Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 4 CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

CHƯƠNG 4 CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ

4.2.1 Form quản lý đơn hàng.

Hình 4.1: chức năng quản lý đơn hàng

4.2.2 Form quản lý sản phẩm.

Hình 4.2: Chức năng quản lý sản phẩm.

4.2.3 Form quản lý user.
64

Hình 4.3: Chức năng quản lý tài khoản user (khách hàng).

4.2.4 Form thanh toán khách hàng.

Hình 4.4: Form thanh toán của khách hàng.

65

Hình 4.5: Form thanh toán của khách hàng tại BaoKim.vn.

-

4.2 Triển khai chương trình cho doanh nghiệp.
4.3.1 Trên localhost.
Copy mã nguồn của chương trình (website), có sở dữ liệu về máy có cài đặt iis,
SQL Server 2005 Express hoặc SQL Server 2008 Express, .NET Frameword 3.5
SP1.
- Attach cơ sở dữ liệu vào database.
- Chạy website trên localhost.
4.3.2 Trên Internet.
- Cài đặt website trên host giống như những website binh thường.
- Sử dụng website qua truy cập Internet giống như trên localhost.
4.3.3 Yêu cầu của doanh nghiệp
- Hệ thống chỉ đáp ứng được yêu cầu của những doanh nghiệp nhỏ.
- Những người sử dụng (Admin) phải biết về tiếng anh.
- Máy tính có kết nối Internet.

66

KẾT LUẬN
Sau thời gian thực hiện, đồ án của em cơ bản đã thực hiện được như sau:
-

Website (phần mềm) được tối ưu hóa một phần.
Chức năng thanh toán được tích hợp cùng với các chức năng quản lý đơn
hàng và sản phẩm.
Phân quyền cho tài khoản là Admin và Khách hàng để cùng đăng nhập
vào site.

Mặc dù đã cố gắng nhưng do thời gian có hạn và khả năng hạn chế nên hệ
thống nên em mới chỉ tích hợp được được cổng thanh toán BaoKim.vn và chức
năng quản lý đơn hàng và sản phẩm vẫn còn đơn giản.

67

Hướng phát triển của đề tài: tích hợp thêm site bán hàng trực tuyến vào
site quản lý, tạo thành hệ thống vừa bán hàng và quản lý kết hợp thanh toán trực
tuyến.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu văn bản
[1]. Splendidcrm 5.0 Community Edition Deployment Guide
[2]. Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, Đặng Văn Đức.
Internet
[1]. http://www.docstoc.com
[2]. http://www.vietsmall.com
[3]. http://www.vnnetsoft.com
68