĐC thấp hơn nhiều
lần nhóm TN (nhóm ĐC 5% còn nhóm TN là 35%). Số trẻ biểu hiện mức độ
LQTA ở mức K và TB chiếm tỉ lệ khá cao. Ở nhóm ĐC tỷ lệ trẻ biểu hiện mức
độ LQTA ở mức K là 10 chiếm 50%, trong khi đó nhóm TN là 40 %.
Điểm trung bình đánh giá mức độ LQTA của trẻ sau thực nghiệm với
HT HĐ 2 ở nhóm ĐC là 6,25, ở nhóm TN là 7,45. So với trước TN, hình thức
HĐ này cũng có mang lại hiểu quả khi không còn mức độ yếu và hầu hết trẻ
đạt từ mức độ TBK trở lên.
Như vậy nhìn chung đa phần trẻ ở 2 nhóm ĐC và TN đã có sự tiến bộ
77

và đạt hiệu quả LQVTA Chứng tỏ khi sử dụng bài hát “Hokey pokey” trong
HĐ LQVTA có sự thay đổi về hình thức khi có thêm vận động sẽ giúp trẻ đạt
được hiệu quả tốt hơn.


Hoạt động 3: Sử dụng bài hát: “Family Finger” để chơi trò chơi
Bảng 3.6. Kết quả biểu hiện mức độ làm quen với tiếng Anh ở trẻ 4-5 tuổi thông qua
hình thức hoạt động: “Sử dụng bài hát “Family finger” để chơi trò chơi" sau thực
nghiệm trên 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm
Lớp

Xuất sắc
Giỏi
SL % SL %

ĐC
TN

3
4

15
20

4
8

Khá
SL
%

20 5
40
6

25
30

Trung Bình
SL
%
8
2

40
10

Yếu
SL %
0
0

0
0

6.4
7,6

Hình 3.3. Kết quả biểu hiện mức độ làm quen với tiếng Anh ở trẻ 4-5 tuổi
thông qua hình thức hoạt động “Sử dụng bài hát “Family finger” để chơi
trò chơi” sau thực nghiệm trên 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm
Nhìn vào bảng tổng hợp mức độ LQTA của trẻ trong HĐ LQTA với
hình thức mới là sử dụng bài hát vào tổ chức trò chơi, cụ thể là bài: “Family
Finger”, có thể thấy:
Ở cả 2 nhóm ĐC và TN đều có sự tiến bộ hơn so với trước TN. Mức độ
LQTA của trẻ nhóm TN cao hơn nhóm ĐC cụ thể như sau:
Tỷ lệ số trẻ biểu hiện mức độ LQTA mức độ XS của nhóm TN (20%)
cao hơn so với tỉ lệ trẻ đạt mức độ XS của nhóm ĐC 5 %. Tỷ lệ số trẻ biểu
hiện MĐLQTA đạt MĐ K của 2 nhóm TN và ĐC tương đương nhau (2530%). Sự khác biệt thể hiện rõ rệt nhất ở tỷ lệ số trẻ biểu hiện KN giao tiếp
đạt mức TB. Trong khi nhóm TN chỉ còn (10%)số trẻ thì nhóm ĐC vẫn còn
tới ( 40%) số trẻ còn biểu hiện MĐLQTA ở mức độ trung bình .
Điểm trung bình về mức độ biểu hiện của MĐLQTA nhóm ĐC sau
thực nghiệm 6,4 cao hơn trước TN (6,4 - 5,8 = 0,6)
Điểm trung bình về mức độ biểu hiện của MĐLQTA nhóm TN sau
78

thực nghiệm 7,6 cao hơn trước TN (7,6 - 6,6 = 1)
Như vậy, MĐ LQTA của trẻ ở nhóm TN tiến bộ hơn nhóm ĐC (= 7,6 6,4 = 1,2)
Tiểu kết chương 3
Từ cơ sơ lí luận và thực tiễn về sử dụng BH cho trẻ 4-5 tuổi LQVTA,
chúng tôi đã đưa ra các nguyên tắc đề xuất BP. Và trên cơ sở tuân thủ các
nguyên tắc đề xuất BP, chúng tôi đề xuất ra 10 BP SD BH cho trẻ 4-5 tuổi
LQVTA trong trường MN:
1.

