Tải bản đầy đủ
2 Một số hình ảnh DEMO

2 Một số hình ảnh DEMO

Tải bản đầy đủ

3.2.3 Trang Chủ

67

3.2.4 Trang đăng kí và đăng nhập

3.2.5 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
68

3.2.6 Đơn hàng
69

3.2.7 Đăng kí trước khi thanh toán
70

KẾT LUẬN

71

* Kêt Quả Đạt Được
Sau một thời gian thực tập em đã thu được kết quả sau :
• Thu thập được những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình ASP.NET,
cách kết nối cơ sở dữ liệu SQL sever.
• Hiểu rõ về một Website thương mại điện tử. hiểu về cách thức quản lý của
một website đối với người dùng.
• Cách thức xây dựng một website cơ bản, hiểu rõ được cấu trúc, cách liên
kết trong asp.net.
Về tổng quan hệ thống :
• Mô hình bài toán bán hàng trực tuyến hiện nay khá phổ biến, có rất nhiều
thông tin phục vụ cho việc tìm hiểu.
• Thực hiện khảo sát thực tế công ty Thái Hà
• Phân tích thiết kế cho hệ thống từ việc khảo sát.
Về chức năng website:
• Xây dựng được hệ thống website mà khách hàng có thể tương tác trực tiếp
được với hệ thống qua những chức năng như đăng kí thành viên, đăng
nhập, tìm kiếm...
• Đối với Admin có thể đăng nhập vào hệ thống, quản lý các chức năng, các
mục cơ bản của hệ thống như quản lý loại sản phẩm, quản lý sản phẩm...
Ngoài ra khi thực hiện đồ án còn một số mặt hạn chế như sau:
• Do thời gian tìm hiểu có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên em chưa
tìm hiểu sâu đánh giá hết các khả năng kinh doanh và hướng phát triển lâu
dài của công ty.
• Tình hình liên thông giữa các ngân hàng với doanh nghiệp còn nhiều hạn
chế. Hệ thống ngân hàng chưa cho phép truy nhập CSDL của ngân hàng
mình, nên gây khó khăn cho công ty trong việc thanh toán.

72

*Hướng Phát Triển
Mong muốn của em là phát triển Website với nhiều tính năng, giao diện thân thiện
với mọi cá nhân. Áp dụng thực tế được hiệu quả nhất.
Thanh toán nhanh chóng với nhiều cách thanh toán.
Phát triển Website theo hướng đối tượng.
Áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa.
Những sản phẩm tồn kho thì tự động báo cho nhà quản trị biết.

73

Tài Liệu Tham Khảo
[1].Nguyễn Ngọc Bình Phương, Các Giải Pháp Lập Trình ASP.NET Tập 1, NXB Giao
Thông Vận Tải, 2005
[2]. Nguyễn Ngọc Bình Phương, Các Giải Pháp Lập Trình ASP.NET Tập 2, NXB Giao
Thông Vận Tải, 2005

PHỤ LỤC

74

Mẫu hóa đơn bán hàng
Mã Hóa Đơn.....................

Ngày Giao Hàng...............

Tên Khách Hàng...............

Tình Trạng........................

Địa Chỉ..............................

Số Phiếu...........................

Số Điện Thoại...................
Ngày Mua.........................
Email................................
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
STT

Tên Sản

SeRi

Bảo Hành

Số Lượng

Đơn Giá

Tổng Tiền

Phẩm
1
2
3
4
5
6
7

Đại diện khách hàng

Đại diện công ty Thái Hà

(Ký tên)

(Ký tên, đóng dấu)

75