Tải bản đầy đủ
3-Lập tiến trình công nghệ

3-Lập tiến trình công nghệ

Tải bản đầy đủ

24.50.5
R1

ỉ440.5

2x45

S1
S2

S3

Quy trỡnh cụng ngh gm cỏc bc: Tin thụ mt D mt E v l ỉ43.5. Mt ỏy ca
chi tit hn ch 3 bc t do v dựng mõm cp ngn hn ch 2 bc t do .
- Theo bng (4.5) giỏ tr Ri=150 v Ti=250. Sau khi tin thụ giỏ tr Rz=50 v Ti=50
(bng 4.7)
- Sai lch khụng gian tng cng c xỏc nh theo bng 4.9, chi tit gia cụng trc
s dng mõm cp phụi=1500 (àm)
-

Sai lch khụng gian cũn li sau khi tin thụ l :

1=0,06. phụi=0,06.1500=90 (àm)
Tin thụ : gỏ t trờn hai mi tõm, sai s gỏ t bng lch ca 2 l tõm (sai s v
mt nh v ) tc l :
b=lt=0,25D=0,25.400=100 (àm)
Bõy gi ta xỏc nh lng d nh nht theo cụng thc sau:
2Zimin=2(Rzi-1 + Ti-1 + i-1)
Lng d nh nht ca tin thụ l :
2Zimin=2(150+250+90)=2.490 (àm)
Kớch thc ng kớnh phụi 43,025 + 2.490=44,005 mm
Dung sai tin tinh cp chớnh xỏc 3 l =500(àm)
Vy ta cú :
Sau khi tin thụ dmax =44,01 ; dmin =44,01 0,5 = 43,51 mm
ct lng d gii hn c tớnh nh sau :
Zmin bng hiu s gia 2 kớch thc ln nht ca 2 nguyờn cụng k nhau
Zmax bng hiu gia 2 kớch thc nh nht ca 2 nguyờn cụng k nhau.vy ta cú

Bảng tính lợng d
Bc
cụng
ngh

Cỏc yu t
(àm)
RZ

TiPhụi

150

250

1500

Tin thụ

100

90

gd

Ln
g d Dung Kớch thc
tớnh
sai gii hn
toỏn
(àm) (mm)
Zmin
(àm)
Min Max
1000

100

2.490

500

43
43,5
1

Lng

d

gii hn
(àm)
Min

Max

44,01 485

1100

43,02
5

* Nguyờn Cụng 3,4 :Tin thụ mt A, mt C, l ỉ73 v l ỉ32
+ Khi tin tinh ta chn lng d v mt phớa l a=0,5mm
+Khi tin thụ ta ly lng d bng lng d ca phụi ,v mt phớa a=2,5mm
* Nguyờn Cụng 5 : Khoan 2 l c ỉ6 v l ỉ 10
* Nguyờn Cụng 6,7 : Tin mt cụn B
+ Khi tin tinh ta chn lng d v mt phớa l a=0,5mm
+Khi tin thụ ta ly lng d bng lng d ca phụi, v mt phớa a=2,5mm
* Nguyờn Cụng 8 : Kim tra :

B-TNH V CH CT CHO TNG NGUYấN CễNG
Nguyờn cụng 1 : Dp phụi

Nguyờn cụng 2 : Tin thụ mt D, mt E v l ỉ44
24.50.5
R1

ỉ440.5

2x45

S1
S2

S3

nh v : mt ỏy A ta dựng g ca mõm cp hn ch 3 bc t do v mt tr ngoi ta
s mõm cp hn ch 2 bc t do
- Kp cht dựng mõm cp 3 chu kp cht chi tit
- Chn mỏy :
Cỏc thụng s ca mỏy tin T616 :
ng kớnh gia cụng ln nht : Dmax=320mm
Khong cỏch gia hai mi tõm :750mm
S cp tc trc chớnh
: 12
Gii hn vũng quay trc chớnh :44ữ 1980
Chn dao :
Chn dao tin ngoi thõn cong cú gúc nghiờngchớnh 90,vt liu T15K6
Theo bng 4-6 STCNCTM I ,ta chn kớch thc ca dao nh sau:
H=16;B=10;L=100;l=40;=60,n=4;l=10;r=0.5
- Ch ct:
Bc 1 :Khi gia cụng thụ mt D ta chn chiu sõu ct t=3mm
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.35;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =62(m/ph)
Cỏc h s hiu chnh :
H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
-

