Tải bản đầy đủ
e. Use case Đăng nhập và đổi mật khẩu chung cho các tác nhân

e. Use case Đăng nhập và đổi mật khẩu chung cho các tác nhân

Tải bản đầy đủ

Biểu đồ cộng tác

UC Đổi mật khẩu
Mô tả
Sau khi đăng nhập vào hệ thống người dùng có thể thực hiện chức năng của
mình và thực hiện đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và chọn đổi mật khẩu
2. Hiển thị giao diện đổi mật khẩu
3. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận
4. Thông báo đổi mật khẩu thành công

67

Biểu đồ trình tự

Biểu đồ cộng tác

68

2.2.3. Biểu đồ lớp

LoaiXN
MaLoaiXN : String
TenLoaiXN : Str ing

CapThuoc
MaCapThuoc : String
MaBN : String
NgayCap : Date
1..n
MaBS : String

SoKham

PhiSoKham
BenhNhan
1

MaSK : Integer
MaBN : String
1..n
NgayKham : Date
TrieuChung : String
1..n
KetQua : String
MaBS : String

1

1

1
DonThuoc
MaDonThuoc : String
MaBS : String
1..n
MaBN : Str ing
NgayLap : Date
1..n
MaThuoc : String
ThemDonThuoc()
1..n

1
1..n
1
BenhAn
MaBA : String
MaSK : Integer
NgayLap : String
ChuanDoan : String
PhuongPhap : String
KetQua : String

1..n

1..n
Khoa

MucTTXN

ThemBN()
SuaBN()
XoaBn()

1..n
MaPhong : Str ing
TenPhong : String
MaKhoa : String 1
GiaTien : Integer

ChiTietXN
MaCTXN : String
MaMucTTXN : String
KQMucTTXN : String
MaXN : String

ThemBS()
SuaTTBS()
XoaBS()
PhiXetNghiem

XetNghiem
1
MaXN : Str ing
1
MaPhong : Str ing
MaLoaiXN : String
NgayXN : Date
MaBN : Str ing
MaBS : String

1..n

PhiUngTruoc

1

QuyetToan

DSXN()
KQXN()

NhanVien
MaNV : String
TenNV : String
1
TenDangNhap : String
MatKhau : String
MaPhong : String
ThemNV()
SuaTTNV()
XoaNV()

ThemBA()

69

ThemPhong()
SuaPhong()
XoaPhong()

MaHDUT : Integer
NgayLap : Date
SoTien : Integer
MaNhapVien : String

1..n

MaHDXN : Integer
NgayLap : Date
SoTien : Integer
MaXN : Str ing
MaNVTT : String

1..n

1

Phong

MaBS : String
TenBS : Str ing

1

MaKhoa : String
TenKhoa : String

MaMucTTXN : String
TenMucTTXN : String
MaLoaiXN : String
GiaTien : Integer

BaSi

ChiTietBenhAn 1..n
MaGhiBA : Str ing
MaBA : String
NgayGhi : Date
BenhLy : String
YLenh : String
MaBS : Thuoc

Thuoc
MaThuoc : String
TenThuoc : Str ing
LoaiThuoc : String
MoTa : String
Gia : Integer
DonVi : String

1

MaBN : String
TenBN : String
NgaySinh : Date
GioiTinh : String
DiaChi : String 1
DoiTuong : Str ing

1

MaHDSK : Integer
NgayLap : Date
SoTien : Integer
MaBN : String

MHDQT : Integer
NgayLap : Date
SoTien : Integer 1..n
1..n
MaNhapVien : String
MaNV : String
DSThu()

1
NhapVien
MaNhapVien : String
1
NgayNhapVien : String
MaSK : Integer
MaGiuongBenh : String
MaPhong : String

GiuongBenh
MaGiuongBenh : String
MaPhong : Str ing
SoNguoiToiDa : Integer
1..n SoNguoiDangNam : Integer
ThemGiuongBenh()

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG
QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN
TRONG BỆNH VIỆN
3.1. Môi trường triển khai
Chương trình được xây dựng trên :
• Hệ điều hành Microsoft Window 7.
• IDE Microsoft visual Studio 2010, IDE DevExpress, ngôn ngữ lập trình
visual C#.

3.2. Kết quả chương trình
3.2.1. Nhập thông tin bệnh nhân đến khám

Hình 3.1 Nhập thông tin cho bệnh nhân mới đến
Đây là khâu đầu tiên của tiến trình, ứng với trường hợp bệnh nhân chưa có
thông tin trong hệ thống (chưa bao giờ đến bệnh viện này), khi bệnh nhân đến viện
và đăng ký sơ khám. Bệnh nhân sẽ khai thông tin để y tá nhập vào hệ thống. Sau đó

70

y tá sẽ quyết định phòng sơ khám cho bệnh nhân dựa vào triệu chứng bệnh lý mà
bệnh nhân cung cấp.

3.2.2. Thu phí sơ khám

Hình 3.2 Thu phí sơ khám
Đây là giao diện thu phí sơ khám cho bệnh nhân. Giá thành sơ khám tại từng
phòng sơ khám đã được bệnh viện quy định trước. Chức năng này được sử dụng bởi
các nhân viên phòng tài vụ của bệnh viện. Bệnh nhân phải đi qua khâu này thì mới
có tên trong danh sách tại phòng sơ khám.

71