Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

CHƯƠNG 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Kết luận chương 1
Việc nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp là
một yêu cầu rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi người quản lý hoạt
động giáo dục hướng nghiệp cần phải được đào tạo chuẩn về kiến thức, kĩ
năng và thái độ, đồng thời phải có năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng.
Năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng không phải là bản năng mà do trải
qua rèn luyện. Đồng thời người quản lý phải làm tốt các khâu như: Lập kế
hoạch, tổ chức và chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện.

8

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDHN TẠI TRƯỜNG THPT
VÂN CỐC GIAI ĐOẠN 2010-2013

2.1. Giới thiệu khái
quát về trường THPT
Vân Cốc Phúc Thọ
Hà Nội

Chương 2
2.2. Thực trạng hoạt
động GDHN tại trường
THPT Vân Cốc

2.3.Thực trạng quản lý
hoạt động GDHN
tại trường THPT
Vân Cốc
9

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDHN TẠI TRƯỜNG THPT
VÂN CỐC GIAI ĐOẠN 2010-2013

2.1. Khái quát về Trường trung học phổ thông Vân Cốc
-Trường THPT Vân Cốc nằm ở phía bắc Thành phố Hà Nội. Thuộc huyện Phúc Thọ.
Trước đây khu vực này là vùng phân lũ quốc gia nhằm cứu Thủ đô Hà Nội mỗi khi mùa lũ
về.
-Trường được thành lập năm 1992 với tên gọi lúc đó là trường cấp 2-3 Vân Cốc đến
năm 1996 được tách ra thành trường THCS Vân Nam và Trường THPT Vân Cốc như ngày
nay, hiện nay trường có 1 Hiệu trưởng, 2 Phó hiệu trưởng và 7 tổ chuyên môn, 1 tổ văn
phòng.
-Trường có 30 lớp nhưng chỉ có 24 phòng học nên phải học văn hoá 2 buổi một ngày.
Tổng số học sinh trong trường là 1245 học sinh, thuộc 5 xã vùng bãi của huyện Phúc Thọ.

10

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDHN TẠI TRƯỜNG THPT
VÂN CỐC GIAI ĐOẠN 2010-2013
2.2. Thực trạng hoạt động GDHN tại trường THPT Vân Cốc
2.2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trường THPT Vân Cốc về
tầm quan trọng của hướng nghiệp:
56% ý kiến cho rằng HN rất quan trọng, 32% ý kiến cho rằng HN là quan trọng, song cũng còn
nhiều ý kiến cho rằng hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh là không quan trọng chiếm 12%.
2.2.2. Thực trạng tình hình đội ngũ giáo viên về giáo dục hướng nghiệp:
18.5% giáo viên được tập huấn GDHN; 84.6% giáo viên chưa được tập huấn GDHN; 84.6% giáo
viên tự nghiên cứu GDHN
2.2.3. Thực trạng về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục hướng nghiệp:
Cơ sở vật chất của trường THPT Vân Cốc cơ bản đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho dạy và học.
Thực trạng về ứng dụng các hình thức tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho học sinh tại
trường THPT Vân Cốc
2.2.4.

Nhiều nội dung hướng nghiệp chưa được đề cập đến. Nhiều bước trong khâu hướng nghiệp bị bỏ
qua.
11