H s ph thuc vo trng thỏi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x62 =44.64(m/phỳt)
S vũng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:
1000.44.64
nt =
= 323,1(v / ph)
3,14.44
Theo mỏy ta chn c nm=350(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:
3,14.44.350
= 48, 4(m / ph)
Vtt=
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.36mm
Bc 2 :Khi gia cụng thụ mt ỉ44 ta chn chiu sõu ct t=2.5 mm
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.35;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =62(m/ph)
Cỏc h s hiu chnh :
H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
H s ph thuc vo trng thỏi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x62 =44.64(m/phỳt)
S vũng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:
1000.44.64
nt =
= 323,1(v / ph)
3,14.44
Theo mỏy ta chn c nm=350(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:
3,14.44.350
= 48, 4(m / ph)
Vtt=
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.36mm
Bc 3 :Khi gia cụng thụ mt E ta chn chiu sõu ct t=2.5 mm
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.35;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =62(m/ph)
Cỏc h s hiu chnh :
H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
H s ph thuc vo trng thỏi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x62 =44.64(m/phỳt)
S vũng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:
1000.44.64
nt =
= 194, 7(v / ph)
3,14.73
Theo mỏy ta chn c nm=200(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:

3,14.73.200
= 45,8(m / ph)
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.36mm
Thời gian cơ bản khi tiện
Thi gian c bn khi tin thụ mt D
L + L1 + L2
T01=
.i
S .n
L=(D-d)/2=11,5 mm
L1=t/tg +(0.5-2)=2mm
L2=3
S=0.36(mm/vũng)
n=350(vũng/phỳt)
11, 5 + 3 + 2
T01=
=0.13(phỳt)
0, 36.350

Vtt=

Thi gian c bn khi tin thụ l ỉ44
L + L1
T02=
.i
S .n
L1=2 mm
L=24,5 mm
S=0.36(mm/vũng)
n=350(vũng/phỳt)
24,5 + 2
T02=
=0,21(phỳt)
0,36.350
Thi gian c bn khi tin thụ mt E
L + L1
T03=
.i
S .n
L1=2 mm
L=30 mm
S=0.36(mm/vũng)
n=200(vũng/phỳt)
30 + 2
T03=
=0,44(phỳt)
0,36.200
Tng thi gian ca nguyờn cụng tin thụ l :
T0=T01+T02+T03=0,13+0,31+0,44 = 0,88 (phỳt)

Nguyờn cụng 3 : Tin thụ mt A, mt C v l ỉ73 v ỉ26
16
2x45

ỉ43

ỉ74

ỉ33

10

nh v : mõm cp 3 chu t vo mt E hn ch 3 bc t do v cp trờn ng kớnh
ỉ44 hn ch 2 bc t do
- Kp cht dựng mõm cp 3 chu kp cht chi tit
- Chn mỏy :
Cỏc thụng s ca mỏy tin T616 :
ng kớnh gia cụng ln nht : Dmax=320mm
Khong cỏch gia hai mi tõm :750mm
S cp tc trc chớnh
: 12
Gii hn vũng quay trc chớnh :44ữ 1980
Chn dao :
Chn dao tin ngoi thõn cong cú gúc nghiờngchớnh 90,vt liu T15K6
Theo bng 4-6 STCNCTM I ,ta chn kớch thc ca dao nh sau:
H=16;B=10;L=100;l=40;=60,n=4;l=10;r=0.5
Ch ct:
Bc 1 :Khi gia cụng thụ mt A ta chn chiu sõu ct t=2,5mm
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.35;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =62(m/ph)
Cc h s hiu chnh :
H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
H s ph thuc vo trng thi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x62 =44.64(m/phỳt)
S vng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:
1000.44.64
nt =
= 180(v / ph)
3,14.79
-

