Tải bản đầy đủ
Hình 1-14 Minh hoạ option menu

Hình 1-14 Minh hoạ option menu

Tải bản đầy đủ

android:title="Item1"
android:orderInCategory="1"
android:id="@+id/item1">
android:id="@+id/item2"
android:orderInCategory="2">

android:orderInCategory="1/>
android:id="@+id/item02"
android:orderInCategory="2"/>public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
new MenuInflater(
getApplication()).inflate(R.menu.menu_options,
menu);
return super.onCreateOptionsMenu(menu);
}

1.5.10. Adapter:
Thỉnh thoảng bạn sẽ muốn populate một view group với một số thông tin
mà không thể hard-coded được, thay vào đó, bạn muốn bind để xem một nguồn
dữ liệu bên ngoài. Để làm điều này, bạn sử dụng một AdapterView xem như là
view group của bạn và View con được khởi tạo và populated với dữ liệu từ
Adapter. Các đối tượng AdapterView là một implementation của ViewGroup xác
định những view con của nó dựa trên một đối tượng Adapter nhất định. Adapter
các hành vi như là chuyển phát nhanh giữa các nguồn dữ liệu của bạn (có lẽ là
một mảng của chuỗi bên ngoài) và AdapterView, hiển thị nó trong đó. Có một số
29

hiện thực của class Adapter, cho nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như CursorAdapter
việc đọc dữ liệu cơ sở dữ liệu từ một Cursor, hoặc một ArrayAdapter đọc từ một
mảng tùy ý.

1.6. Ứng dụng
1.6.1.Ứng dụng Flashlight:
Đây là một ứng dụng nhỏ thay cho ứng dụng Helloword để khởi động
Android nhưng đôi khi cũng rất có ích trong cuộc sống. Chẳng hạn như khi đột
ngột mất điện ta có thể cần một chút ánh sáng để soi đường hoặc tìm một vật
dụng nào đó. Trông ứng dụng sẽ như thế này:

Hình 1-15. ứng dụng FlashLight
Bắt đầu ứng dụng:
Bước 1:Vào File -> New-> Android project -> đặt tên là flashlight
Bước 2: Định dạng màu sắc và xâu kí tự trong file main.xml (trong thư mục
values)
main.xml
30Den sang!
Flashlight
#FFFFFF
#000000

Bài trí giao diện cho ứng dụng:
File main.xml (Nằm trong thư mục layout):

android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical"
android:background="@color/white" >
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/hello"
android:textColor="@color/black"/>

AndroidManifest.xml

android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical"
android:background="@color/white" >
android:layout_width="fill_parent"

31

android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/hello"
android:textColor="@color/black"/>

FlashtlightActivity.java
package com.flashlight;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
public class FlashlightActivity extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
}

32

CHƯƠNG 2:
PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH SỐ HỌC
2.1. Yêu cầu bài toán:
Xây dựng máy tính khoa học dựa theo các chức năng của Calculator trong
windows

33

Xây dựng được các chức năng cơ bản của máy tính khoa học
Tính toán được biểu thức ví dụ: (a +b)/2-4*(b-c)
Xử lý được một số vấn đề về số lớn.

34