Tải bản đầy đủ
g. Biểu đồ lớp chức năng nhập dữ liệu đầu vào

g. Biểu đồ lớp chức năng nhập dữ liệu đầu vào

Tải bản đầy đủ

2.4 Gọi nhập học

NhapHocChoSinhVien

ThemHoSoNhapHoc

NguoiDung
(f rom Use Case View)

XoaHoSoNhapHoc

Hình 2.4: Biểu đồ Usecase chức năng gọi nhập học

Đặc tả:
STT

Hành động của Actor

Đáp

ứng

hệ Dữ liệu liên quan

thống
1

Chọn Hệ, Khoa, Khóa học,
Chuyên ngành

2

Chọn sinh viên
Lấy thông tin Bảng
giấy tờ nhập học STU_HoSoSinhVien,
và học phí

STU_GiayTo,
STU_HoSoNop,
STU_BienLaiThu

3

Chọn các giấy tờ nộp và các
khoản nộp và bấm Nhập
học
Lưu thông tin Bảng
nhập học và các STU_HoSoSinhVien,
38

khoản nộp

STU_GiayTo,
STU_HoSoNop,
STU_BienLaiThu

In báo cáo giấy
tờ và khoản nộp
4

Chọn hồ sơ và bấm nút Xóa
hồ sơ
Xóa hồ sơ

Bảng
STU_HoSoSinhVien

5

Chọn Thêm hồ sơ
Hiện giao diện
thêm hồ sơ

6

Nhập thông tin và chọn Lưu
Lưu thông tin

Bảng
STU_HoSoSinhVien

39

a. Biểu đồ tuần tự chức năng nhập học

frm
GiaoDienNhapHoc

ctrl_NhapHoc

tbl_STU_HoSoSinhVien

tbl
STU_HoSoNop

: NguoiDung

1 Chon ho so sinh vien nhap hoc
2 Gui thong tin ho so sinh vien
3 Lay thong tin sinh vien
4 Lay thong tin giay to nop
5 Lay thong tin hoc phi can dong gop
6 Tra ve thong tin giay to va hoc phi
7 Chon thong tin nhap hoc
8 Chon Giay to va Hoc phi can nop
9 Chon Nhap hoc
10 Luu thong tin nhap hoc
11 Kiem tra

12 Cap nhat thong tin ho so
13 Cap nhat thong tin giay to
14 Cap nhat thong tin hoc phi
15 Thong bao thanh cong

Hình 2.4.a: Biểu đồ tuần tự chức năng nhập học

40

tbl
STU_LoaiThuChi

b. Biểu đồ cộng tác chức năng nhập học
1: 1 Chon ho so sinh vien nhap hoc
7: 7 Chon thong tin nhap hoc
8: 8 Chon Giay to va Hoc phi can nop
9: 9 Chon Nhap hoc

frm
GiaoDienNhapHoc

6: 6 Tra ve thong tin giay to va hoc phi
: NguoiDung
11: 11 Kiem tra
10: 10 Luu thong tin nhap hoc
2: 2 Gui thong tin ho so sinh vien
15: 15 Thong bao thanh cong

ctrl_Nha
pHoc

5: 5 Lay thong tin hoc phi can dong gop
14: 14 Cap nhat thong tin hoc phi
tbl
STU_LoaiThuChi
4: 4 Lay thong tin giay to nop
13: 13 Cap nhat thong tin giay to

12: 12 Cap nhat thong tin ho so
3: 3 Lay thong tin sinh vien
tbl
STU_HoSoNop
tbl_STU_HoS
oSinhVien

Hình 2.4.b: Biểu đồ cộng tác chức năng nhập học

c. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm hồ sơ nhập học

frm
GiaoDienThem HS

ctrl Them HoSo

tbl
STU_HoSoSinhVien

: NguoiDung

1.Nhap thong tin ho so
2.Chon Luu
3, Gui thong tin ho so
4.Kiem tra()
5.Luu vao CSDL
6.Thong bao thanh cong

Hình 2.4.c: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm hồ sơ nhập học

41