Theo mỏy ta chn c nm=200(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:
3,14.79.200
= 49, 6(m / ph)
Vtt=
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.36mm

Bc 2 :Khi gia cụng thụ l ỉ74 ta chn chiu sõu ct t=2,5mm
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.35;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =62(m/ph)
Cỏc h s hiu chnh :
H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
H s ph thuc vo trng thỏi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x62 =44.64(m/phỳt)
S vũng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:
1000.44.64
nt =
= 192(v / ph)
3,14.74
Theo mỏy ta chn c nm=200(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:
3,14.79.200
= 49, 6(m / ph)
Vtt=
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.36mm
Bc 3 :Khi gia cụng thụ l ỉ26 ta chn chiu sõu ct t=2,5mm
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.35;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =62(m/ph)
Cỏc h s hiu chnh :
H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
H s ph thuc vo trng thỏi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x62 =44.64(m/phỳt)
S vũng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:
1000.44, 64
nt =
= 444(v / ph)
3,14.32
Theo mỏy ta chn c nm=450(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:
3,14.32.450
= 45, 2(m / ph)
Vtt=
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.36mm
Bc 4 :Khi gia cụng thụ mt C ta chn chiu sõu ct t=2,5mm
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.35;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =62(m/ph)
Cỏc h s hiu chnh :
H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
H s ph thuc vo trng thỏi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x62 =44.64(m/phỳt)
S vũng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:

nt =

1000.44, 64
= 338(v / ph)
3,14.42

Theo mỏy ta chn c nm=400(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:
3,14.42.400
= 52, 7( m / ph)
Vtt=
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.36mm
Thi gian c bn khi tin
Thi gian c bn khi tin thụ mt A
L + L1 + L2
T01=
.i
S .n
L=(D-d)/2=26,5 mm
L1=t/tg +(0.5-2)=2mm
L2=3
S=0.36(mm/vũng)
n=200(vũng/phỳt)
26,5 + 3 + 2
T01=
=0.42(phỳt)
0,36.200
Thi gian c bn khi tin thụ l ỉ73
L + L1
T02=
.i
S .n
L1=2 mm
L=15 mm
S=0.36(mm/vũng)
n=450(vũng/phỳt)
15 + 2
T02=
=0,24(phỳt)
0,36.200
Thi gian c bn khi tin thụ l ỉ26
L + L1 + L2
T03=
.i
S .n
L1=2 mm
L2=2
L=25 mm
S=0.36(mm/vũng)
n=450(vũng/phỳt)
25 + 2 + 2
T03=
=0,18(phỳt)
0,36.450
Thi gian c bn khi tin thụ mt C
L + L1 + L2
T04=
.i
S .n
L1=2 mm
L2=2

L=10 mm
S=0.36(mm/vũng)
n=400(vũng/phỳt)
10 + 2 + 2
T04=
=0,1(phỳt)
0,36.400
Tng thi gian ca nguyờn cụng tin thụ l :
T0=T01+T02+T03+ T04=1,125 + 0,24 + 0,18 + 0,1 = 1,645 (phỳt)
Nguyờn cụng 4 : Tin tinh mt A, mt C v l ỉ73 v ỉ32
150.05

