Tải bản đầy đủ
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

Tải bản đầy đủ

cấp thiết của nền giáo dục nước nhà. Trong hàng loạt các giải pháp thì vấn đề
phát triển tư duy, đặc biệt là tư duy sáng tạo là một vấn đề cần thiết trong các
nhà trường để có được sản phẩm của quá trình dạy học hiện đại, đáp ứng
được mục tiêu giáo dục hiện nay và nhu cầu lao động của xã hội.
1.2. Xuất phát từ yêu cầu người lao động phải có năng lực thích ứng với
sự phát triển nhanh chóng, không ngừng của khoa học công nghệ được
áp dụng trong sản xuất.
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, nền khoa học công nghệ của thế giới đặc
biệt là của các nước khối tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh làm ảnh hưởng lớn
tới các ngành nghề trong xã hội nhất là trong ngành công nghiệp. Cuối thế kỷ
20 đến nay với sự ra đời và phát triển của kỹ thuật số và công nghệ thông tin
đã làm thay đổi mạnh mẽ các ngành nghề. Các công nghệ sản xuất thay đổi
theo từng ngày, từng giờ và song song với việc thay đổi các công nghệ sản
xuất là việc thay đổi, cải tiến các thiết bị, các dây chuyền sản xuất để thích
ứng với các công nghệ sản xuất mới.
Vì vậy, cần đào tạo người lao động có năng lực thích ứng với sự phát triển
không ngừng của các thiết bị và dây chuyền sản xuất thông qua khả năng tư
duy đặc biệt là tư duy sáng tạo, vì khi có khả năng tư duy tốt sẽ giúp người
lao động nắm bắt nhanh những thay đổi trong dây chuyền công nghệ và có
khả năng sáng tạo ra những cái mới góp phần cho quá trình phát triển.
1.3. Xuất phát từ thực trạng dạy và học các môn học nói chung và môn
Máy điện trong các trường nghề hiện nay.
Theo kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị
lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đề án “Đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế” đã khẳng định: “...Giáo dục đại học và giáo dục nghề chưa đáp
6

ứng nhu cầu xã hội, chưa gắn với yêu cầu sử dụng nhân lực; chưa chú trọng
giáo dục kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Phương pháp dạy học chậm đổi
mới, chưa thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh
viên. Phương pháp và hình thức đánh giá kết quả còn lạc hậu, phương tiện
giảng dạy thiếu thốn...”
Việc dạy và học môn Máy điện trong các trường nghề hiện nay nói
chung và trường CĐN Thái Bình cũng nằm trong nhận định trên. Cụ thể:
- Việc dạy học vẫn tập trung vào việc truyền thụ hệ thống tri thức được
quy định sẵn dựa trên cơ sở các khoa học chuyên ngành, ít chú ý đến rèn
luyện tính tích cực, tính độc lập sáng tạo cũng như khả năng vận dụng các tri
thức đó vào thực tiễn. Phương pháp dạy học chủ yếu là lấy giáo viên làm
trung tâm, người thầy đóng vai trò chính trong việc truyền đạt kiến thức cho
học sinh, dạy học theo phương pháp chủ đạo là thông báo tri thức, do vậy học
sinh tiếp thu tri thức một cách thụ động, máy móc. Các phương pháp dạy học
để phát huy tính tính cực của học sinh chưa được quan tâm đúng mức.
- Việc học tập của học sinh mang tính chất đối phó với các kỳ thi, dẫn
tới xu hướng học tủ, học lệch. Việc kiểm tra đánh giá chậm đổi mới, chủ yếu
tập trung kiểm tra việc tái hiện tri thức của học sinh ở một số phần, một số
môn học do vậy không đánh giá được năng lực vận dụng tri thức một cách
sáng tạo vào thực tiễn.
Vì những lý do trên, tôi chọn đề tài: "Phát triển Tư duy sáng tạo cho học
sinh Trung cấp nghề trong dạy học môn Máy điện tại trường Cao đẳng
nghề Thái Bình” để làm luận văn.

7

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của sáng tạo kỹ thuật và TDST
nhằm đề ra các biện pháp phát triển TDST trong dạy học môn Máy điện cho
học sinh trình độ Trung cấp nghề tại trường CĐN Thái Bình.
3. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
1 . Khách thể nghiên cứu:

Quá trình dạy học môn Máy điện cho học sinh trình độ Trung cấp nghề ở
trường CĐN Thái Bình.
2 . Đối tượng nghiên cứu:

Tư duy sáng tạo và vận dụng trong dạy học môn Máy điện để phát triển tư
duy sáng tạo cho học sinh.
3 . Phạm vi nghiên cứu:

Chương trình và nội dung đào tạo môn Máy điện trình độ Trung cấp nghề
ở trường CĐN Thái Bình và những học phần liên quan.
4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC.
Nếu vận dụng các biện pháp phát triển TDST thông qua dạy học môn
Máy điện cho học sinh trình độ Trung cấp nghề sẽ nâng cao chất lượng dạy
học môn học, góp phần đào tạo đội ngũ lao động có năng lực làm việc, có khả
năng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về tư duy sáng tạo.
- Tìm hiểu thực trạng dạy học môn Máy điện cho học sinh Trung cấp nghề ở
trường CĐN Thái Bình.
- Đề xuất các biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy học
môn Máy điện ở trình độ Trung cấp nghề.
- Tổ chức kiểm nghiệm sư phạm để đánh giá kết quả nghiên cứu.

8

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
- Phương pháp phân tích – tổng hợp, nghiên cứu lý thuyết.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
- Phương pháp thống kê toán học.
7. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, cấu trúc nội dung chính của đề tài gồm
3 chương, cụ thể:
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển tư duy sáng tạo cho học
sinh học nghề.
Chương II: Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Trung cấp nghề trong dạy
học môn Máy điện tại trường CĐN Thái Bình.
Chương III: Thực nghiệm và đánh giá.

9