Tải bản đầy đủ
Hình 4.3 : Giao diện cửa sổ lệnh của MATLAB khi khởi động xong

Hình 4.3 : Giao diện cửa sổ lệnh của MATLAB khi khởi động xong

Tải bản đầy đủ

Việc ngắt chương trình đang thực hiện hoặc các chương trình không đúng
theo yêu cầu đều được thông qua phím nóng Ctrl + C.
Để thoát khỏi chương trình MATLAB ta có thể dùng lệnh
>> exit ↵ hoặc >> quit ↵ ( ↵ : nhấn ENTER)
hoặc từ menu thả xuống hoặc nhấn vào trên góc phải màn hình của cửa sổ
chính MATLAB.
MATLAB được điều khiển bằng những câu lệnh được kết hợp theo một trật
tự nhất định và gọi đó là chương trình. Chương trình chứa nhiều câu lệnh và
những hàm chức năng để giải những bài toán lớn hơn.
Các câu lệnh trong MATLAB rất mạnh và có những vấn đề chỉ cần một câu
lệnh là đủ giải quyết bài toán. Mô phỏng trong MATLAB sẽ cho ta hình ảnh tọa
độ không gian hai chiều (2D) và ba chiều(3D).
4.1.2. Các phím chức năng đặt biệt (chuyên dùng) và các lệnh dùng cho hệ
thống:
Ctrl + P hoặc ↑

Gọi lại lệnh vừa thực hiện trước đó từ của sổ lệnh của
MATLAB

Ctrl + n hoặc ↓

Gọi lại lệnh đã đánh vào trước đó

Ctrl + f hoặc →
Ctrl + b hoặc ←

Chuyển con trỏ sang phải một kí tự
Chuyển con trỏ sang trái một kí tự.

Ctrl + l hoặc Ctrl +
Chuyển con trỏ sang phải một từ

Ctrl + r hoặc Ctrl + Chuyển con trỏ sang trái một từ

Chuyển con trỏ về đầu dòng.
Ctrl +
HOME

a

hoặc

Xoá cho đến dòng cuối cùng

Ctrl + k
Các lệnh hệ thống :
Các lệnh trên cũng như sau này được viết từ cửa sổ lệnh của MATLAB

31

Casesen off

Bỏ thuộc tính phân biệt chữ hoa và chữ thường

Casesen on

Sử dụng thuộc tính chữ hoa và chữ thường.

Clc

Xóa cửa sổ dòng lệnh

Clf

Xó cửa sổ đồ họa

computer

Lệnh in ra một xâu kí tự cho biệt loại máy tính.

exit hoặc quit Thoát khỏi chương trình MATLAB
Ctrl + C

Dừng chương trình khi nó rơi vào tình trạng lặp không kết thúc .

help

Xem trợ giúp

input

Nhập dữ liệu từ bàn phím.

load

Tải các biến đã lưu trong một file đưa vào vùng làm việc.

pause

Ngừng tạm thời chương trình.

save

Lưu giữ các biến vào file có tên là matlab.mat

Demo

Lệnh cho phép xem các chương trình mẫu (minh họa khả năng
làm việc của MATLAB).

Edit

Lệnh để vào cửa sổ soạn thảo (dùng để viết một chương trình)

4.2. TÌM HIỂU VỀ SIMULINK.
Simulink là một phần mềm mở rộng của MATLAB (1 Toolbox của Matlab)
dùng để mô hình hoá, mô phỏng và phân tích một hệ thống động. Thông thường
dùng để thiết kế hệ thống điều khiển, thiết kế DSP, hệ thống thông tin và các ứng
dụng mô phỏng khác.
Simulink là thuật ngữ mô phỏng dễ nhớ được ghép bởi hai từ Simulation và
Link. Simulink cho phép mô tả hệ thống tuyến tính,hệ phi tuyến, các mô hình trong
miền thời gian liên tục, hay gián đoạn hoặc một hệ gồm cả liên tục và gián đoạn.
32

