Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TRONG BỆNH VIỆN

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TRONG BỆNH VIỆN

Tải bản đầy đủ

y tá sẽ quyết định phòng sơ khám cho bệnh nhân dựa vào triệu chứng bệnh lý mà
bệnh nhân cung cấp.

3.2.2. Thu phí sơ khám

Hình 3.2 Thu phí sơ khám
Đây là giao diện thu phí sơ khám cho bệnh nhân. Giá thành sơ khám tại từng
phòng sơ khám đã được bệnh viện quy định trước. Chức năng này được sử dụng bởi
các nhân viên phòng tài vụ của bệnh viện. Bệnh nhân phải đi qua khâu này thì mới
có tên trong danh sách tại phòng sơ khám.

71

3.2.3. Sơ khám

Hình 3.3 Ghi kết quả sơ khám
Đây là các giao diện có trong chức năng của bác sĩ làm việc tại phòng sơ khám.
Những bệnh nhân đã có thông tin và đã nộp phí sơ khám sẽ có tên trong danh sách
này. Khi bệnh nhân đến, bác sĩ chỉ việc chọn đúng tên, mã của bệnh nhân đó để tiến
hành khám và ghi kết quả.

72

3.2.4. Lập phiếu xét nghiệm

Hình 3.4 Lập phiếu xét nghiệm
Đây là giao diện lập yêu cầu xét nghiệm, khi bác sĩ sơ khám thấy cần phải đưa bệnh
nhân đi làm xét nghiệm thì mới có thể đưa ra chuẩn đoán bệnh được thì bác sĩ sẽ lập
một phiếu yêu cầu xét nghiệm, đánh dấu những mục cần làm trong xét nghiệm để
bác sĩ tại phòng xét nghiệm biết và làm theo.

73

3.2.5. Nộp phí xét nghiệm

Hình 3.5 Thu phí xét nghiệm
Đây là giao diện thu phí xét nghiệm được dùng bởi nhân viên phòng tài vụ. Trước
khi đi làm xét nghiệm, bệnh nhân cần phải đến phòng này để nộp phí xét nghiệm.
Giá tiền của từng mục xét nghiệm đã được quy định từ trước.

74

3.2.6. Xem kết quả xét nghiệm

Hình 3.6 Xem kết quả xét nghiệm
Sau khi bệnh nhân trở về từ phòng xét nghiệm, bác sĩ yêu cầu có thể xem kết quả xét
nghiệm mà bác sĩ xét nghiệm đã ghi. Ngoài ra có thể xem cả kết quả các xét nghiệm
trước đó mà bệnh nhân đã từng làm.

3.2.7. Thủ tục nhập viện

Hình 3.7 Thủ tục nhập viện
75

Đây là các giao của y tá làm thủ tục nhập viện. Y tá này có nhiệm vụ xem kết
quả sơ khám, kết luận của bác sĩ sơ khám để chỉ định giường bệnh, phòng bệnh cho
bệnh nhân. Ngoài ra đây cũng là khâu mà bệnh án mới của bệnh nhân sẽ được tạo
ra.

3.2.8. Xem, ghi bệnh án, y lệnh

Hinh 3.8 Xem ghi bệnh án, y lệnh
Bác sĩ điều trị, y tá điều trị có thể xem lại bệnh án hiện tại và các bệnh án trước đó
của mỗi bệnh nhân. Bác sĩ điều trị có thể ghi bệnh án và y lệnh mới cho bệnh nhân.

76

3.2.9. Cấp thuốc

Hình 3.9 Cấp thuốc
Đây là giao diện cấp thuốc cho bệnh nhân.

77

3.2.10. Ghi tổng kết bệnh án

Hình 3.10 Ghi tổng kết bệnh án
Khi bệnh nhân đã bình phục, bác sĩ điều trị sẽ ghi tổng kết bệnh án cho bệnh nhân
và quyết định cho bệnh nhân ra viện, tổng kết bệnh án gồm có phương pháp điều trị,
kết quả điều trị và đánh giá tiến trình.

78

KẾT LUẬN
Trong quá trình khảo sát các bệnh viện, cũng có một số khó khăn nhất định,
chẳng hạn việc khám phá, xây dựng tiến trình chuẩn từ những tiến trình khác nhau
trong bệnh viện. Cách làm việc khác nhau, lưu trữ thông tin khác nhau của các bệnh
viện cũng là một khó khăn trong số đó.
Thời gian thực hiện đồ án có hạn nên nhiều ý tưởng của em chưa được hoàn
thành trong đồ án.
Hạn chế của đồ án
Đây là hệ thống mở nên hoàn toàn có thể mở rộng trong tương lai. Vì thời gian
làm đồ án có hạn nên ngoài những điều nêu trên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế
như sau :
• Các chức năng báo cáo, thống kê, in các hóa đơn vẫn chưa được thực hiện
• Hệ thống vẫn chưa bao quát được toàn bộ tiến trình, vẫn còn một số phần như
xử lý tử vong, cấp cứu, …
• Các chức năng phần nghiệp vụ tài chính kế toán chưa đầy đủ
• Các chức năng phần quản lý kho thuốc chưa đầy đủ
Hướng phát triển cho hệ thống quản lý tiến trình điều trị bệnh nhân trong
bệnh viện
• Xuất phát từ tiến trình chính, thiết kế nhiều tiến trình nhỏ, cụ thể, chi tiết hơn:
tiến trình xét nghiệm, tiến trình xử lý tử vong, tiến trình phẫu thuật…
• Mở rộng hệ thống, hoàn thiện các chức năng quản lý nghiệp vụ kế toán, trang
thiết bị, kho thuốc.
• Tìm hiểu, điều chỉnh nhằm chuẩn hóa các tiến trình.

79

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Charles Plesums, Introduction to Workflow.
[2] David Hollingsworth, 1995 ,The Workflow Reference Model – WfMC,.
[3]Addison.Wesley.Essential.Windows.Workflow.Foundation.Oct.2006
[4]Sams.Presenting.Windows.Workflow.Foundation.Sep.2005.eBook-DDU
[5] Microsoft Windows Workflow Foundation tep by tep
[6]http://wf.netfx3.com/
[7]http://e-Workflow.org
[8]http://wfmc.org

80