Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ

3.2. Quản lý hồ sơ yếu lý lịch
s

Hình 3.2: Giao diện quản lý hồ sơ sơ yếu lý lịch.

59

Mục quản lý hồ sơ sơ yếu lịch bên menu trái có chức năng quản lý thông
tin chi tiết về hồ sơ sơ yếu lý lịch của một nhân viên trong công ty nó bao gồm
các thông tin như mã hồ sơ, họ tên, ngày sinh, giới tính, nguyên quán, dân tộc,
nghề nghiệp, ngày vào công ty, thành phần bản thân hiện nay. Ở đây bạn có
thể thêm mới, cập nhật hay xóa thông tin một nhân viên.

3.2.1. Thêm mới một hồ sơ sơ yếu lý lịch.

Hình 3.3: Giao diện thêm mới một hồ sơ sơ yếu lý lịch.
Để thêm mới một hồ sơ sơ yếu lý lịch ta vào mục quản lý hồ sơ sơ yếu lý
lịch ở menu bên trái như ở mục 3.2 sau đó ta chọn chức năng thêm mới một hồ
sơ sơ yếu lý lịch hệ thống sẽ hiển thị giao diện thêm mới một hồ sơ ta nhập
đầy đủ các thông tin cho hồ sơ như mã hồ sơ, họ tên, giới tính, ngày sinh,
60

nguyên quán, dân tộc, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, lương hiện nay sau đó ta
nhấn nút Save thì thông tin được lưu lại và hiển thị lên danh sách hồ sơ, nếu ta
nhấn nút Cancel thì thông tin không được lưu.

3.2.2. Cập nhật thông tin hồ sơ sơ yếu lý lịch.

Hình 3.4: Giao diện cập nhật thông tin hồ sơ.
Để cập nhật thông tin cho một hồ sơ sơ yếu lý lịch bạn vào mục quản lý
hồ sơ sơ yếu lý lịch như mục 3.2 ở trên sau đó ta chọn một mã hồ sơ muốn cập
61

nhật hệ thống sẽ hiện thị giao diện cập nhật thông tin hồ sơ như trên ta sẽ nhập
thông tin muốn thay đổi rồi chọn nút Save thông tin sẽ được cập nhật và hiện
thị trên danh sách hồ sơ sơ yếu lý lịch, nếu ta chọn Cancel thì thông tin sẽ
không được thay đổi và thông tin cũ vẫn được lưu lại và hiện thị lại danh sách
hồ sơ sơ yếu lý lịch

3.3. Danh sách nhân viên của công ty.
 Bảng danh sách nhân viên

Hình 3.5: Giao diện danh sách nhân viên.
62

Khi muốn hiện thị danh sánh nhân viên ta click vào danh mục nhân
viên ở menu bên trái thì danh sách nhân viên được hiện thị ra bao gồm các
thông tin như mã nhân viên, họ tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại,
nghề nghiệp, bậc lương. Khi muốn thêm mới một nhân viên hoặc muốn cập
nhật thông tin nhân viên hay xóa thông tin nhân viên thì bạn phải vào trang
danh sách nhân viên thì mới thực hiện được các chức năng đó.

3.3.1. Giao diện thêm mới một nhân viên

Hình 3.6: Giao diện thêm mới một nhân viên.

63

Sau khi bạn vào mục danh sách nhân viên thì bạn chọn chức năng thêm
mới một nhân viên thì giao diện thêm mới một nhân viên được hiện thị lên.
Bạn nhập đầy đủ các thông tin cho nhân viên như mã nhân viên, họ tên, giới
tính, năm sinh, số điện thoại, nghề nghiệp, và bậc lương xong bạn nhấn nút
Save thì thông tin của nhân viên đó được lưu lại và hiện thị lên trang danh
sách nhân viên. Nếu bận nhấn nút Cancel thì thông tin bạn vừa nhập vào sẽ
không được lưu lại.