Để mô hình hoá, Simulink cung cấp cho bạn một giao diện đồ họa để sử dụng
và xây dựng mô hình sử dụng thao tác "nhấn và kéo" chuột. Với giao diện đồ họa
ta có thể xây mô hình và khảo sát mô hình một cách trực quan hơn. Đây là sự khác
xa các phần mềm trước đó mà người sử dụng phải đưa vào các phương vi phân và
các phương trình sai phân bằng một ngôn ngữ lập trình.
Điểm nhấn mạnh quan trọng trong việc mô phỏng một quá trình là việc thành
lập được mô hình. Để sử dụng tốt chương trình này, người sử dụng phải có kiến
thức cơ bản về điều khiển, xây dựng mô hình toán học theo quan điểm của lý
thuyết điều khiển và từ đó thành lập nên mô hình của bài toán.
4.2.1. CÁCH KHỞI TẠO SIMULINK VÀ VẼ SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG:
4.2.1.1. Khởi tạo SIMULINK:
Để vào Simulink trong Matlab, ta từ cửa sổ lệnh của Matlab đánh dòng lệnh:
>> simulink ↵
Khi khởi động Simulink xong ta được màn hình cửa sổ Simulink. Cửa sổ này
hoạt động liên kết với cửa sổ lệnh MATLAB.
Ta thấy cửa sổ Simulink có nhiều khối chức năng (blocks library), trong đó
có nhiều khối chức năng cụ thể.

Hình 4.5 : Cách vào toolbox SIMULINK trong MATLAB
Từ cửa sổ lệnh ta thấy được các khối thư viện: Khối nguồn (Sources), khối
đầu đo (Sinks), khối phi tuyến (nonlinear), khối tuyến tính (linear), khối đầu nối
(Connections)…………
33

Hình 4.6 : Màn hình cửa sổ thư viện SIMULINK
Thư viện của Simulink bao gồm các khối chuẩn trên, người sử dụng cũng có
thể thay đổi hay tạo ra các khối cho riêng mình. Simulink cũng giống như các
phần mềm mô phỏng thiết kế mạch điện tử như : MicroSim Eval, EWB, Circuit
Maker….
Để vẽ sơ đồ mô phỏng cũng như xây dựng mô hình như thế nào.Việc xây
dựng mô hình và các thao tác để xây dựng mô hình. Ta thử thiết kế mô phỏng ví dụ
sau (Hình 4.7) để biết được việc vẽ và mô phỏng sơ đồ:
Để vẽ được mô hình này bạn phải làmm các thao tác sau:
1.Từ cửa sổ Matlab đánh lệnh simulink. Cửa sổ thư viện các khối sẽ xuất
hiện 2.Từ cửa sổ thư viện ta nhấp chuột vào File/New/Model hoặc nhấn Ctrl+
N. Màn hình cửa sổ mô hình mới Untitled được mở ra(Hình 8).Từ đó ta bắt đầu
xây dựng mô hình.
3 . Chọn các block ở các thư viện thích hợp:

34

Hình 4.7 : Mô hình phân tích sóng hình sin

Hỉnh 4.8 : Chọn vẽ một Model (Scheme) mới
Trong sơ đồ này chọn các khối từ các thư viện:
+ Thư viện các nguồn tín hiệu (Sources): Chọn Sin wave.
+ Thư viện các khối nhận tín hiệu (Sinks): Chọn Scope.
+ Thư viện các hàm tuyến tính (Linear): Chọn Integrator.
+ Thư viện các đầu nối ( Connections): Chọn Mux.
Để chọn một thư viện trong Simulink ta nhấp kép (Double Click) vào khối
(icon) đó. Simulink sẽ hiển thị một cửa sổ chứa tất cả các khối của thư viện đó.
Trong thư viện nguồn tín hiệu chứa tất các khối đều là nguồn tín hiệu. Thư viện
nguồn tín hiệu được trình bày như hình4.9.
Người sử dụng thêm vào sơ đồ của mình bằng cách ghép khối đó từ thư viện
hay từ mô hình bất kì nào khác. Trong ví dụ này ta chọn khối phát sóng hình sin.
Đặt con trỏ chuột lên khối ấn và giữ phím trái chuột, kéo khối tới cửa sổ vẽ sơ đồ
Untitled.
Khi di chuyển khối ta có thể thấy khối và tên của nó di chuyển cùng với con
trỏ chuột.

35