Tải bản đầy đủ
4 Phân tích và thiết kế hệ thống

4 Phân tích và thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ

cung cấp cho tác nhân những chức năng cần thiết khác như đăng kí thành
viên, đăng nhập hệ thống, mua hàng và thanh toán...
• Admin : Tác nhân này tham gia vào hệ thống với công việc chủ yếu là soạn
thảo, nhập và chỉnh sửa thông tin trong hệ thống, xử lý các đơn hàng của
khách hàng, tiếp nhận các báo cáo được đề xuất từ hệ thống

Mối quan hệ giữa các tác nhân
Tác Nhân

Use Case
Đăng kí làm thành viên

Khách hàng

Đăng nhập hệ thống
Xem thông tin cá nhân
Tìm kiếm thông tin
Mua hàng
Thanh toán
Đăng xuất
Đăng nhập hệ thống

Admin

Tìm kiếm thông tin
Xử lý thanh toán
Quản lý khách hàng
Quản lý loại sản phẩm
Quản lý sản phẩm
Xử lý đơn hàng
Đăng xuất

2.4.2 Biểu đồ UC của hệ thống
Biểu đồ UC mức tổng thể
20

Hình 2.1 : Biểu đồ UC mức tổng thể

21

Biểu đồ UC mức chi tiết
Tác nhân khách hàng:

Hình 2.2: Biểu đồ UC chi tiết tác nhân khách hàng
Tác nhân quản trị hệ thống

22

Hình 2.3: Biểu đồ UC chi tiết tác nhân quản trị hệ thống
2.4.3 Đặc tả chi tiết các UC của khách hàng
2.4.3.1- Use case Đăng ký thành viên
Mục đích: Khách hàng đăng ký các thành viên của hệ thống.
Luồng sự kiện chính:
• Khách hàng vào trang chủ, chọn chức năng đăng kí thành viên.
• Hệ thống hiện Form đăng kí thành viên, Khách hàng nhập thông tin cần
thiết đầy đủ và chính xác theo yêu cầu.
• Xác nhận nội dung thông tin và hệ thống sẽ thông báo kết quả.
Luồng sự kiện phụ:
• Đăng kí bị lỗi do trùng thông tin tài khoản hay nhập thông tin cá nhân
thiếu.

23

• Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Khách hàng có thể về đầu của luồng sự
kiện chính hay hủy bỏ việc đăng kí.
Biểu đồ trình tự:

Hình 2.4: Biểu đồ trình tự UC Đăng ký thành viên

24

Biểu đồ cộng tác:

Hình 2.5: Biểu đồ cộng tác UC Đăng ký thành viên.
2.4.3.2- Use Case Đăng nhập và thay đổi thông tin trong hệ thống
Mục đích: Use Case này mô tả cách thức khách hàng đăng nhập và thay đổi thông
tin hệ thống trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính:
• Từ trang chủ của Website, chọn chức năng đăng nhập.
• Hệ thống sẽ hiển thị Form đăng nhập.
• Khách hàng nhập các thông tin và nhấn Login để xác nhận.
• Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin khách hàng và hiển thị kết quả.
Luồng sự kiện phụ:
• Nếu người dùng đăng nhập sai mail hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị một
thông báo lỗi. Người dùng có thể chọn trở về đầu dòng của luồng sự kiện
chính hoặc hủy bỏ việc đăng nhập.

25

Biểu đồ trình tự:

Hình 2.6: Biểu đồ trình tự UC Đăng nhập và thay đổi thông tin hệ thống

26

Biểu đồ cộng tác:

Hình 2.7: Biểu đồ cộng tác UC Đăng nhập và thay đổi thông tin trong hệ thống
2.4.3.3- Use Case Tìm kiếm sản phẩm
Mục đích: Use Case mô tả cách thức khách hàng tìm kiếm theo tên sản phẩm
Luồng sự kiện chính:
• Từ trang màn hình, Khách hàng nhập tên sản phẩm vào Form tìm kiếm và
nhấn nút tìm.
• Hệ thống hiển thị trang thông tin các sản phẩm tương ứng với tên sản phẩm
Khách hàng đã nhập.
Luồng sự kiện phụ: Không có.

27

Biểu đồ trình tự:

Hình 2.8: Biểu đồ trình tự UC tìm kiếm
Biểu đồ cộng tác:

28

Hình 2.9: Biểu đồ cộng tác UC Tìm kiếm.
2.4.3.4- Use Case chi tiết sản phẩm
Mục đích: Use Case này mô tả cách thức Khách hành xem thông tin chi tiết sản
phẩm
Luồng sự kiện chính:
• Từ trang sản phẩm, Khách hành nhấn vào hình ảnh hoặc nút “Chi tiết” để
xem thông tin.
• Hệ thống hiển thị trang thông tin chi tiết sản phẩm.
Luồng sự kiện phụ: Không có.
Biểu đồ trình tự:

Hình 2.10: Biểu đồ trình tự UC Xem chi tiết sản phẩm

29

Biểu đồ cộng tác:

Hình 2.11: Biểu đồ cộng tác UC Xem chi tiết sản phẩm
2.4.3.5- Use Case mô tả cách thức Khách hàng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng
Luồng sự kiện chính:
• Từ trang chi tiết sản phẩm, Khách hàng nhấn vào nút chọn mua.
• Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng nhập vào và hiển thị
trang giỏ hàng.
Luồng sự kiện phụ:
• Khách hàng có thể chọn mua các sản phẩm khác hoặc kết thúc phiên giao
dịch.

30