Tải bản đầy đủ
b. Quản lý các danh mục trong cơ cấu tổ chức bệnh viện

b. Quản lý các danh mục trong cơ cấu tổ chức bệnh viện

Tải bản đầy đủ

Quản lý danh mục thuốc
Cho phép người quản lý thêm, sửa, xóa thông tin về các loại thuốc trong kho
thuốc của bệnh viện. Đây là dữ liệu đầu vào cho việc lập đơn thuốc, cấp thuốc và
các hoạt động nghiệp vụ kế toán trong bệnh viện.
Tuy nhiên trong đồ án này, em tập trung vào nghiên cứu và xây dựng tiến trình
điều trị bệnh nhân trong bệnh viện, do đó phần này chưa được chú trọng phát triển
nhiều. Quản lý cấp phát thuốc cũng là một mảng lớn trong quản lý bệnh viện, vì vậy
em nêu ra phần này như một hướng phát triển sau này của hệ thống.

2.1.3. Chức năng quản lý nghiệp vụ kế toán
Đây cũng là một mặt rất lớn trong công tác quản lý bệnh viện, nó bao gồm mọi
nghiệp vụ tài chính kế toán trong bệnh viện: thu các loại phí trong bệnh viện, lập các
báo cáo thống kê về doanh thu, lợi nhuận, lương bổng, …
Tuy nhiên, cũng như trong phần trên, do thời gian thực hiện đồ án có hạn, em
không thể tập trung vào phát triển mặt này của hệ thống mà mới dừng lại ở một số
nghiệp vụ cơ bản nhất: lập các phiếu thu (tiền ứng trước, phí sơ khám, viện phí, phí
xét nghiệm, …). Việc phát triển hệ thống này trong tương lai sẽ không thể bỏ qua
công việc hoàn thiện bộ phận này của hệ thống.

2.1.4. Chức năng lập các báo cáo thống kê cho bệnh viện
Chức năng này bao gồm các công việc lập ra báo cáo thống kê về hoạt động của
toàn hệ thống bệnh viện. Trong bệnh viện, thường thì người ta cần rất nhiều loại báo
cáo thống kê khác nhau, chẳng hạn: báo cáo thống kê về số lượng bệnh nhân, tỷ lệ
tử vong, các thống kê về thuốc, xét nghiệm, … Điều đó cho thấy đây cũng là một
phần không nhỏ khi xây dựng một hệ thống quản lý toàn bộ các mặt cho một bệnh
viện.

37

Tuy nhiên, như đã nói ở trên trong đồ án tốt nghiệp này, phần được chú trọng
nhất là về tiến trình điều trị bệnh nhân, do đó đây cũng là một phần được nêu ra
nhằm tạo hướng phát triển trong tương lai cho toàn bộ hệ thống.

2.1.5. Một số biểu mẫu, hóa đơn
a. Phiếu chăm sóc
Sở Y Tế Thái Nguyên

MS:09/BV-01

Bệnh viện A Thái Nguyên

Số vào viện....
PHIẾU CHĂM SÓC

Khoa........................ (y tá điều dưỡng ghi) Phiếu số.....................
-

Họ tên người bệnh:........................................... Tuổi ........ .Nam/Nữ

Số giường............. buồng................. chuẩn
đoán....................................
Ngày

Giờ
phút

Thực hiện y lệnh/chăm
sóc

Theo dõi diễn biến

38

Ký tên

b. Phiếu xét nghiệm

Sở Y Tế Thái Nguyên

MS:09/BV-01

Bệnh viện A Thái Nguyên

Số vào viện....
PHIẾU XÉT NGHIỆM……….

Họ và tên người bệnh:........................................................................................................Tuổi............
Địa chỉ ...................................................................................................................................................
Khoa...................................................Buồng .................................. Giường ........................................
Chẩn đoán .............................................................................................................................................
Yêu cầu xét nghiệm
...............................................................................................................................................................
Kết quả xét nghiệm
............................................................................................................................................................
Ngày tháng

năm

Thái Nguyên, ngày tháng năm

Bác sĩ điều trị

KTV xét nghiệm

39

c. Phiếu xuất viện
Sở Y Tế Thái Nguyên

MS:09/BV-01

Bệnh viện A Thái Nguyên

Số vào viện....
PHIẾU XUẤT VIỆN

Họ và tên người bệnh:................................................................................................Tuổi....................
Nghề nghiệp............................................Địa chỉ...................................................................................
Đã điều trị tại khoa....................................... từ.................................... đến..........................................
Về bệnh .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Phương
pháp
điều
trị
tại
khoa ............................................................................................................... ........................................
.......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Tình
trạng
xuất
viện .............................................................................................................................. ..........................
.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Cần
tiếp
tục
điều
trị ............................................................................................................................... ............................
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Đề
nghị .................................................................................................................................................. ......
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Thái Nguyên, ngày tháng năm
Chủ nhiệm khoa

40

2.2. Thiết kế các chức năng của hệ thống
2.2.1. Xác định các tác nhân
a. Quản trị hệ thống
Quyền tối cao trong chương trình. Người sử dụng thuộc nhóm quyền này sẽ
được toàn quyền truy xuất những chức năng trong hệ thống và có thể cấp quyền hay
thay đổi quyền của những người sử dụng khác. Quyền này thường dành riêng cho
người quản trị chương trình.
b. Bác sĩ
Là người chịu trách nhiệm khám và đưa ra những kết luận về điều trị đối với
bệnh nhân. Quyết định cho bệnh nhân nhập viện hoặc không cho nhập viện, hay
chuyển bệnh nhân đi xét nghiệm. Bác sĩ sẽ là người trực tiếp tham gia vào điều trị và
ghi lại những kết quả chữa trị trong đợt điều trị của bệnh nhân.
c. Nhân viên kế toán
Đưa ra các mẫu biểu liên quan đến thủ tục khám, chữa bệnh. Là người thu phí
của bệnh nhân trong tiến trình điều trị từ lúc nhập viện cho đến khi bệnh nhân ra
viện.
d. Bệnh nhân
Là người trực tiếp tham gia vào tiến trình điều trị bệnh từ khi nhập viện đến
khi ra viện.
e. Y tá
Tham gia vào quá trình điều trị bệnh nhân như việc đón tiếp, ghi thông tin
bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục nhập viện, chọn giường bệnh…

41

2.2.2. Xác định các Use Case chính
a. Use Case của tác nhân quản trị hệ thống
UC Thêm tài khoản

Mô tả
Nhân viên quản trị nhập thông tin tài khoản mới vào hệ thống . Hệ thống sẽ
kiểm tra thông tin mới có hợp lệ không? Nếu hợp lệ thì lưu thông tin tài khoản mới
này .
Luồng sự kiện chính
1. Mở giao diện chính hệ thống.
2. Hiển thị giao diện thêm tài khoản.
3. Nhập thông tin tài khoản mới và chọn lưu .
4. Hệ thống kiểm tra lưu lại thông tin tài khoản mới nhập vào.
5. Thông báo thành công.

42