Tải bản đầy đủ
Tính toán và kiểm nghiệm ổ lăn

Tính toán và kiểm nghiệm ổ lăn

Tải bản đầy đủ

Đồ án: Chi tiết máy

Đề số 5/8: Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Lực dọc trục do lực hướng tâm sinh ra trên ổ:

Theo bảng Ta có:

Xác định X và Y: (Vòng trong quay )

Tra bảng , ta được :

Tải trọng quy ước trên ổ :

GVHD: TS. Phạm Minh HảiSVTH: Nguyễn Văn Thanh- 20133486
[24]

Đồ án: Chi tiết máy

Đề số 5/8: Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Trong đó : - Tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục, kN ;
- Hệ số ảnh hưởng của nhiệt độ, lấy ;
- Hệ số kể đến đặc tính tải trọng, tra bảng , với va đập vừa, chọn ;
-Hệ số kể đến vòng quay ; khi vòng trong quay .

Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ lăn :

Tuổi thọ của ổ lăn :

Khả năng tải động yêu cầu của ổ lăn :

Thỏa mãn
Khả năng tải tĩnh của ổ lăn :

Trong đó : - Hệ số tải trọng hướng tâm và hệ số tải trọng dọc trục, tra
bảng , ta được .

Thỏa mãn
Khả năng quay nhanh của ổ :
GVHD: TS. Phạm Minh HảiSVTH: Nguyễn Văn Thanh- 20133486
[25]

Đồ án: Chi tiết máy

Đề số 5/8: Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Số vòng quay tới hạn của ổ được xác định:

Trong đó:- Thông số vận tốc quy ước, , tra bảng , ta được .
- Đường kính vòng tròn qua tâm các con lăn: ;
- Hệ số kích thước; ;
- Hệ số cỡ ổ, tra bảng , ta được ;
- Hệ số tuổi thọ, do .

Thỏa mãn
• Ổ bi đỡ 1
Tra bảng , với chọn loại ổ cỡ trung, ta được:

hiệu
313

d,
D,
B,
r, mm Đường kính bi,
C, kN , kN
mm
mm
mm
mm
65
140
33
3.5
23.81
72.4 56.7
Do 2 ổ côn đã chịu hết lực dọc trục nên ổ bi đỡ chỉ chịu lực hướng tâm,
nên hệ số .
Tải trọng động quy ước của ổ bi đỡ 1:
Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ lăn:
Thỏa mãn
Kiểm nghiệm theo khả năng tải tĩnh của ổ lăn :
Tra bảng , ta có:.
Tải trọng tĩnh quy ước :
Thỏa mãn
Khả năng quay nhanh của ổ :

GVHD: TS. Phạm Minh HảiSVTH: Nguyễn Văn Thanh- 20133486
[26]

Đồ án: Chi tiết máy

Đề số 5/8: Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Số vòng quay tới hạn của ổ được xác định:

Trong đó:- Thông số vận tốc quy ước, , tra bảng , ta được .
- Đường kính vòng tròn qua tâm các con lăn: ;
- Hệ số kích thước; ;
- Hệ số cỡ ổ, tra bảng , ta được ;
- Hệ số tuổi thọ, do .

Thỏa mãn

GVHD: TS. Phạm Minh HảiSVTH: Nguyễn Văn Thanh- 20133486
[27]

Đồ án: Chi tiết máy

Đề số 5/8: Thiết kế hệ dẫn động băng tải

TÍNH CHỌN KẾT CẤU VÀ Ổ LĂN TRỤC I
I.
Tính chọn kết cấu và ổ lăn
Đường kính sơ bộ trục: .
Từ các yêu cầu về độ bền, lắp ghép, công nghệ ta chọn đường kính các
đoạn trục như sau:
- Đường kính tại vị trí khớp nối: ;
- Đường kính tại vị trí lắp ổ lăn: ;
- Đường kính tại vị trí trục vít: .
II.
Chọn then
• Chọn then tại vị trí lắp khớp nối
Chọn then là then bằng. Tra bảng , ta được các thông số:

Đường kính trục
, mm

Kích thước tiết
diện then

Chiều sâu rãnh
Bán kính góc lượn
then
của rãnh r
Trên
Trên lỗ
Nhỏ nhất Lớn nhất
trục t1
t2

Chiều dài then:
Chọn .
III. Chọn ổ lăn
Với đường kính trục tại vị trí lắp ổ là . Tra bảng , ta chọn ổ đũa côn cỡ
trung:
Ký d,
hiệu m
m
731 50
0
IV.

D,
m
m
11
0

,
m
m
92

,
B,
mm m
m
76. 27
5

,
m
m
23

T,
mm
29.2
5

r,
m
m
3.0

,
m
m
1.0

, ()

C,
kN

, kN

11.6
7

96.
6

75.9

Sơ đồ kết cấu của trục

GVHD: TS. Phạm Minh HảiSVTH: Nguyễn Văn Thanh- 20133486
[28]

Đồ án: Chi tiết máy

Đề số 5/8: Thiết kế hệ dẫn động băng tải

GVHD: TS. Phạm Minh HảiSVTH: Nguyễn Văn Thanh- 20133486
[29]