Tải bản đầy đủ
Chỉnh sửa các đường và hình dạng

Chỉnh sửa các đường và hình dạng

Tải bản đầy đủ

Bước 3: Thay đổi màu sử dụng trong các phương pháp sau đây:
- Chọn mốt mẫu màu từ Panel Swatches hoặc control.

- Chọn một màu từ Panel Color hoặc Color guide.

- Nhấp đôi hộp Stroke hoặc fill để mở và chọn một màu từ hộp
thoại Color picker. Để áp dụng một màu, nhấp bên trong vùng
Select Color để chọn một màu, sau đó nhấp nút Ok.

Panel Stroke
Panel Stroke là nơi bạn có thể chỉnh sửa các nét để áp dụng vào các
đối tượng. để thay đổi nét của một đối tượng được chọn, mở Panel
Stroke (Window | Stroke) và làm bất kỳ điều sau đây:

- Weight: Tăng hoặc giảm số để điều chỉnh độ dày của nét;

- Miter limit: Khi chều dài của một điểm nét (đầu nối) lớn hơn
hoặc bằng 4 lần bề dày nét, đầu nối mộng vuông góc (miter join) tự
động chuyển đổi thành một đầu nối vát (bevel join). Điều chỉnh giới
hạn được xác lập thành 4 theo mặc định, để ghi đè xác lập này.
- Caps & joins: Sáu nút này điều khiển các mũ (đầu mút) nét và
các đầu nối (góc) hiển thị như tế nào. Chọn từ butt, round, và
projecting caps và từ miter, round, và bevel joins.

- Align Stroke: Những nút này canh chỉnh nét với tâm, phần bên
trong hoặc phần bên ngoài của Path.

- Dashed line: Nhấp hộp kiểm này để tạo một đường gạch gạch
hoặc đường chấm chấm thay vì đường đậm nét. Sử dụng các trường
dash và gap để tạo các đường gạch gạch có mẫu hoa văn không đều.
Kết hợp các nút cap và join để tạo các mép gạch tròn hoặc dẹp. ví
dụ, để tạo một đường chấm chấm như hình dưới đây:

Chọn Dashed line, nhập một đường gạch (dash) 0 pt và một khoảng
hở (gap) 8pt, sau đó nhấp nút Rounded Caps.
4. Các công cụ cắt
Illustrator có hai công cụ cắt, Scissors và Knife, được sử dụng khi
canh chỉnh và thay đổi các đối tượng, bạn sẽ tìm thấy Scissors và
Knifes trong menu Flyout bên dưới công cụ eraser. (Những công cụ
này không nên được nhầm lẫn với các công cụ slice, được sử dụng
để tạo đồ họa web).
Công cụ Scissors
Công cụ Scissors cho bạn cắt dọc theo một đoạn hoặc điểm neo
(nhưng không phải điểm cuối) của một đối tượng được chọn và tạo
các hình dạng và đường Path mở. Ví dụ, nếu bạn cắt hai đường dọc

theo đường Path của một hình tròn, bạn có thể tách rời đoạn đó ra
khỏi tổng thể như hình dưới đây:

Đầu tiên bạn chọn công cụ này từ Panel Tools

Nhấp chọn vào điểm đầu cần cắt trên hình, tiếp tục nhấp chọn điểm
cuối, sau đó chọn công cụ Select để tách hai khối hình đã được cắt.
Công cụ Knife.
Công cụ Knife cắt vào các đối tượng và đường Path, cả hai bằng và
không bằng việc chọn đối tượng và tạo các hình dạng đóng. Các đối
tượng được cắt mang những thuộc tính Stroke và Fill của đối tượng
gốc. Khi một hoặc nhiều đối tượng được chọn, chỉ các đối tượng đó
có thể được cắt bằng Knife. Tuy nhiên, nếu các đối tượng không
được chọn, Knife sẽ cắt vào bất kỳ đối tượng hoặc đường Path nằm
bên dưới đường cắt. Hình dưới đây minh họa một tập hợp dối tượng
trông như thề nào trước khi được cắt, khi không có đối tượng nào
được chọn làm các lát cắt qua chúng, và khi chỉ hình ngôi sao được
chọn làm lát cắt qua chúng.