Tải bản đầy đủ
Công cụ Vertical Type

Công cụ Vertical Type

Tải bản đầy đủ

vì từ trên xuống dưới, từ trái sang phải (như ngôn ngữ phương tây).
Sử dụng tab Character, paragraph và OpenType để áp dụng công
cụ Vertical Type.
Công cụ Vertical Type có thể được sử dụng vừa làm một công cụ
point Type vừa làm một công cụ Area Type như được minh họa
trong hình dưới đây:

Để tạo Vertical Type, chọn công cụ Vertical Type và nhấp
Artboard để đặt điểm chèn và bắt đầu gõ nhập. Để tạo một Area,
chọn công cụ vedical Type, nhấp và rê trên Artboard để tạo một
vùng hình chữ nhật và bắt đầu nhả chuột.
Công cụ Vertical Area Type
Các công cụ Vertical Area Type cho bạn thêm Type thẳng đứng
bên trong bất kỳ hộp chứa được định hình dạng. Để làm điều này,
chọn công cụ Vertical Area Type, nhấp mép bên ngòai của hình
dạng, hình dạng chuyển đổi thành một hộp chứa làm cho nó và
vùng tô của nó không được kích hoạt. Do đó nếu bạn cần hình dạng
có một nét hoặc vùng tô và bạn muốn hình dạng được tô đầy bằng
Type thẳng đứng, tạo một bản sao của hình dạng và dán nó lên trên

hình dạng gốc (Sử dụng lệnh Edit | Paste in front) trước khi bạn
nhấp hình dạng trên cùng bằng công cụ Vertical Area Type. Hình
dưới đây minh họa Type vùng thẳng đứng bên trong một hình dạng
nằm lên trên một hình dạng khác có vùng tô đồng nhất.

Mặc dù text thẳng đứng, nhưng nó vẫn hỗ trợ text được liên kết
chuỗi và bởi vì nó nằm bên trong một hình dạng Type Area, điều đó
cũng có nghĩa là bạn có thể điều chỉnh chiều rộng, chiều cao, số
hàng và số cột, kích cpx Type Area, khoảng cách inset (lề), sự di
chuyển dòng cơ sở đầu tiên (canh chỉnh dòng Type đầu tiên bên
trong hộp của hình dạng và các tùy chọn đổ text. Để truy cập hộp
thoại Vertical Area Type options, chọn hình dạng Vertical Area
Type bằng công cụ selection và sau đó nhấp đôi công cụ Vertical
Area Type trên panel Tools.
Công cụ Vertical Type on A path
Để thêm Type vào một đường path thẳng đứng, đầu tiên bạn phải vẽ
đường path mà nó nằm trên đó. Các đường path có thể được vẽ
bằng các công cụ pen, pencil, paintbrush, line, arc, blob brush
hoặc bất kỳ công cụ shape. Một khi hình dạng được vẽ, chọn công

cụ Vertical Type on A path, nhấp mép của hình dạng và bắt đầu
gõ nhập.
Để điều chỉnh cách text nằm trên đường path, chọn khối text
Vertical Type on A path bằng công cụ selection và sau đó nhấp
đôi công cụ Vertical Type on A path trên panel Tools. Bạn sẽ thấy
hộp thoại Type on a path options, bên trong hộp thoại này bạn có
thể chọn Effect, Align to path, spacing và Flip khác nhau. Type
thẳng đứng trong hình dưới đây có hiệu ứng Stair Step, Ascender
Align to path, và -36 pt spacing.

6. Bao bọc text xung quanh một đối tượng
Để làm cho text bao bọc xung quang bất kỳ một đối tượng được
chọn, sử dụng lệnh object | text wrap | make. Hiệu ứng này có thể
được thêm vào bất kỳ layout có text và bạn có thể tạo một số đối
tượng bao bọc text giới hạn.

Hơn nữa, bởi vì các text là hiệu ứng sống, bạn có thể định lại vị trí
đối tượng được bao bọc text và làm cho sự bao bọc tự động cập
nhật thậm chí khi đối tượng treo lơ lửng bên ngoài mép của khối
text.
Để điều chỉnh khoảng cách dich chuyển xung quanh đối tượng được
bao bọc text, chọn object | text wrap | text wrap options. Khi hộp
thoại text wrap options mở ra, tăng hoặc giảm số trong trường
offset. Để làm cho trường text bao bọc bên trong đối tượng thay vì
bên ngoài nó, chọn tùy chọn invert warp. Để loại bỏ xác lập bao bọc
text ra khỏi bất kỳ đối tượng, chọn đối tượng đó và chọn object |
text wrap | release.
7. Làm cong text bằng Envelope Distort
Lệnh Envelope distort bên dưới menu object có thể được sử dụng
để biến dạng bất kỳ đối tượng bao gồm text. Một đường bao
(envelope) là hình dạng được sử dụng để tái định hình dạng một
hình dạng hoặc khối text hiện có. Với công cụ envelope distort, bạn
có thể chọn bằng cách sử dụng các hình dạng cong xác lập sẵn hoặc
các mạng lưới để tái định dạng hoặc biến dạng. Hơn nữa, các đường
bao có thể được sử dụng trên bất kỳ loại đối tượng ngoại trừ các đối