Tải bản đầy đủ
a. Use Case của tác nhân quản trị hệ thống

a. Use Case của tác nhân quản trị hệ thống

Tải bản đầy đủ

Biểu đồ trình tự

Biểu đồ cộng tác

43

UC Xóa tài khoản
Mô tả
Nhân viên quản trị chọn xóa thông tin tài khoản không sử dụng khỏi hệ
thống . Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tài khoản và xóa khỏi hệ thống
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính hệ thống.
2. Hiển thị danh sách tài khoản.
3. Chọn tài khoản cần xóa , ấn xóa.
4. Hệ thống xóa bỏ tài khoản hỏi dữ liệu người dùng.
5. Thông báo thành công
Biểu đồ trình tự

44

Biểu đồ cộng tác

b. Use case của tác nhân Bác sĩ

ThemBenhAn

LapPhieuThuThuat

GhiBenhAn
DangNhap

BacSi

LapPhieuXetNghiem

DoiMatKhau

LapDonThuoc
LapPhieuChuyenKhoa

45

LapPhieuPhauThuat

UC Lập đơn thuốc
Mô tả
Cho phép bác sĩ lập đơn thuốc sau khi đã qua sơ khám mà bệnh nhân không
cần nhập viện cũng như trong quá trình điều trị bệnh nhân.
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính của hệ thống
2. Chọn phần lập đơn thuốc
3. Hiển thị giao diện nhập
4. Nhập thông tin đơn thuốc và lưu dữ liệu
Biểu đồ trình tự

46