3.3.2. Giao diện cập nhật thông tin nhân viên

Hình 3.7: Giao diện cập nhật thông tin nhân viên.
64

Bạn muốn cập nhật thông tin của một nhân viên thì bạn phải vào mục
danh sách nhân viên như mục trên. Bạn chọn một mã nhân viên mà bạn muốn
cập nhật thông tin cho nhân viên đó giao diện cập nhật thông tin hiện lên với
các trường thông tin như trên hình bạn điền các thông tin mà muốn thay đổi.
Sau đó bạn chọn nút Save thì thông tin của bạn được cập nhật lại và hiện thị
lên danh sách nhân viên. Nếu bạn chọn nút Cancel thì thông tin của bạn vẫn
lưu như lúc ban đầu và hiện thị lên danh sách nhân viên.

3.4. Bảng chấm công của nhân viên

Hình 3.8: Giao diện danh sách châm công nhân viên
65

Bạn vào menu bên trái chọn chức năng chấm công hệ thống sẽ hiện thị
danh sách chấm công của nhân viên lên bao gồm các thông tin tiêu đề, họ tên,
ngày, số giờ làm, tăng ca, số giờ tăng ca. Ở đây bạn có thể nhập thêm mới một
ngày công cho nhân viên khi nhân viên đó đi làm, sửa thông tin chấm công
cho nhân viên, thống kê ngày công cho nhân viên theo tháng và theo năm.

3.4.1. Giao diện nhập thông tin chấm công cho một nhân viên

66

Hình 3.9: Giao diện thêm mới một ngày công.
Để thêm mới cho một ngày công cho nhân viên bạn vào mục chấm công
như thao tác bên trên mục 3.4 sau đó chọn chức năng thêm mới ngày công hệ
thống sẽ hiển thị giao diện thêm mới như hình trên. Ta nhập đầy đủ thông tin
vào các trường sau đó chọn nút Save thông tin được lưu lại và hiện thị trên
danh sách ngày công. Nếu chọn nút Cancel thì hệ thống sẽ không lưu và hiện
về trang danh sách ngày công.

3.4.2. Giao diện cập nhật thông tin chấm công

Hình 3.10: Giao diện cập nhật chấm công.
67

Để cập nhật thông tin chấm công ta vào mục quản lý chấm công như
mục 3.4 như ở trên sau đó ta chọn một ngày công mà cần cập nhật thông tin.
Hệ thống sẽ hiển thị giao diện cập nhật chấm công như hình trên ta chọn thông
tin cần thay đổi sau đó nhấn nút Save hệ thống sẽ lưu lại thông tin bạn vừa
thay đổi nếu bạn chọn nút Cancel thì hệ thống hủy không lưu thông tin vừa
thay đổi và hiện thị lại trang danh sách chấm ngày công.

3.4.3. Bảng thống kê chấm công của nhân viên trong tháng.

Hình 3.11: Giao diện danh sách chấm công theo tháng.
Để xem danh sách ngày công theo tháng bạn cần vào mục 3.4 như ở trên
sau đó trên thanh công cụ bạn chọn danh mục xem theo tháng hệ thống sẽ
68

thống kê danh sách ngày công theo tháng bao gồm các thông tin như ngày
chấm công, họ tên, tổng thời gian làm việc, tổng thời gian tăng ca và chi tiết
các thời gian làm theo từng ngay. Chức năng này có nhiệm vụ là thống kê thời
gian làm việc từng nhân viên trong tháng giúp tính lương cho nhân viên được
dễ dàng và công bằng.

3.5 Giao việc

Hình 3.12: Giao diện danh sách công việc đã giao.
Để vào mục giao việc ta vào menu trái chọn chức năng là giao việc hệ
thống sẽ hiện thị ra những công việc đã được giao. Ở đây bạn có thể giao một
công việc mới cho một nhân viên hoặc có thể cập nhật lại công việc đã giao
hoặc xóa công việc đã giao.
69