Tải bản đầy đủ
với tiếng Anh của trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non

với tiếng Anh của trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non

Tải bản đầy đủ

điểm
5

Yếu

Có thể nghe, nói một số từ, câu đơn giản đã
học.
Có tham gia một vài hoạt động,
Không nghe, nói được các âm, từ, câu đã
được học.

≤5
điểm

Kết quả nghiên cứu thu được thể hiện ở bảng 2.7
Số trẻ
40

Xuất sắc
n
%
0
0

Giỏi
n
2

%
5

Mức độ
Khá
SL
%
10
25

Trung bình
n
%
20
50

Yếu
n
8

%
20

Bảng 2.7. Mức độ làm quen với tiếng Anh của trẻ từ 4-5 tuổi
Hình 2.6. Mức độ làm quen với tiếng Anh của trẻ 4-5 tuổi
Kết quả khảo sát ở bảng trên cho thấy mức độ làm quen tiếng Anh của
trẻ phân bố không đều, chủ yếu tập trung vào mức độ trung bình và khá, rất ít
trẻ đạt loại giỏi và xuất sắc, và vẫn còn nhiều trẻ xếp loại yếu. Cụ thể như sau:
Tỷ lệ trẻ đạt mức trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất với 50%, tỷ lệ trẻ đạt trên
trung bình còn thấp (30%), không trẻ nào đạt loại xuất sắc và tỷ lệ trẻ đạt loại
dưới trung bình (yếu) là khá cao (20%). Kết quả cho thấy mức độ tiếp thu của
trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đa số trẻ đạt mức trung bình khá và yếu,
hầu hết những trẻ này có tham gia vào các hoạt động nhưng khả năng nghe
hiểu, phản xạ và lặp lại chưa tốt hoặc thậm chí không hiểu hoặc không lặp lại
được âm, từ, câu giáo viên đưa ra.Thực trạng này có thể do phương pháp,
biện pháp giáo dục chưa phù hợp và một phần cũng là do đặc điểm nhận thức
của riêng cá nhân trẻ.
Bảng 2.8. Thực trạng về mức độ làm quen tiếng Anh của trẻ 4-5 tuổi xét
theo các tiêu chí đánh giá
Tiêu chí đánh giá
1
3,0
49

2
2,5

3
0,75


4
0,25

6,5

1,5

Từ bảng kết quả trên ta có thể thấy được rằng, nếu xét theo các tiêu chí,
điểm trung bình của trẻ chỉ đạt ở mức trung bình 6,5/10 . Độ phân tán còn lớn
1,5 thể hiện mức độ làm quen với tiếng Anh của trẻ chưa cao và không đồng
đều giữa các cá nhân.
Ở tiêu chí 1 (sự hứng thú) và tiêu chí 2 (sự chính xác) đạt mức trung
bình khá do 2 tiêu chí này dễ quan sát và đánh giá thể hiện ở trẻ 4-5 tuổi.
Tiêu chí 3 (sự phù hợp) và tiêu chí 4 (sự đa dạng) là hai tiêu chí có mức
độ khó cao hơn so với năng lực thực tế của trẻ. Chính vì vậy mức độ đạt được
của trẻ thấp hơn các tiêu chí còn lại và đạt mức 0,75 và 0,25. Tiêu chí này chỉ
phù hợp khi áp dụng cho trẻ ở mức độ khá giỏi trở lên.
2.4.

Đánh giá chung về thực trạng
2.4.1. Ưu điểm
Phần lớn giáo viên đều nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả tích
cực sử dụng bài hát cho trẻ trong việc cho trẻ từ 4-5 tuổi làm quen với tiếng
Anh. Số giáo viên thường xuyên sử dụng các bài hát trong tổ chức hoạt động
cho trẻ làm quen với tiếng Anh chiếm tỉ lệ cao. Các giáo viên có quan tâm

2.4.2.

-

đến các yếu tố để lựa chọn các bài hát cho phù hợp với trẻ
Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình sử dụng bài hát cho trẻ
4-5 tuổi làm quen tiếng Anh còn tồn tại những hạn chế sau:
Việc khai thác sử dụng nguồn bài hát còn gặp nhiều khó khăn như: Số lượng
bài hát theo chủ đề còn hạn chế, thiếu các tư liệu về hướng dẫn sử dụng các

-

bài hát,...gây ảnh hưởng đến kết quả học ngoại ngữ của trẻ.
Thực tế mức độ làm quen với tiếng Anh của trẻ từ 4-5 tuổi tại trường mầm

-

non Xuân La ở mức độ chưa cao và không đồng đều.
Một số cán bộ quản lí, giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc sử
dụng bài hát cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh ở trường mầm non.
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ, giáo viên,nhất là trình độ
tiếng Anh còn hạn chế, quá trình dạy học tiếng Anh cho trẻ còn yếu, chủ yếu

-

dựa vào kinh nghiệm, các biện pháp vẫn còn cũ chưa thường xuyên cập nhật.
Hệ thống yêu cầu mang tính khoa học đối với việc lựa chọn và sử dụng bài hát
50

-

cho trẻ MG 4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh chưa được hoàn thiện
Môi trường học tập cho trẻ chưa được tổ chức một cách hợp lí, chưa thực sự

-

phát huy được tính tích cực học tập của trẻ.
Giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng và áp dụng các biện

-

pháp phát huy tính tích cực học tập cho trẻ trong quá trình học tiếng Anh.
Hoạt động sử dụng bài hát tiếng Anh cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh

-

chưa được giáo viên tiến hành theo quy trình khoa học, hợp lí và hiệu quả.
Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học ngoại ngữ nói chung và kiểm tra,
đánh giá hiệu quả sử dụng bài hát cho 4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh chưa

2.4.3.

được tiến hành thường xuyên và có hệ thống.
Nguyên nhân của những hạn chế
Những hạn chế trên xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau, trong
đó có thể kể đến một số nguyên nhân sau: Cơ chế chính sách của ngành GD
và ĐT; Chủ trương, chính sách của nhà trường; Tính tích cực, chủ động, và
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giáo viên; Tính tích cực
học tập của trẻ

Tiểu kết chương 2
Qua quá trình điều tra thực trạng và kết quả điều đa bằng phiếu đối với
các giáo viên đang trực tiếp tổ chức hoạt động tiếng Anh tại trường mầm non
Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội hiện nay tôi có các nhận xét sau:
Phần lớn giáo viên đều nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả tích
cực của bài hát trong việc cho trẻ 4-5 tuổi làm quen tiếng Anh nói chung. Số
giáo viên thường xuyên sử dụng các bài hát trong tổ chức các hoạt động làm
quen với tiếng Anh chiếm tỉ lệ cao.
Giáo viên quan tâm đến yếu tố để lựa chọn các bài hát phù hợp cho trẻ.
Tuy nhiên việc khai thác và sử dụng các bài hát này còn hạn chế và gặp nhiều
khó khăn như: Số lượng ,bài hát còn hạn chế, thiếu các tư liệu về hướng dẫn
sử dụng bài hát, .v.v. gây ảnh hưởng đến kết quả học ngoại ngữ của trẻ.
Việc điều tra thực trang về mực độ làm quen với tiếng Anh của trẻ từ
51

4-5 tuổi tại trường mầm non Xuân La- Tây Hồ- Hà Nội cho thấy việc tìm
kiếm, xây dựng các biện pháp sử dụng các bài hát trong hoạt động cho trẻ
4-5 tuổi làm quen với tiếng Anh ở trường mầm non là quan trọng, cần thiết
và cấp bách.

52