Tải bản đầy đủ
Làm cong text bằng Envelope Distort

Làm cong text bằng Envelope Distort

Tải bản đầy đủ

tượng được liên kết, biểu đồ và được hướng dẫn (guide). Có ba lệnh
Envelope Distiort làm việc tốt như nhau với các đối tượng như với
text: Make with warp, make with Mesh và Make with top
object. Sử dụng panel control với mỗi lệnh để biên tập, loại bỏ hoặc
mở rộng đường bao và biên tập text được biến dạng bằng đường
bao.
Make with warp
Để tạo text cong, chọn khối text bằng công cụ selection và sau đó
chọn object | Envelope distort | make with warp. Khi hộp thoại
warp options mở ra, bật tùy chọn preview.

Sau đó chọn một style và điều chỉnh bend và hodizntal distortion
và Vertical distortion theo ý thích trước khi nhấp nút Ok.

Hình trên minh họa một đối tượng với kiểu cong Fisheye. Để biên
tập đường bao đối tượng cong và sau đó nhấn nút Edit Contents trên
panel Control. Cả hai nút đặt đối tượng cong trong chế độ Isolation
Mode cho các mục đích biên tập. Khi bạn thực hiện xong các thay
đổi, nhấp đôi Artboard để thoát chế độ Isolation Mode.
MakeWith Mesh
Để tạo text có mạng lưới cong, chọn khối text bằng công cụ
Selection và sau đó chọn Object | Envelope Distort | Make with
Mesh khi hộp thoại Mesh Options mở ra, chọn số hàng và số cột
mong muốn và nhấp OK.

Sau đó một mạng lưới đã được đặt lên trên Type để bạn có thể biên
tập nó, bằng cách sử dụng công cụ Direct Selection như được minh
họa trong hình dưới đây:

Để biên tập đối tượng mạng lưới đường bao, chọn đối tượng mạng
lưới bằng công cụ Selection và nhấp nút Edit Envelope trên panel
Contronl nơi bạn có thể thay đổi số hàng và số cột cũng như xác lập
lại hình dạng đường bao. Để biên tập nội dung mạng lưới đường
bao chọn đối tượng mạng lưới đường bao và sau đó nhấn nút Edit
Content trên panel Control. Việc biên tập xảy ra trong chế độ
Isolation Mode, để thoát chế độ Isolation Mode, nhấp đôi Artboard.
Make with Top Object
Để làm cho text cong thành một hình dạng nào đó, đặt một đối
tượng được định hình dạng lên trên một khối text, chọn cả khối text
và hình dạng trên cùng bằng công cụ Selection và chọn Object |
Envelope Distort | Make with Top Object. Sau đó text sẽ đổ hoặc
tự bao bọc bên trong hình dạng .
Để biên tập đối tượng trên cùng đường bao, chọn text được tạo
đường bao và sau đó nhấp nút Edit Envelope trên panel Control. Để
biên tập nội dung đối tượng trên cùng, nhấp nút Edit Contents trên
panel Control. Việc biên tập xảy ra trong chế độ Control Isolation
Mode. Để thoát chế độ Isolation Mode, nhấp đôi Artboard.
8. Đặt vừa vặn một dòng đề mục

Khi bạn có một dòng đề mục hoặc đoạn cần điều chỉnh để nằm vừa
bên trong một vùng Type có kích cỡ cố định chẳng hạn như một
hộp Type Area rộng 4 inch, hãy xem xét sử dụng lệnh Fit Headline
tự động, truy vết các mẫu tự sao cho chúng nằm vừa vặn đều đặn
bên trong không gian được xác định.

Để sử dụng lệnh Fil Headline, chọn công cụ Type, nhấp trong dòng
text bạn muốn đặt vừa vặn mà không cần chọn bất kỳ text và chọn
Type | Fit Headline. Nếu bạn ngẫu nhiên thực hiện thêm các điều
chỉnh đối với Type, áp dụng lại lệnh Fil Headline để bảo đảm text
nằm vừa khít.
9. Thực thi các lệnh Type khac
Ngoài các công cụ định dạng text, Illustrator bao gồm các lệnh
spellcheck, hidden Character, change case, và smart punctuation
trong menu Tuye để giúp bạn biên tập và cải thiện chất lượng của
bài viết.
Kiểm tra chính tả
Để kiểm tra chính tả bản thảo bất cứ lúc nào, chọn Edit | check
spelling. Khi hộp thoại chrck spelling mở ra, nhấp nút start để bắt
đầu tiến hành kiểm tra chính tả. Khi các từ đáng nghi ngờ được tìm
thấy, các từ thay thế được xuất hiện trong vùng suggestions và bạ
sẽ có tùy chọn dể Ignore, Ignore all, change all hoặc add
Từ đang quan tâm vào từ điển chính tả Illustrator. Nếu muốn, nhấp
mũi tên mở rộng options để làm lộ ra tiêu chuẩn kiểm tra chính tả.
Khi không còn tìm thấy các từ đáng nghi ngờ nữa, spell checker
hoàn tất và bạn có thể nhấp nút done để thoát hộp thoại.
Hiển thị các ký tự ẩn
Đôi khi thấy các ký tự không in ẩn chẳng hạn như các ký tự xuống
dòng mềm, khoảng cách giữa các từ, tab và ký tự xuống dòng cứng
ở cuối các đoạn có thể giúp bạn canh chỉnh và biên tập text. Để mở