Tải bản đầy đủ
Hình 4.12 .Đầu vào - ra của một khối

Hình 4.12 .Đầu vào - ra của một khối

Tải bản đầy đủ

Hình 4.13. Cửa sổ thông số khối Mux.
Bây giờ ta có thể nối các khối lại với nhau. Đầu tiên hãy nối đầu ra khối phát
Sin tín hiệu tới đầu vào trên khối Mux. Công việc thực hiện nối các khối, nói
chung không theo thứ tự bắt buộc nào cả. Công việc thực hiện nối các sơ đồ cũng
giống như các phần mềm thiết kế điện tử nào đó là đặt con trỏ chuột tại đầu nối
(ra) của khối này (con trỏ chuột biến thành dấu cộng), giữ trỏ chuột và kéo tới
đầu nối (vào) của khối khác. Trong quá trình nối, đưòng nối có hình nét đứt và con
trỏ sẽ thay đổi thành dấu cộng kép khi lại gần khôí cần nối.

Hình 4.14. Cửa sổ mô hình trước khi nối dây.

38

Hình 4.15. Cửa sổ mô hình khi đang nối dây.
Bạn có thể nối bằng cách nhả phím chuột khi con trỏ ở bên trong khối. Khi đó
đường nối sẽ nối vào cổng gần vị trí con trỏ nhất.

Hình 4.15. Hình khôí Sin đã nối vào trên khối Mux.
Phần lớn các đường nối đi từ đầu ra của một khối tới đầu vào của một khối
khác. Có đường nối từ một đường nào đó đi tới đầu vào của một khối ta gọi đó là
đường rẽ nhánh.
Việc vẽ đường rẽ nhánh có sự khác biệt so với vẽ đường nối chính. Để vẽ
được rẽ nhánh ta thực việc như sau:
1. Đặt con trỏ vào điểm cần vẽ đường rẽ nhánh.

2.

Hình 4.16. Con trỏ đặt vào điểm cần rẽ nhánh.
An phím Ctrl + giữ phím trái chuột ,kéo con trỏ chuột tới đầu vào của
khối.
39

3.

Nhả phím chuột, Simulink sẽ vẽ một đường từ điểm bắt đầu tới cổng vào
của khối.

Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nối dây từ đầu vào (đầu ra) của một khối tới
đường nối chính, mà không cần giữ phím Ctrl . Tuy nhiên việc nối dây sẽ bất tiện
do mối nối hình thành không theo ý muốn hoặc không nối được.

Hình4.17.Một đoạn dây không như ý .
Kết thúc việc nối dây, mô hình được hiển thị như trên hình 2.19.
Tuy nhiên trong quá trình nối dây có thể có những đưòng nối dây không như
ý ta muốn, ta có thể bỏ đi hoặc sử a chữa lại bằng cách nhấp chuột vào đoạn dây
đó, sau đó ta nhấn phín Delete hoặc di chuyển đoạn dây để sửa lại.

Hình4.18. Một đoạn dây đã được chọn.

40

Hình 4. 19. Cửa sổ mô hình đã được vẽ xong.
Bây giờ ta mở khối Scope để hiển thị tín hiệu ra và chạy mô phỏng trong 10s.
Đầu tiên ta phải đặt thông số mô phỏng bằng lệnh Parameter trong menu
Simulation. Đặt thời gian mô phỏng (Stop time) là 10.0. Sau đó nhấn vào Apply
để Simulink áp dụng các thông số do ta đặt và đóng hộp hội thoại bằng cách nhấn
vào Close.

Hình4.20 . Hộp hội thoại Parameter của Simulink
Chọn Start trong menu Simulation để chạy mô phỏng và ta Double Click
vào khối Scope để xem dạng sóng ra của tín hiệu.

41

Muốn dừng mô phỏng thì chọn Stop hay Pause từ menu Simulation.

Hình 4.21 . Cửa sổ hiển thị tín hiệu ra của sơ đồ.
Để lưu sơ đồ này ta chọn Save từ menu File, nhập tên file. File này sẽ chứa
mô hình đã vẽ.
4.3.Ứng dụng phần mềm matlab simulink trong mô phỏng hoạt động của hộp
số tự động A140E .
Ở đây ta tiến hành khảo sát động lực học quá trình chuyển số của của các phanh
và ly hợp bằng cách khảo sát 1 xy lanh.
4.3.1. Các bước tiến hành mô phỏng.
- Mở phần mềm matlab và chọn công cụ simulink.

42