Tải bản đầy đủ
1 Phân tích hệ thống

1 Phân tích hệ thống

Tải bản đầy đủ

3.1.3 Biểu đồ UC

Hình 3-1: Biểu đồ UC chi tiết

3.1.4 Kịch bản cho các UC
3.1.4.1 UC login
− Mục đích: cho người dùng đăng nhập vào hệ thống.
− Tác nhân: User.
− Tiền điều kiện: khi người dùng chọn play mà chưa đăng nhập vào hệ thống
thì hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập thì mới có thể vào chơi
game.

46

− Luồng sự kiện:

Hành động của User
1. mởứng dụng.

Phản ứng của hệ thống
3. Mở giao diện đăng nhập.

4. Nhập username và password
5. Chọn đăng nhập
6. Kiểm tra username và password. Nếu
sai chuyển sang luồng phụ A1.
7. Đăng nhập vào hệ thống

− Luồng phụ A1: 1. Máy thông báo tài khoản không hợp lệ.
− Hậu điều kiện: không có.
− Biểu đồ trình tự:

Hình 3-2: Biểu đồ trình tự (UC login)
− Biểu đồ cộng tác:

47

Hình 3-3: Biểu đồ trình tự (UC login)

48

3.1.4.2 UCNew Play
− Mục đích: cho người dùng bắt đầu chơi game.
− Tác nhân: User.
− Tiền điều kiện: khi người dùng đã đăng nhập vào chơi game.
− Luồng sự kiện:
Hành động của User
1. chọnnút New Play

Phản ứng của hệ thống
2. vào giao diện game chính.

3. vào chơi game.

− Hậu điều kiện: không có.
− Biểu đồ trình tự:

Hình 3-4: Biểu đồ trình tự (New Play)

49

− Biểu đồ cộng tác:

Hình 3-5: Biểu đồ cộng tác (New Play)

3.1.4.3 UC Resume
− Mục đích: cho người dùng start chơi game trở lại sau khi Pause.
− Tác nhân: User.
− Tiền điều kiện: khi người dùng đã đăng nhập vào chơi game.
− Luồng sự kiện:

Hành động của User
1. chọnnút Resume

Phản ứng của hệ thống
2. Resume lại game tại thời điểm người
chơi Pause

50

− Hậu điều kiện: không có.
− Biểu đồ trình tự:

Hình 3-6: Biểu đồ trình tự (Resume)
− Biểu đồ cộng tác:

Hình 3-7: Biểu đồ cộng tác (Resume)
51

3.1.4.4 UC Save score
− Mục đích: cho người dùng lưu lại tên và số điểm của mình đã chơi được.
− Tác nhân: User.
− Tiền điều kiện: khi người dùng đã đăng nhập vào chơi game.
− Luồng sự kiện:
Hành động của User
1. chọnnút Save score

Phản ứng của hệ thống
2. bật 1 Alert View cho phép nhập tên
người chơi

3.chọn nút Save
4. thông báo lưu thành công

− Hậu điều kiện: không có.
− Biểu đồ trình tự:

Hình 3-7: Biểu đồ trình tự (Save score)

52

− Biểu đồ cộng tác:


Hình 3-8: Biểu đồ cộng tác (Save score)

3.1.4.5 UC Heigh score
− Mục đích: cho người dùng xem số điểm và tên của người đã chơi được.
− Tác nhân: User.
− Tiền điều kiện: khi người dùng đã đăng nhập vào chơi game.
− Luồng sự kiện:

Hành động của User
1. chọn nút Heigh score

Phản ứng của hệ thống
2. hiển thị tên và số điểm người chơi

53

− Hậu điều kiện: không có.
− Biểu đồ trình tự:

Hình 3-9: Biểu đồ trình tự (Heigh score)
Biểu đồ cộng tác:

Hình 3-10: Biểu đồ cộng tác (Heigh score)
54

3.1.4.5 UC Logout
− Mục đích: cho người dùng thoát khỏi game.
− Tác nhân: User.
− Tiền điều kiện: khi người dùng đã đăng nhập vào chơi game.
− Luồng sự kiện:
Hành động của User
1. chọn nút quit

Phản ứng của hệ thống
2. thoát game

− Hậu điều kiện: không có.
− Biểu đồ trình tự:

Hình 3-11: Biểu đồ trình tự (Logout)
− Biểu đồ cộng tác:

Hình 3-12: Biểu đồ trình tự (Logout)

55

3.2

Cài đặt

Sử dụng Tool Xcode version 4.3.2, trên nền tảng IOS 5.1
- Tạo New Project  cocos2d IOS để tạo 1 Project mới tên IBallgame

Hình 3-13: Tạo Project
Library cocos2d đã được Add vào Project để ta sẽ sử dụng các Class hỗ trợ làm
game sẵn có trong cocos2d được Apple phát triển. bạn có thể truy cập vào trang
cocos2d.org để download Library và cài đặt tích hợp vào Xcode.
Sau đó xây dựng lần lượt các Class cho game

56