Tải bản đầy đủ
ở cả 2 nhóm ĐC và TN

ở cả 2 nhóm ĐC và TN

Tải bản đầy đủ

nhưng không đáng kể.
Nhìn chung mức độ LQTA của cả 2 nhóm đều chưa cao và không
đồng đều. Và có thể thấy rằng mức độ biểu LQTA của trẻ 4- 5 tuổi trước
khi tham gia TN của cả 2 nhóm ĐC và TN là tương đương nhau và ở mức
độ còn thấp. Điều đó chứng tỏ việc sử dụng bài hát cho trẻ 4-5 tuổi
LQVTA ở trường MN hiện nay chưa phát huy được hiệu quả. Các hình
thức do giảo viên sử dụng trong giờ HĐ LQVTA còn chưa được đa dạng
dẫn đến hiệu tình trạng trên.
3.6.2. Phân tích kết quả đo sauthực nghiệm
Mức độ LQTA của trẻ 4-5 tuổi sau TN trên 2 nhóm ĐC và TN qua từng
hoạt động


Hoạt động 1: Học hát bài hát: “Little pet”, nhạc: “Con chim non”
Bảng 3.4. Kết quả biểu hiện MĐ LQTA ở trẻ 4-5 tuổi sau TN trên 2 nhóm ĐC và
TN thông qua hình thức học hát bài hát “Little pet", nhạc “Con chim non”
Xuất sắc

Lớp

SL
2
4

ĐC
TN

%
10
20

Giỏi
SL
4
7

Khá

% SL
20 12
35
8

%
60
40

Trung Bình
SL
2
1

%
10
5

Yếu
SL
0
0

%
0
0

7,2
7,6
5

Hình 3.2. Kết quả biểu hiện MĐ LQTA ở trẻ 4-5 tuổi sau TN trên 2 nhóm ĐC và
TN thông qua hình thức học hát bài hát “Little pet”, nhạc: “Con chim non”
Nhìn vào bảng kết quả và biểu đồ minh họa ta có thể thấy rõ rằng, tỉ lệ
trẻ đạt mức độ LQTA loại yếu đã không còn, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch
giữa mức độ làm quen T.A thông qua HĐ1 của nhóm TN và nhóm ĐC. Tỉ lệ
HS đạt mức độ XS, G ở nhóm TN vẫn cao hơn ở nhóm ĐC (10-15%), điều
này dẫn đến tỉ lệ HS đạt mức độ LQTA loại K ở nhóm ĐC cao hơn nhóm TN
20% và tỉ lệ HS ở mức độ LQTA TB ở nhóm ĐC cao hơn nhóm TN k đáng
kể 5%.
75

Điểm trung bình cộng của của cả 2 nhóm đều tăng lên rõ rệt, nhóm TN
tăng 1,4, nhóm ĐC tăng 1,05. Nhóm TN cao hơn nhóm ĐC tuy nhiên mức độ
chênh lệch là không đáng kể. So với trước TN tỉ lệ HS LQVTA ở mức độ XS
trong nhóm TN tăng lên 10%, nhóm ĐC tăng 5%, ở mức độ G nhóm TN tăng
15%, nhóm ĐC tăng 10%.
Sau khi áp dụng sự thay đổi trong hình thức dạy học của GV điển hình
là sáng tạo bài hát: “Litlle pet” trên nền nhạc bài: “Con chim non” thì mức độ
LQTA của cả hai nhóm TN và ĐC đều đã đạt mức K trở lên.

76Hoạt động 2. Dạy hát kết hợp vận động, bài hát: “Hokey Pokey”
Bảng 3.5. Kết quả biểu hiện mức độ làm quen với tiếng Anh ở trẻ 4-5 tuổi
thông qua hình thức hoạt động dạy hát kết hợp vận động theo bài hát: “Hokey
Pokey” sau thực nghiệm trên 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm
Lớp

Xuất sắc
Giỏi
SL % SL %

Khá
SL
%

ĐC

2

10

1

5

10

TN

3

15

7

35 8

Trung Bình
SL
%

Yếu
SL %

50

7

35

0

0

40

2

10

0

0

6,2
5
7,4
5

Hình 3.2. Kết quả biểu hiện mức độ làm quen với tiếng Anh ở trẻ 4-5 tuổi
thông qua hình thức hoạt động
“Dạy hát kết hợp vận động theo bài hát, “Hokey Pokey” sau thực nghiệm trên
2 nhóm đối chứng và thực nghiệm
Nhìn vào bảng mức độ LQTA của trẻ thông qua HTHĐ dạy hát kết hợp
với vận động, cụ thể bài hát: “Hokey pokey”, có thể thấy đã có thêm sự tiến
bộ rõ rệt. Tỷ lệ mức độ biểu hiện của 2 nhóm ĐC và TN khá tương đồng
nhau, cụ thể như sau:
Số lượng trẻ LQVTA ở mức XS của nhóm ĐC là 15% cao hơn nhóm TN
là 5%. Số trẻ biểu hiện mức độ LQVTA ở mức G của nhóm ĐC thấp hơn nhiều
lần nhóm TN (nhóm ĐC 5% còn nhóm TN là 35%). Số trẻ biểu hiện mức độ
LQTA ở mức K và TB chiếm tỉ lệ khá cao. Ở nhóm ĐC tỷ lệ trẻ biểu hiện mức
độ LQTA ở mức K là 10 chiếm 50%, trong khi đó nhóm TN là 40 %.
Điểm trung bình đánh giá mức độ LQTA của trẻ sau thực nghiệm với
HT HĐ 2 ở nhóm ĐC là 6,25, ở nhóm TN là 7,45. So với trước TN, hình thức
HĐ này cũng có mang lại hiểu quả khi không còn mức độ yếu và hầu hết trẻ
đạt từ mức độ TBK trở lên.
Như vậy nhìn chung đa phần trẻ ở 2 nhóm ĐC và TN đã có sự tiến bộ
77

và đạt hiệu quả LQVTA Chứng tỏ khi sử dụng bài hát “Hokey pokey” trong
HĐ LQVTA có sự thay đổi về hình thức khi có thêm vận động sẽ giúp trẻ đạt
được hiệu quả tốt hơn.