Sử dụng các bài hát tiếng Anh tự sáng tác dựa trên giai điệu của các bài hát

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gần gũi, thân thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ
Sử dụng bài hát tiếng Anh kết hợp vận động minh họa
Sử dụng bài hát tiếng Anh để tổ chức các trò chơi
Sử dụng bài hát tiếng Anh để kể truyện tiếng Anh
Sử dụng bài hát tiếng Anh để đóng kịch
Sử dụng bài hát tiếng Anh để học bài thơ
Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
Xây dựng môi trường học tập tích cực cho trẻ
Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả sử dụng bài hát cho trẻ LQ

với tiếng Anh ở trường MN
10. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong sử dụng bài hát
cho trẻ làm quen với tiếng Anh
Kết quả thực nghiệm và khảo sát thực tế cho thấy các nhóm biện pháp
sử dụng BH cho trẻ 4-5 tuổi LQVTA ở trường MN Xuân La mà đề tài đề xuất
đều có tính cấp thiết và rất khả thi
Các BP thay đổi cách thức giảng dạy của GV (6BP đầu tiên) trên sẽ
giúp GV có các hướng điều chỉnh phương pháp giảng dạy giúp cho trẻ
4 -5 tuổi có hứng thú LQVTA, góp một phần nhỏ bé cho chất lượng GD được
nâng cao.
Từ đây chúng tôi tiến hành thực nghiệm các HĐ cụ thể dựa trên 10 BP
đã đề xuất.
Và những kết quả thu được trong quá trình TN, chúng tôi rút ra những
kết luận sau:
79

Trước TN, mức độ hứng thú của trẻ mẫu 4-5 tuổi ở cả 2 nhóm TN và
ĐC là tương đối như nhau và chưa cao, chủ yếu là ở mức độ ít hứng thú. Sau
TN, mức độ hứng thú HĐ LQVTA của trẻ 4-5 ở nhóm TN cao hơn nhóm ĐC,
trong đó tập trung ở mức độ hứng thú và rất hứng thú, mức độ ít hứng thú
giảm đáng kể, và không có trẻ nào không hứng thú HĐLQVTA bằng cách
hình thức mới. Mức độ LQTA của trẻ cũng đạt hiệu quả rõ rệt, khi tỉ lệ mức
độ giỏi, khá tăng lên đáng kể và không còn mức độ yếu.
Kết quả TN cho thấy tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp được
đề tài đề xuất. Giả thuyết khoa học của đề tài đã được kiểm chứng.
Kết quả khảo sát cho thấy nếu kết hợp được cả từ phía nhà trường, cán
bộ quản lí và phụ huynh thì hiệu quả sử dụng BH trong HĐLQVTA của
trường MN Xuân La sẽ được cải tiến rõ rệt
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu đề tài: “Sử dụng bài hát cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với
tiếng Anh ở trường mầm non Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội” chúng tôi rút ra một
số kết luận sau:
Từ thực trạng sử dụng bài hát cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh ở
trường mầm non Xuân La hiện nay cho thấy phần lớn GV đều nhận thức được
tầm quan trọng và hiệu quả tích cực của BH trong việc cho trẻ 4-5 tuổi làm
quen với tiếng Anh. Số giáo viên thường xuyên sử dụng BH trong HĐ này
chiếm tỉ lệ cao. Tuy nhiên việc khai thác,sử dụng nguồn BH còn gặp nhiều
khó khăn như: Số lượng bài hát còn hạn chế, thiếu các tư liệu hướng dẫn về
quy trình sử dụng BH, .v.v. gây ảnh hưởng đến kết quả học ngoại ngữ của trẻ.
Từ những thành tựu và hạn chế của việc sử dụng BH trong HĐ cho trẻ
4-5 tuổi LQVTA ở trường mầm non Xuân La, đề tài đã xây dựng được 10 BP
góp phần nâng cao mức độ LQ với tiếng Anh thông qua sử dụng BH ở trường
mầm non Xuân La. Những BP ấy gồm:
1.

