Tải bản đầy đủ
Chức năng chính của Website bao gồm :

Chức năng chính của Website bao gồm :

Tải bản đầy đủ Full Name, Address, Tel Number, Email .
Admin Tasks:
Tất cả các công việc quản trị sẽ yêu cầu người dùng phải đăng nhập vào
hệ thống sửa đổi các tiêu đề hiện tại, và xóa tên khỏi hệ thống. Công
việc quản trị khác bao gồm việc duy trì tài khoản người dùng, xem và
chỉnh sửa các đơn đặt hàng của khách hàng và các thế hệ các báo cáo
khác nhau. Chỉ có một người quản lý có thể tạo và quản lý tài khoản
quản trị.

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.
1. Giai đoạn 1:
• Thiết kế cơ sở dữ liệu:

Toàn bộ thành viên cả nhóm.


Thiết kế giao diện:
Toàn bộ thành viên cả nhóm.

2. Giai đoạn 2:


Phân công công việc:
o Ông Văn Đồng
 Select products by name
 Select products by price
 Login
 Register
o Chu Hữu Điệp (Admin)
 Add new product
 Add new category
 Edit product
 Edit category
o Nguyễn Ngọc Phong
 Select product from the category

4

4

 View sale orders and order confirmation
 View more product details
 Add product to shopping cart
 Select checkout
3. Mô tả bản thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu .

 Cơ sở dữ liệu gồm 6 bảng chính:
 Bảng admin: lưu thông tin về admin trong đó có: username và

5

password, fullname,address,email,roleID, roleName.
Bảng Customer: lưu thông tin về(account) khách hàng gồm các
trường userName, password, email, fullName, phone, address,
roleID.
Bảng Category : lưu thông tin về danh mục sản phẩm có các
trường như categoryID, categoryName, description
Bảng ShopClothing: lưu thông tin về sản phẩm gồm: shopID,
categoryID, shopName, type,quantity, price, years, image,
description …
Bảng Order: lưu toàn bộ thông tin về khách hàng cũng như sản
phẩm khi khách hàng đã xác nhận mua hàng bao gồm: orderID,
userName, shippingDate, totalCost
Bảng OrderDetail: lưu thông tin về sản phẩm khi khách hàng
thêm sản phẩm vào giỏ hàng: shopID, orderID, quantity, price.

5

3. Giao diện người dùng:

6Trang chủTrang hiển thị sản phẩm:

6Trang hiển thị chi tiết sản phẩm:
Trang này hiển thị thông tin chi tiết về một sản phẩm. (gồm có tên sản
phẩm, giá, chủng loại, và miêu tả chi tiết)

7

7Trang hiển thị sản phẩm chọn mua

Trang này hiển thị khi khách hàng click vào hình giỏ hàng. Hệ thống sẽ
hiển thị giỏ hàng với các sản phẩm khách hàng đã chọn. khách hàng
cũng có thể chỉnh sửa giỏ hàng nếu muốn (click vào Edit)


8

Trang checkout

8

Trang View Order.


9

Trang Admin
9

Đây là giao diện trang admin với các chức năng quản lý: quản lý giỏ hàng,
quản lý sản phẩm, quản lý account, quản lý order …


Trang Edit

Admin có thể sửa bất kì sản phầm nào bằng việc click vào nút Edit

10

10

Admin co thể lưu việc chỉnh sửa của mình bằng việc click vào nút Update

KẾT LUẬN.
Cuối cùng nhóm 17 chúng em xin trân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thái
Cường đã hướng dẫn, chỉ bảo chúng em hoàn thành đề tài, qua quá trình
tìm hiểu và làm việc thực tiễn chúng em đã hiểu được phần nào về hoạt
động của các trang web bán hàng trực tuyến qua mạng mà hiện nay đang
được sử dụng rất nhiều và phổ biến.
Tuy đề tài này đã được hoàn thành nhưng chắc chắn không tránh khỏi
những thiếu sót. Chúng em rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ và góp
ý của các thầy, cô và các bạn.

11

11