Tải bản đầy đủ
b. Use case của tác nhân Bác sĩ

b. Use case của tác nhân Bác sĩ

Tải bản đầy đủ

UC Lập đơn thuốc
Mô tả
Cho phép bác sĩ lập đơn thuốc sau khi đã qua sơ khám mà bệnh nhân không
cần nhập viện cũng như trong quá trình điều trị bệnh nhân.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính của hệ thống
2. Chọn phần lập đơn thuốc
3. Hiển thị giao diện nhập
4. Nhập thông tin đơn thuốc và lưu dữ liệu
Biểu đồ trình tự

46

Biểu đồ cộng tác

UC Lập phiếu chuyển khoa
Mô tả
Cho phép bác sĩ lập phiếu khi trong quá trình điều trị bệnh nhân cần phải được điều
trị theo các khác phù hợp với tiến trình điều trị.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính của chương trình và chọn lập phiếu
2. Giao diện nhập hiện ra, bác sĩ nhập thông tin
3. Bác sĩ nhập thông tin và lưu dữ liệu

47

Biểu đồ trình tự

Biểu đồ cộng tác

UC Lập phiếu phẫu thuật
Mô tả
Khi khám cho bệnh nhân nếu cần thiết phải phẫu thuật bác sĩ sẽ lập phiếu phẫu
thuật để tiến hành phẫu thuật.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính của chương trình và chọn lập phiếu
2. Giao diện nhập hiện ra, bác sĩ nhập thông tin
3. Bác sĩ nhập thông tin và lưu dữ liệu

48

Biểu đồ trình tự

Biểu đồ cộng tác

49

UC Thêm Bệnh Án
Mô tả
Trong quá trình điều trị và sơ khám bệnh nhân bác sĩ ghi lại thông tin bệnh
nhân thông qua bệnh án.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính của chương trình và chọn thêm bệnh án
2. Giao diện nhập hiện ra, bác sĩ nhập thông tin
3. Bác sĩ nhập thông tin và lưu dữ liệu
4. Thông báo hoàn thành
Biểu đồ trình tự

50

Biểu đồ cộng tác

UC lập phiếu xét nghiệm
Mô tả
Trong quá trình điều trị, nhận thấy bệnh nhân cần phải xét nghiệm bác sĩ sẽ lập
ra phiếu xét nghiệm.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và chọn lập phiếu xét nghiệm
2. Hiển thị giao diện nhập, bác sĩ nhập thông tin cho phiếu
3. Lưu dữ liệu vào hệ thống
4. Thông báo hoàn thành

51

Biểu đồ trình tự

Biểu đồ cộng tác

UC Lập phiếu thủ thuật
Mô tả
Trong quá trình điều trị nhận thấy bệnh nhân cần phải làm thủ thuật bác sĩ sẽ
lập ra phiếu thủ thuật.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính và chọn lập phiếu thủ thuật
2. Hiển thị giao diện nhập, bác sĩ nhập thông tin cho phiếu
3. Lưu dữ liệu vào hệ thống
4. Thông báo hoàn thành
52

Biểu đồ trình tự

Biểu đồ cộng tác

53

c. Use case của tác nhân Y tá

GhiTTBenhNhan

ThemBenhNhan

GhiTTBenhNhan

DangNhap
YTa

SuaTTBN

DoiMatKhau

LamThuTucXuatVien

UC Làm thủ tục nhập viện
Mô tả
Khi bệnh nhân được bác sĩ sơ khám và có kết luận phải nhập viện để điều trị
thì y tá sẽ thực hiện làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.
Luồng sự kiện chính
1.

Mở giao diện chính và chọn bệnh nhân cần nhập viện

2.

Xem thông tin và chọn phòng, giường cho bệnh nhân

3.

Lưu dữ liệu vào hệ thống

4.

Thông báo hoàn thành

54

Biểu đồ trình tự

Biểu đồ cộng tác

55