.Sử dụng các bài hát tiếng Anh tự sáng tác dựa trên giai điệu của các bài hát
80

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gần gũi, thân thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ
Sử dụng bài hát tiếng Anh kết hợp vận động minh họa
Sử dụng bài hát tiếng Anh để tổ chức các trò chơi
Sử dụng bài hát tiếng Anh để kể truyện tiếng Anh
Sử dụng bài hát tiếng Anh để đóng kịch
Sử dụng bài hát tiếng Anh để học bài thơ
Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
Xây dựng môi trường học tập tích cực cho trẻ
Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả sử dụng bài hát cho trẻ LQ

với tiếng Anh ở trường mầm non
10. Tích cực trong Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong
sử dụng bài hát cho trẻ làm quen với tiếng Anh
Kết quả khảo sát lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia, cán bộ quản lí
và giáo viên cho thấy: Các BP sử dụng BH cho trẻ 4-5 tuổi LQ với TA ở
trường mầm non Xuân La đề xuất có tính cần thiết và khả thi cao, phù hợp
với thực tiễn của trường.Việc thực hiện đồng bộ các BP trên sẽ có tác dụng
nâng cao chất lượng của hoạt động này trong nhà trường.
2. KIẾN NGHỊ
2.1. Đối với nhà quản lí giáo dục
- Tạo điều kiện để GV được học tập và nâng cao trình độchuyên môn.
Tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng thêm về đàn, về
giai điệu,tiết tấu, soạn lời cho bài nhạc dựa trên giai điệu có sẵn.
- Cung cấp cho GV những tài liệu có liên quan đến vấn đề về sử dụng
bài hát cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh ở trường MN (sách sưu tầm
các bài hát, sách hướng dẫn quy trình sử dụng .v.v.) để củng cố cho GV các
kiến thức cũng như các tư liệu cần thiết.
- Đảm bảo số lượng trẻ trong một lớp đạt chuẩn.
- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động tại
trường mầm non, cũng như trong các hoạt động sử dụng BH tiếng Anh như:
Loa, đài, máy tính.v.v.
- Tranh thủ sự đầu tư từ ngân sách và ủng hộ từ các nguồn xã hội hóa
GD, đặc biệt tuyên truyền cho phụ huynh về chương trình, huy động xây
dựng cơ sở, ủng hộ đồ dùng, nguyên vật liệu tạo môi trường GD, trang phục
81

biểu diễn làm phong phú thêm hoạt động văn nghệ tại trường.
- Tận dụng hiệu quả hơn nữa chính sách xã hội hóa giáo dục, đưa phụ
huynh đến gần hơn với các HĐ ở trường của con trẻ.
2.2. Đối với giáo viên mầm non:
- Nâng cao ý thức học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn. Tích lũy tư
liệu, tận dụng các trang thiết bị được hỗ trợ tích cực tìm tòi để tìm ra các hình
thức sử dụng bài hát trong HĐ LQVTA mới, hấp dẫn và hiệu quả hơn.
- Luôn tạo cảm giác an toàn, thoải mái để trẻ có thể tự do thể hiện khả
năng ngoại ngữ của mình.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1.

Đào Thanh Âm (chủ biên) (1995), Trịnh Hân, Nguyễn Thị Hòa, Đinh
Văn Vang, Giáo dục học mầm non, Tập 3, Nhà xuất bản Đại học Sư

2.

phạm Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo
và hướng dẫn thực hiện chương trình (3 – 4 tuổi) (1998), Nhà xuất bản

3.

Giáo dục, Hà Nội.
Nguyễn Hữu Cẩn (1996), Sự phát triển tiếng mẹ đẻ ở trẻ em và việc học
tiếng nước ngoài, Ngôn ngữ học 1996 – Diễn đàn học tập và nghiên cứu,

4.

Hà Nội.
Hoàng Chúng (1982), Phương pháp thống kê toán học trong khoa giáo dục,

5.

Nhà xuất bản Giáo Dục, Hà Nội.
Lại Hải Hà (2016), Biện pháp sử dụng bài hát trong hoạt động cho trẻ MG

6.

5-6 tuổi làm quen với tiếng Anh ở trường MN, Luận văn thạc sĩ khoa học.
Phạm Minh Hạc (1996), Tuyển tập Tâm lý học J. Piaget, Nhà xuất bản

7.

