Tải bản đầy đủ
6 Một số kết quả khi cấu hình hệ thống khi áp dụng lọc gói tin tĩnh

6 Một số kết quả khi cấu hình hệ thống khi áp dụng lọc gói tin tĩnh

Tải bản đầy đủ

Hình 3. Access-list 102 cấm truy cập Mail server

Hình 3. Access-list 99 cấm Vlan 1 truy cập Vlan 4

Hình 3. Access-list 103 cho phép truy cập

70

KẾT LUẬN
Tường lửa là một vấn đề đang được quan tâm rất nhiều đặc biệt là trong
thời đại hiện nay khi mà Internet đã và đang trở thành công cụ đắc lực cho các tổ
chức, cơ quan, các doanh nghiệp. Nghiên cứu về tường lửa đảm bảo an toàn cho
hệ thống mạng là một đề tài có tính chất thực tế, đồng thời đây cũng là một mảng
kiến thức rộng và còn là mới mẻ đối với sinh viên hiện nay.
Đồ án “Nghiên cứu và áp dụng công nghệ tường lửa Static Packet
Filtering trên các thiết bị Cisco trong thiết kế mô hình mạng Công ty Cổ
phần NEWMAT” là một đồ án nghiên cứu, tìm hiểu về hệ thống tường lửa và các
công nghệ lọc gói tin của hệ thống bức tường lửa. Nhưng do thời gian có hạn và
kiến thức thực tế còn non kém, hơn nữa chưa có điều kiện thực hành trên thiết bị
thật nên trong khuôn khổ đồ án này em chỉ trình bày được phần nào những kiến
thức tìm hiểu được về hệ thống tường lửa và công nghệ lọc gói tin tĩnh.
Đồ án không tránh khỏi những thiếu sót em rất mong nhận được sự góp ý
và chỉ bảo nhiệt tình của các thầy cô giáo và các bạn để em có thể nâng cao
chuyên môn và hoàn thiện kiến thức.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Ths.Trần Duy Minh đã tận tình chỉ
bảo hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đồ án.
Thái Nguyên , tháng 06 năm 2012

71

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1].Cisco Router Firewall Security by Richard A.Deal, Publisher 2005
[2]. Securing-Cisco-Network-Devices-SND-v1-0 by Cisco Systems 2005
[3]. CCNA-Accessing-the-WAN-Instructors-Guide by John Rullan 2008
[4]. CCNA-SECURITY-640-553-Exam-Guide-Decrypted by Michael Watkins 2008

72