Hoạt động 3: Sử dụng bài hát: “Family Finger” để chơi trò chơi
Bảng 3.6. Kết quả biểu hiện mức độ làm quen với tiếng Anh ở trẻ 4-5 tuổi thông qua
hình thức hoạt động: “Sử dụng bài hát “Family finger” để chơi trò chơi" sau thực
nghiệm trên 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm
Lớp

Xuất sắc
Giỏi
SL % SL %

ĐC
TN

3
4

15
20

4
8

Khá
SL
%

20 5
40
6

25
30

Trung Bình
SL
%
8
2

40
10

Yếu
SL %
0
0

0
0

6.4
7,6

Hình 3.3. Kết quả biểu hiện mức độ làm quen với tiếng Anh ở trẻ 4-5 tuổi
thông qua hình thức hoạt động “Sử dụng bài hát “Family finger” để chơi
trò chơi” sau thực nghiệm trên 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm
Nhìn vào bảng tổng hợp mức độ LQTA của trẻ trong HĐ LQTA với
hình thức mới là sử dụng bài hát vào tổ chức trò chơi, cụ thể là bài: “Family
Finger”, có thể thấy:
Ở cả 2 nhóm ĐC và TN đều có sự tiến bộ hơn so với trước TN. Mức độ
LQTA của trẻ nhóm TN cao hơn nhóm ĐC cụ thể như sau:
Tỷ lệ số trẻ biểu hiện mức độ LQTA mức độ XS của nhóm TN (20%)
cao hơn so với tỉ lệ trẻ đạt mức độ XS của nhóm ĐC 5 %. Tỷ lệ số trẻ biểu
hiện MĐLQTA đạt MĐ K của 2 nhóm TN và ĐC tương đương nhau (2530%). Sự khác biệt thể hiện rõ rệt nhất ở tỷ lệ số trẻ biểu hiện KN giao tiếp
đạt mức TB. Trong khi nhóm TN chỉ còn (10%)số trẻ thì nhóm ĐC vẫn còn
tới ( 40%) số trẻ còn biểu hiện MĐLQTA ở mức độ trung bình .
Điểm trung bình về mức độ biểu hiện của MĐLQTA nhóm ĐC sau
thực nghiệm 6,4 cao hơn trước TN (6,4 - 5,8 = 0,6)
Điểm trung bình về mức độ biểu hiện của MĐLQTA nhóm TN sau
78

thực nghiệm 7,6 cao hơn trước TN (7,6 - 6,6 = 1)
Như vậy, MĐ LQTA của trẻ ở nhóm TN tiến bộ hơn nhóm ĐC (= 7,6 6,4 = 1,2)
Tiểu kết chương 3
Từ cơ sơ lí luận và thực tiễn về sử dụng BH cho trẻ 4-5 tuổi LQVTA,
chúng tôi đã đưa ra các nguyên tắc đề xuất BP. Và trên cơ sở tuân thủ các
nguyên tắc đề xuất BP, chúng tôi đề xuất ra 10 BP SD BH cho trẻ 4-5 tuổi
LQVTA trong trường MN:
1.

Sử dụng các bài hát tiếng Anh tự sáng tác dựa trên giai điệu của các bài hát

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gần gũi, thân thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ
Sử dụng bài hát tiếng Anh kết hợp vận động minh họa
Sử dụng bài hát tiếng Anh để tổ chức các trò chơi
Sử dụng bài hát tiếng Anh để kể truyện tiếng Anh
Sử dụng bài hát tiếng Anh để đóng kịch
Sử dụng bài hát tiếng Anh để học bài thơ
Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
Xây dựng môi trường học tập tích cực cho trẻ
Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả sử dụng bài hát cho trẻ LQ

với tiếng Anh ở trường MN
10. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong sử dụng bài hát
cho trẻ làm quen với tiếng Anh
Kết quả thực nghiệm và khảo sát thực tế cho thấy các nhóm biện pháp
sử dụng BH cho trẻ 4-5 tuổi LQVTA ở trường MN Xuân La mà đề tài đề xuất
đều có tính cấp thiết và rất khả thi
Các BP thay đổi cách thức giảng dạy của GV (6BP đầu tiên) trên sẽ
giúp GV có các hướng điều chỉnh phương pháp giảng dạy giúp cho trẻ
4 -5 tuổi có hứng thú LQVTA, góp một phần nhỏ bé cho chất lượng GD được
nâng cao.
Từ đây chúng tôi tiến hành thực nghiệm các HĐ cụ thể dựa trên 10 BP
đã đề xuất.
Và những kết quả thu được trong quá trình TN, chúng tôi rút ra những
kết luận sau:
79