Giáo dục, Hà Nội.
Nguyễn Thị Hòa (2012), Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc học mầm

8.

non, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội.
Nguyễn Thị Hòa (2014), Giáo trình giáo dục dọc ở bậc học mầm non,

9.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội.
Phạm Thị Hòa (2012), Giáo trình: Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ
mầm non (dành cho hệ Cao đắng sư phạm mầm non), Nhà xuất bản Giáo

82

10.

dục Việt Nam.
Nguyễn Công Hoàn (1995), Tâm lí học trẻ em, Nhà xuất bản Giáo dục

11.

Hà Nội.
Hội tâm lý giáo dục học Việt Nam (1996), “Piaget – Nhà tâm lý học vĩ

12.

đại thế kỷ XX”.
Noam Chomxky,"Language and mind" (2012)- "Ngôn ngữ và ý thức"

13.

Hoàng Vân dịch, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đinh Hồng Thái, Trần Thị Mai (2014), Giáo trình Phương pháp phát
triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm

14.

non, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Đinh Hồng Thái (2015), Giáo trình phát triển ngôn ngữ trẻ tác giả tuổi

15.

mầm non, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội.
Hoàng Quý Tỉnh (2013), Tiếng Anh Giáo dục mầm non, Nhà xuất bản

16.

Đại học Sư phạm Hà Nội.
Phùng Đức Toàn (2012), Phương án 0 tuổi (bộ 3 cuốn), Nhà xuất bản

17.

Lao động Xã hội
Lê Thị Ánh Tuyết (1998), “Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục

18.

mầm non”, Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 63, trang 90.
Lê Thị Ánh Tuyết (2005), Giáo dục mầm non – Những vấn đề lý luận va

19.

thực tiễn, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
Lê Thanh Vân (2007), Giáo trình sinh lí học trẻ em, Nhà xuất bản Đại
học Sư phạm Hà Nội.

Tiếng Anh:
1.
2.
3.
4.

Website: Dreamenglish.com
Website: Eduplay.com
How to teach English to young learners, Martin Sketchley
Joan Kang Shin, JoAnn Crandall (2005), Teaching languages to young

5.
6.
7.
8.

learners, Cambridge University
List of nursery rhymes
Motivating learning Alan Mackenzie channel
National Geographic learning: young learners channel
Practical English languge teaching young learner By Caroline T.Line,

9.

series editor: David Nunan
Songs as Teaching Resources in the Young, Learners’ ESL Classroom

83

10.
11.
12.
13.

Teaching English to preschoolers, Le Thanh Ha, FOE, HNUE
Teaching English to young learner, YL Lynne Cameron
Teaching song Technique, British council Channel
Ten Helpful Ideas for Teaching English to Young Learners, Ioan Kang

14.
15.

Shin, US
Touch English Education center
Using songs effectively to teach English to young learners

16.

(Neil.Millington, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan
Young learner, Sarah Philips, Oford University Press 1993

84

PHỤ LỤC 1:
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GV VỀ VIỆC SỬ DỤNG BÀI HÁT CHO
TRẺ LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH
( Dành cho giáo viên chuyên ngữ)
Để góp phần nâng cao hiệu quả của việc cho trẻ làm quen với tiếng
Anh thông qua phương tiện công cụ là sử dụng bài hát anh/chị xin vui lòng
cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau bằng cách đánh dấu vào
phương án mà anh chị cho là hợp lí hoặc trả lời ngắn gọn theo ý kiến cá nhân.
1. Theo anh/ chị việc sử dụng bài hát cho trẻ 4-5 tuổi có thực hiện

được hay không?

Không
2. Theo anh/ chị việc sử dụng bài hát cho trẻ 4-5 tuổi có cần thiết hay

không?
-


Không

3. Theo anh chị các hình thức tổ chức cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với

tiếng Anh dưới đây,hình thức nào phù hợp?
Flashcard
Bài hát
Bài thơ, câu truyện
Chơi trò chơi TA
Thẻ từ TA
4. Theo anh chị sử dụng bài hát giúp trẻ phát triển những kĩ năng học

ngôn ngữ nào của trẻ:
Nghe
Nói
Đọc
Viết