Tải bản đầy đủ
XÁC ĐINH KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC GỐI ĐỠ VÀ ĐIỂM ĐẶT LỰC.

XÁC ĐINH KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC GỐI ĐỠ VÀ ĐIỂM ĐẶT LỰC.

Tải bản đầy đủ

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa cơ khí

- Xét trên mặt phẳng yoz có:

c. Xác định Mômen uốn và xoắn.
 Mặt cắt tại vị trí 1-1.

 Mặt cắt tại vị trí 1-2

B.Tính toán thiết kế trên trục II
GVHD: Nguyễn Xuân Chung

39

Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa cơ khí
Fdx1

Fy10
Fy11
Fx11

Fx10

a, Lực tác dụng lên trục.
- Lực từ bánh đai tác dụng lên trục:
Theo bài ra ta có góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài = 00
Do đó lực tác dụng vào bánh đai Fr ta phân tích thành 2 lực:.b, Xác định phản lực tại các ổ đỡ.
- Xét trên mặt phẳng xoz có:

- Xét trên mặt phẳng yoz có:

GVHD: Nguyễn Xuân Chung

40

Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa cơ khí

c. Xác định Mômen uốn và xoắn.
 Mặt cắt tại vị trí 1-1.

 Mặt cắt tại vị trí 1-2

5. KIỂM NGHIỆM TRỤC VỀ ĐỘ BỀN MỎI.
1. Vật liệu trục:
- Với thép 45 có: σ b = 850 (Mpa)
- Giới hạn mỏi uốn và giới hạn mỏi xoắn được xác định gần đúng theo công
thức :

σ −1 = 0,436. σ b = 0,436.850 = 370,6 ( MPa )

τ −1 = 0,58. σ −1 = 0,58.370,6 = 214,94 ( Mpa).
2. Điều kiện kiểm tra độ bền mỏi của trục:

Sj =

Sσ j .Sτ j
S +S
2
σj

2
τj

≥ [ S]

- [ S ] : hệ số an toàn cho phép, thường thì [ S ] = 1,5…2,5
GVHD: Nguyễn Xuân Chung

41

Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa cơ khí
- Sσ j : hệ số an toàn chỉ tính riêng ứng suất pháp( chỉ xét tại tiết diện j)

Sσ j =
-

σ −1
kσ dj .σ aj + ψ σ .σ mj

Sτ j : hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp

Sτ j =

τ −1
kτ dj .τ j + ψ τ .τ mj

- Theo bảng 10.7 [ I ] ta được ψ σ = 0,1 và ψ τ = 0,05
-Ta xác định hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp Sσ và hệ số an toàn chỉ
xét riêng đến ứng suất tiếp Sτ theo công thức:

Sσ =

σ −1
Kσd .σ a + ψ σ .σ m

Sτ =

τ −1
Kτd .τ a + ψ τ .τ m

Cuối cùng ta xác định hệ số an toàn theo công thức:

S=

Sσ .Sτ
Sσ2 + Sτ2

6- TÍNH Ổ LĂN
I. CHỌN Ổ LĂN CHO TRỤC VÀO.
A.Chọn ổ lăn của trục I là loại ổ bi đỡ 1 dãy,chịu được lực hướng tâm, làm việc
với số vòng quay cao, giá thành ổ thấp.
Dựa vào đường kính ngõng trục d = 30 mm
Tra bảng P.2.7 chọn loại ổ bi đỡ cỡ nhẹ, kiểu 306
GVHD: Nguyễn Xuân Chung

42

Đồ án tốt nghiệp