Tải bản đầy đủ
b. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa điểm rèn luyện

b. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa điểm rèn luyện

Tải bản đầy đủ

2.9 Tổng hợp

TongHopBaoCao

NguoiDung
(f rom Use Case View)

Hình 2.9: Biểu đồ Usecase chức năng tổng hợp

STT

Hành động của Actor

Đáp ứng của hệ thống

1

Chọn tham số tổng hợp

Dữ liệu liên quan

Hiển thị thông tin tổng hợp CSDL
2

Chọn In báo cáo
Hiển thị giao diện In báo
cáo & Gọi máy in để in
a. Biểu đồ tuần tự chức năng tổng hợp điểm rèn luyện
frmTongHop

ctrlTongHop

STU_DiemRenLuyen,
STU_ThongTinKhenThuong,STU_ThongTinKyLuat

: NguoiDung
1 Chon Lop, hoc ky, nam hoc
2 Gui thong tin tong hop
3 Kiem tra
4 Lay thong tin tong hop
5 Tra ve thong tin tong hop
6 Chon In bao cao
7 Gui thong tin bao cao
8 In báo cáo
9 Thong bao thanh cong

Hình 2.9.a: Biểu đồ tuần tự chức năng tổng hợp điểm rèn luyện

58

May in

2.10 Thống kê

ThongKeQuaTrinh

NguoiDung
(f rom Use C ase View)

Hình 2.10: Biểu đồ Usecase chức năng thống kê

a. Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê các quá trình

frmThongKe

DATABASE

ctrlThongKe

: NguoiDung
1 Chon Tham so de thong ke
2 Chon Thong ke
3 Gui yeu cau thong ke
4 Kiem tra
5 Lay thong tin thong ke
6 Tra ve thong tin thong ke
7 Chon In bao cao
8 Gui yeu cau In bao cao
9 In bao cao
10 Thong bao thanh cong

Hình 2.10.a: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê các quá trình

59

may in

2.11 Sơ đồ quan hệ

Hình 2.11: Sơ đồ quan hệ hồ sơ sinh viên

Hình 2.12: Sơ đồ quan hệ phân quyền người dùng

60

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ
DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
3.1 Giao diện đăng nhập
3.1.1 Mục đích
Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu của phần mềm. Mỗi cá nhân trong
phòng công tác sinh viên được cấp một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào
ứng dụng.
Mỗi tên đăng nhập được phân quyền khác nhau để đảm bảo an toàn dữ liệu
tránh bị chồng chéo.
3.1.2 Thao tác
Khi chạy chương trình. Màn hình sẽ hiện lên một giao diện để nhập tên đăng
nhập và mật khẩu cho cán bộ. Sau khi nhập xong người dùng bấm nút Đăng nhập
để bắt đầu phiên làm việc.

Hình 3.1: Giao diện đăng nhập của hệ thống

61

3.2 Chức năng nhập dữ liệu đầu vào
3.2.1 Mục đích
Cho phép chuyển dữ liệu tuyển sinh vào ESS Student Online 1.0 (Chuyển dữ
liệu cũ vào chương trình ESS Student Online 1.0 từ các file dữ liệu cũ Excel)
Thay đổi dữ liệu đầu vào trước khi đưa vào quản lý
3.2.2 Thao tác
Từ Menu chức năng “Tiếp nhận dữ liệu”, chọn chức năng “Nhập dữ liệu đầu
vào”  Form hiện ra như sau:

Hình 3.2.a: Giao diện tiếp nhận dữ liệu tuyển sinh của hệ thống

Bước 1: Nhấn “Nhập khẩu dữ liệu mới“ để chuyển dữ liệu từ file excel
Bước 2: Chức năng hiển thị một form mới để người dùng nhập dữ liệu mới

62