Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 3. NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TẠI TRƯỜNG THPT VÂN CỐC

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Dựa trên có sở lý luận ở chương 1 và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng
nghiệp tại trường THPT Vân Cốc ở chương 2, chúng tôi đã đề xuất một số biện pháp
quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Các biện pháp được chia thành 3 nhóm biện
pháp: Nhóm nhận thức, nhóm tổ chức hoạt động và nhóm hỗ trợ. Các biện pháp đề ra
đều được đánh giá là : rất cần thiết chiếm 80%, cần thiết chiếm 20%; tính rất khả thi
chiếm 61%, tính khả thi chiếm 34% và không khả thi chiếm 5%. Trong 3 nhóm giải pháp
trên thì 2 nhóm giải pháp 1 và 2 là quan trọng nhất vì : nhóm 1 làm thay đổi nhận thức
của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về hoạt động GDHN; nhóm 2 làm thay đổi tổ
chức và hoạt động GDHN. Tuy nhiên, để hiệu quả đạt được cao nhất cần phải tiến hành
các biện pháp một cách đồng bộ, thống nhất bởi các biện pháp chúng tôi đề ra có quan hệ
mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau. Đồng thời để các biện pháp trên đạt kết quả cao nhất
cần phải có sự hợp tác và nỗ lực của không chỉ cán bộ quản lý mà cả giáo viên, học sinh,
phụ huynh và các đối tượng có liên quan.

20

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1.KẾT LUẬN
Hoạt động GDHN trong nhà trường THPT có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng. Do đó
nếu được quản lý một cách hiệu quả, hoạt động GDHN sẽ đóng góp lớn cho sự phát triển
của xã hội nói chung, của cá nhân người học nói riêng.
Học sinh trường THPT Vân Cốc là những học sinh đều xác định sau khi TNTHPT sẽ
thi ĐH hoặc đi học nghề. Bản thân các em khi học trên lớp cũng đã xác định được hướng
phát triển trong tương lai phần nào có liên quan đến các nội dung mà các em được đào tạo.
Do đó GDHN đối với học sinh trường THPT Vân Cốc cần chú ý đến các điều kiện thực tế
của nhà trường cũng như của địa phương. GDHN cho học sinh trường THPT Vân Cốc cần
tập trung vào việc phát hiện ra khả năng của từng em, cung cấp cho các em những thông tin
về ngành nghề và định hướng cho các em lựa chọn nghề phù hợp với khả năng của cá nhân
và đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Trong khuôn khổ luận văn này, dựa trên cơ sở lý luận về quản lý hoạt động GDHN,
dựa trên thực trạng việc quản lý hoạt động GDHN tại trường THPT Vân Cốc, dựa trên các
điều kiện thực tế của nhà trường chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu
quả của hoạt động GDHN cho học sinh trường THPT Vân Cốc. Các biện pháp được đề
xuất theo các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý hoạt động GDHN có tính cần thiết và
khả thi và cần được tiến hành đồng bộ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
21

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
2. KIẾN NGHỊ
Để những biện pháp này có thể thực hiện được, người viết kiến nghị: BGD&ĐT
cần có những định hướng chỉ đạo cụ thể về quản lý hoạt động GDHN cho học sinh trên cơ
sở đó xây dựng chương trình, sách giáo khoa, sách tham khảo về GDHN, có kế hoạch tăng
cường cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho các trường, có kế hoạch bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên HN và tiến tới chuẩn hoá đội ngũ giáo viên làm
nhiệm vụ này, có chế độ đãi ngộ thoả đáng cho đội ngũ làm công tác HN.
Ủy ban nhân dân thành phố và SGD&ĐT cần có những chỉ đạo để phối hợp hoạt
động GDHN của nhà trường với các tổ chức xã hội có liên quan. Cần ủng hộ các sáng kiến
mới có tính khả thi cao và mạnh dạn đưa vào áp dụng trong nhà trường. Cần trao cho nhà
trường quyền tự chủ trong việc xây dựng chương trình GDHN phù hợp với học sinh của
nhà trường.
Nhà trường cần tạo điều kiện cho đội ngũ GDHN hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình một cách khoa học, sáng tạo, hiệu quả: nên đầu tư kinh phí, các trang thiết bị, phòng
HN và tư vấn nghề, tài liệu … phục vụ cho hoạt động GDHN. Có sự quản lý, kiểm tra,
đánh giá một cách thường xuyên các hoạt động GDHN trong nhà trường để hoạt động đó
đạt hiệu quả cao nhất.
22

23