-

-

ỉ730.05

ỉ42+0.025

ỉ32+0.025

10

nh v : mõm cp 3 chu t vo mt E hn ch 3 bc t do v cp trờn ng kớnh
ỉ44 hn ch 2 bc t do
Kp cht dựng mõm cp 3 chu kp ch chi tit
Chn mỏy :
Cỏc thụng s ca mỏy tin T616 :
ng kớnh gia cụng ln nht
: Dmax=320mm
Khong cỏch gia hai mi tõm :750mm
S cp tc trc chớnh
: 12
Gii hn vũng quay trc chớnh :44ữ 1980
Chn dao :
Chn dao tin ngoi thõn cong cú gúc nghiờngchớnh 90,vt liu T15K6
Theo bng 4-6 STCNCTM I ,ta chn kớch thc ca dao nh sau:
H=16;B=10;L=100;l=40;=60,n=4;l=10;r=0.5
Cỏc bc cụng ngh
Bc 1: Khi gia cụng tinh mt A ta chn chiu sõu ct t=0,5mm.
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.11mm/vũng;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =120(m/ph)
Cc h s hiu chnh :
H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
H s ph thuc vo trng thi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x120 =87(m/phỳt)
S vũng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:

nt =

1000.87
= 379, 4(v / ph)
3,14.73

Theo mỏy ta chn c nm=400(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:
3,143.73.400
= 92.9(m / ph)
Vtt=
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.12mm
- Bc 2:Gia cụng tinh phn trc cú ng kớnh 73.
+Chn dng c ct :
Khi gia cụng tinh 73 ta chn chiu sõu ct t=0.5mm
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.11mm/vũng;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =120(m/ph)
Cỏc h s hiu chnh :
-H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
-H s ph thuc vo trng thỏi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
-H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x100 =87(m/phỳt)
S vũng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:
1000.87
nt =
= 379,5(v / ph)
3,14.73
Theo mỏy ta chn c nm=400(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:
3,143.73.400
= 92,9( m / ph)
Vtt=
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.12mm
Bc 3:Gia cụng tinh phn trc cú ng kớnh 32.
Khi gia cụng tinh 32 ta chn chiu sõu ct t=0.5mm
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.11mm/vũng;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =120(m/ph)
Cỏc h s hiu chnh :
-H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
-H s ph thuc vo trng thỏi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
-H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x100 =87(m/phỳt)
S vũng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:
1000.87
nt =
= 865,8(v / ph)
3,14.32
Theo mỏy ta chn c nm=850(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:

3,143.32.850
= 85, 4( m / ph)
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.12mm
Bc 4:Gia cụng tinh mt C.

Vtt=

Khi gia cụng tinh mt C ta chn chiu sõu ct t=0.5mm
Bng 5-60 ,ta chn bc tin dao s=0.11mm/vũng;
Bng 5-63 ta chn tc ct Vb =120(m/ph)
Cỏc h s hiu chnh :
-H s ph thuc vo cng ca chi tit gia cụng k1=0.9 (theo bng 5.3)
-H s ph thuc vo trng thỏi b mt k2=0.8 (theo bng 5.5)
-H s ph thuc vo tui bn ca dao k3=1 (theo bng 5.7)
Nh vy tc tớnh toỏn l Vt=Vb.k1.k2.k3=0.9x0.8x1x100 =87(m/phỳt)
S vũng quay ca trc chớnh theo tớnh toỏn l:
1000.87
nt =
= 660(v / ph)
3,14.42
Theo mỏy ta chn c nm=700(v/ph)
Nh vy tc ct thc t l:
3,143.42.700
= 92,3(m / ph)
Vtt=
1000
Theo mỏy ta chn Sm=0.12mm
Thi gian c bn khi tin
Thi gian c bn khi tin tinh mt A
L + L1 + L2
T01=
.i
S .n
L=(D-d)/2=26,5 mm
L1=t/tg +(0.5-2)=2mm
L2=3
S=0.11(mm/vũng)
n=400(vũng/phỳt)
26,5 + 3 + 2
T01=
=0.71(phỳt)
0,11.400
Thi gian c bn khi tin tinh l 73
L + L1
T02=
.i
S .n
L1=2 mm
L=15 mm
S=0.11(mm/vũng)
n=400(vũng/phỳt)
15 + 2
T02=
=0,39(phỳt)
0,11.400
Thi gian c bn khi tin tinh l 32