Tải bản đầy đủ
Các công cụ cắt

Các công cụ cắt

Tải bản đầy đủ

theo đường Path của một hình tròn, bạn có thể tách rời đoạn đó ra
khỏi tổng thể như hình dưới đây:

Đầu tiên bạn chọn công cụ này từ Panel Tools

Nhấp chọn vào điểm đầu cần cắt trên hình, tiếp tục nhấp chọn điểm
cuối, sau đó chọn công cụ Select để tách hai khối hình đã được cắt.
Công cụ Knife.
Công cụ Knife cắt vào các đối tượng và đường Path, cả hai bằng và
không bằng việc chọn đối tượng và tạo các hình dạng đóng. Các đối
tượng được cắt mang những thuộc tính Stroke và Fill của đối tượng
gốc. Khi một hoặc nhiều đối tượng được chọn, chỉ các đối tượng đó
có thể được cắt bằng Knife. Tuy nhiên, nếu các đối tượng không
được chọn, Knife sẽ cắt vào bất kỳ đối tượng hoặc đường Path nằm
bên dưới đường cắt. Hình dưới đây minh họa một tập hợp dối tượng
trông như thề nào trước khi được cắt, khi không có đối tượng nào
được chọn làm các lát cắt qua chúng, và khi chỉ hình ngôi sao được
chọn làm lát cắt qua chúng.

Để thực hiện chọn, không chọn hoặc chọn một phần trong tập hợp
đối tượng cần cắt tùy theo nhu cầu như mô tả ở trên.

Chọn công cụ Knife trên Panel Tools
Giữ và rê chuột qua nhóm đối tượng cần cắt, thả chuột ở điểm kết
thúc của vết cắt.

Bài 4 – Làm việc với các vùng chọn
Tạo các hình dạng và đường Path thường là bước đầu tiên trong
việc tạo bất kỳ hình minh họa. Bước kế tiếp là học cách chọn một
đối tượng, hoặc một phần của đối tượng. Do đó bạn có thể biên tập
và xử lý nó. Trong khi sự thực là bạn có thể tạo các vùng chọn
thông qua Panel Layers, đó là một chủ đề nâng cao hơn. Trong bài
này bạn sẽ học cách sử dụng tất cả công cụ chọn của Illustrator bao
gồm các công cụ mũi tên Selection, Direct Selection, và Group
Selection, Magic wand, và Lasso. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về
việc sử dụng công cụ Eyedropper cùng với cách sử dụng các tùy
chọn khác nhau trong menu Select.
Từng công cụ Selection cho bạn chọn cả một đối tượng, hoặc một
phần của đối tượng, để thược hiện các phần biên tập. Các công cụ
hầu như được đặt ở phần trên cùng của Panel Tools, ngoại trừ công
cụ Eyedropper được đặt hơi xa hơn bên dúi. Bạn càng làm việc
Illustrator, bạn sẽ thấy bạn thường cần sử dụng tất cả công cụ
Selection. Thật may thay Illustrator có một bước tắt chuyển đổi
công cụ hiện được chọn bằng công cụ Selectionvà bước tắt này
thậm chí hiệu quả hơn việc chọn công cụ từ Panel Tools, hoặc sử
dụng phím tắt công cụ (chẳng hạn như B cho pantbrush). Bất kể
công cụ này được kích hoạt, nhấn giữ phím Ctrl để chuyển đổi
nhanh sang một công cụ Selection. Trong phần tiếp theo bạn sẽ học
các công cụ nào để chọn cho các nhu cầu chọn khác nhau.
1. Công cụ Selection
Sử dụng công cụ Selection (mũi tên đen) để chọn một đối tượng
bằng bất kỳ các các sau đây.
- Nhấp đối tượng mong muốn
- Nhấp và rê Marquee chọn xung quanh đối tượng hoặc đường Path
mong muốn và sau khi nhả chuột.
- SHFT + nhấp một đối tượng chưa được chọn để thêm nó vào vùng
chọn mong muốn.
- Shift + nhấp một đối tượng được chọn để loại bỏ nó khỏi vùng
chọn mong muốn.

