Tải bản đầy đủ
d. Use case của tác nhân kế toán

d. Use case của tác nhân kế toán

Tải bản đầy đủ

UC Thu phí sơ khám
Mô tả
Sau khi làm thủ tục sơ khám bệnh nhân cần phải trả tiền cho việc sơ khám.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và bệnh nhân cần thu
2. Hiển thị thông tin bệnh nhân và số tiền sơ khám
3. Thu tiền và xác nhận đã thu phí
Biểu đồ trình tự
Giao dien chinh

Giao dien truy
xuat

Doi tuong kiem
tra du lieu

Du lieu he
thong

: KeToan
1: Chon thu phi so kham
2:Hien thi danh sach benh nhan
3:yeu cau chon benh nhan
4: Chon va yeu cau xu ly
5:Xu ly du lieu
6:cap nhat du lieu he thong

60

Biểu đồ cộng tác

1: 1Chon thu phi so kham

Giao dien
chinh
2: Hien thi danh sach benh nhan

4: : Chon va yeu cau xu ly

: KeToan

3: yeu cau chon benh nhan
Doi tuong kiem
tra du lieu

Giao dien
truy xuat

5: Xu ly du lieu
6: cap nhat du lieu he thong

Du lieu he
thong

UC Thu phí xét nghiệm
Mô tả
Trong quá trình sơ khám mà bệnh nhân cần phải thực hiện xét nghiệm thì
bệnh nhân cần phải trả phí xét nghiệm.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và thu phí xét nghiệm
2. Hiển thị thông tin bệnh nhân và số tiền xét nghiệm
3. Thu tiền và xác nhận
4. Cập nhật lại hệ thống

61

Biểu đồ trình tự
Giao dien chinh

Giao dien truy
xuat

Doi tuong kiem
tra du lieu

: KeToan

Du lieu he
thong

1Chon thu phi xet nghiem
Hien thi danh sach benh nhan
yeu cau chon benh nhan
: Chon va yeu cau xu ly
Xu ly du lieu
cap nhat du lieu he thong

Biểu đồ cộng tác

1: 1Chon thu phi xet nghiem

Giao dien
chinh
2: Hien thi danh sach benh nhan

4: : Chon va yeu cau xu ly

: KeToan

3: yeu cau chon benh nhan
Doi tuong kiem
tra du lieu

Giao dien
truy xuat

5: Xu ly du lieu
6: cap nhat du lieu he thong

Du lieu he
thong

62

UC Thu tiền ứng trước
Mô tả
Khi bệnh nhân làm thủ tục nhập viện để điều trị, bệnh viện sẽ căn cứ vào kết
quả sơ khám để thu tiền ứng trước của bệnh nhân.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và chọn thu tiền ứng trước
2. Chọn bệnh nhân trong danh sách
3. Thu tiền và xác nhận
4. Cập nhật lại hệ thống
Biểu đồ trình tự
Giao dien chinh

Giao dien truy
xuat

Doi tuong kiem
tra du lieu

: KeToan

Du lieu he
thong

1Chon thu phi ung truoc
Hien thi danh sach benh nhan
yeu cau chon benh nhan
: Chon va yeu cau xu ly
Xu ly du lieu
cap nhat du lieu he thong

63

Biểu đồ cộng tác

1: 1Chon thu phi ung truoc

Giao dien
chinh
2: Hien thi danh sach benh nhan

4: : Chon va yeu cau xu ly

: KeToan

3: yeu cau chon benh nhan
Doi tuong kiem
tra du lieu

Giao dien
truy xuat

5: Xu ly du lieu
6: cap nhat du lieu he thong

Du lieu he
thong

UC Quyết toán ra viện
Mô tả
Sau khi bệnh nhân hoàn thành quá trình điều trị chuẩn bị xuất viện, kế toán sẽ
làm thủ tục quyết toán ra viện.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và xem thông tin bệnh nhân
2. Cập nhật số tiền trong quá trình điều trị
3. Thu tiền và xác nhận
4. Cập nhật lại hệ thống

64

Biểu đồ trình tự
Giao dien chinh

Giao dien truy
xuat

Doi tuong kiem
tra du lieu

: KeToan

Du lieu he
thong

1Chon Quyet toan ra vien
Hien thi danh sach benh nhan
yeu cau chon benh nhan
: Chon va yeu cau xu ly
Xu ly du lieu
cap nhat du lieu he thong

Biểu đồ cộng tác

1: 1Chon Quyet toan ra vien

Giao dien
chinh
2: Hien thi danh sach benh nhan

4: : Chon va yeu cau xu ly

: KeToan

3: yeu cau chon benh nhan
Doi tuong kiem
tra du lieu

5: Xu ly du lieu
6: cap nhat du lieu he thong

Du lieu he
thong

65

Giao dien
truy xuat

e. Use case Đăng nhập và đổi mật khẩu chung cho các tác nhân
UC Đăng nhập
Mô tả
Người dùng hệ thống phải sử dụng chức năng này để hệ thống xác nhận mới có
thể vào thực hiện được chức năng của mình.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và nhập tên đăng nhập, mật khẩu
2. Hệ thống kiểm tra xác nhật tính hợp lệ
3. Đăng nhập thành công
4. Hiển thị các chức năng của người dùng
Biểu đồ trình tự

66

Biểu đồ cộng tác

UC Đổi mật khẩu
Mô tả
Sau khi đăng nhập vào hệ thống người dùng có thể thực hiện chức năng của
mình và thực hiện đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và chọn đổi mật khẩu
2. Hiển thị giao diện đổi mật khẩu
3. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận
4. Thông báo đổi mật khẩu thành công

67