Khi làm việc với các đối tượng được kết nhóm, sử dụng công cụ
Selection chọn toàn bộ các nhóm bằng CTRL + nhấp, hoặc các
nhóm bên trong các nhóm bên trong chế độ Isolation mode.
Isolation mode
Isolation mode được đề cập thêm chi tiết trong các bài tiếp theo để
sử dụng để chỉnh sửa các đối tượng trong một nhóm, hoặc các đối
tượng được kết nhóm xếp lồng bên trong một nhóm khác. Để đi vào
chế độ Isolation mode, chế độ này thực sự cô lập các đối tượng
được kết nhóm vào một vùng làm việc đặc biệt trong Workspace,
nhấp đôi bằng công cụ Selection trên đối tượng được kết nhóm hoặc
nhấp phải đối tượng được kết nhóm để truy cập menu ngữ cảnh, sau
đó chọn Isolate Selected Group. Thực hiện các thay đổi đối với
các đối tượng khi cần thiết, để thoát chế độ Isolation mode, nhấp
đôi bằng công cụ Selection trên một vùng trống của Artboard, chọn
exit Isolation mode từ menu ngữ cảnh, hoặc nhấp mũi tên xám ở
phần trên cùng của Workspace tài liệu.

2. Công cụ Direct Selection
Nhấp bằng công cụ Direct Selection sẽ cho bạn chọn các điểm neo
hoặc các đoạn đường Path của bất kỳ đối tượng. Sau đó bạn có thể
định lại vị trí các phần đó riêng biệt với phần còn lại của đối tượng.
Khi bạn nhấp đường Path của một đối tượng, toàn bộ đường Path
của đối tượng được chọn, cho bạn khả năng nhấp và rê trên bất kỳ

điểm neo hoặc đoạn để chỉnh sửa hình dạng, tuy nhiên, khi bạn
nhấp vùng tô của một đối tượng được tô đầy, toàn bộ đối tượng
được chọn. Hình dưới đây minh họa một điểm neo được chọn (trên
một hình sao) và một đường Path được chọn (trên một hình tròn) có
diện mạo như thế nào trước khi và sau khi được di chuyền bằng
công cụ Direct Selection.

Một điểm neo được chọn xuất hiện dưới dạng một hình vuông nhỏ
xanh đặc. Trái lại các điểm neo không được chọn trên một đối
tượng được chọn xuất hiện dưới dạng các hình vuông xanh rỗng.
Khi chọn nhiều đường Path, thật không may có thể không có gì cho
thấy rõ trực quan các đường Path nào được chọn, tuy nhiên, sau khi
chọn nhiều đường Path, bạn vẫn có thể nhấp và rê bất kỳ một trong
chúng để di chuyển tất cả cùng một lúc.
Với các đối tượng được kết nhóm, sử dụng công cụ Direct
Selection để chọn một hoặc nhiều đối tượng trong một nhóm, để
chọn nhiều điểm neo hoặc đoạn dường Path trên một đối tượng,
nhấp điểm neo hoặc đoạn đượng Path đầu tiên, sau đó SHIFT+
nhấp để thêm hoặc bớt Marquee chọn xung quanh điểm neo hoặc
đoạn đượng Path mong muốn và sau đó nhả chuột.
3. Công cụ Group Selection
Công cụ Group Selection chọn các đối tượng bên trong một nhóm,
bên trong các nhóm được xếp lồng hoặc nhiều nhóm trong tài liệu
mở. bạn cũng có thể sử dụng nó để chọn các đối tượng riêng lẻ bên
trong một kiểu hòa trộn (blend), mặt nạ xén (clipping mask), hoặc
đường path phức tạp.
Để tạo một vùng chọn bằng công cụ này, làm một trông những điều
sau đây: